Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling van de begroting van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2007

30800 IXA STB 2007 12

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 30 november 2006

Beatrix

De Minister van Financiën,
G. Zalm

Uitgegeven de elfde januari, 2007

Vaststelling van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2007

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 30 november 2006, Stb. 2007, 12

Begroting 2007

Nationale Schuld (IXA)

(x € 1000)

  

(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

40 781 783

26 251 509

     
 

Beleidsartikelen

 

40 781 783

26 251 509

1

Financiering Staatsschuld

36 416 226

36 416 226

25 166 330

2

Kasbeheer

4 365 557

4 365 557

1 085 179

     
 

Niet-beleidsartikel

 

0

0

3

Nominaal en Onvoorzien

 

0

0

Mij bekend,

De Minister van Financiën,
G. Zalm