Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2007

30800 D 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 1 19 september 2006

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven,


De Staatssecretaris van Economische Zaken,


De Minister van Economische Zaken,


De Minister van Financiën,

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2007

Begrotingsstaat inzake het Fonds economische structuurversterking behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Fonds economische structuurversterking

Bedragen in € 1000

Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting
  UitgavenOntvangsten
 Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen  
11Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van verkeer en vervoer2 049 631 
12Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van milieu en duurzaamheid205 927 
13Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennis en innovatie729 999 
14Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van ruimtelijke ordening224 268 
15Projecten in voorbereiding210 904 
    
 Sub-totaal uitgaven3 420 729 
    
 Ontvangsten van het fonds  
21Ontvangsten uit aardgasbaten 3 131 000
22Voeding uit incidentele baten 564 114
    
 Sub-totaal ontvangsten 3 695 114
    
 Saldi  
31Voordelig eindsaldo/beginsaldo3 887 8053 613 420
    
 Totaaltelling7 308 5347 308 534

De Staatssecretaris van Economische Zaken,


De Minister van Economische Zaken,


De Minister van Financiën,