Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2007

30800 VIII STB 2007 14

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) inzake de agentschappen Centrale Financiën Instellingen en het Nationaal Archief voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2007 als volgt te luiden:

5.

De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

6.

De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 6 december 2006

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de zestiende januari, 2007

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2007

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 6 december 2006, Stb. 2007, 14

Begroting 2007 (x € 1 000)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

(x € 1000)

  

(1)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

28 720 081

28 913 120

1 344 675

     
 

Beleidsartikelen

28 555 908

28 748 947

1 344 108

01

Primair onderwijs

8 237 430

8 238 646

51 906

03

Voortgezet onderwijs

5 836 444

5 869 481

129 196

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3 032 663

3 057 301

82 250

05

Technocentra

9 136

9 136

9 136

06

Hoger beroepsonderwijs

2 012 274

1 968 462

6 017

07

Wetenschappelijk onderwijs

3 520 326

3 467 043

16 466

08

Internationaal onderwijsbeleid

15 567

16 604

99

09

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

157 004

157 004

0

10

Informatie- en communicatietechnologie

31 102

31 102

47 776

11

Studiefinanciering

3 060 586

3 060 586

367 700

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

307 796

307 796

9 500

13

Lesgelden

5 896

5 896

199 600

14

Cultuur

666 486

866 692

34 194

15

Media

769 107

759 036

212 681

16

Onderzoek en wetenschappen

894 091

934 162

177 587

     
 

Niet-beleidsartikelen

164 173

164 173

567

17

Nominaal en onvoorzien

– 7 500

– 7 500

0

18

Ministerie Algemeen

118 173

118 173

567

19

Inspecties

46 745

46 745

0

20

Adviesraden

6 755

6 755

0

Mij bekend,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
M. J. A. van der Hoeven

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2007

Begrotingsstaat inzake de agentschappen behorende bij de Wet van 6 december 2006, Stb. 2007, 14

Begroting 2007

Ministerie van Financiën (IXB)

(x € 1000)

Naam agentschap

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Centrale Financiën (CFI)

44 168

44 168

0

Nationaal Archief (NA)

22 268

22 268

0

    

Totaal

66 436

66 436

0

Naamagentschap

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Centrale Financiën Instellingen (CFI)

– 2 507

0

Nationaal Archief (NA)

– 6 607

5 950

   

Totaal

– 9 114

5 950

Mij bekend,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
M. J. A. van der Hoeven