Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

13 Spoorwegen

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de producten op het gebied van Spoorwegen verantwoord.

Het productartikel Spoorwegen is gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de begroting 2006 van VenW (XII) bij beleidsartikelen:

• artikel 32: Bereiken van een optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit;

• artikel 34: Betrouwbare netwerken en voorspelbare reistijd;

• artikel 36: Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving.

Tabel budgettaire gevolgen van de uitvoering

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1 000)
13 Spoorwegen2005200620072008200920102011
Verplichtingen 4 920 2552 066 0872 428 8361 511 1001 507 7461 705 848
Uitgaven1 820 1051 900 8742 387 9832 277 3812 370 5912 333 7472 604 743
13.01 Railverkeersleiding89 96478 36292 40292 40892 42192 42292 288
13.02 Onderhoud en vervanging1 117 7311 237 1681 254 1131 275 8811 265 5571 325 0981 137 495
13.02.01 Regulier onderhoud1 117 731520 188519 532502 944447 589389 114897 467
13.02.02 Grote onderhoudsprojecten 564 700575 303613 203655 533769 97979 793
13.02.03 Rentelasten 133 280134 288138 314141 015142 205139 825
13.02.04 Betuweroute 19 00024 99021 42021 42023 80020 230
13.03 Aanleg592 760527 456866 765743 962778 481632 648834 082
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer495 696447 534813 934726 124771 806632 648834 082
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer25 58453 47652 83117 8386 67500
13.03.03 Uitgaven leenfaciliteit versnelde aanleg71 48026 446     
13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS 45 667155 454139 360139 882140 803141 686
13.05 Verkenningen en planstudies19 65012 22119 24925 77094 250142 776399 192
13.05.01 Planstudieprogramma personenvervoer8 2477 0001 09419 63577 94595 795227 290
13.05.02 Planstudieprogramma goederenvervoer9 4033 12015 6583 64113 81044 486169 410
13.05.03 Verkenningenprogramma.2 0002 1012 4972 4942 4952 4952 492
Van totale uitgaven       
Apparaatsuitgaven DGP 1 2171 391504516530 
Apparaatskosten ProRail gerelateerd aan aanleg1 65 86591 18597 60199 88281 686109 425
Restant1 820 1051 833 7922 295 4072 179 2762 270 1932 251 5312 495 318
13.09 Ontvangsten21 34424 10080 900101 600123 000131 000148 000
HSA0065 00087 000109 000131 000148 000
Overig21 34424 10015 90014 60014 000  kst99346_2_04.gif

13.01 Spoorverkeersleiding

Motivering

VenW is verantwoordelijk voor het betrouwbaar kunnen vervoeren van grote aantallen mensen in de spits van, naar en binnen stedelijke netwerken en het bijdragen aan de bereikbaarheid van alle landsdelen per spoor.

Producten

De verkeersleiding stuurt het treinverkeer en levert actuele reisinformatie. De verkeersleiding is ook verantwoordelijk voor het afhandelen van calamiteiten en het zo snel mogelijk herstellen van het treinverkeer.

13.02 Onderhoud en vervanging

Motivering

VenW is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de hoofdspoorweginfrastructuur. Het bestaande spoornet vertegenwoordigt een groot maatschappelijk geïnvesteerd kapitaal. Instandhouding van dit goed is de eerste prioriteit. Onderhoud en vervanging zijn noodzakelijk om de kwaliteit van het spoor te verbeteren.


Op diverse terreinen worden de door de werkgroep ProRail van de vaste commissie Verkeer en Waterstaat genoemde blokkades weggenomen en prestatieprikkels ontwikkeld.

• Zo maakt ProRail grote vorderingen met het invoeren van nieuwe output proces contracten (in 31 van de 38 contractgebieden per eind 2005).

• De relatie tussen output en bekostiging wordt gelegd in het project financieringssystematiek, een cruciaal onderdeel van het traject naar outputsturing.

• Innovatieve maatregelen worden doorgevoerd zoals bijvoorbeeld videoschouw en het ontwikkelen van een bonus-malus regime voor stille treinen.

• VenW onderzoekt methoden om het instrument van benchmarken effectiever toe te kunnen passen.

• ProRail betrekt decentale overheden actiever bij de totstandkoming van het beheerplan en voert bovendien professioneel relatiemanagement voor gemeenten en provincies in.

Producten

Het betreft hier vervangingen, de beheer- en onderhoudskosten van de in uitvoering zijnde of gerealiseerde aanlegprojecten en de effecten van groei.


Bij de vaststelling van de rijksbijdrage voor het onderhoud spoor wordt rekening gehouden met de inkomsten van de gebruiksvergoeding. De door ProRail BV te ontvangen gebruiksvergoeding wordt in mindering gebracht op de door het Rijk te subsidiëren uitgaven.

Ten aanzien van goederenvervoer is een kortingsregeling afgesproken voor de stijging van de gebruiksvergoedings-tarieven. De hiermee gepaard gaande kosten ad € 25 mln worden gefinancierd uit de vrijvallende middelen op het project Betuweroute (gemeld in de 18e VGR BR).


Het budget voor de 2e fase van het Herstelplan is overgeboekt vanuit het realisatieprogramma personenvervoer naar Grote Onderhoudsprojecten (zie toelichting bij 13.03.01).

De in het budget verwerkte geparkeerde aanbestedingsmeevaller wordt daarmee ook verplaatst. De realisatie van deze geparkeerde aanbestedingsmeevaller moet volgens bestaande afspraken worden gerealiseerd op het Realisatieprogramma personenvervoer.


In het onderhoudsbudget wordt een onderscheid gemaakt tussen:

• regulier onderhoud;

• grote onderhoudsprojecten;

• rentelasten;

• exploitatie Betuweroute.

13.03 Aanleg Spoorwegen

Motivering

Hier worden alle uitgaven begroot die noodzakelijk zijn voor:

• de uitvoering van nieuwbouwprojecten spoor;

• de voorbereiding van de uitvoering van deze projecten.

Producten

Realisatie programma aanleg personenvervoer

Nieuwe AK systematiek

Bij de huidige AK-systematiek worden in de voorbereiding en realisatiefase van MIT-aanlegprojecten door ProRail kosten gemaakt voor voorbereiding, administratie en toezicht (VAT). Vergoeding van de kosten vindt plaats middels een opslagpercentage op de bouwkosten (de AK-systematiek). Daadwerkelijke uitkering van deze vergoeding vindt plaats in de realisatiefase, zodra de bouwkosten worden gedeclareerd.

Samen met ProRail wordt een nieuwe systematiek onderzocht. De verwachting is dat in de begroting 2008 deze nieuwe systematiek kan worden verwerkt.

De nu in de tabel Budgettaire gevolgen van uitvoering opgenomen AK kosten, gerelateerd aan aanlegprojecten, zijn gebaseerde op de huidige systematiek. Deze opslag (AK) dient ter dekking van de kosten van projectmanagement, engineering, administratie en toezicht. De apparaatskosten van ProRail gerelateerd aan aanlegprojecten worden via deze opslag betaald. De reeks is indicatief en gebaseerd op de gemiddelde opslag voor algemene kosten van 18,5% van de investeringskosten exclusief BTW. Het percentage apparaatskosten is daarbij ongeveer 3,5% van de investeringskosten.

Aanbestedingsresultaten

ProRail heeft in 2005 aangegeven een bedrag van € 200 mln aan aanbestedingsresultaat aanleg spoor te verwachten in de periode 2005–2012. In het MIT 2006 is hiervan reeds € 20 mln op diverse projectbudgetten gerealiseerd en in mindering gebracht. In het nu voorliggende MIT 2007 zijn de projectbudgetten van Woerden–Harmelen, Vleuten–Geldermalsen, Amsterdam CS spoor 10/15, Den Haag emplacement, Amsterdam Zuid (2e eilandperron) en Nootdorpboog met totaal € 34 mln verlaagd. Het restant is vooralsnog technisch verwerkt op het project 2e fase Betrouwbaar Benutten Capaciteitsknelpunten.

Geluid (emplacementen en innovatieve ontwikkelingen)

De verlaging van het budget wordt veroorzaakt door overboekingen van IPG gelden naar artikel 13.03.02 «Realisatieprogramma goederenvervoer» voor proeven en pilots met kunststof remblokken en prefab raildempers.

Kleine projecten

Vanwege de functionele samenhang en de te besparen kosten bij gezamenlijke uitvoering is het project Hilversum capaciteitsverruiming uit het Regionetpakket gehaald en toegevoegd aan het project Hilversum opheffen Larenseweg welke onderdeel uitmaakt van de MIT post Kleine Projecten.

2e fase betrouwbaar benutten

De voor de 2e fase van het Herstelplan benodigde middelen worden overgeboekt vanuit realisatie personenvervoer naar het Onderhoud en Vervanging. Reden is dat de verschillende onderdelen van het Herstelplan (vervangingen, oplossen capaciteitsknelpunten, kleine projecten) vallen onder de definitie van Beheer en Instandhouding.

In lijn met de motie Van Hijum zal € 105 mln binnen het programma worden bestemd voor capaciteitsknelpunten in Brabant en de Randstad.

Intensivering spoor in steden

Op het gebied van ondermeer geluid en veiligheid bestaan knelpunten in de steden. Het geld dat daarvoor beschikbaar is (€ 300 mln) wordt eind 2006 verdeeld. Bij de verdeling van dit bedrag zijn naast bereikbaarheid ook ruimtelijke kwaliteit, veiligheid en leefbaarheid belangrijke criteria. Bij brief van 5 juli 2006 (kenmerk DGP/SPO/U.06011716) is de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen.

Emplacement Den Haag CS perronsporen 11 en 12

De perronsporen 11 en 12 op emplacement Den Haag CS zijn tijdelijk aan RandstadRail in gebruik gegeven.

De aanlanding van RandstadRail op deze perronsporen wordt uiterlijk december 2007 beëindigd. Nadat de ondergrondse aanlanding is gerealiseerd ter plaatse van de perronsporen 11 en 12 worden deze teruggelegd ten behoeve van de zware rail en aangesloten op het emplacement Den Haag.

AKI-plan en veiligheidsknelpunten:

Benuttingsmaatregel aansluiting Moordrecht (ZSM 2).

VenW werkt aan een slimmer gebruik van het spoorwegennet. In dat kader stelt het kabinet in de periode tot en met 2010 € 20 miljoen uit de FES-impuls 2006 beschikbaar voor de aanleg van een ongelijkvloerse kruising voor het spoor bij de A 20, als onderdeel van het Knooppunt Gouwe, waardoor er tijdwinst is te behalen voor het autoverkeer.

Deze spoorwegovergang is per uur 15 tot 20 minuten gesloten. In 2020 zullen naar verwachting 36 000 motorvoertuigen de spoorlijn kruisen. De belangrijkste bate is tijdwinst voor het wegverkeer.

Regionet

Zie de toelichting bij Kleine projecten.

Arnhem 4e perron

Het projectbudget is verlaagd met € 4,9 mln. Deze gelden zijn toegevoegd aan het projectbudget NSP Arnhem. Binnen dit projectbudget is een beschikking afgegeven van € 6,7 mln voor tijdelijke voorzieningen Arnhem (een tijdelijk station en een tijdelijke passerelle).

NSP Arnhem

Projectbudget is opgehoogd met € 4,9 mln. Zie toelichting onder Arnhem 4e perron.

Afdekking risico’s spoorprogramma

In de 19e Voortgangsrapportage HSL is gemeld dat uit de risicoreservering € 29 mln vrijvalt als gevolg van een gewijzigd risicoprofiel. Deze middelen zijn binnen spoor ingezet voor met name de noodzakelijke vergoeding voor exploitatie en onderhoud HSL in verband met areaaluitbreiding.

Realisatieprogramma aanleg goederenvervoer

Aslastenprogramma

Het aslastenprogramma wordt ook in 2006 voortgezet. Het strekt ertoe dat huidige snelheidsbeperkingen in verband met lokaal beperkte draagkracht van de spoorbaan en met name van kunstwerken in bestaande spoorwegen komen te vervallen. Dat leidt tot een grotere capaciteit van de spoorinfrastructuur, ten gunste van zowel reizigers- als goederenvervoer. In het voorjaar van 2003 is begonnen met de werkzaamheden op de trajecten Arnhem–Deventer en Amsterdam–Amersfoort–Deventer–Oldenzaal. In 2007 wordt met de uitvoering van het traject ten noorden van Zwolle begonnen.

PAGE (plan van aanpak goederen emplacementen)

De uitvoering van het PAGE project is in 2002 van start gegaan. Voor elf locaties werden maatregelenplannen opgesteld en – indien de veiligheidsanalyses dit na een actuele inventarisatie nog steeds vergden – ook uitgevoerd. Uitvoering loopt door tot 2007. De eerste concrete maatregelen zijn uitgevoerd (emplacementen Venlo en Rotterdam IJsselmonde). Maatregelen op emplacementen Almelo en Sittard zijn in uitvoering. Van de andere emplacementen is alleen nog Sas van Gent in onderzoek, de overige zijn zonder PAGE-financiering binnen de externe veiligheidsnormen gekomen.

Stamlijn Noordwesthoek Maasvlakte

Dit project betreft de aansluiting van de Noordwesthoek van de Maasvlakte op het spoorwegnet. De realisatie van deze verbinding is van groot belang voor zowel de ontwikkeling van het goederenvervoer per spoor als voor de positie van de Rotterdamse haven. In dit gebied zullen zich diverse bedrijven vestigen die aangegeven hebben een deel van hun vervoer via het spoor te willen afwikkelen. Inmiddels is de eerste fase van dit project, de spoorverbinding met de nieuwe chemieterminal, voltooid en is deze spoorverbinding in gebruik genomen. De tweede fase betreft de verbinding met de Euromaxterminal. In 2006 wordt met de aanleg van dit traject begonnen. Deze moet in 2007 zijn gerealiseerd.

Sloelijn

De Sloelijn is de spoorverbinding voor goederenvervoer die het havengebied van Vlissingen-Oost (het Sloegebied) verbindt met de spoorlijn Vlissingen–Roosendaal. De bestaande Sloelijn, niet-geëlektrificeerd, voldoet niet aan huidige milieueisen (onder andere geluid) en heeft een te beperkte capaciteit. In 1998 is een Tracéwetprocedure gestart, het tracébesluit is begin 2004 genomen. Het tracébesluit is in 2005 onherroepelijk geworden. In 2006 is ook een maatregelenpakket voor geluidsbeperkende maatregelen vastgesteld voor de Zeeuwse lijn.

Geluidspilots spoorgoederenvervoer (voorheen Fluistertrein)

Door het uitvoeren van een aantal pilots bronbeleid op het gebied van geluidhinder wordt praktijkervaring opgedaan, een signaal afgegeven en een doorbraak op het gebied van bronbeleid geforceerd. De oplossing bestaat uit het vervangen van de metalen remblokken van goederenwagens door blokken van kunststof. Er worden proeven uitgevoerd met twee typen kunststofremblokken namelijk: K-blokken en LL-blokken.


Met deze pilots worden zowel de geluidsreducerende effecten gemeten alsmede de LCC (Life Cycle Costs) bepaald. De doelstelling van deze pilot is het doorontwikkelen van de geluidsmatregel raildemper en het verder stimuleren van de toepassing ervan door de raildemper kosteneffectiever te maken.


Een andere vorm van bronbeleid is de prefab raildemper. De doelstelling van deze pilot is het doorontwikkelen van de geluidsmaatregel raildemper en het verder stimuleren van de toepassing ervan door de raildemper kosteneffectiever te maken.


Tenslotte zijn binnen het aanlegprogramma spoorwegen de volgende mutaties te onderkennen:

• Geluidspilots spoorgoederenvervoer: De budgetverhoging van € 4,7 mln naar € 11,7 mln wordt veroorzaakt doordat het aantal pilots is uitgebreid met een pilot prefab raildempers en een drietal pilots met kunststofremblokken (LL-blokken).

Rente en aflossing leenfaciliteit versnelde aanleg

Door een leenfaciliteit aan de Nederlandse Spoorwegen is in de periode van 1991 tot en met 1993 een versnelde realisatie van spoorweginfrastructuur ten behoeve van personenvervoer mogelijk gemaakt. Aanvankelijk bedroeg de leenfaciliteit € 272 mln, maar uiteindelijk heeft de NS € 245 mln voorgefinancierd. De rente- en aflossingsverplichting komt vanaf 1994 ten laste van de begroting van het infrastructuurfonds en bedraagt jaarlijks € 26 mln t/m 2008. Oorspronkelijke looptijd was t/m 2008 maar als gevolg van een versnelde aflossing in 2005 is de looptijd ingekort naar 2006.

Projectoverzicht bij 13.03.01 Spoorwegen personenvervoer; realisatie

Spoorwegen Personenvervoer Realisatie IF 13.03.01
Budget in € mlnTotaal MIT/SNIP        Oplevering MIT/SNIP
Projectomschrijvinghuidigvorigt/m 2005200620072008200920102011laterhuidigvorig
CATEGORIE 0            
 
Projecten (inter)nationaal            
Benutten            
BB21 (ontw. Bev21, VPT+,VPT2, 25KV, ontw. + implement. GSM-R)2712712322613     diversdivers
Geluid (emplacementen en innovatieve ontwikkelingen)17986266911111051diversdivers
Kleine projecten25333 61814105  diversdivers
Stationsstallingen (kwaliteit)8282  2342521  diversdivers
2e fase Betrouwbaar Benutten80914        diversdivers
Amsterdam–Utrecht–Maastricht/Heerlen            
Integrale spooruitbreiding Amsterdam–Utrecht9669658566916988  20062006
Stations en stationsaanpassingen            
Kleine stations377769712999913diversdivers
Overige projecten/lijndelen enz.            
Afdekking risico’s spoorprogramma’s190239 53131 6     
AKI-plan en veiligheidsknelpunten4356340164303341383812 diversdivers
Investeringen in spoor80105          
Intensivering Spoor in steden300300 20404040404575diversdivers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten5050239774   diversdivers
Ontsnippering7271   777744diversdivers
Traject Oost (perronverbredingen)7292979103    2004/20072004/2006
Projecten Landsdeel Oost            
Utrecht–Arnhem–Zevenaar            
Arnhem West vrije kruising6363   1025205320112010
Arnhem 4e perron16917222 1226363126162007/20112007/2010
Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)3025 656742 20092009
Projecten Landsdeel West            
Amsterdam–Den Haag–Rotterdam–Dordrecht            
Rotterdam Zuid–Dordrecht: 4/6-sporig538238237543     19971997
Rotterdam/Den Haag–Utrecht            
Woerden–Harmelen: 4-sporig fase 21461491331021    20052005
Amsterdam–Utrecht–Maastricht/Heerlen            
Vleuten–Geldermalsen 4/6 sp. (incl. Randstadspoor)6928941838410611298701012742005 e.v. 2005 e.v.
Amsterdam/Schiphol–Den Helder/Hoorn            
Uitgeest de Kleis (Regionet 1e fase)242421111    20052005
Haarlemmermeer–Almere            
Extra perroncapaciteit Amsterdam Zuid (2e eilandperron)40455151343   20062006
Stations en stationsaanpassingen            
Amsterdam CS spoor 10/15767971131    2004/20072004
Amsterdam Zuidas; deel stationsstalling (t.b.v. NSP)22 2      20062006
Breda Centraal (t.b.v. NSP)3837 611993  20102006/2009
Den Haag Centraal (t.b.v. NSP)8382 830387   2008/20092008
Den Haag emplacement162147122   20062006
Den Haag CS: terugbouwen sporen 11/1219      10452012 
Fietsenstalling Amsterdam CS2727  37953 2008/20112007/2011
Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)162161 2342503512  2009/20102009
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)255253 3206171662592009/20122009/2011
Overige projecten/lijndelen enz.            
Hanzelijn89589038361095615615717416920122012/2013
Nootdorpboog46474051     20052005
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)153171 2315132151012diversdivers
Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft*272270      272   
BTW604   130116124101133   
Afronding1  – 1   11   
Totaal categorie 06 956 2 109447814726772633834621  
Begroting (IF 13.03.01)   447814726772633834   

* Nieuw in realisatie.

1 Inclusief de toegevoegde middelen ad € 60 mln. i.h.k.v. Strategisch Akkoord 2002.

2 Het betreft: knelpunt Baarn en Hilversum Larenseweg. Resterende middelen worden gereserveerd voor kleine projecten in de Noordvleugel.

3 Ten laste van het programma is een beschikking afgegeven voor de stations Tilburg Reeshof, Almere Oostvaarders, Arnhem Zuid en Ypenburg Haaglanden en Helmond Brandevoort. Uit een analyse van ProRail is gebleken dat tot 2010 daarnaast in ieder geval de door de regio’s beoogde nieuwe stations Groningen Europapark, Sassenheim en Schiedam Kethel in aanmerking komen voor een rijksbijdrage uit het programma mits voldaan wordt aan de door het Rijk gestelde voorwaarden. Omstreeks 2010 zal een nadere prioritering plaatsvinden voor de periode na 2010.

4 Opgenomen is het programma tot en met 2010 alsmede de middelen vanuit NaNOV voor verdiepte ligging spoor bij Almelo. Eveneens is opgenomen de aanleg van een ongelijkvloerse kruising voor het spoor op de spoorlijn Gouda–Rotterdam (Moordrecht) die is gefinancierd uit het FES.

5 Dit project bestaat uit 3 delen; Rotterdam Zuid – Dordrecht deel NS-R; Trajectdeel Barendrecht; en Wisselcomplex Kijfhoek.

6 Inclusief de halten Vathorst, def. Halte Leidsche Rijn west en Leidsche Rijn Centrum. Door de regio is voorfinanciering aangeboden.

7 Voorheen HSL-Oost (Utrecht-Arnhem-Duitse grens).

8 Deze programma’s zijn overgeheveld naar artikel 13.02 (beheer en onderhoud).

Projectoverzicht bij 13.03.02 Spoorwegen goederenvervoer; realisatie

Spoorwegen Goederenvervoer Realisatie IF 13.03.02
Budget in € mlnTotaal MIT/SNIP        Oplevering MIT/SNIP
Projectomschrijvinghuidigvorigt/m 2005200620072008200920102011laterhuidigvorig
CATEGORIE 0            
 
Projecten (inter)nationaal            
Aslasten cluster II454432931    20092009
PAGE risico reductie19195473    diversdivers
Pilot Fluistertrein1125453     20072006
Projecten landsdeel West            
Spoorontsluiting NW Hoek Maasvlakte22223874    20072007
Verbindingssporen ECT1313103      20052005
Projecten landsdeel Zuid            
Sloelijn66665242476   20082008
 
BTW12   831     
Afronding1   1       
Totaal categorie 0177 595353187000  
Begroting (IF 13.03.02)   535318700   

1 Project gefinancierd uit milieudrukgelden.

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Motivering

Het terugbetalen van de kapitaallasten met betrekking tot de voorfinanciering voor de aanleg van de bovenbouw van de HSL–Zuid.

Producten

Het kabinet heeft in januari 1999 ingestemd met het model voor privatisering van de HSL-Zuid. De publiekprivate samenwerking komt bij de onderdelen Infraprovider, vervoer en stations elk op afzonderlijke wijze tot stand. Eind 2001 zijn de contracten met de Infraprovider en de Vervoerder getekend. Vanaf augustus 2004 is de Infraprovider begonnen met het werk aan de bovenbouw. Voor de onderbouw geldt dat de HSL-Zuid onderdelen gefaseerd worden opgeleverd voor de start van de werkzaamheden van de Infraprovider. Op het zuidelijke deel was de eerste oplevering augustus 2004. De laatste oplevering in het noordelijke deel was december 2005.

Projectoverzicht bij 13.04 Geïntegreerde contractvormen spoor

Geïntegreerde contractvormen spoor IF 13.04
Budget in € mlnTotaal MIT/SNIP        Oplevering MIT/SNIP
Projectomschrijvinghuidigvorigt/m 2005200620072008200920102011laterhuidigvorig
Reeks Infraprovider (IP): beschikbaarheidsvergoeding (13.04)3 0703 0240461311171171181192 422  
BTW572   2422222222460  
Totaal categorie 0 (incl. reeks Infraprovider)3 642 0461551391391401412 882  
Begroting (IF 13.04)   46155139139140141   

13.05 Verkenningen en planstudies

Motivering

Op dit artikelonderdeel worden uitgaven geraamd van door ProRail BV uit te voeren:

• planstudies en de voor de planstudieprojecten gereserveerde middelen;

• activiteiten op het gebied van capaciteitsmanagement en capaciteitsstudies.

Producten

Planstudie spoor personen

Onderstaande projecten zijn overgegaan van planstudie- naar realisatiefase:

• Rijswijk–Schiedam incl. spoorcorridor Delft.

NSP Zuidas: Amsterdam Zuid/WTC/4 sporig + keerspoor

Uit de Robuustheidstoets van ProRail is gebleken dat bij de toegezegde aanlanding van HSA treinen (max. 4 shuttles) een volledige 4-sporige oostflank nodig is. De kosten hiervan bedragen € 17,8 mln. Het projectbudget is met dit bedrag opgehoogd.

Daarnaast is € 6,3 mln toegevoegd als bijdrage voor de overdracht van risico’s aan de Zuidas-DOK-onderneming.

OV SAAL

Om de knelpunten die zich op korte, middellange en lange termijn aandienen in de Noordvleugel het hoofd te kunnen bieden en ontsluiting van nieuwe woon- en werkgebieden te realiseren wordt een planstudie openbaar vervoer op de corridor Schiphol–Amsterdam–Almere–Lelystad (afgekort planstudie OV SAAL) opgestart. In een eerste fase, die loopt tot begin 2007, worden kansrijke alternatieven geïdentificeerd; deze worden in een tweede fase verder uitgewerkt, waarvoor indien nodig een tracé/m.e.r.-procedure wordt gevolgd.

Planstudie spoor goederen

Aslasten cluster III

Op basis van herprioritering binnen het spoorgoederenprogramma is de start van de uitvoering van cluster III verschoven naar 2007. Door de eerdere uitvoering van het derde cluster zijn de kosten nauwkeuriger te ramen, waardoor het budget kan worden bijgesteld van € 46 mln naar€ 30 mln.

Roosendaal–Antwerpen (VERA)

De voor VERA gereserveerde financiële middelen zijn in het kader van de besluitvorming over de verdieping van de Westerschelde verder naar achteren geschoven (2014–2020). De realisatie van VERA is onzeker. Werkzaamheden aan het OntwerpTracéBesluit liggen al enige tijd stil. Realisatie op basis van de huidige informatie (Trajectnota) wordt, naar mate de tijd vordert, steeds moeilijker.

IJzeren Rijn

Spoorgoederenverbinding Antwerpen–Ruhrgebied (IJzeren Rijn). Op 24 mei 2005 heeft het Permanente Hof van Arbitrage uitspraak gedaan in het geschil tussen België en Nederland inzake de kostenverdeling van de modernisering van het Nederlandse gedeelte van de IJzeren Rijn. Sindsdien is het overleg tussen beide landen hervat, op basis van en ter uitwerking van de arbitrage-uitspraak.

Verkenning optimalisering goederencorridor Rotterdam–Genua

De 4 landen Nederland, Duitsland, Zwitserland en Italië hebben gezamenlijk een projectplan opgesteld om de corridor Rotterdam–Genua in 2012 zo interoperabel mogelijk en daarmee zo aantrekkelijk mogelijk voor de Europese spoorvervoerders te hebben. Voor een optimaal gebruik van de corridor is het wenselijk dat de Rotterdamse haven anno 2012 toegankelijk wordt voor verschillende soorten elektrische locomotieven met slechts 1 beveiligingssysteem aan boord en op het Nederlandse deel van de corridorinfrastructuur de nationale systemen dienen te worden vervangen door of gecombineerd met de Europese systemen.

Een internationale projectgroep van deskundigen van de 4 inframanagers gaat in de zomer van 2006 uitvoering geven aan het projectplan.


Eind 2006 wordt het nationale ERTMS implementatieplan van ProRail verwacht. Dit implementatieplan bevat de aanlegstrategie van ERMTS op het Nederlandse spoorwegnetwerk. Besluitvorming over ERMTS op deze corridor is mede afhankelijk van de prioriteiten die in het nationale ERTMS implementatieplan gesteld zullen worden.

Projectoverzicht bij 13.05.01 Spoorwegen personenvervoer: planstudie

Spoorwegen Personenvervoer Planstudie IF 13.05.01
Bedragen in € mlnRamingBudget       Uitvoering
Projectomschrijvingmin.max.taakstellend200620072008200920102011laterPeriode
CATEGORIE 1           
 
Projecten (inter)nationaal           
Traject Oost (diverse maatregelen)  464       divers
Projecten Landsdeel West           
Amsterdam Zuidas: deel station (t.b.v. NSP)  91       2008–2013
Amsterdam Zuidas WTC/4-sporig + keersporen1  315       2008–2014
OV Schiphol–Amsterdam–Almere–Lelystad*  pm       pm
Totaal categorie 12  870        

* Nieuw in planstudie

1 Inclusief € 100 mln FES-bijdrage.

2 Bedragen zijn exclusief (eventuele) BTW

Projectoverzicht bij 13.05.02 Spoorwegen goederenvervoer: planstudie

Spoorwegen goederenvervoer Planstudie IF 13.05.02
Bedragen in € mlnRamingBudget       Uitvoering
Projectomschrijvingmin.max.taakstellend200620072008200920102011laterPeriode
CATEGORIE 1           
 
Tracé-/projectbesluit na 2005           
Projecten (inter)nationaal           
Goederenroute Rotterdam–Noord-Nederland (GoeNoord)  62   pb/uo   2009–2013
Aslastencluster III  30pruo     2007–2012
Roosendaal/Antwerpen (VERA)  187       2014–2020
Optimalisering goederencorridor Rotterdam–Genua  pm  pr/uo    2008–2012
Projecten landsdeel Oost           
Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNOV)  119    uo  2010–2015
Projecten landsdeel Zuid           
Goederenverbinding Antwerpen–Roergebied (IJzeren Rijn)  pmtb pr    pm
Totaal categorie 11  398        

1 De bedragen zijn exclusief (eventuele) BTW.


Legenda

tb/pb tracébesluit/projectbesluit

pr procedures rond

uo uitvoeringsopdracht (beschikking)

Projectoverzicht bij 13.05.03 A. Lopende verkenningen

Spoorwegen Verkenningen IF 13.05.03
LocatieProbleemIndicatie modaliteitReferentiekaderGereed
Landsdeel (inter)nationaal    
Overdracht spooraansluitingenToegankelijkheid spoornetSpoor goederenMotie (TK 27 482, nr. 55)2006

Projectoverzicht bij 13.05.03 B. (mogelijk) te starten verkenningen

LocatieProbleemIndicatie modaliteitToelichting
Landsdeel West   
Railservice centra Waal- haven en Maasvlakte (vervolgfase)CapaciteitstekortSpoorgoederenDe groei van het containervervoer via rails vanaf het Rotterdamse havengebied kan leiden tot capaciteitsknelpunten op de beide Railservice centra. Onder- zocht zal worden of, en zo ja wanneer, er op korte dan wel middellange termijn capaciteitsknelpunten zullen ontstaan en welke maatregelen genomen kunnen worden om deze knel- punten op te heffen.
Spooraansluiting Tweede MaasvlakteOntsluiting Europese spoorwegennetSpoorgoederenBij de aanleg van de Tweede Maasvlakte is het van belang dat de aldaar te ontwikkelen indus- triële activiteiten en overslagactiviteiten op het Europese spoorwegnet worden aangesloten. Onderzocht zal worden op welke wijze een dergelijke aansluiting het beste kan worden gerealiseerd.