Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling van de begroting van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2007

30800 A STB 2007 8

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 6 december 2006

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
K. M. H. Peijs

Uitgegeven de elfde januari, 2007

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2007

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 6 december 2006, Stb. 2007, 8

Begroting 2007

Infrastructuurfonds

Onderdeel verplichtingen, uitgaven en ontvangsten (x € 1 000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

7 094 434

7 038 311

     

11

Hoofdwatersystemen

386 118

530 791

1 293

12

Hoofdwegennet

2 408 646

2 785 041

40 403

13

Spoorwegen

2 066 087

2 387 983

80 900

14

Regionaal, lokale infrastructuur

320 058

328 365

 

15

Hoofdvaarwegennet

495 974

536 586

12 523

16

Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

136 484

137 973

 

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

135 000

338 620

 

18

Overige uitgaven en ontvangsten

45 318

49 075

36 768

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

  

6 866 424

Mij bekend,

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
K. M. H. Peijs