Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007

30800 V STB 2007 34

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de baten-lastendienst Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2007 als volgt te luiden:

5.

De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

6.

De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 6 december 2006

Beatrix

De Minister van Buitenlandse Zaken,
B. R. Bot

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
A. M. A. van Ardenne-van der Hoeven

Uitgegeven de eerste februari, 2007

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 6 december 2006, Stb. 2007, 34

Begroting 2007

Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

(bedragen in EUR 1 000)

  

(1)

  
 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

     
 

TOTAAL

 

11 722 892

724 531

     
 

Beleidsartikelen

 

10 941 910

673 698

     

1

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten

61 190

77 797

 

2

Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur

676 591

762 747

224

3

Versterkte Europese samenwerking

7 026 591

7 213 261

611 400

4

Meer welvaart en minder armoede

456 199

690 297

34 776

5

Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling

572 196

1 634 316

6

Beter beschermd en verbeterd milieu

180 432

371 339

7

Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer

106 053

106 053

26 543

8

Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland

46 510

86 100

755

     
 

Niet-beleidsartikelen

 

780 982

50 833

     

9

Geheim

pm

pm

 

10

Nominaal en onvoorzien

92 254

92 254

 

11

Algemeen

684 513

688 728

50 833

Ons bekend,

De Minister van Buitenlandse Zaken,
B. R. Bot

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
A. M. A. van Ardenne-van der Hoeven

Vaststelling van de begrotingsstaten inzake de baten-lastendienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 6 december 2006, Stb. 2007, 34

Begroting 2007

Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Onderdeel baten-lastendiensten

(bedragen in EUR 1 000)

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Agentschap CBI

22 735

22 724

11

Totaal

22 735

22 724

11

  

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap CBI

 

215

400

Totaal

 

215

400

Ons bekend,

De Minister van Buitenlandse Zaken,
B. R. Bot

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
A. M. A. van Ardenne-van der Hoeven