Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007

30800 XIII STB 2007 5

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) inzake de agentschappen SenterNovem, EVD, Octrooicentrum Nederland en Telecom voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2007 als volgt te luiden:

5.

De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

6.

De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 30 november 2006

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,
J. G. Wijn

Uitgegeven de elfde januari, 2007

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007

Departementale begrotingsstaat (XIII) behorende bij de Wet van 30 november 2006, Stb. 2007, 5

Begroting 2007

Ministerie van Economische Zaken (XIII)

Bedragen in € 1000

  

(1)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

2 349 729

7 432 694

     
 

Beleidsartikelen

 

2 300 205

7 426 341

1.

Goed functionerende economie en markten in Nederland en Europa

79 160

75 911

59 719

2.

Een sterk innovatievermogen

570 568

647 618

215 657

3.

Een concurrerend ondernemingsklimaat

1 798 103

272 912

49 395

4.

Doelmatige en duurzame energiehuishouding

1 129 604

920 742

7 097 249

5.

Internationale economische betrekkingen

135 293

131 037

1 815

8.

Economische analyses en prognoses

11 170

11 170

43

9.

Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken

170 816

170 816

 

10.

Elektronische communicatie en post

59 179

69 999

2 463

     
 

Niet-beleidsartikelen

 

49 524

6 353

21.

Algemeen

101 118

102 141

4 770

22.

Nominaal en onvoorzien

– 16 490

– 56 490

 

23.

Afwikkeling oude verplichtingen

3 848

3 873

1 583

Mij bekend,

De Minister van Economische Zaken,
J. G. Wijn

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van 30 november 2006, Stb. 2007, 5

Begroting 2007

Ministerie van Economische Zaken (XIII)

Bedragen in € 1000

Naam baten-lastendienst

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

SenterNovem

105 560

105 410

150

EVD

38 825

38 749

76

Agentschap Telecom

27 104

28 646

– 1 542

OCNL

15 208

14 948

260

    

Totaal

186 697

187 753

– 1 056

Naam baten-lastendienst

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

SenterNovem

5 600

 

EVD

400

 

Agentschap Telecom

3 544

1 480

OCNL

1 467

1 200

   

Totaal

11 011

2 680

Mij bekend,

De Minister van Economische Zaken,
J. G. Wijn