Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begrotingsstaat Huis der Konmingin (I) voor het jaar 2007

30800 I STB 2007 119

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 5 maart 2007

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
J. P. Balkenende

Uitgegeven de derde april, 2007

Vaststelling van de begroting van de uitgaven van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2007

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 5 maart 2007, Stb. 119

Begroting 2007

Huis der Koningin (I)

Bedragen x € 1 000

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

    
  

Verplichtingen

Uitgaven

    
 

TOTAAL

 

5 908

    

01

Uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

5 908

5 908

Mij bekend,

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
J. P. Balkenende