Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling van de begroting van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007

30800 VI STB 2007 95

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), Nederlands Forensisch Instituut (NFI), Dienst Justis en Gemeenschappelijke beheerorganisatie (GBO) van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 3

1.

Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 21 van de Comptabiliteitswet 2001 jo. de artikelen 23 en 91 van de Wet op de rechterlijke organisatie is Onze Minister van Justitie niet verantwoordelijk voor de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van de rechterlijke organisatie.

2.

Onze Minister van Justitie heeft op grond van de artikelen 93 en 105 tot en met 107 van de Wet op de rechterlijke organisatie een toezichthoudende verantwoordelijkheid ten aanzien van de Raad voor de rechtspraak.

Artikel 4

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Justitie voor het jaar 2007 als volgt te luiden:

5.

De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

6.

De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Artikel 5

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 6

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 5 maart 2007

Beatrix

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de twintigste maart, 2007

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007

Departementale begrotingsstaat (VI) behorende bij de Wet van 5 maart 2007, Stb. 95

Begroting 2007

Ministerie van Justitie (VI)

bedragen x € 1 000

  

(1)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

5 901 815

5 902 496

1 033 996

     
 

Totaal beleidsartikelen

5 713 114

5 713 114

1 022 742

     

11

Nederlandse rechtsorde

10 443

10 443

0

12

Rechtspleging en rechtsbijstand

1 295 554

1 295 554

185 229

13

Rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding en terrorismebestrijding

2 458 893

2 458 893

725 844

14

Jeugd

788 624

788 624

15 263

15

Vreemdelingen

757 689

757 689

86 061

16

Integratie

400 194

400 194

10 345

17

Internationale rechtsorde

1 717

1 717

0

     
 

Totaal niet-beleidsartikelen

188 701

189 382

11 254

     

91

Algemeen

185 742

186 423

11 254

92

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

93

Geheim

2 959

2 959

0

Mij bekend,

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van 5 maart 2007, Stb. 95

Begroting 2007

Ministerie van Justitie (VI)

bedragen x € 1 000

Naam baten-lastendienst

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Immigratie- en Naturalisatiedienst

327 030

327 030

0

Dienst Justitiële Inrichtingen

2 067 836

2 067 836

0

Centraal Justitieel Incassobureau

79 895

79 895

0

Nederlands Forensisch Instituut

58 439

58 439

0

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening

17 076

16 928

148

Gemeenschappelijke beheerorganisatie

19 368

19 243

125

    

Totaal

2 569 644

2 569 371

273

Naam baten-lastendienst

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Immigratie- en Naturalisatiedienst

13 047

6 200

Dienst Justitiële Inrichtingen

120 490

65 000

Centraal Justitieel Incassobureau

9 370

6 030

Nederlands Forensisch Instituut

9 222

3 700

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening

3 321

700

Gemeenschappelijke beheerorganisatie

3 414

1 436

   

Totaal

158 864

83 066

Mij bekend,

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin