Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Waddenfonds voor het jaar 2007

30800 H STB 2007 185

Wet van 5 maart 2007, houdende vaststelling van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2007

Kamerstuk 30 800 H

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld, en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren en dat overigens de inrichting van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Waddenfonds moet geschieden met inachtneming van de bepalingen van de Wet op het Waddenfonds;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Indien het koninklijk besluit van het op 14 juni 2006 ingediende Voorstel van wet houdende instelling van een Waddenfonds (Wet op het Waddenfonds) (Kamerstukken II, 2005–2006, 30 594) nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 5 maart 2007

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
J. M. Cramer

vijfde juni 2007

De Minister van Justitie
E. M. H. Hirsch Ballin

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2007

Begrotingsstaat van het Waddenfonds behorende bij de Wet van 5 maart 2007, Stb. 185

Begroting 2007

Waddenfonds

(Bedragen in EUR 1 000)
 

(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

    
 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

    

TOTAAL

33 878

33 878

33 878

    

01 Waddenfonds

33 878

33 878

33 878

Mij bekend,

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
J. M. Cramer