Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

4. DE BIJLAGE INZAKE MOTIES EN TOEZEGGINGEN

A. Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

In behandeling
Omschrijving van de motieVindplaatsStand van zaken
Motie Boorsma c.s.Evaluatie uitname gemeentefonds en provinciefonds. Verzoek aan de regering om recent geherindeelde plattelandsgemeenten te betrekken in de aangekondigde evaluatie na de overgangsperiode.Kamerstukken I 2001–2002, 27 293, 217dDe uitkomsten van de evaluatie zijn naar verwachting in het najaar van 2006 beschikbaar, waarna de Kamer wordt geïnformeerd.

B. Door de bewindspersonen gedane toezeggingen

In behandeling
Onderwerp en omschrijving van de ToezeggingVindplaatsStand van zaken
Evaluatie van het BTW-compensatiefonds. Het in de evaluatie betrekken van de aanwezigheid van systeemverschillen tussen grote en kleine gemeenten bij de uitvoering van het BTW-compensatiefonds. Het betrekken van de uitvoeringskosten in de evaluatie.Handelingen 2001–2002, nr. 33, Eerste Kamer, pag. 1633–1644De uitkomsten van de evaluatie zijn naar verwachting in het najaar van 2006 beschikbaar, waarna de Kamer wordt geïnformeerd.
   
De minimumuitkering (onderband-breedte) geldt vooralsnog voor de periode tot en met 2005. Over eventuele voortzetting van de onderbandbreedte na die tijd – en de alsdan te hanteren hoogte van de minimumuitkering – kan op een later moment een beslissing worden genomen op basis van de ervaringen van de eerste twee jaren van de werking van het BTW-compensatiefonds.Kamerstukken II, 2000–2001, 27 293, nr. 12.De minimimumuitkering is ook in 2006 van toepassing (zie paragraaf 2.2.3). Vanaf 2007 is de minimumuitkering niet langer van toepassing voor gemeenten en provincies.