Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007

30800 XIV STB 2007 112

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst(en) Algemene Inspectie Dienst, Dienst Landelijk Gebied, Dienst Regelingen, Plantenziektenkundige Dienst en Voedsel- en Waren Autoriteit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2007 als volgt te luiden:

5.

De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

6.

De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Artikel 6

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 5 maart 2007

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
G. Verburg

Uitgegeven de negenentwintigste maart, 2007

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007

Departementale begrotingsstaat (XIV) behorende bij de Wet van 5 maart 2007, Stb. 112

Begroting 2007

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)

Bedragen in EUR 1 000

  

(1)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

     
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

     
 

TOTAAL

2 142 598

2 250 659

395 864

     
 

Beleidsartikelen

1 925 151

2 032 216

113 920

21

Duurzaam ondernemen

289 775

299 472

16 938

22

Agrarische ruimte

10 913

31 444

45 911

23

Natuur

406 969

453 760

7 889

24

Landschap en recreatie

143 518

162 237

750

25

Voedselkwaliteit en diergezondheid

75 947

75 947

14 770

26

Kennis en innovatie

890 722

897 204

27 662

27

Bodem, water en reconstructie zandgebieden

107 307

112 152

0

     
 

Niet-beleidsartikelen

217 447

218 443

281 944

28

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

29

Algemeen

217 447

218 443

281 944

Mij bekend,

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
G. Verburg

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van 5 maart 2007, Stb. 112

Begroting 2007

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)

Bedragen in EUR 1 000

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Algemene Inspectiedienst

63 853

63 853

0

Dienst Landelijk Gebied

111 365

111 365

0

Plantenziektenkundige Dienst

16 987

16 987

0

Dienst Regelingen

134 939

134 939

0

Voedsel- en Waren Autoriteit

151 263

151 263

0

    

Totaal

478 407

478 407

0

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Algemene Inspectiedienst

9 459

6 333

Dienst Landelijk Gebied

24 248

16 095

Plantenziektenkundige Dienst

3 200

2 000

Dienst Regelingen

27 235

12 400

Voedsel- en Waren Autoriteit

16 877

10 380

   

Totaal

81 019

47 208

Mij bekend,

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
G. Verburg