Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2007

30800 G STB 2007 2

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 30 november 2006

Beatrix

De Minister van Financiën,
G. Zalm

Uitgegeven de elfde januari, 2007

Vaststelling van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2007

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 30 november 2006, Stb. 2007, 2

Begroting 2007

BTW-compensatiefonds

Bedragen in EUR 1 000

  

(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Uitgaven

Ontvangsten

1

BTW-compensatiefonds

2 005 648

2 005 648

Mij bekend,

De Minister van Financiën,
G. Zalm