Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begrotingsstaten Ministerie van VROM 2007 (XI) voor het jaar 2007

30800 XI STB 2007 184

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten «Rijksgebouwendienst» en «Nederlandse Emissieautoriteit» van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007 als volgt te luiden:

5.

De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

6.

De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 5 maart 2007

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. M. Cramer

Uitgegeven de vijfde juni, 2007

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007

Departementale begrotingsstaat behorende bij de Wet van 5 maart 2007, Stb. 184

Begroting 2007

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI)

(Bedragen in € 1 000)

  

(1)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

3 077 432

3 963 249

1 069 979

     
 

Beleidsartikelen

 

3 579 471

1 039 633

01

Bevorderen van een goed werkende woningmarkt

8 621

13 996

0

02

Stimuleren van voldoende woningen, een duurzame en gedifferentieerde woningvoorraad en leefbare woonmilieus

43 072

433 937

91

03

Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt

2 045 951

2 030 164

659 134

04

Optimalisering van de ruimtelijke afweging

14 564

22 348

6 000

05

Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur

74 790

276 729

214 468

06

Beperken van klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging

41 669

101 784

8 000

07

Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem

189 779

173 674

15 100

08

Verbeteren milieukwaliteit in de bebouwde omgeving

164 214

170 888

127 814

09

Verminderen van risico’s van stoffen, afval, straling en GGO’s

26 287

41 062

1 250

10

Versterken van het (inter)nationale milieubeleid

75 117

83 696

6 537

11

Vergroten van de externe veiligheid

20 409

49 237

0

12

Handhaving en toezicht

61 874

62 094

882

13

Rijkshuisvesting en architectuur

116 362

119 862

357

     
 

Niet beleidsartikelen

 

383 778

30 346

14

Algemeen

193 848

385 780

30 346

15

Nominaal en onvoorzien

– 2 002

– 2 002

 

Mij bekend,

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. M. Cramer

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van 5 maart 2007, Stb. 184

Begroting 2007

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI)

(Bedragen in € 1 000)

 

(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Naam baten-lastendienst

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

01 Rijksgebouwendienst

1 351 556

1 348 429

3 127

02 Nederlandse Emissieautoriteit

6 844

6 844

0

    

Totaal

1 358 400

1 355 273

3 127

 

(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Naam baten-lastendienst

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

01 Rijksgebouwendienst

739 630

550 000

02 Nederlandse Emissieautoriteit

424

153

   

Totaal

740 054

550 153

Mij bekend,

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. M. Cramer