Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

12 Hoofdwegennet

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de producten op het gebied van Rijkswegen verantwoord. Dit betreft de onderdelen verkeersmanagement, beheer en onderhoud, aanleg en verkenning en planstudie. De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de begroting 2007 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII). Het infrastructuurfondsartikel hoofdwegen is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen:

• artikel 32: Bereiken van een optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit;

• artikel 34: Betrouwbare netwerken en voorspelbare reistijd;

• artikel 36: Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving.

Tabel budgettaire gevolgen van uitvoering

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1 000)
12. Wegen2005200620072008200920102011
Verplichtingen 1 749 9282 378 6463 129 7352 704 4432 840  5511 298 392
Uitgaven1 686 7111 882 1362 755 0413 345 0273 136 2012  979 9641 373 659
12.01 Verkeersmanagement51 19561 80163 76756 65752 84253 47747 700
12.01.01 Basispakket verkeersmanagement51 19556 48349 93351 33252 84253 4774 7 700
12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement 5 31813 8345 325    
12.2 Beheer en onderhoud725 201845 177818 295848 781785 641843 634734 954
12.02.01 Basispakket B&O infrast. Hoofdwegen641 174684 974584 930738 300687 510761 373713  144
12.02.02 Servicepakket B&O infrast. Hoofdwegen84 027160 203233 365110 48198 13182 26121 810
12.03 Aanleg en planstudie na tracèbesluit837 598690 9391 310 8581 304 5431 267 833957  205444 279
12.03.01 Realisatieprogramma hoofdwegen617 737511 7571 008 958779 690704 811551 1852 66 680
12.03.02 Planstudieprogramma na tracèbesluit219 861179 182301 900524 853563 022406 0201 77 599
12.04.01 Geïntegreerde contractvormen / PPS50 873121 699128 930140 635132 598114 477114 451
12.05 Verkenning en planstudievoor tracèbesluit21 844162 520433 191994 411897 2871 011 17132 275
12.05.01 Verkenningen 70400000
12.05.02 Planstudieprogramma vòòr tracèbesluit **21 844161 816433 191994 411897 2871 011 17132 275
Van totale uitgaven:       
– Apparaatsuitgaven 000000
Agentschapsbijdrage 1 213 0891 184 0421 191 6341 083 3261 135 4481 001 085
waarvan: 12.03 Aanleg en planst. nà tb 173 486195 486178 070132 503124 45251 048
Restant 669 0471 570 9992 153 3932 052 8751 844 516372 574
12.09 Ontvangsten70 04029 06440 40394 52722 0017 6650

** De reservering in het FES voor de Noordvleugel (incl. Zuidas) en de enveloppe Nota Mobiliteit (2011–2020) kunnen op dit moment nog niet aan de begroting van VenW worden toegevoegd. Dit omdat formeel het vrijgeven, en daarmee de verwerking in de begroting, pas kan plaatsvinden als deze projecten voldoende zijn uitgewerkt en/of er besluitvorming over heeft plaatsgevonden.kst99346_2_03.gif

12.01 Verkeersmanagement

Motivering

Met verkeersmanagement streeft VenW naar optimaal gebruik van en informatie over de beschikbare infrastructuur en draagt bij aan het bereiken van een voorspelbare en betrouwbare reistijd van deur tot deur.

Producten

Basispakket Verkeersmanagement

Bij het vormgeven van verkeersmanagement wordt onderscheid gemaakt in vijf maatregelcategorieën:

• voorlichting over Rijkswegen;

• reistijd- en route-informatie;

• maatregelen ter bevordering van gedisciplineerd en sociaal weggedrag;

• hulpverlening ten behoeve van doorstroming en informatievoorziening bij pech en ongevallen (incidentmanagement);

• verkeersgeleiding bij grote drukte.


Vanuit vijf regionale verkeerscentrales en een landelijke verkeerscentrale wordt een pro-actieve sturing voorgestaan. Het instrumentarium voor deze sturing van het verkeer wordt steeds verder verfijnd. Hierbij wordt, in lijn met de bevindingen van de commissie-Luteijn, gewerkt binnen bestuurlijk afgedekte samenwerkingsgebieden. De commissie Luteijn heeft de Minister van VenW geadviseerd een daadkrachtig mobiliteitsteam op te richten, dat bestaat uit wegbeheerders, openbaar vervoerbedrijven, bedrijfsleven en consumenten. Doelstelling is het gericht bestrijden van de files rondom verkeersknooppunten in een regio.


Het beleid is erop gericht om het Rijkswegennet in samenhang met het regionaal wegennet te besturen (gebiedsgericht verkeersmanagement). In nauw overleg met de regionale overheden worden maatregelpakketten ontwikkeld, die vanuit de regionale problematiek bezien als het meest effectief worden gezien.

De investeringen van de afgelopen jaren in het Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) in combinatie met het actief reguleren van het verkeer hebben geleid tot een lagere groei van het aantal voertuigverliesuren. Het beleid is erop gericht de behaalde winst op het rijkswegennet te consolideren en verder te vergroten.

Er wordt momenteel gewerkt in een twintigtal samenwerkingsverbanden (grote en middelgrote stedelijke agglomeraties). Bij een aantal heeft dit reeds geleid tot maatregelpakketten. Voorbeelden hiervan zijn het KAN-gebied (Arnhem-Nijmegen), SIRE-gebied (regio Eindhoven), Haaglanden en Stadsgewest Rotterdam.

Servicepakket Verkeersmanagement

• Programma Filevermindering

In 2006 is het «Programma Filevermindering» gestart om de landelijke werkzaamheden en specifieke projecten op het gebied van filebestrijding te ondersteunen. Op dit artikel worden een aantal projecten uit de categorieën reguliere- en incidentele files uitgevoerd (zie ook bijlage 11 bij de begroting 2007 van VenW (XII), Programma Filevermindering).

Meetbare gegevens

Verkeersmanagement

Specificatie bedieningsareaal

 Eenheidt/m 2005t/m 2006t/m 2007
VerkeerssignaleringKm999,31 047,61 047.6
VerkeerscentralesAantal666
Spits- en plusstrokenAantal274751
Spits- en plusstrokenKm94,9172,9184,9
Doelgroepstroken, inclusies= busvoorzieningenAantal383838

BasispakketAreaaleenheidOmvangTarief (x € 1 000)Totaalbudget 2007 (x € 1 000)
VerkeersmanagementRijbanen met verkeerssignalering (km)1 047,647,749 933

12.02 Beheer en onderhoud

Motivering

Om het Rijkswegennet (en de onmiddellijke omgeving daarvan) in die staat te houden die noodzakelijk is voor het vervullen van de primaire functie (het faciliteren van vlot, veilig en comfortabel vervoer van personen en goederen onder de randvoorwaarde van een kwalitatief hoogwaardig milieu).

Producten

Het beheer en onderhoud van rijkswegen omvat maatregelen aan verhardingen, bruggen en viaducten, verkeers-voorzieningen, landschap en milieu en exploitatie.

Basispakket beheer en onderhoud

Een voorwaarde voor optimaal gebruik van het wegennet is betrouwbaarheid van de infrastructuur van wegen, bruggen, viaducten, tunnels, aquaducten, matrixborden, verkeerscentrales, verkeersvoorzieningen, het landschap en het milieu rond de Rijkswegen. Deze kan alleen worden gegarandeerd indien de infrastructuur preventief beheerd en onderhouden wordt. Dit in tegenstelling tot correctief onderhoud, waarbij de beheerder geconfronteerd wordt met functieverlies en de gebruiker ongewild voor onaangename verrassingen wordt geplaatst. Zowel preventief als correctief onderhoud valt onder het basispakket.


Naast het uitvoeren van beheer en onderhoud worden op dit artikel ook de voorbereidingskosten ten behoeve van beheer en onderhoud van Rijkswegen verantwoord. Dit behelst onder andere het opstellen van normen en richtlijnen, het voorbereiden van kaders waardoor de realisatie op een verantwoorde en efficiënte wijze kan plaatsvinden en het uitvoeren van audits. Door Rijkswaterstaat wordt regelmatig onderzocht hoe het beheer en onderhoud nog doelmatiger, efficiënter, veiliger of met minder hinder voor het verkeer kan worden uitgevoerd.

Om de met de uitvoeringsflexibiliteit beoogde efficiency te bereiken zal gebruik gemaakt worden van een palet aan prestatiebestekken en andere geïntegreerde contractvormen. Daarbij zullen verschillende soorten werkzaamheden worden gecombineerd in één integraal contract met één prijs.

Servicepakket Beheer en Onderhoud

• Plan van aanpak Beheer en Onderhoud

De ontwikkeling van de budgetten voor beheer en onderhoud heeft in het verleden geen gelijke tred gehouden met de areaaluitbreidingen, het toegenomen gebruik van elektronica, de aangescherpte eisen en de extra slijtage die het gevolg is van het intensiever gebruik. Dit heeft geleid tot een geleidelijke overgang van preventief naar correctief onderhoud en daarmee onderhoudsachterstanden. Derhalve is besloten tot een impuls aan Beheer en Onderhoud Rijkswegen (beschreven in het «Plan van Aanpak Beheer & Onderhoud», gevoegd bij de begroting 2004). Met de impuls beheer en onderhoud worden de meest urgente onderhouds-achterstanden aangepakt.

Om verkeersoverlast zo veel mogelijk tot een minimum te beperken, worden deze werkzaamheden goed afgestemd, zowel onderling als met de werkzaamheden die voortkomen uit het aanleg- en fileplan, het ZSM-programma alsmede de werkzaamheden van andere wegbeheerders.

Het in 2007 vanuit de impuls beschikbare budget wordt ingezet voor de vervanging van 556 km asfalt. Samen met de produktie over de jaren 2004 tot en met 2006 wordt hiermee de toegezegde vervanging van 1300 km asfalt gerealiseerd.


• Servicepakket Meer Vlot

Het servicepakket «Meer Vlot» beoogt een aantal kleinschalige verbeteringen voor het goederenvervoer te realiseren. Daarbij wordt gedacht aan zaken als uitbreiding van de parkeervoorzieningen voor vrachtauto’s en aanpassing van verkeerslichten voor de doorstroming van het vrachtverkeer.


• Servicepakket Meer Veilig

Het Kabinet heeft besloten tot een impuls verkeersveiligheid voor de niet-autosnelwegen die in beheer zijn bij het Rijk. Bovenop de reedsbeschikbare € 3,4 mln/jaar, wordt in de periode tot en met 2010 in totaliteit € 88 mln extra geïnvesteerd in enerzijds het versneld realiseren van essentiële herkenbaarheidskenmerken en anderzijds in een aantal kosten-effectieve verkeersveiligheidsmaatregelen, zoals het aanbrengen van bermverharding of het ombouwen van een kruispunt tot rotonde.


• Servicepakket Meer Kwaliteit Leefomgeving

Binnen dit servicepakket worden bijdragen geleverd aan het meerjarenprogramma ontsnippering. Een voorbeeld van een ontsnipperingsproject is het plaatsen van een ecoduct of een dassentunnel dat twee gescheiden natuurgebieden met elkaar verbindt.

De ontsnipperingswerken worden uitgevoerd in samenspraak met alle betrokkenen. Hiermee ontstaat een realistisch, uitvoerbaar ontsnipperingsprogramma dat aansluit op en is afgestemd met de ontsnipperingsmaatregelen van andere overheden.


• Programma Filevermindering

In 2006 is het «Programma Filevermindering» gestart om de landelijke werkzaamheden en specifieke projecten op het gebied van filebestrijding te ondersteunen. Op dit artikel worden een aantal projecten uit de categorieën reguliere- en incidentele files uitgevoerd (zie ook bijlage 11 bij de begroting 2007 van VenW (XII), Programma Filevermindering).

Meetbare gegevens

Beheer en onderhoud Rijkswegen

Basispakket Beheer en onderhoud

Specificatie areaal rijkswegen

  t/m 2005t/m 2006t/m 2007
Rijbaanlengte (in km)Hoofdrijbanen5 8205 8205 820
Rijbaanlengte (in km)Verbindingswegen en op- en afritten1 7501 7501 750
Areaal asfalt (in km2)Hoofdrijbanen717172
Areaal asfalt (in km2)Verbindingswegen en op- en afritten151515
Groen areaal (in km2)Stuks188188188

BasispakketAreaaleenheidOmvangTarief (x € 1 000)Totaalbudget 2007 (x € 1 000)
Beheer, onderhoud en ontwikkelingOppervlakte wegdek in km2876 723584 930

Voor het jaar 2007 gelden de volgende prestatieafspraken:

JaarRealisatie (km’s)Planning (km’s)Totaal (km’s)
2004179 179
2005145 145
2006 420420
2007 556556
Totaal3249761 300

IndicatorWaarde 2006Basiswaarde peildatumStreefwaarde 1-1-2007Streefwaarde 31-12-2007
Voldoen van wegen aan de normen85%n.v.t.85%95%

Servicepakket Beheer en onderhoud

De bekostiging van het servicepakket is hieronder weergegeven.

ServicepakketTotaalbudget 2007 (x € 1 000)
Plan van aanpak Beheer en Onderhoud194 004
Meer vlot3 565
Meer veilig26 388
Meer kwaliteit leefomgeving7 131
Programma Filevermindering2 277
Totaal233 365

12.03 Aanleg, benutting en planstudie na tracébesluit

Motivering

Door middel van voorbereiding en uitvoering van infrastructuurprojecten wordt bereikt dat de noodzakelijke capaciteit beschikbaar is en komt om, rekeninghoudend met de aspecten veiligheid en leefomgeving, een betrouwbaar netwerk te realiseren met voorspelbare reistijden.

Producten

Realisatieprogramma hoofdwegennet

Herijking aanbestedingsresultaten

De herijking van het aanbestedingsresultaat over de periode 2005 tot en met 2010 leidt tot een additioneel resultaat van ca. € 79 mln op het realisatieprogramma hoofdwegen. Dit is in voorliggende begroting verwerkt op de projecten rw2 Rondweg Den Bosch, rw2 Tangent Eindhoven en rw31 Zurich Harlingen.

Netwerkanalyses

In de Nota Mobiliteit is vastgelegd dat voor de belangrijkste stedelijke gebieden regionale netwerkanalyses worden gemaakt. Die moeten inzicht bieden in de beste manieren om bestaande en toekomstige knelpunten in de verbindingen van deur-tot-deur op te heffen, met gebruik van verschillende vervoerwijzen en door een betere samenhang tussen lokale, regionale en nationale infrastructuur waarbij de inzet is de toegang tot de steden te verbeteren.


In augustus 2006 zijn de (concept)rapportages van de netwerkanalyses opgeleverd. Deze zijn uitgevoerd in de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad, Utrecht, Groningen–Assen, Leeuwarden en omgeving, Twente, Arnhem–Nijmegen, Noord Overijssel (inclusief Zwolle–Kampen), stedendriehoek Apeldoorn–Deventer–Zutphen, Brabantstad en Zuid-Limburg.


De resultaten komen gelijk met deze begroting beschikbaar. In het najaar 2006 overleggen Rijk en regio over de voorgestelde maatregelenpakketten voor de korte en langere termijn.

Benutting hoofdwegennet

• Programma Filevermindering

In 2006 is het ’Programma Filevermindering’ gestart om de landelijke werkzaamheden en specifieke projecten op het gebied van filebestrijding te ondersteunen. Op dit artikel worden met name projecten uit de categorieën reguliere- en incidentele files uitgevoerd (zie ook bijlage 11 bij de begroting 2007 van VenW (XII), Programma Filevermindering).


• DVM

In 2007 wil VenW ook een start maken met een investeringsprogramma voor meer dynamisch verkeersmanagement. Hiermee kunnen verkeersstromen afhankelijk van de drukte gerichter worden gestuurd met als doel optimale benutting van de beschikbare infrastructuur. Dat programma wordt nu ontwikkeld en op uitvoerbaarheid doorgerekend en zal naar verwachting een grote bijdrage kunnen leveren aan de afname van het aantal voertuigverliesuren. Bij dit investeringsprogramma houdt VenW ook rekening met de mogelijkheden van dynamische snelheden.

Fileplan ZSM

Het programma fileplan ZSM (zichtbaar, slim en meetbaar) omvat een aantal maatregelen die de doorstroming verbeteren. Verkeersveiligheid is hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Hieronder vallen enerzijds maatregelen ter beperking van structurele files (plus-, spits- en bufferstroken, aanpassingen in knooppunten, reguliere weguitbreidingen en toeritdoseerinstallaties) en anderzijds maatregelen ter bestrijding van incidentele files, zoals de DRIP’s (dynamische route informatie panelen), verbetering van netwerkmanagement.


• ZSM Fase I

Het programma ZSM Fase I bestaat uit Spoedwetprojecten en projecten die onder de tracéwet worden uitgevoerd in de periode 2003 t/m 2010, inclusief flankerende maatregelen die de structurele inbedding van de resultaten van de Spoedwet Wegverbreding en het totale programma Fileplan ZSM moeten verankeren. Het gaat daarbij zowel om maatregelen die de snelle besluitvorming over infrastructuurprojecten bevorderen (uniformiteit, transparantie en eenduidigheid van de beslisdocumenten) als om verkeersmaatregelen die de daadwerkelijke doorstroming bevorderen en de ergernissen van weggebruikers beperken.


• ZSM Fase II

Met het ZSM Fase II-pakket is een vervolg op ZSM Fase I-pakket gekomen. De spoedwet wegverbreding maakt het mogelijk om op korte termijn een aantal belangrijke knelpunten aan te pakken om vervolgens met de projecten van het programma ZSM fase II die de (langere besluitvormingsweg van de) tracéwet volgen een samenhangend pakket van maatregelen te realiseren. Bij de keuze van de projecten is de filetop 50 uitgangspunt geweest. Voor de tweede fase van het programma ZSM (tracéwetprocedure) zullen diverse projecten uitgevoerd worden. De capaciteit van de betreffende wegen zal hiermee verder toenemen en de betrouwbaarheid van het netwet zal voor de automobilist verder stijgen.


• Overige realisatieprojecten

De volgende projecten zijn opengesteld en niet meer specifiek opgenomen in de realisatietabel:

– Rw2 Oudenrijn–Everdingen;

– Rw15 aansluiting Vondelingeplaat;

– Rw15 Europaweg.


De volgende projecten zijn nieuw opgenomen in het realisatieprogramma en doorgestroomd vanuit planstudieprogramma na tracébesluit:

– Rw7 Rondweg Sneek.

Voor dit project is alleen nog de rijksbijdrage opgenomen, omdat met de provincie Friesland is afgesproken dat de provincie het project uitvoert.

– Rw4 Dinteloord–Bergen op Zoom, omlegging Halsteren

– Rw7 Zuidelijke Ringweg Groningen.

– Rw31 Zurich–Harlingen.

– Rw35 Zwolle–Almelo.


Verder zijn er de volgende belangrijke mutaties in de realisatietabel:

– Rw2 Holendrecht–Oudenrijn

Dit betreft de realisatie van 2*4 rijstroken. Het budget is verhoogd met € 9 mln agentschapsbijdrage RWS en met € 107 mln wegens uitbreiding van het project. Daarnaast zal de uitbreiding naar 2*5 rijstroken technisch worden geïntegreerd. Dit project is nu opgenomen als planstudie.

– Maatregelenpakket Limburg

Voor het maatregelenpakket Limburg wordt € 8 mln extra vrijgemaakt uit het fileplan ZSM.

– Rw73/74 Venlo–Maasbracht

Op dit project wordt voorshands een budgetverlaging van € 123 mln doorgevoerd als gevolg van meevallende aanbestedingen. Deze vrijval wordt ingezet voor de bestuurlijke toezegging van A2 Passage Maastricht. Naar aanleiding van de bestuurlijke overleggen, zal hierover definitieve besluitvorming plaatsvinden.

– Rw33 Assen–Zuidbroek. Project is verschoven naar planstudie voor TB (betreft budget motie Hofstra ad € 50 mln);

– Knooppunt Joure, rijksbijdrage van 10 mln aan fly over.

– Rw35 Zwolle–Almelo. De projectkosten zijn verhoogd met € 13 mln (als garantstelling) voor het spoortunneldak en veiligheidsvoorzieningen van weg- en spoortunnel. Compensatie komt uit het project Rw2 Oudenrijn–Deil.

Planstudieprogramma na tracébesluit

• Rw34 Omleiding Ommen

Het project Rw34 Omleiding Ommen is als afzonderlijk project opgenomen en maakt geen deel meer uit van Rw35 Zwolle–Almelo. In het taakstellend budget is rekening gehouden met € 18 mln uit het gecombineerde budget met Rw35 Zwolle–Almelo, € 14 mln uit ZSM en€ 14 mln uit regionale bijdragen.

Projectoverzicht behorende bij 12.03.01: Realisatieprogramma hoofdwegennet

Hoofdwegennet Realisatie IF 12.03.01
Budget in € mlnTotaal MIT/SNIP        Oplevering MIT/SNIP
Projectomschrijvinghuidigvorigt/m 2005200620072008200920102011laterhuidigvorig
CATEGORIE 0            
Projecten landsdeel Noord            
Rw7 Rondweg Sneek*7687  162182020 20102 013
Rw7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 1*12812733612222431  20092009
Rw31 Leeuwarden-Drachten12512416795637   20082008
Rw31 Zurich-Harlingen*2734  12114   20082008
Rw37 Hoogeveen-Holsloot-Emmen-Duitse grens 116716797212029    20072007
Projecten landsdeel Oost            
Rw2 Everdingen-Deil-Zaltbommel-Empel455453342591121151312 20102010
Rw35 Wierden-Almelo949426242618    20082008
Rw35 Zwolle-Almelo (traverse Nijverdal)*195 158671028358620132013
Projecten landsdeel West            
Rw2 Holendrecht-Oudenrijn1 2831 1521545314715922522914716920122012
Rw14 Wassenaar-Leidschendam (Verlengde Landscheidingsweg incl. aansluiting Hubertusviaduct)400399295303738    20082008
Rw15 Europaweg (Dintelhavenbrug, Calandtunnel en 3 aansluitingen)158159154381119    20052005
Rw15 Reconstructie aansluitingen bij H-Giessendam en Sliedrecht12101841751817     20062006
Projecten landsdeel Zuid            
Maatregelenpakket Limburg27365 22226185  2009 
Rw2 Rondweg Den Bosch255330281213377986  20102010
RW 2 Tangenten Eindhoven644650324312613812511862 20102010
Rw4 Dinteloord-Bergen op Zoom, omleiding Halsteren*727218103014    20072007
Rw73 Venlo-Maasbracht (ism rw74 Venlo, N68 en OTR)8129323121913027    20082007
Overig            
Dynamisch verkeersmanagement50   2030      
Kleine projecten/Afronding projecten319854 529044111  nvtnvt
Verkeersveiligheid infrastructuurpakket hoofdwegennet41015 22222    
Afronding0  – 1  1     
Totaal categorie 05 855 1 7785111 009780705551266255  
Begroting (IF 12.03.01)   5111 009780705551266   

* Nieuw in realisatie.

1 Project Trans Europese Netwerk (TEN) zoals afgegeven in Beschikking nr. 1692/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996.

2 Betreft invulling van het amendement Van Hijum (29 800 A, nr. 8) à € 60 mln en € 5 mln BLD-bijdrage: aanleg spitsstrook A2 St.Joost-Urmond en aanpassing aansluiting Nuth op A76; verhoging met € 8 mln uit ZSM-Fileplan.

3 Dit is inclusief de maatregelen die uit de netwerkanalyses naar voren komen én inclusief de middelen voor het Programma Filevermindering die t.l.v. het realisatieprogramma worden uitgevoerd.

4 Betreft onderdeel van amendement Hofstra (29 800 A, nr. 19) t.w. «Verkeersveiligheid Infrastructuurpakket Hoofdwegennet (€ 10 mln). Het projectonderdeel rw33 Assen-Zuidbroek ad € 50 mln is verschoven naar Planstudie voor TB.


Hoofdwegennet Planstudie IF 12.03.02
Bedrag in € mlnraming kostenbudget     Uitvoering
Projectomschrijvingmin.max.taak-stellend200620072008200920102011laterperiode
CATEGORIE 1 (na tracèbesluit)
Projecten (inter)nationaal
Innovatieprogramma Geluid en Lucht, incl. maatregelen geluid  299       2004–2010
ZSM1 (Spoedwet Wegverbreding) + ZSM2  1 309       2003–2012
Projecten landsdeel Oost
Rw 34 Ommen  46tbpr     2008–2010
Projecten landsdeel West
Rw4 Burgerveen–Leiden7, 8  689tb/pr      2002–2011
Projecten landsdeel Zuid
Rw57 Veersedam–Middelburg  167 pr     2007–2010
 
CATEGORIE 1 (voor tracèbesluit)
Tracè/-projectbesluit t/m 2007
Projecten landsdeel Noord
Rw 31 Leeuwarden  186 tb pr   2011–2014
Projecten landsdeel Oost
Rw28 Hattemmerbroek–Zwolle–Meppel en kortsluiting A28/A32, ZSM15    tbpr    2008–2009
Rw50 Ewijk–Valburg–Grijsoord10  306 tbpr    2008–2011
Projecten landsdeel West
Rw1/Rw6/Rw9, benutting11, 14  473 wabpr    2009
Rw2 Amsterdam–Utrecht (Holendrecht–Oudenrijn) 2x5 rijstroken18  45 tbpr    2008–2012
«Rw2 Oudenrijn–Deil; OTB gesplitst in Oudenrijn–Everdingen en Everdingen– Deil1, 3, 6»  184tbtb/prpr    2007–2011
Rw 4 Den Haag–Leiden2    tbpr    2011–2014
Rw4 Delft Schiedam  641 tbpr    2008–2013
Rw7 Zaanstad–Purmerend, benutting11, 14   wabpr     2007
Rw9 Velsen-Badhoevedorp, benutting11, 14    wab/pr     2009
Rw9 Koedijk–De Stolpen  75tbpr     2007–2009
Rw10 Tweede Coentunnel/Westrandweg  1 210tbpr     2008–2012
Rw12 Den Haag–Gouda, benutting3, 11  121wabpr     2007–2009
Rw12 Utrecht west benutting ism Woerden–Gouda3, 11  121 wab/pr     2007–2009
Rw12 Utrecht–Maarsbergen en Veenendaal–Ede3, 11  370 wabpr    2006–2010
Rw12 Maarsbergen-Veenendaal15, 16    tbpr    2009–2012
Rw50 Ramspol-Ens  79 tbpr    2008–2009
Projecten landsdeel Zuid
Rw 2 Leenderheide–Budel15    tbpr    na 2009
Rw 61 Hoek-Schoondijke  125 tb/pr     2008–2011
Rw 61 Sluiskil    tb/pr     2008–2011
Rw74 Venlo ism rw73 zuid, N68 en Oosttangent Roermond    tb/pr     2007–2009
Tracè-/projectbesluit na 2007
Projecten landsdeel Noord
Rw 33 Assen–Zuidbroek  90   tbpr  2010–2015
Projecten landsdeel Oost
Rw18 Varsseveld–Enschede  128   tb/pr   2010–2014
Projecten landsdeel West
Rw4/9 Knooppunt Badhoevedorp3  153    tb/pr  2011–2015
Rw10 Zuidas (hoofdweggedeelte)1     tb/pr    2011–2014
Rw11 Leiden–Zoeterwoude–Alphen a/d Rijn     tb/pr     
Rw13/16 Rotterdam  31   tb pr 2015–2020
Rw15 Maasvlakte Vaanplein  1 294  tb/pr    2009–2015
Schiphol–Amsterdam–Almere (inclusief Hollandse Brug)13      tbpr  2011–2017
Projecten landsdeel Zuid
Rw 2 Passage Maastricht  502    tb/pr  2010–2016
Rw4 Dinteloord–Bergen op Zoom, exclusief Omlegging Halsteren17  116  tb/pr    2009–2010
Rw27 Utrecht (Lunetten) – Hooipolder      tb pr 2013–2018
N 6217  81       2011–2014
Totaal categorie 1  8 841        
 
CATEGORIE 2
Projecten landsdeel Oost
Rw12 Ede–Duitse grens 245    tbpr  na 2014
Projecten landsdeel West
Rw1 Amsterdam–Amersfoort (Muiderberg-Hoevelaken)12         tbna 2014
Projecten landsdeel Zuid
Rw2 Maasbracht–Geleen     tbpr   na 2014
CATEGORIE 3
Projecten landsdeel Oost
Rw1 Barneveld–Deventer          na 2020
Rw1 Deventer–Hengelo          na 2020
Projecten landsdeel Zuid
Rw2 Den Bosch–Eindhoven57162   tb   prna 2020

1 Financiering 286 mln uit FES-budget Noordvleugel.

2 Vervangt De Hoek–Prins Clausplein waarbij De Hoek–Leiden vervalt.

3 Project in het kader van Bereikbaarheidsoffensief Randstad.

4 Project volgt geen Tracèwetprocedure.

6 Tracèbesluit is gesplitst in Oudenrijn-Everdingen en Everdingen-Deil.

7 Betreft ingetrokken deel van het tracèbesluit bij Leiden en Leiderdorp.

8 Exclusief het aan HSL-zuid overgedragen deel van de uitvoering van het gebundelde gedeelte van de verbreding van rw 4.

9 Rw 34 Ommen is zelfstandig opgenomen.

10 Taakstellend budget betreft gedeelte Ewijk–Valburg. Valburg–Grijsoord is ZSM II.

11 Spoedwet Wegverbreding (ZSM1).

12 Betreft aangepaste planstudie A1 Eemnes–Barneveld.

13 Hierin is opgenomen rw9 Badhoevedorp–Holendrecht en rw6/9 Toltunnel.

14 Budget van € 471 mln voor onder andere benuttingsprojecetn A1/A6/A9 CRAAG, A9 Velsen–Badhoevedorp en A7 Zaanstad–Purmerend.

15 ZSM II

16 ZSM II, uit amendement Van Hijum 8 is € 50 mln beschikbaar en uit amendement Hermans € 60 mln.

17 Financiering via kasschuif VERA.

18 Openstelling 2x5 in 2010.


Legenda

tn trajectnota of projectnota

tb/pb tracébesluit/projectbesluit

wab wegaanpassingsbesluit

pr procedures rond

12.04 Geïntegreerde contractvormen

Motivering

Door middel van uitvoering van deze infraprojecten waarbij sprake is van Publiek-Private financiering wordt bereikt dat de noodzakelijke capaciteit beschikbaar is om, rekening houdend met de aspecten veiligheid en leefomgeving, een betrouwbaar netwerk te realiseren met voorspelbare reistijden.

Producten

Het gaat om de realisatie van een viertal projecten bij de landsdelen West en Zuid:

• exploitatiebudget Westerscheldetunnel: dit betreft de bijdrage voor de exploitatie van deze tunnel;

• tunnel de Noord en de Wijkertunnel: dit betreffen aflossingsverplichtingen voor Tunnel de Noord en de Wijkertunnel;

• de A59, waarbij het bedragen betreft van een beschikbaarheidsvergoeding in het kader van het PPS project Rosmalen–Geffen;

• de N11, waarbij het betalingen van VenW in het kader van het PPS-project Alphen a/d Rijn–Bodegraven betreft.

Projectoverzicht behorende bij 12.04 Geïntegreerde contractvormen hoofdwegennet

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegen IF 12.04
Budget in € mlnTotaal MIT/SNIP        Oplevering MIT/SNIP
Projectomschrijvinghuidigvorigt/m 2005200620072008200920102011laterhuidigvorig
CATEGORIE 0            
Projecten landsdeel West            
Aflossing tunnels313311 515252525353   
Rw11 Alphen a.d. Rijn–Bodegraven, betaling PPS-constructie757576142721   20042004
Projecten landsdeel Zuid            
Exploitatie Westerscheldetunnel282282 474747474747   
Rw59 Rosmalen-Geffen, PPS2742676617161414141411920052005
Afronding1  1 1– 1     
Totaal categorie 0945 73122129141133114114119  
Begroting (IF 12.04)   122129141133114114   

12.05 Verkenning en planstudie voor tracébesluit

Motivering

Om een probleem of een initiatief met een maatschappelijke meerwaarde te verkennen en daarna, indien nodig, uit alternatieven de beste oplossing voor het probleem te zoeken en voor te bereiden voor de uitvoering (planstudie voor tracébesluit).

Producten

Verkenningen

Bij dit onderdeel gaat het om de uitvoering van verkenningen volgens de spelregels van het MIT-spelregelkader.


Wijzigingen in de verkenningentabel:

Afronding in 2006:

• Aansluiting A15 (Ressen);

• A12 (Zevenaar)Gebiedsgerichte verkenning Utrecht (netwerkanalyse).

Planstudieprogramma vóór tracébesluit

A2 Passage Maastricht

Voor dit project is bestuurlijk afgesproken dat in verband met de afspraken over de Tunneltraverse bij Maastricht het Rijk haar bijdrage zal verhogen met € 202 mln.

De rijksbijdrage wordt gemaximeerd op € 502 mln. De dekking komt naast de aanbestedingsmeevaller Rw73 uit het project A2 Maasbracht–Geleen.

2e Coentunnel

De wijziging bij dit project betreft de toevoeging van vluchtstroken aan de scope van dit project. Hierdoor neem taakstellend budget toe tot € 1 210 mln. Het project zal uiteindelijk worden uitgevoerd als geïntegreerde contractvorm.

N18 Varsseveld Ede

Voor de N18 wordt een extra bijdrage van € 73 mln door het Rijk verstrekt om daarmee een realisatie van een toekomstvaste en duurzaam veilige stroomweg te realiseren. De rijksbijdrage komt daarmee op € 128 mln.

Rw4 Delft Schiedam

Op 23 juni 2006 is het IODS-convenant ondertekend. Hierin is een concrete inpassingsvariant van de A4 beschreven en de hieraan gekoppelde gebiedsgerichte kwaliteitsprojecten in het landelijk en stedelijk gebied. Als gevolg van de bestuurlijke onderhandelingen is de Rijksbijdrage van dit project verhoogd met € 70 mln tot € 581 mln. Het totale budget voor dit project wordt € 641 mln, omdat de Provincie Zuid-Holland en de stadsregio Rotterdam elk € 25 mln en het stadsgewest Haaglanden € 10 mln bijdragen.

Rw4 Den Haag–Leiden

De scope van het project De Hoek-Prins Clausplein is aangepast. Resultaat van het bestuurlijk overleg is dat dit project wordt geknipt in tweedelen Den Haag–Leiden en Leiden–De Hoek, waarbij voor het deel Den Haag–Leiden door het Rijk een verkorte procedure wordt opgestart op basis van de nieuwe Tracéwet resulterend in een ontwerp tracébesluit. Voor het deel Leiden–De Hoek werken regio en Rijk samen aan een verkennende studie naar een parallelbanenstructuur, mede gezien de actuele ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen in dit deel van de regio en het belang voor de landzijdige bereikbaarheid van Schiphol.

Rw4 Dinteloord–Bergen op Zoom, exclusief Omlegging Halsteren

Naar aanleiding van het bestuurlijk overleg over de kostenverdeling wordt de rijksbijdrage verhoogd met € 15 mln.

Projectoverzicht behorende bij 12.05.02 Verkenning en planstudie voor tracébesluit

De planstudies voor tracébesluit zijn opgenomen onder 12.03.

Projectoverzicht behorende bij 12.05.01 Verkenningen

A. Lopende verkenningen
LocatieProbleemReferentiekaderGereed
Landsdeel Oost   
Aansluiting A15 (Ressen)–A12 (Zevenaar)BereikbaarheidBestuurlijk Overleg2006
Landsdeel West   
Gebiedsgerichte verkenning Utrecht (netwerkanalyse)BereikbaarheidNota Mobiliteit2006

Hieronder worden verkenningen gepresenteerd die mogelijk tot realisatie van een infrastructureel project zullen leiden in de periode 2015–2020. Voor de periode 2015–2020 is een overzicht met potentiële knelpunten beschikbaar (mede op basis van de Nota Mobiliteit), die mogelijk op termijn tot een infrastructurele oplossing komen. Voor deze potentiële knelpunten wordt het reguliere MIT-proces (verkenning, planstudie, realisatie) doorlopen. Per knelpunt zal eerst – via een nieuwe MIT-verkenning, een bestaande planstudie waarvan de scope wordt gewijzigd of een netwerkanalyse – de nut en noodzaak van een infrastructurele oplossing worden bekeken. Vervolgens worden voor die periode prioriteiten bepaald en zal een concrete programmering worden gemaakt, die past binnen de financiële randvoorwaarden. Daar waar ten opzichte van deze algemene toelichting aanvullende dan wel andere afspraken aan de orde zijn wordt dit toegelicht.

B. (Mogelijk) te starten verkenningen
LocatieProbleemToelichting
Landsdeel Noord  
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2Veiligheid, milieuTijdens het bestuurlijk overleg MIT eind 2004 (TK 29 800 A, nr. 17) is afgesproken dat er door middel van een gebiedsgerichte verkenning een evaluatie zal worden gestart naar de effecten van de 1e fase van de Zuidelijke Ringweg bij Groningen en de getroffen OV-maatregelen. Deze verkenning komt in plaats van de planstudie A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2. Over de uitvoering van de verkenning worden nog nadere afspraken gemaakt tussen Verkeer en Waterstaat en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Op basis van de uitkomsten van de verkenning zal een besluit worden genomen over het vervolgtraject. Naar verwachting is de verkenning in 2009 gereed.
Landsdeel Oost  
A73 Nijmegen–BoxmeerBereikbaarheid 
Landsdeel West  
A7 Amsterdam–HoornBereikbaarheid 
A8/A9 Amsterdam–AlkmaarBereikbaarheid 
A12 Den Haag–GoudaBereikbaarheid 
A12 Gouda–UtrechtBereikbaarheid 
A13 Den Haag–RotterdamBereikbaarheid 
A16 Rotterdam–MoerdijkBereikbaarheid 
A20 Rotterdam–GoudaBereikbaarheid 
A20 Maassluis–RotterdamBereikbaarheid 
A27 Utrecht–AlmereBereikbaarheid 
A28 Utrecht–AmersfoortBereikbaarheid 
A44 Burgerveen–LeidenBereikbaarheid 
Landsdeel Zuid  
A2 Utrecht–Den BoschBereikbaarheid 
A58 Breda–RoosendaalBereikbaarheid 
Bereikbaarheid VenloBereikbaarheidHet gaat hierbij om een verkenning naar het mogelijk op termijn ontstaan van knelpunten in de bereikbaarheid van de Tradeport Venlo. In overleg met betrokken partijen wordt bepaald welke partij de verkenning zal trekken.