Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007

30800 XVI STB 2007 104

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) inzake de diensten die een baten-lastenstelsel voeren «Baten-lastendienst College ter Beoordeling van Geneesmiddelen», «Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg», «Nederlands Vaccin Instituut» en «Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu» voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2007 als volgt te luiden:

5.

De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

6.

De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Artikel 6

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 5 maart 2007

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
A. Klink

Uitgegeven de tweeëntwintigste maart, 2007

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 5 maart 2007, Stb. 104

Begroting 2007

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

(bedragen x € 1 000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

13 292 763

13 589 474

35 131

     
 

Beleidsartikelen

13 037 047

13 326 961

31 751

     

41

Volksgezondheid

567 556

785 045

13 123

42

Gezondheidszorg

5 605 475

5 614 772

10 954

43

Langdurende zorg

4 825 370

4 826 470

144

44

Maatschappelijke ondersteuning

496 019

505 110

0

45

Jeugdbeleid

1 073 388

1 090 400

7 530

46

Sport

65 487

100 816

0

47

Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II

403 752

404 348

0

     
 

Niet-beleidsartikelen

255 716

262 513

3 380

     

98

Algemeen

272 472

279 269

3 380

99

Nominaal en onvoorzien

– 16 756

– 16 756

0

Mij bekend,

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
A. Klink

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 5 maart 2007, Stb. 104

Begroting 2007

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

Onderdeel Baten-lastendiensten

(bedragen x € 1 000)

Naam Baten-lastendienst

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo batenen lasten

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

30 940

30 940

0

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

16 017

15 927

90

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

159 903

159 903

0

Nederlands Vaccin Instituut

153 240

153 150

90

    

Totaal

360 100

359 920

180

Naam baten-lastendienst

 

Totaalkapitaaluitgaven

Totaalkapitaalontvangsten

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

 

200

0

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

 

2 199

1 325

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

 

5 337

0

Nederlands Vaccin Instituut

 

23 700

20 100

    

Totaal

 

31 436

21 425

Mij bekend,

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
A. Klink