Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007

30800 XV STB 2007 3

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten Agentschap SZW en de Inspectie Werk en Inkomen (i.o.) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2007 als volgt te luiden:

5.

De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

6.

De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 30 november 2006

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. J. de Geus

Uitgegeven de elfde januari, 2007

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007

Departementale begrotingsstaat (XV) behorende bij de Wet van 30 november 2006, Stb. 2007, 3

Begroting 2007

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen in EUR 1000

(x € 1000)

  

(1)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

26 963 879

508 544

     
 

Beleidsartikelen

 

26 731 750

502 619

21

Inkomensbeleid

740

740

0

22

Activerend arbeidsmarktbeleid

360 433

361 433

14 600

23

Re-integratie

1 689 001

1 694 701

15 500

24

Sociale werkvoorziening

2 268 523

2 277 144

438 236

25

Arbeid en zorg

1 573 546

1 575 021

28 627

26

Overlegstructuren, collectieve arbeidsvoorwaardenvorming en medezeggenschap

3 874

3 874

0

27

Regulering van individuele arbeidsrelaties

8 213

8 213

300

28

Pensioenbeleid

34 100

34 100

0

29

Arbeidsomstandigheden, arbozorg en verzuim

81 592

83 972

5 084

30

Inkomensbescherming met activering

4 353 144

4 408 952

0

31

Inkomensbescherming en arbeidsongeschiktheid

1 837 691

1 837 691

0

32

Overige inkomensbescherming

325 567

325 567

0

33

Tegemoetkoming specifieke kosten

3 501 739

3 501 739

272

34

Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds AOW

10 605 787

10 605 787

0

35

Emancipatie

12 816

12 816

0

     
 

Niet-beleidsartikelen

 

232 129

5 925

97

Aflopende regelingen

919

1 101

0

98

Algemeen

207 451

209 422

5 925

99

Nominaal en onvoorzien

21 606

21 606

0

Mij bekend,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. J. de Geus

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007

Begrotingsstaat (XV) behorende bij de Wet van 30 november 2006, Stb. 2007, 3

Begroting 2007

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

(x € 1000)

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Agentschap SZW

15 308

15 308

0

Inspectie Werk en Inkomen

24 520

24 355

165

    

Totaal

39 828

39 663

165

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap SZW

1 014

0

Inspectie Werk en Inkomen

2 279

0

   

Totaal

3 293

0

Mij bekend,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. J. de Geus