Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2007

30800 IV STB 2007 137

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 5 maart 2007

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
G. ter Horst

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Th. B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de zeventiende april, 2007

Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV)

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 5 maart 2007, Stb. 137

Begroting 2007

Koninkrijksrelaties

Bedragen in EUR 1000

  

(1)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

     
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

     
 

TOTAAL

 

156 232

12 972

     
 

Beleidsartikelen

   

1

Waarborgfunctie

37 446

37 446

4 469

2

Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

103 580

117 421

8 503

     
 

Niet-Beleidsartikelen

   

3

Nominaal en onvoorzien

1 365

1 365

0

Ons bekend,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
G. ter Horst

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Th. B. Bijleveld-Schouten