Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begrotingsstaten Ministerie AZ, Kabinet der Koningin en Commissie van Toezicht betreffende inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2007

30800 III STB 2007 120

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2007 worden vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Publiek en Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

1.

In afwijking van artikel 1, eerste lid, onder e, en van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt de begroting van het Kabinet der Koningin voor het jaar 2007 opgenomen in een afzonderlijke begrotingsstaat, die wordt vastgesteld bij de wet waarmee de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

2.

De begroting van de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten voor het jaar 2007 maakt geen onderdeel uit van de departementale begroting van het Ministerie van Algemene Zaken voor dat jaar, maar omvat een afzonderlijke begrotingsstaat, die wordt vastgesteld bij de wet waarmee de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

3.

Artikel 8, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001 is voor het jaar 2007 van overeenkomstige toepassing op de begrotingen van het Kabinet der Koningin en van de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

4.

In afwijking van artikel 19, vijfde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 is Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, voor het jaar 2007 verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van het Kabinet der Koningin en van de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

5.

In afwijking van artikel 21, vijfde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 is Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, voor het jaar 2007 verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering bij het Kabinet der Koningin en bij de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

6.

Artikel 22, vijfde lid, en artikel 32, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 zijn voor het jaar 2007 niet van toepassing op het Kabinet der Koningin.

Artikel 5

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het Ministerie van Algemene Zaken voor het jaar 2007 als volgt te luiden:

5.

De resultaten van de controle worden jaarlijkst vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

6.

De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Artikel 6

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 5 maart 2007

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
J. P. Balkenende

Uitgegeven de derde april, 2007

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2007

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 5 maart 2007, Stb. 120

Begroting 2007

Ministerie van Algemene Zaken (III)

Bedragen x € 1 000

  

(1)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

     
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

     
 

TOTAAL

 

51 960

1 344

     
 

Beleidsartikelen

 

51 960

1 344

01

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

51 960

51 960

1 344

     
 

Niet-beleidsartikelen

   

03

Nominaal en onvoorzien

Mij bekend,

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
J. P. Balkenende

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Kabinet der Koningin (III) voor het jaar 2007

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 5 maart 2007, Stb. 120

Begroting 2007

Kabinet der Koningin (III)

Bedragen x € 1 000

  

(1)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

     
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

     
 

TOTAAL

 

2 210

Nihil

     

01

Kabinet der Koningin

2 210

2 210

Nihil

Mij bekend,

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
J. P. Balkenende

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2007

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 5 maart 2007, Stb. 120

Begroting 2007

Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III)

Bedragen x € 1 000

  

(1)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

     
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

     
 

TOTAAL

 

1 026

Nihil

     

01

Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

1 026

1 026

Nihil

Mij bekend,

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
J. P. Balkenende

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2007

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Publiek en Communicatie behorende bij de Wet van 5 maart 2007, Stb. 120

Begroting 2007

Ministerie van Algemene Zaken (III)

Bedragen x € 1 000

Naam baten-lastendienst

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Publiek en Communicatie

36 500

36 350

150

Bedragen x € 1 000

Naam baten-lastendienst

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Publiek en Communicatie

400

Mij bekend,

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
J. P. Balkenende