Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Diergezondheidsfonds voor het jaar 2007

30800 F 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 1 19 september 2006

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2007

Begrotingsstaat inzake het Diergezondheidsfonds behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007,

Diergezondheidsfonds

Bedragen in EUR 1000

  (1)  
Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting
  VerplichtingenUitgavenOntvangsten
1Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen9 0219 0219 021
     
 Sub-totaal9 0219 0219 021
     
 Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2006000
     
 Sub-totaal9 0219 0219 021
     
 Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2007000
     
 Totaal9 0219 0219 021

Mij bekend,


De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,