Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling van de begroting van het Ministerie van Financiën (XIB) voor het jaar 2007

30800 IXB STB 2007 11

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Domeinen Roerende Zaken van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Financiën voor het jaar 2007 als volgt te luiden:

5.

De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

6.

De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 30 november 2006

Beatrix

De Minister van Financiën,
G. Zalm

Uitgegeven de elfde januari, 2007

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007

Departementale begrotingsstaat behorende bij de Wet van 30 november 2006, Stb. 2007, 11

Begroting 2007

Ministerie van Financiën (IXB)

(x € 1000)

 

(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

3 915 517

116 765 742

 

Beleidsartikelen

 

3 810 791

116 758 021

01

Belastingen

3 411 859

3 411 799

114 431 068

02

Financiële markten

60 943

60 943

25 646

03

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

6 010

19 593

2 002 158

04

Internationale financiële betrekkingen

115 826

75 550

752

05

Exportkredietverzekering en investeringsgaranties

11 953 037

112 481

79 250

07

Beheer materiële activa

99 075

99 075

214 205

08

Begrotingsbeleid

31 350

31 350

4 942

     
 

Niet-beleidsartikelen

 

104 726

7 721

09

Algemeen

102 158

102 158

7 721

10

Nominaal en onvoorzien

2 568

2 568

0

Mij bekend,

De Minister van Financiën,
G. Zalm

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Domeinen Roerende Zaken behorende bij de Wet van 30 november 2006, Stb. 2007, 11

Begroting 2007

Ministerie van Financiën (IXB)

(x € 1000)

Naam baten-lastendienst

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Domeinen Roerende Zaken

13 895

13 886

9

Totaal

13 895

13 886

9

Naam baten-lastendienst

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Domeinen Roerende Zaken

193

0

Totaal

193

0

Mij bekend,

De Minister van Financiën,
G. Zalm