Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

2. ALGEMENE BELEIDSDOELSTELLING

De doelen van het Waddenfonds zijn als volgt verwoord:

• het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het waddengebied;

• het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee;

• een duurzame economische ontwikkeling in het waddengebied en een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding in het waddengebied en de direct aangrenzende gebieden;

• het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het waddengebied.


(Zie Wet op het Waddenfonds, artikel 2 lid 2.)


Deze doelen gelden voor het Waddengebied als geheel: middels investeringen uit het Waddenfonds zal aan deze doelen worden bijgedragen. De realisatie van deze doelen wordt ook middels andere beleidsinstrumenten nagestreefd, bijvoorbeeld wet- en regelgeving en investeringen in het gebied gefinancierd vanuit andere (rijks)middelen.


VROM is als coördinerend departement voor de Wadden verantwoordelijk voor:

• Het beheer van het fonds;

• De toekenning van subsidies;

• De uitvoering van de subsidieregeling;

• Evaluatie en monitoring.


Succesfactoren:

• Draagvlak in de regio;

• Binnenkrijgen van degelijke projectvoorstellen;

• Natuurlijke ontwikkelingen in het Waddengebied.


Effectgegevens:

• Voor de algemene beleidsdoelstelling zijn geen algemene indicatoren beschikbaar. Op basis van bestaande trilaterale monitoring wordt één maal per vier jaar een Quality Status Report (QSR) opgesteld. De onderliggende gegevens zijn samen met de overige nationale monitoringgegevens beschikbaar voor signalering van trends;

• In trilateraal verband is afgesproken om het «Trilateral Monitoring and Assesment Program» te optimaliseren naar aanleiding van een evaluatie in 2004. Onderdeel van de optimalisatie is een betere aansluiting bij de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water;

• Voor het aflopen van de planperiode van de PKB Waddenzee (2016) zal een evaluatie van het gevoerde beleid plaatsvinden.

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 1. Waddenfonds
Bedragen x € 1 00020072008200920102011
Verplichtingen:33 8780000
Uitgaven:33 8780000
Programma     
Vergroten en versterken van de natuur -en landschapswaarden vh Waddengebied14 850    
      
Verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom vd Waddenzee1 980    
      
Bevorderen van een duurzame economische ontwikeling in het Waddengebied en een substantiële tranisatie naar een duurzame energiehuishouding in het Waddengebied en de direct aangrenzende gebieden14 850    
      
Ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het Waddengebied1 320    
      
Apparaat     
Beheers- en uitvoeringskosten878    
Ontvangsten:33 8780000

Toelichting:

Van het oorspronkelijk beschikbaar gestelde fondsbedrag, is het bedrag van de nadeelcompensatie kokkelvisserij afgetrokken (€ 122,435 miljoen). Deze betaling loopt via de begroting van het Ministerie van LNV. Tot het moment dat de vergunningen t.b.v. gaswinning definitief zijn, wordt het fonds gedurende een investeringsperiode van 20 jaar jaarlijks met 33,878 miljoen gevoed. Alsdan wordt een meerjarige reeks in de begroting opgenomen.


De onbestede gelden in enig jaar zullen worden doorgeschoven naar volgende jaren.