Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Diergezondheidsfonds voor 2007

30800 F STB 2007 113

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 5 maart 2007

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
G. Verburg

Uitgegeven de negenentwintigste maart, 2007

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2007

Begrotingsstaat inzake het Diergezondheidsfonds behorende bij de Wet van 5 maart 2007, Stb. 113

Begroting 2007,

Diergezondheidsfonds

Bedragen in EUR 1000

  

(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

     
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

     

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijns-problemen

9 021

9 021

9 021

     
 

Sub-totaal

9 021

9 021

9 021

     
 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2006

0

0

0

     
 

Sub-totaal

9 021

9 021

9 021

     
 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2007

0

0

0

     
 

Totaal

9 021

9 021

9 021

Mij bekend,

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
G. Verburg