Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

3. OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

3.1 Vergroten en versterken van de natuur- en landschaps-waarden van het Waddengebied

Motivering

Om de karakteristieke ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het waddengebied, zoals verwoord in de geldende PKB Derde Nota Waddenzee, te herstellen of te verbeteren.

Instrumenten

(Investerings)subsidies

Prestaties

• Bevorderen van innovaties die bodemverstoringen of negatieve ecologische effecten ten gevolge van menselijke activiteiten mitigeren of voorkomen en bijdragen aan het tot stand brengen of herstellen van ongestoorde ecologische en fysische processen;

• Herstel van zoet-zout overgangen, waarbij waterlopen in het binnenland op een meer natuurlijke wijze met de Waddenzee worden verbonden en die tevens kansen bieden voor combinaties met andere functies zoals waterberging en recreatie;

• Stimuleren van een gevarieerder kwelderbeheer en kwelderontwikkeling, passend binnen de voor de kwelders geldende (natuur)doelstellingen;

• Stimuleren van ontwikkeling van zeegrasvelden en stabiele mosselbanken;

• Behoud en herstel van jonge duinlandschappen op de eilanden;

• Stimuleren van vormen van dynamisch kustbeheer op de eilanden;

• Bevorderen van de migratie van vissoorten;

• Behoud en herstel van voor de Wadden karakteristieke landschappelijke en cultuurhistorische elementen, patronen en ensembles in combinatie met duurzame economische ontwikkelingen, waterbeheer en recreatieve toegankelijkheid;

• Kennisoverdracht omtrent herstel en ontwikkeling van landschap en cultuurhistorie.

Doelgroepen

Eenieder

Prestatie-indicatoren

De instandhoudingsdoelstellingen worden in het kader van de PKB Waddenzee eind 2006/begin 2007 vastgesteld. Hierin worden basiswaarden, streefwaarden en planning opgenomen.

Onderzocht wordt of er op basis van deze waarden bruikbare prestatie-indicatoren, basiswaarden en streefwaarden benoemd kunnen worden.

Verwijzingen beleidsstukken

• PKB Derde Nota Waddenzee;

• Investeringsplan Waddenfonds;

• Uitvoeringsplan Waddenfonds 2007–2012.

3.2 Verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee

Motivering

Om de natuurlijke rijkdom van de Wadden te behouden.

Instrumenten

(Investerings)subsidies

Prestaties

• Stimuleren van kwelderontwikkeling, met als doel het tegengaan van overstromingen als gevolg van de zee-spiegelstijging;

• Stimuleren van innovatieve projecten die zijn gericht op het verhogen van de veiligheid boven het niveau dat met behulp van het reguliere beleid wordt gegarandeerd.

Doelgroepen

Eenieder

Prestatie-indicatoren

Op dit moment zijn nog geen bruikbare prestatie-indicatoren beschikbaar. Er wordt onderzoek verricht om deze evenals de basiswaarden en streefwaarden te ontwikkelen.

Verwijzingen beleidsstukken

• PKB Derde Nota Waddenzee;

• Investeringsplan Waddenfonds;

• Uitvoeringsplan Waddenfonds 2007–2012.

3.3 Bevorderen van een duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied en een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding in het Waddengebeid en de direct aangrenzende gebieden

Motivering

Om bij te dragen aan de vergroting van de kansen voor duurzame sociaal-economische ontwikkeling in het waddengebied.

Om daardoor de werkgelegenheid in het gebied te vergroten, het bruto regionaal product te verhogen en de economische structuur te verbeteren.

Instrumenten

(Investerings)subsidies

Prestaties

• Bevorderen van duurzaam toerisme en recreatie die tevens draagvlak voor natuur en natuurbeleid creëren;

• Verbeteren van promotie, marketing en branding van het Waddengebied als toeristisch product;

• Inpasbaar maken van watersport in brede zin in het ecologisch systeem;

• Verbreden van het toerisme als duurzame economische drager van het waddengebied;

• Bevorderen van innovatieve binnendijkse vormen van duurzame landbouw, passend binnen het gebied;

• Stimuleren van kansrijke combinaties tussen landbouw en natuurherstel, natuurontwikkeling en natuurbeleving;

• Stimuleren van initiatieven die vergroting en verbreding mogelijk maken van de productie en verspreiding van streekgebonden producten;

• Bevorderen van een verduurzaming van de visserijsector;

• Aanpassen en innoveren van de haven- en bedrijfsomgeving aan de eisen van nieuwe havenfuncties;

• Ondersteunen van innovatieve projecten die bijdragen aan een duurzame economische ontwikkeling van het waddengebied;

• Bevorderen van kunst- en cultuurvoorstellen die bijdragen aan de toeristische aantrekkingskracht van het waddengebied;

• Stimuleren van snel uitvoerbare projectvoorstellen, die aantoonbaar bijdragen aan de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Doorontwikkeling, grootschalige toepassing en verbreding zijn van belang;

• Mogelijk maken van (door)ontwikkeling, grootschalige toepassing of een verbreding van de toepassing van groene grondstoffen.

Doelgroepen

Eenieder

Prestatie-indicatoren

Op dit moment zijn nog geen bruikbare prestatie-indicatoren beschikbaar. Er wordt onderzoek verricht om deze evanals de basiswaarden en streefwaarden te ontwikkelen.

Verwijzingen beleidsstukken

• PKB Derde Nota Waddenzee;

• Investeringsplan Waddenfonds;

• Uitvoeringsplan Waddenfonds 2007–2012.

3.4 Ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het Waddengebied

Motivering

• Om bij te dragen aan de verbetering van de kennishuishouding in het waddengebied;

• Om kennis van het ecosysteem, het sociale systeem en het economische systeem van het waddengebied te operationaliseren en verspreiden (zowel nationaal als internationaal);

• Om aandacht te besteden aan de samenhang tussen deze systemen.

Instrumenten

(Investerings)subsidies

Prestaties

• Formulering en opvulling van de grootste kennislacunes over het waddengebied;

• Stimuleren van een betere ontwikkeling en benutting van toegepaste kennis over het waddengebied;

• Bewerkstelligen van een goed functionerende waddenacademie;

• Ontsluiten van kennis over het waddengebied voor publiek en bewoners;

• Stimuleren van projecten die door kennisoverdracht bijdragen aan het vergroten van draagvlak en kennis over het waddengebied en het waddenbeleid.

Doelgroepen

Eenieder

Prestatie-indicatoren

Op dit moment zijn nog geen bruikbare prestatie-indicatoren beschikbaar. Er wordt onderzoek verricht om deze evanals de basiswaarden en streefwaarden te ontwikkelen.

Verwijzingen beleidsstukken

• Investeringsplan Waddenfonds;

• Uitvoeringsplan Waddenfonds 2007–2012.