Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling van de begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007

30800 XII STB 2007 7

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) inzake de baten-lastendiensten Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en Rijkswaterstaat voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het jaar 2007 als volgt te luiden:

5.

De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

6.

De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 6 december 2006

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
K. M. H. Peijs

Uitgegeven de elfde januari, 2007

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 6 december 2006, Stb. 2007, 7

Begroting 2007

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

(x € 1000)

Uitgaven

(x € 1000)

Ontvangsten

(x € 1000)

 

TOTAAL

 

7 396 120

116 128

     
 

Beleidsartikelen

   

31

Integraal waterbeleid

68 552

74 820

538

32

Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

56 646

62 755

9 880

33

Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s

67 019

67 964

16 695

34

Betrouwbare netwerken voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

222 960

143 143

2 372

35

Mainports en logistiek

68 742

77 979

5 348

36

Bewaken, waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit

75 759

105 409

58 728

37

Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart

43 099

47 684

454

     
 

Niet-beleidsartikelen

   

39

Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

6 570 935

6 580 929

 

40

Nominaal en onvoorzien

1 026

1 026

 

41

Ondersteuning functioneren VenW

227 071

234 411

22 113

Mij bekend,

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
K. M. H. Peijs

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van 6 december 2006, Stb. 2007, 7

Begroting 2007

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)

Bedragen in € 1 000

Naam baten/lastendienst

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

KNMI

43 357

44 305

– 948

RWS

1 924 147

1 924 147

0

Naam baten/lastendienst

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

KNMI

3 719

2 000

RWS

237 346

135 000

Mij bekend,

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
K. M. H. Peijs