Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) 2007

30800 VII STB 2007 138

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR), Centraal Archief Selectiedienst (CAS), P-Direkt en Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2007 als volgt te luiden:

5.

De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

6.

De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 5 maart 2007

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
G. ter Horst

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Th. B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de zeventiende april, 2007

Departementale begrotingsstaat behorende bij de Wet van 5 maart 2007, Stb. 138

Begroting 2007

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (in € 1 000)

  

(1)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

5 518 313

6 411 654

314 119

     
 

Beleidsartikelen

   

1

Grondwet en democratie

11 864

11 864

0

2

Politie

4 589 321

4 272 941

3 215

4

Partners in veiligheid

111 514

111 514

4 400

5

Nationale veiligheid

176 541

176 541

2 991

6

Functioneren Openbaar Bestuur

38 897

38 897

155

7

Innovatie- en informatiebeleid Openbare Sector

102 637

106 805

0

9

Grotestedenbeleid

20 385

424 547

299 139

10

Arbeidszaken overheid

112 186

112 186

619

11

Kwaliteit Rijksdienst

57 187

57 187

367

14

Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid

14 061

14 061

0

15

Crisisbeheersing

34 533

35 897

2 000

16

Brandweer en GHOR

148 352

148 379

250

     
 

Niet-beleidsartikelen

   

12

Algemeen

90 427

90 427

983

13

Nominaal en onvoorzien

10 408

10 408

0

17

Vutfonds

0

800 000

0

Ons bekend,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
G. ter Horst

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Th. B. Bijleveld-Schouten

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van 5 maart 2007, Stb. 138

Begroting 2007

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (in € 1 000)

Naam baten-lastendienst

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Korps Landelijke Politiediensten

510 466

509 891

575

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

104 682

104 682

0

Centraal Archief Selectiedienst

7 714

7 714

0

P-Direkt

11 565

11 565

0

Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding

10 963

10 925

38

    

Totaal

645 390

644 777

613

Naam baten-lastendienst

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Korps Landelijke Politiediensten

48 652

8 143

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

16 163

6000

Centraal Archief Selectiedienst

762

0

P-Direkt

17 115

20 306

Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding

33

0

   

Totaal

82 725

34 449

Ons bekend,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
G. ter Horst

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Th. B. Bijleveld-Schouten