Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling van de begroting van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2007

30800 D STB 2007 6

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 30 november 2006

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
C. E. G. van Gennip

De Minister van Economische Zaken,
J. G. Wijn

De Minister van Financiën,
G. Zalm

Uitgegeven de elfde januari, 2007

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2007

Begrotingsstaat inzake het Fonds economische structuurversterking behorende bij de Wet van 30 november 2006, Stb. 2007, 6

Begroting 2007

Fonds economische structuurversterking

Bedragen in € 1 000

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Uitgaven

Ontvangsten

 

Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen

  

11

Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van verkeer en vervoer

2 160 995

 

12

Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van milieu en duurzaamheid

205 927

 

13

Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennis en innovatie

729 999

 

14

Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van ruimtelijke ordening

224 268

 

15

Projecten in voorbereiding

200 904

 
    
 

Sub-totaal uitgaven

3 522 093

 
    
 

Ontvangsten van het fonds

  

21

Ontvangsten uit aardgasbaten

 

3 131 000

22

Voeding uit incidentele baten

 

564 114

    
 

Sub-totaal ontvangsten

 

3 695 114

    
 

Saldi

  

31

Voordelig eindsaldo/beginsaldo

3 786 441

3 613 420

    
 

Totaaltelling

7 308 534

7 308 534

Ons bekend,

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
C. E. G. van Gennip

De Minister van Economische Zaken,
J. G. Wijn

De Minister van Financiën,
G. Zalm