Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

3. AFKORTINGENLIJST

A.  
AMVB=Algemene Maatregel van Bestuur
ATB=Automatische treinbeveiligingssystemen
   
B.  
BDU=Brede doeluitkering
BERZOB=Bereikbaarheid Zuid-Oost Brabant over water
B&O=Beheer en onderhoud
BISK=Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur
BKL=Basis kustlijn
BLS=Baten-Lastenstelsel
BPRW=Beheerplan voor de rijkswateren
BOR=Bereikbaarheidsoffensief Randstad
BRG=Bestaand Rotterdams Gebied
   
C.  
CS=Centraal station
   
D.  
DGG=Directoraat-generaal goederenvervoer
DGP=Directoraat-generaal personenvervoer
DGR=Deltaplan grote rivieren
DRIP=Dynamische route informatie panelen
DUU=Directe uitvoeringsuitgaven
   
E.  
EISR=Economische Impactstudie Railgoederenvervoer
ERTMS=European Rail Traffic Management System
ETCS=European Train Control System
EU=Europese Unie
   
F.  
FES=Fonds economische structuurversterking
FTE=Full-time equivalent
   
G.  
GDU=Gebundelde doeluitkering
GIS=Geluidsisolatieproject Schiphol
GPS=Global Positioning System
GVB=Gemeentelijk Vervoerbedrijf
   
H.  
ha=Hectare
HBR=Havenbedrijf Rotterdam
H&I=Herstel & Inrichting
HSA=High Speed Alliance
HSL=Hogesnelheidslijn
   
I.  
ICES=Interdepartementale Commissie voor Economische Structuurversterking
IF=Infrastructuurfonds
IODS=Integrale ontwikkeling tussen Delft en Schiedam
IPO=Interprovinciaal overleg
IRMA=INTERREG Rijn en Maasactiviteiten
IVM=Integrale Verkenning Maas
   
K.  
KRW=(Europese) Kaderrichtlijn Water
   
M.  
MER=Milieu Effect Rapportage
MHW=Maatgevend hoogwater
MIT=Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport
MJPO=Meerjarenprogramma ontsnippering
MLN=Miljoen
MTR=Mid-term review Beheer en Onderhoud
   
N.  
NAP=Nieuw Amsterdams Peil
NBW=Nationaal Bestuursakkoord Water
NS=Nederlandse Spoorwegen
NSP=Nieuwe sleutelprojecten
NV=Naamloze vennootschap
NVVP=Nationaal verkeers- en vervoersplan
   
O.  
OV=Openbaar vervoer
   
P.  
PAGE=Plan van aanpak goederen emplacementen
PKB=Planologische kernbeslissing
PMR=Project mainportontwikkeling Rotterdam
PPS=Publiek private samenwerking
PU=Productuitgaven
PVVP=Provinciaal verkeers- en vervoersplan
   
R.  
RIT=Rail Infra Trust
RVVP=Regionaal verkeers- en vervoersplan
RW=Rijkswegen
RWS=Rijkswaterstaat
   
S.  
SOIT=Subsidieregeling openbare inland terminals
SNIP=Spelregelkader natte infrastructuurprojecten
SUBBIED=Subsidieregeling Baggeren bebouwd gebied
SVB=Stimulering verwerking baggerspecie
SVV=Structuurschema verkeer en vervoer
   
T.  
TCI=Tijdelijke commissie Infrastructuurprojecten
TEN=Transeuropese netwerken
   
U.  
UWO=Uitwerkingsovereenkomst
   
V.  
VBS=Verkeersbegeleidende Systemen
VenW=Ministerie van Verkeer en Waterstaat
VINEX=Vierde nota ruimtelijke ordening extra
VNG=Vereniging Nederlandse Gemeenten
VROM=Ministerie van Volkshuisvesting ruimtelijke ordening en milieubeheer
   
W.  
WB21=Waterbeheer 21e eeuw
WST=Westerscheldetunnel
WTC=World trade centre
   
Z.  
ZSM=Zichtbaar, slim en meetbaar
ZZL=Zuiderzeelijn