Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

3. VERDIEPING

Dit verdiepingshoofdstuk geeft voor het BTW-compensatiefonds de opbouw van de uitgaven en ontvangsten aan vanaf de stand van de ontwerpbegroting van het BTW-compensatiefonds 2006 naar de stand van de voorliggende ontwerpbegroting 2007.

Uitgaven/ontvangsten

Onderstaande tabel geeft de opbouw aan van de uitgaven van het BTW-compensatiefonds vanaf de stand ontwerpbegroting 2006 naar de stand ontwerpbegroting 2007. De ontvangsten zijn gelijk aan de uitgaven.

Tabel 4 Uitgaven en ontvangsten (EUR1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20061 884 4991 956 8112 042 3252 113 2122 174 502
Nieuwe mutaties55 49048 83751 89055 05451 7942 291 531
Stand ontwerpbegroting 20071 939 9892 005 6482 094 2152 168 2662 226 2962 291 531
       
Waarvan gemeenten en kaderwetgebieden1 773 7861 832 9701 912 9281 979 8042 032 1882 091 999
Waarvan provincies166 203172 678181 287188 462194 108199 532

Toelichting op de nieuwe mutaties

In tabel 5 worden de nieuwe mutaties die zich sinds de ontwerpbegroting 2006 hebben voorgedaan, toegelicht.

Tabel 5 Mutaties (EUR1000)
 200620072008200920102011
Mutatie:      
1) Voorlopige realisatiecijfers (2005 en 2006)55 49055 49055 49055 49055 490 
2) Correctie accrespercentage – 6 653– 3 600– 436– 3 696 
3) Extrapolatie 2011     2 291 531
Totaal55 49048 83751 89055 05451 7942 291 531

Bovenstaande mutaties zijn technisch van aard en het gevolg van:

1. Voorlopige realisatiecijfers over 2005 en 2006. Op grond van recente informatie van de Belastingdienst hebben gemeenten, provincies en kaderwetgebieden in totaal circa € 55 miljoen meer gedeclareerd over 2005 dan werd geraamd bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2006. Voorzichtigheidshalve zijn de meerjarige ramingen met hetzelfde bedrag opgehoogd.

2. Nieuwe accrespercentages van het gemeente- en provinciefonds. De geraamde autonome groei in compensabele uitgaven is gebaseerd op de accrespercentages van het gemeente- en provinciefonds op basis van de meicirculaire gemeentefonds/provinciefonds van 2006. De aanpassing van de accrespercentages leidt tot een aanpassing van de groeiraming van het BTW-compensatiefonds.

Verplichtingen

De mutaties in de uitgaven werken één op één door in hogere verplichtingenbedragen voor het BTW-compensatiefonds. Daarnaast heeft zich een mutatie voorgedaan op het BTW-compensatiefonds die alleen doorwerkt aan de verplichtingenzijde. Het betreft een garantstelling voor EU-subsidies voor het geval de Europese Commissie op enig moment zou besluiten dat de BTW geen onderdeel had mogen uitmaken van de subsidieaanvraag door gemeenten en provincies. De huidige garantie loopt af in 2006, maar ook voor de periode 2007–2011 wordt nog risico gelopen. Met het oog daarop wordt voor deze periode een verplichting van €45 miljoen opgenomen in de begroting. De meerjarenreeks luidt als volgt:

Tabel 6 Garantstelling EU-subsidies (EUR1000)
 20072008200920102011
Verplichtingen4545454545
Kas00000

Om het technische karakter van deze garantstelling te benadrukken, is uitgegaan van het maximale risico. De bedragen zijn bepaald door 19% te nemen van het totaalbedrag aan beschikbare EU-subsidies voor de periode 2007 tot en met 2013 en deze uitkomst toe te rekenen naar de afzonderlijke jaren.