Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling van de begroting van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2007

30800 E STB 2007 4

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 30 november 2006

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. J. de Geus

De Minister van Financiën,
G. Zalm

Uitgegeven de elfde januari, 2007

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2007

Begrotingsstaat inzake het Spaarfonds AOW behorende bij de Wet van 30 november 2006, Stb. 2007, 4

Begroting 2007

Spaarfonds AOW

Bedragen in EUR 1000

  

(1)

  

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

0

4 195 192

     

01

Spaarfonds AOW

0

0

4 195 192

Ons bekend,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. J. de Geus

De Minister van Financiën,
G. Zalm