Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van de Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB) voor het jaar 2007

30800 IIB STB 2007 136

Wet van 5 maart 2007 tot vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2007

Kamerstuk 30 800 IIB

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

In afwijking van artikel 1, eerste lid, onder e, juncto tweede en derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt de begroting, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder e, voor het jaar 2007 gesplitst in een begroting van de Staten-Generaal en een begroting van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba en worden de begrotingsstaten met betrekking tot deze twee begrotingen elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

De
Minister
van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesG.ter Horst

Uitgegeven de ,

Begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba behorende bij de Wet van 5 maart 2007, Stb. 136

Begroting 2007

  

(1)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

     
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

     
 

TOTAAL

 

95 396

2 779

     

1

Raad van State

52 094

52 094

1 454

2

Algemene Rekenkamer

26 177

26 177

1 217

3

De Nationale ombudsman

9 675

9 675

39

4

Kanselarij der Nederlandse Orden

3 227

3 227

29

5

Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen

2 598

2 598

40

6

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

1 625

1 625

0

10

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

Mij bekend,

De
Minister
van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesG.ter Horst