Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling van de begroting van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007

30800 X STB 2007 79

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten Defensie Telematica Organisatie (DTO), Dienst Vastgoed Defensie (DVD) en het Defensie Horecabedrijf Paresto van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Defensie voor het jaar 2007 als volgt te luiden:

5.

De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

6.

De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 6 december 2006

Beatrix

De minister van Defensie,
H. G. J. Kamp

Uitgegeven de zesde maart, 2007

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007

Departementale begrotingsstaat (X) behorende bij de Wet van 6 december 2006, Stb. 2007, 79

Begroting 2007

Ministerie van Defensie (X)

Bedragen in EUR 1 000

  

(1)

  

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

 

7 911 655

385 895

     

Beleidsartikelen

 

6 256 632

167 449

     

20

Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

195 500

195 500

1 407

21

Commando zeestrijdkrachten

600 070

604 858

22 309

22

Commando landstrijdkrachten

1 329 593

1 387 039

18 215

23

Commando luchtstrijdkrachten

600 846

642 763

8 671

24

Commando Koninklijke marechaussee

356 453

363 941

7 254

25

Defensie Materieelorganisatie

2 991 514

2 307 493

79 741

26

Commando Dienstencentra

758 905

755 038

29 852

     

Niet-beleidsartikelen

 

1 655 023

218 446

     

70

Geheime uitgaven

1 760

1 760

 

80

Nominaal en onvoorzien

– 61 418

– 61 418

 

90

Algemeen

1 717 372

1 714 681

218 446

Mij bekend,

De minister van Defensie,
H. G. J. Kamp

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van 6 december 2006, Stb. 2007, 79

Begroting 2007

Ministerie van Defensie (X)

Bedragen in EUR 1 000

Naam baten-lastendienst

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Defensie Telematica Organisatie

297 338

323 962

– 26 624

Dienst Vastgoed Defensie

233 600

231 689

1 911

Paresto

130 057

128 374

1 683

    

Totaal

660 995

684 025

– 23 030

Naam baten-lastendienst

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Defensie Telematica Organisatie

113 904

85 844

Dienst Vastgoed Defensie

142 415

140 550

Paresto

1 915

600

   

Totaal

258 234

226 994

Mij bekend,

De minister van Defensie,
H. G. J. Kamp