Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

2 VERTICALE TOELICHTING 2006–2011


De verticale toelichting bevat een cijfermatig overzicht voor alle begrotingen van budgettaire veranderingen die zich hebben voorgedaan sinds de Ontwerpbegroting 2006. Er wordt per begroting een cijfermatig overzicht gepresenteerd, gevolgd door een toelichting op de voornaamste veranderingen. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de veranderingen wordt verwezen naar de afzonderlijke begrotingen.


De verticale toelichting onderscheidt drie verschillende categorieën mutaties; Mee- en tegenvallers, Beleidsmatige mutaties en Technische mutaties. Alle overboekingen, desalderingen, statistische correcties en mutaties die niet tot de ijklijn behoren, zijn in de laatste categorie «technische mutaties» geclusterd. Overigens hebben vrijwel alle overboekingen en desalderingen wél een beleidsmatig karakter. Dit komt tot uitdrukking in de toelichtingen. Ingeval samenhangende mutaties in meerdere categorieën voorkomen, worden deze éénmaal toegelicht.


De totalen per begroting worden in eerste instantie gepresenteerd exclusief de bedragen, die onder de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) vallen. Door middel van een aansluitregel wordt het deel van de begroting dat onder HGIS valt, zichtbaar gemaakt. De laatste regel geeft per begroting de totaalstand inclusief HGIS aan. De veranderingen die optreden binnen het HGIS-deel van de begroting worden gepresenteerd en toegelicht in de verticale toelichting van alle HGIS-uitgaven.


De ondergrens is afhankelijk van de omvang van de begroting en verschilt voor de verschillende categorieën mutaties. De post diversen bevat de mutaties die onder de ondergrens vallen en wordt in principe alleen toegelicht, indien zich bijzonderheden voordoen.

Huis der Koningin

I HUIS DER KONINGIN: UITGAVEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 20065,75,75,75,75,7 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen0,00,30,30,30,3 
 0,00,30,30,30,3 
Extrapolatie     5,9
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20060,00,30,30,30,3 
Stand Miljoenennota 20075,75,95,95,95,95,9

Staten-Generaal

IIA STATEN-GENERAAL: UITGAVEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 2006113,3113,1112,0111,5111,0 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen4,87,84,02,62,5 
 4,87,84,02,62,5 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen2,82,12,12,02,0 
 2,82,12,12,02,0 
Extrapolatie     116,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20067,69,96,14,64,5 
Stand Miljoenennota 2007120,9123,0118,1116,1115,5116,3

IIA STATEN-GENERAAL: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 20062,12,11,91,91,9 
Extrapolatie     1,9
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20060,00,00,00,00,0 
Stand Miljoenennota 20072,12,11,91,91,91,9

Beleidsmatige mutaties/diversen

Bij de Eerste Kamer zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor beleidsinhoudelijke ondersteuning en verbetering van de communicatie.

Hoge Colleges van Staat

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: UITGAVEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 200689,789,284,584,584,4 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen2,33,32,01,41,4 
 2,33,32,01,41,4 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen2,12,21,21,45,9 
 2,12,21,21,45,9 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen1,30,81,71,61,6 
 1,30,81,71,61,6 
Extrapolatie     88,9
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20065,76,24,94,49,0 
Stand Miljoenennota 200795,495,489,488,993,488,9

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 20062,82,82,82,82,8 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen0,10,00,00,00,0 
 0,10,00,00,00,0 
Extrapolatie     2,8
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20060,10,00,00,00,0 
Stand Miljoenennota 20072,92,82,82,82,82,8

Mee- en tegenvallers/diversen

Door een toename van het aantal asielgerelateerde Hoger Beroepszaken is er sprake van een tegenvaller bij de Raad van State.

Beleidsmatige mutaties/diversen

De Nationale Ombudsman krijgt structureel middelen om meer onderzoek op eigen initiatief te kunnen doen. Er worden incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor het afhandelen van de extra klachten op diverse terreinen. De nieuwbouw het gebouw het gebouw van de Raad van State leidt met name in 2010 tot extra inrichtings- en inventariskosten.

Algemene Zaken

III ALGEMENE ZAKEN: UITGAVEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 200644,343,243,042,942,9 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen0,71,21,21,21,2 
 0,71,21,21,21,2 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Gemeenschappelijk communicatiebeleid0,014,614,614,614,6 
Diversen3,1– 3,8– 3,8– 3,8– 3,8 
 3,110,810,810,710,7 
Extrapolatie     54,8
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20063,712,012,011,911,9 
Stand Miljoenennota 200748,055,255,054,854,854,8

III ALGEMENE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 20064,44,44,44,44,4 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen1,0– 3,0– 3,0– 3,0– 3,0 
 1,0– 3,0– 3,0– 3,0– 3,0 
Extrapolatie     1,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20061,0– 3,0– 3,0– 3,0– 3,0 
Stand Miljoenennota 20075,41,31,31,31,31,3

Gemeenschappelijk communicatiebeleid

Naar aanleiding van het rapport-Wolffensperger wordt op de begroting van AZ een budget van jaarlijks 14,6 miljoen euro gereserveerd voor gemeenschappelijk communicatiebeleid. In dit kader wordt onder meer geïnvesteerd in de Postbus-51 Informatiedienst, knipselkranten, nieuwe media en het verder professionaliseren van de overheidscommunicatie.

Technische mutaties/diversen

In 2007 loopt het Actieprogramma Overheidscommunicatie af. De hiermee samenhangende uitgaven en ontvangsten worden verlaagd.

Koninkrijksrelaties

IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 2006173,0166,2165,2157,9142,4 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Schuldsanering Aruba10,40,00,00,00,0 
Walradar– 5,50,00,00,00,0 
Diversen5,13,1– 2,32,91,9 
 10,03,1– 2,32,91,9 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Liquiditeitssteun13,20,00,00,00,0 
Luchtverkenningscapaciteit kustwacht0,0– 15,00,00,00,0 
Diversen4,41,91,91,81,7 
 17,6– 13,11,91,81,7 
Extrapolatie     144,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200627,5– 10,0– 0,44,83,7 
Stand Miljoenennota 2007200,5156,2164,9162,6146,1144,1

IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 200615,913,015,316,316,1 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen0,00,00,00,00,0 
 0,00,00,00,00,0 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Liquiditeitssteun13,20,00,00,00,0 
Diversen2,40,00,00,00,0 
 15,60,00,00,00,0 
Extrapolatie     15,5
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200615,60,00,00,00,0 
Stand Miljoenennota 200731,513,015,316,316,115,5

Schuldsanering Aruba

Aangezien Aruba in 2005 niet aan de voorwaarde voor begrotingsevenwicht heeft voldaan, zijn de voor schuldsanering Aruba beschikbare middelen overgeheveld van 2005 naar 2006.

Walradar

Een in de Voorjaarsnota 2005 verwerkte intertemporele compensatie met betrekking tot de investeringsuitgaven voor het walradarsysteem wordt ongedaan gemaakt.

Liquiditeitssteun Nederlandse Antillen

Op een geblokkeerde rekening van de Bank Nederlandse Antillen (BNA) staat een restantbedrag van 13,2 miljoen euro uit hoofde van eerder verstrekte liquiditeitssteun. Met de Nederlandse Antillen is afgesproken dat dit bedrag wordt teruggestort en zal worden aangewend voor de investering in een walradarsysteem.

Buitenlandse Zaken

V BUITENLANDSE ZAKEN: UITGAVEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)6 851,86 989,17 140,37 310,77 454,3 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Afdrachten aan de EU– 366,525,1499,1– 2 292,8– 828,7 
 – 366,525,1499,1– 2 292,8– 828,7 
Extrapolatie     6 589,6
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006– 366,525,1499,1– 2 292,8– 828,7 
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)6 485,37 014,27 639,45 017,96 625,66 589,6
Totaal Internationale samenwerking4 814,94 708,74 988,25 154,55 298,25 499,7
Stand Miljoenennota 2007 (incl. IS)11 200,211 722,912 627,610 172,411 923,812 089,4

V BUITENLANDSE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)494,8521,1531,5542,1552,9 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Perceptiekosten23,590,392,294,095,9 
 23,590,392,294,095,9 
Extrapolatie     661,8
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200623,590,392,294,095,9 
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)518,3611,4623,6636,1648,8661,8
Totaal Internationale samenwerking105,9113,1115,9118,799,299,2
Stand Miljoenennota 2007 (incl. IS)624,2724,5739,5754,8748,0761,0

Afdrachten EU

De afdrachten aan de Europese Unie vallen in 2006 lager uit door lagere totale EU-uitgaven. In 2007 en verder vallen de landbouwheffingen en invoerrechten hoger uit. Daarnaast vallen door het succesvolle onderhandelingsresultaat eind vorig jaar de EU-afdrachten in de periode 2007–2013 fors lager uit. In deze cijfers is uitgegaan van het scenario dat het nieuwe Eigen Middelenbesluit in 2009 in werking treedt, dit terwijl de gerealiseerde kortingen reeds vanaf 2007 van kracht zijn. Doordat de lagere afdrachten voor de periode 2007–2009 in één keer in 2009 verwerkt worden, laat dit jaar een sterke daling zien.

Perceptiekosten

De hogere perceptiekostenvergoeding is een direct gevolg van de verwachte hogere inning van landbouwheffingen en invoerrechten voor 2007 en verder. Nederland ontvangt voor het innen van deze heffingen een vergoeding van 25 procent.

Justitie

VI JUSTITIE: UITGAVEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)5 394,05 287,65 178,95 191,25 192,4 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Asiel: bezetting COA (incl. herhaalde aanvraag)33,121,925,62,80,1 
Asiel: IND instroom24,415,94,21,41,4 
Diversen18,226,721,118,818,7 
 75,764,550,923,020,2 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Aanbevelingen parlementair onderzoek TBS1,623,962,686,9104,9 
Extra integratietrajecten allochtone vrouwen (Taaltotaal PaVEM)22,522,50,00,00,0 
Inburgering67,50,00,00,00,0 
Incidentele verlaging budgettair kader DJI– 18,00,00,00,00,0 
IND: diversen34,517,48,20,60,6 
Jeugd14,030,030,030,030,0 
PIJ maatregel0,09,714,517,922,3 
Project terugkeer0,09,715,00,00,0 
Rechterlijke macht33,527,026,726,726,7 
Verbeterprogramma opsporing en vervolging (Posthumus)13,622,425,928,428,4 
Diversen59,951,134,226,418,7 
 229,1213,4217,1216,9231,6 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Educatiemiddelen inburgering (van OCW)0,070,570,570,570,5 
Loonbijstelling tranche 200663,958,957,357,957,9 
Overheveling budget forensische zorg (van VWS)0,0213,8213,8213,8213,8 
Prijsbijstelling 200633,236,535,435,635,5 
Diversen0,8– 33,2– 32,8– 33,4– 34,7 
Niet tot een ijklijn behorend      
Leenfaciliteit inburgering– 38,7– 30,9– 30,9– 30,9– 30,9 
Diversen0,00,00,00,00,0 
 59,2315,6313,3313,5312,1 
Extrapolatie     5 735,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006363,9593,5581,3553,4563,9 
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)5 757,95 881,05 760,25 744,55 756,35 735,2
Totaal Internationale samenwerking10,316,028,226,418,818,8
Stand Miljoenennota 2007 (incl. IS)5 768,25 897,05 788,45 770,95 775,15 754,0

VI JUSTITIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)1 016,11 055,31 071,21 084,51 087,5 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Asiel: meevaller COA 200535,00,00,00,00,0 
Asiel: ontvangsten ODA– 24,8– 22,9– 12,9– 13,1– 13,4 
Diversen5,10,00,00,00,0 
 15,3– 22,9– 12,9– 13,1– 13,4 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen– 2,8– 4,2– 3,7– 3,5– 3,5 
 – 2,8– 4,2– 3,7– 3,5– 3,5 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen16,016,415,715,314,2 
Niet tot een ijklijn behorend      
Leenfaciliteit inburgering– 4,7– 16,1– 21,0– 27,9– 30,9 
Diversen0,00,00,00,00,0 
 11,30,3– 5,3– 12,6– 16,7 
Extrapolatie     1 052,6
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200623,8– 26,8– 21,9– 29,2– 33,7 
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)1 039,91 028,51 049,31 055,31 053,81 052,6
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,00,0
Stand Miljoenennota 2007 (incl. IS)1 039,91 028,51 049,31 055,31 053,81 052,6

Asiel: bezetting COA (incl. herhaalde aanvraag)

Door een hogere instroom en een lagere uitstroom van asielzoekers worden er hogere opvangkosten voorzien dan geraamd.

Asiel: IND instroom

De asielinstroom en dus het aantal asielaanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) neemt ten opzichte van de raming licht toe. Daarnaast vindt in 2006 de verwerking plaats van de zogenaamde 14-1 brieven1 (circa 3700 aanvragen), waardoor de productie van de IND een piek vertoont.

Mee- en tegenvallers/diversen

Deze post bestaat uit een saldo van meerdere kleine mutaties. De geraamde besparing bij bewaringszaken van vreemdelingen als gevolg van de herinvoering van de 28-dagen toets (hierdoor hoeft de eerste rechterlijke toets pas 28 dagen na inbewaringstelling plaats te vinden in plaats van na tien, zoals voorheen) blijkt zich in de praktijk niet voor te doen. Vreemdelingen gaan namelijk zelf in een vroegtijdig stadium in beroep. De meerjarige productieraming voor de Vreemdelingenkamers en de rechtsbijstand wordt hiervoor aangepast.

Aanbevelingen parlementair onderzoek TBS

In de kabinetsreactie op het parlementair onderzoek TBS (TK 30 250, nr. 9) zijn verbetervoorstellen van de TBS-maatregel aangekondigd. De TBS-capaciteit wordt uitgebreid met 350 plaatsen, mede door de bouw van twee nieuwe inrichtingen. Door aanscherping van het verlofbeleid en een toename van het aantal TBS-opleggingen door de rechter, is de behoefte aan TBS-capaciteit toegenomen. Ook wordt het toezicht door de reclassering uitgebreid en wordt meer onderzoek uitgevoerd naar risicofactoren en effectiviteit van behandelmethoden. Daarnaast worden 700 gevangenisplaatsen omgezet in bijzondere zorgplaatsen. Hierdoor kunnen meer gevangenen met ernstige psychiatrische problemen worden opgevangen tijdens detentie.

Extra integratietrajecten allochtone vrouwen (Taaltotaal PaVEM)

Naar aanleiding van de resultaten van de commissie PaVEM worden in 2006 en 2007 extra inburgeringstrajecten aangeboden aan allochtone vrouwen. De totale ruimte binnen de Europese Sociale Fondsen (ESF) is eerder uitgeput dan verwacht. Co-financiering vanuit ESF-middelen kan hierdoor geen doorgang kan vinden. Daarom wordt extra budget uit de Rijksbegroting toegekend.

Inburgering

Door het wegwerken van achterstanden bij de IND volgen in 2006 2 759 meer nieuwkomers een inburgeringscursus dan geraamd. Daarnaast is de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel vertraagd naar 1 januari 2007. De bekostiging van de gemeenten voor het uitvoeren van de inburgeringscursussen vindt daardoor langer plaats volgens het oude inburgeringsstelsel. De kosten per cursus zijn in het oude stelsel hoger dan in het nieuwe stelsel. Het inburgeringsbudget wordt als gevolg hiervan opgehoogd, zodat in 2006 evenals in 2005 aan 15 duizend oudkomers trajecten kunnen worden aangeboden. Er worden bovendien middelen beschikbaar gesteld voor de invoering van de Wet inburgering.

Incidentele verlaging budgettair kader DJI

De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft in 2005 een positief financieel resultaat behaald. In 2006 wordt 18 miljoen euro ingezet ten behoeve van (gedeeltelijke) financiering van de intensiveringen bij Justitie, door middel van verlaging van de bijdrage aan DJI.

IND: diversen

Naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer over de IND (TK 30 240, nrs. 1–2) wordt een aantal verbetermaatregelen bij de IND doorgevoerd. Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor de reductie van beslistermijnen, programmakosten, overdracht front-office en fraudebestrijding. Daarnaast blijkt het juridisch niet mogelijk om leges te heffen voor beroepszaken en op deze manier de proceskosten van de IND te verrekenen. Hierdoor ontstaat een besparingsverlies in 2006 en begin 2007.

Jeugd

Binnen de gehele jeugdketen is een aanhoudende instroomstijging te constateren. Als gevolg van scherpere indicatiestellingen van de bureau’s Jeugdzorg en landelijke incidenten worden kinderen eerder en voor langere tijd onder toezicht gesteld. Tevens neemt de instroom in de gehele strafrechtketen toe, waardoor er ook meer kinderen in aanmerking komen voor jeugdreclassering. Daarnaast wordt de sanctiecapaciteit uitgebreid en worden meer taakstraffen uitgevoerd.

Plaatsing In Jeugdinrichting (PIJ-maatregel))

De uitvoering van de strafrechterlijke maatregel tot plaatsing in een jeugdinrichting (PIJ-maatregel) zal worden verbeterd. Dit is eerder aangekondigd in een brief aan de Kamer (TK 24 587, nr. 183). De groepen worden verkleind van 12 naar 8. Per groep komen er twee groepsleiders. Daarnaast zal het opleidingsniveau van de groepsleiders worden verhoogd. Tenslotte komen er extra middelen beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek, nazorg en de salariëring van jeugdpsychiaters die werkzaam zijn in de Justitiële Jeugdinrichtingen.

Project Terugkeer

Door zij-instroom (5600) en het onderbrengen van de groepen voormalig Alleenstaande Meerderjarige Vreemdelingen (AMV’s) (2400) en Irakezen (4500) onder het project Terugkeer bestaat de doelgroep van het project niet meer uit 26 duizend maar uit 38 500 personen. De groepen die aan het project zijn toegevoegd krijgen dezelfde terugkeerfaciliteiten als de oorspronkelijke doelgroep van 26 duizend. De oorspronkelijke 26 duizend dossiers zullen binnen de projectduur worden afgehandeld, dat wil zeggen voor 1 juli 2007.

Rechterlijke macht

De Raad voor de rechtspraak (Rvdr) verwacht in de komende jaren een verdere toename van de instroom ten opzichte van 2005. De instroom van zaken stijgt met name in de sectoren civiel, bestuur en kanton. Tevens zullen er extra megazaken in behandeling worden genomen. In het licht van deze ontwikkelingen zijn door het kabinet extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de rechtspraak. Deze verhoging draagt er aan bij dat werkvoorraden en doorlooptijden naar verwachting stabiel blijven. Naast deze extra middelen van het kabinet wordt een deel van de benodigde middelen gevonden in de hogere griffierechtenontvangsten (5 miljoen euro in 2006 en 7,3 miljoen euro structureel). Deze technische mutatie is opgenomen in de post «diversen» bij de technische mutaties. Naast deze productiegerelateerde bijdrage wordt in 2006 ook een eenmalige storting in het eigen vermogen van de Rvdr verwerkt van 9 miljoen euro, waarmee gevolg wordt gegeven aan de gemaakte bekostigingsafspraken met de Raad.

Verbeterprogramma opsporing en vervolging (Posthumus)

In het kader van de implementatie van de aanbevelingen van de commissie Posthumus is het programma «Versterking opsporing en vervolging» opgesteld. Met de uitvoering van dit programma zijn extra uitgaven gemoeid voor het Openbaar Ministerie (OM), het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de politie. Voor het OM gaat het vooral om capaciteit voor complexe onderzoeken, het organiseren van tegenspraak en review en forensische opsporing. Bij het NFI hebben de investeringen vooral betrekking op capaciteit voor duidelijker rapporteren, versterking kwaliteit plaats delict en forensische intake en de invoering van de landelijke sporendatabank. De extra uitgaven voor politie worden verantwoord op de begroting van het ministerie van BZK.

Beleidsmatige mutaties/diversen

Deze post bestaat uit een saldo van diverse mutaties. De eindejaarsmarge 2005 (29,5 miljoen euro) is in 2006 verdeeld over meerdere posten binnen Justitie. Er worden daarnaast als gevolg van de brand op Schiphol-Oost additionele maatregelen getroffen om de brandveiligheid voor andere inrichtingen te verbeteren en er voor te zorgen dat voldaan wordt aan de striktere eisen tot naleving van de brandveiligheid (5,4 miljoen euro in 2006 en circa 9 miljoen euro vanaf 2007). Daarnaast wordt er een aparte terugkeerorganisatie opgericht om het terugkeerbeleid op een grondige, effectieve en efficiënte manier te organiseren (7,5 miljoen euro in 2006, 11,4 miljoen euro in 2007, 5,2 miljoen euro in 2008 en 1,8 miljoen euro in 2009). In de nieuwe terugkeerorganisatie zullen elementen van de IND, de Koninklijke Marechaussee en de Vreemdelingenpolitie worden opgenomen in een nader vast te stellen organisatorisch kader. De organisatie wordt op termijn bekostigd door besparingen door efficiënter werken in de vreemdelingenketen. Ook wordt 10 miljoen euro structureel beschikbaar gesteld voor het Breed Initiatief Maatschappelijke Binding (BIMB). Dit wordt ingezet voor uitbreiding van het aantal anti-discriminatievoorzieningen en landelijke integratie-activiteiten. Ten slotte wordt cameratoezicht ingevoerd op verschillende stations en Schiphol ten behoeve van terrorismebestrijding.

Educatiemiddelen inburgering

Per 1 januari 2007 treedt het nieuwe inburgeringstelsel in werking. In het kader hiervan worden de middelen voor opleidingen Nederlands als tweede taal op de niveaus 1 en 2, die tot inburgering worden gerekend, van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen overgeheveld naar Justitie.

Overheveling budget forensische zorg

Er wordt een bedrag van 213,8 miljoen euro overgeheveld vanuit het Algemeen Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Justitiebegroting. Het betreft de structurele overdracht van het budget van forensische zorg in strafrechtelijk kader. Justitie krijgt hiermee de regie over de inkoop van forensische zorg. Deze overdracht vindt plaats in het kader van de uitvoering van de motie Van de Beeten (EK, 28 979 E).

Technische mutaties/diversen

Deze post bestaat uit een saldo van diverse mutaties. Het budget voor het opsporingsgerelateerde deel van de gerechtskosten wordt onder meer overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van de politie. Uit dit budget worden kosten vergoed voor bijvoorbeeld het plaatsen van een telefoontap en verzoeken om gegevens over (tele)communicatie van een verdachte.

Leenfaciliteit inburgering

In het nieuwe inburgeringsstelsel, dat per 1 januari 2007 in werking treedt, gaat een groot deel van de inburgeraars zelf betalen voor hun inburgeringscursus. De overheid ondersteunt dit door een kredietfaciliteit open te stellen, waar de cursisten hun cursusbedrag kunnen lenen. De raming voor het aantal te verstrekken (zie uitgaven) en terug te ontvangen (zie ontvangsten) leningen in het nieuwe inburgeringsstelsel is verlaagd, omdat verwacht wordt dat minder mensen gebruik gaan maken van deze leenfaciliteit. Tevens is de raming aangepast als gevolg van het uitstel van het nieuwe inburgeringsstelsel.

Asiel: meevaller COA 2005

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft over 2005 een positief financieel resultaat behaald. In 2006 vindt de definitieve vaststelling van de subsidie plaats. Als gevolg hiervan vindt een terugontvangst plaats op de Justitie begroting.

Asiel: ontvangsten ODA

De totale kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit ontwikkelingslanden worden volgens internationale afspraken toegerekend aan ODA. Als gevolg van wijzigingen in onder andere de ramingen asielinstroom en het gemiddeld verblijf van de nieuwe asielinstroom in de opvang, worden per saldo minder kosten van de eerste jaarsopvang aan ODA toegerekend.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)5 477,15 553,45 549,45 558,05 369,5 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen13,616,813,213,013,0 
 13,616,813,213,013,0 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Afkoop specifieke uitkeringen– 26,4– 28,3– 28,3– 28,3– 28,3 
BVS politie24,048,038,044,046,0 
E-overheid8,119,816,35,12,2 
IC ziektekostenvoorziening rijkspersoneel64,0– 25,3– 20,0– 12,7– 6,0 
Krachtige buurt10,015,00,00,00,0 
Verbeterprogramma opsporing en vervolging23,935,137,039,039,5 
Diversen26,08,814,712,512,0 
 129,673,157,759,665,4 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Compensatie postactieve ambtenaren0,056,940,632,50,0 
Dienst Geneeskundige Verzorging Politie (DGVP)– 184,8– 218,0– 228,0– 228,0– 228,0 
Inburgering147,00,00,00,00,0 
Loon en prijsbijstelling 200686,468,057,848,739,7 
Paspoortopbrengsten0,0– 68,4– 78,6– 78,6– 72,9 
Voor- en vroegschoolse educatie (GOA) per 1-8-200650,670,80,00,00,0 
Diversen0,958,752,353,942,5 
Niet tot een ijklijn behorend      
VUT-fonds0,0800,0300,0900,00,0 
 100,1768,0144,1728,5– 218,7 
Extrapolatie     5 217,5
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006243,3857,8215,0801,1– 140,4 
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)5 720,46 411,25 764,46 359,15 229,15 217,5
Totaal Internationale samenwerking0,50,50,50,50,30,3
Stand Miljoenennota 2007 (incl. IS)5 720,86 411,75 764,96 359,65 229,45 217,7

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)486,8506,2526,4526,4306,2 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
VUT-fonds rente0,00,027,738,272,0 
Diversen0,00,00,00,00,0 
 0,00,027,738,272,0 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Dienst Geneeskundige Verzorging Politie (DGVP)– 184,8– 218,0– 228,0– 228,0– 228,0 
Inburgering147,00,00,00,00,0 
Paspoortopbrengsten0,0– 68,4– 78,6– 78,6– 72,9 
Voor- en vroegschoolse educatie (GOA per 1-8-200650,670,80,00,00,0 
Diversen14,123,520,416,34,0 
 26,9– 192,1– 286,2– 290,3– 296,9 
Extrapolatie     80,5
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200626,9– 192,1– 258,5– 252,0– 224,9 
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)513,7314,1267,9274,481,380,5
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,00,0
Stand Miljoenennota 2007 (incl. IS)513,7314,1267,9274,481,380,5

Afkoop specifieke uitkeringen

Voor de uitvoering van het kabinetsstandpunt op het rapport van de stuurgroep-Brinkman «Anders gestuurd, beter bestuurd» zijn in het najaar van 2005 vier specifieke uitkeringen afgekocht. Het gaat om de drie regelingen «Impuls leefbaarheid, veiligheid en stadseconomie» (gezamenlijk 85,1 miljoen euro) en om de regeling «Werkgelegenheidimpuls» (83 miljoen euro).

Budgetverdeelsysteem politie (BVS)

Het nieuwe BVS, dat met ingang van 2007 stapsgewijs zal worden ingevoerd, leidt tot herverdelingseffecten De korpsen die op grond van het nieuw BVS een kleiner aandeel van het politiebudget zouden krijgen, zullen bovenop hun aandeel volgens het herziene BVS compensatie krijgen, zodat hun budget niet zal dalen.

E-overheid

Om de invoering van de elektronische overheid bij decentrale overheden en andere overheidsorganisaties en de daarmee samenhangende administratieve lastenverlichting te versnellen worden i-teams ingezet. Omdat de vraag naar i-teams medio 2006 groter is dan geraamd, is een deel van de hiervoor uitgetrokken middelen naar voren gehaald. Daarnaast wordt het project «Transparante overheid» gestart. Dit project leidt ertoe dat overheidsinformatie eenvoudiger kan worden geraadpleegd en gebruikt door burgers en bedrijven.

Ziektekostenvoorziening Rijkspersoneel

In het najaar 2005 is in de sector Rijk een arbeidsvoorwaardenakkoord gesloten. Onderdeel van dit akkoord was de afschaffing van de Ziektekostenvoorziening Rijkspersoneel (ZVR) per 1 januari 2006 en een eenmalige uitkering in 2006. Op de begroting van BZK was een geleidelijke afbouw geraamd. Voor de eenmalige uitkering worden middelen vanuit de jaren 2007 tot en met 2010 naar voren gehaald.

Krachtige buurt

Om maatwerk te kunnen bieden in de kwetsbare wijken van de grote steden is voor 2006 en 2007 respectievelijk 10 miljoen euro en 15 miljoen euro uitgetrokken. Deze middelen worden aangewend om projecten uit te voeren ter verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in deze wijken. De projecten worden uitgevoerd in samenwerkingverbanden tussen gemeentebesturen, bewoners en buurtinstellingen.

Verbeterprogramma opsporing en vervolging

Voor de uitvoering van de aanbevelingen van de commissie-Posthumus is het programma «Versterking opsporing en vervolging» opgesteld en aan de Tweede Kamer aangeboden (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 300 VI, nr. 32). Met de uitvoering van dit programma zijn extra uitgaven gemoeid voor het Openbaar Ministerie (OM), het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de politie. Voor de politie gaat het om personeelsuitbreiding ten behoeve van tegenspraak en review, uitbreiding van de Teams Grootschalige Opsporing, investeringen voor het opnemen van verhoren, alsmede verhoging van het opleidingsniveau van rechercheurs. De extra uitgaven aan het OM en het NFI worden verantwoord bij de begroting van het ministerie van Justitie.

Beleidsmatige mutaties/diversen

Besloten is de grenzen van de regionale indeling voor brandweer en GHOR voor de gemeente Haarlemmermeer (incl. Schiphol) in overeenstemming te brengen met de grens van de politieregio Kennemerland. Dit betekent dat brandweer en GHOR (Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen) voor de gemeente Haarlemmermeer zullen overgaan van de regio Amsterdam-Amstelland naar de regio Kennemerland. In het belang van een goede rampenbestrijdingsorganisatie voor Schiphol is een versterking van de brandweercapaciteit noodzakelijk. Om de regio Kennemerland in staat te stellen om uitvoering te geven aan dit besluit zal een financiële bijdrage worden geleverd van 11,5 miljoen euro structureel.

Compensatie postactieve ambtenaren

De post-actieve ambtenaren van de kabinetssectoren die tot 2006 gebruik maakten van een tegemoetkomingsregeling in de ziektekosten krijgen een extra tegemoetkoming. Doel is de afbouw van de tegemoetkomingsregelingen van post-actieven geleidelijker te laten verlopen. De vormgeving is nog niet definitief, maar betreft in ieder geval de jaren 2007–2009. Het hiervoor beschikbare budget van cumulatief 130 miljoen euro wordt nu op de begroting van BZK verwerkt.

Dienst Geneeskundige Verzorging Politie (DGVP)

Als gevolg van de nieuwe Zorgwet is de DGVP vanaf 1 januari 2006 niet langer de zorgverzekeraar voor de politie. In 2006 en 2007 worden nog zorgdeclaraties afgewikkeld. De DGVP wordt in 2007 opgeheven.

Inburgering

Op basis van de «Regeling voorschotten in verband met uitbreiding van de doelgroep voor inburgering nieuwkomers» worden voorschotten aan de grote steden uitgekeerd voor het organiseren van inburgeringstrajecten. De middelen voor de bevoorschotting worden door het ministerie van BZK verrekend met het ministerie van Justitie.

Paspoortopbrengsten

De opbrengsten van de exploitatie van paspoorten werden verantwoord op de begroting van BZK en op de begroting van de batenlastendienst Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR). Met deze technische mutatie is een einde gemaakt aan de dubbele verantwoording.

Voor- en vroegschoolse educatie

Voor 2006 en 2007 worden middelen van OCW voor voor- en vroegschoolse educatie en onderwijsachterstanden via de Brede Doeluitkering Sociale Integratie en Veiligheid van het Grotestedenbeleid aan de steden verstrekt. Het gaat hier niet om nieuwe middelen, maar een andere wijze van verstrekking van bestaande middelen, die bestemd zijn voor (ondersteuning van) onderwijsvoorzieningen voor groepen die onderwijsachterstanden kennen of dreigen op te lopen.

VUT fonds

De onderhandelingen tussen de sociale partners bij de overheid over VUT, Prepensioen en levensloop zijn in het najaar 2005 afgerond. Hierbij is afgesproken om voor de periode van de FPU-overgangsregeling een stabiele premie te heffen. Deze stabiele premie is in de periode 2007–2012 lager dan kostendekkend omdat het VUT-fonds wordt geconfronteerd met zowel de kosten van de omslaggefinancierde overgangsregeling als met de kosten van de kapitaalgedekte nieuwe regeling. Hierdoor ontstaat er een tijdelijk tekort bij het VUT-fonds. Dit tekort wordt in de periode 2013–2016 geheel ingelopen omdat de stabiele premie dan hoger dan kostendekkend is.

In verband met de hieruit voortvloeiende financieringsbehoefte zal de Staat het VUT-fonds een lening van in totaal 2 miljard euro verstrekken, uit te betalen in drie tranches in de jaren 2007–2009. In de periode 2014–2016 zal deze lening volledig worden afgelost.

VUT fonds rente

Over de lening aan het VUT fonds die samenhangt met het akkoord tussen de sociale partners en de overheid over VUT, Prepensioen en levensloop ontvangt de staat vanaf 2008 rente.

Onderwijs, Cultuur, Wetenschap

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN: UITGAVEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)27 814,528 106,428 113,128 243,028 330,8 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Leerlingen- en studentenaantallen85,4142,0137,9153,7161,7 
Raming studiefinanciering– 8,0– 23,6– 66,9– 91,4– 85,6 
Wachtgelden0,0– 32,00,00,00,0 
Diversen– 10,6– 17,5– 20,0– 22,7– 27,4 
 66,868,951,039,648,7 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Compensatie basisbeurs zorgstelsel– 4,0– 2,027,030,038,0 
ESF: beroepsbegeleidende leerweg40,010,00,00,00,0 
ESF: dagarrangementen55,0– 15,010,00,00,0 
Expansie hoger onderwijs2,442,866,1110,4172,7 
Overgang VMBO-MBO30,070,080,0103,0103,0 
OV-kaart300,0– 300,00,00,00,0 
Stage- en simulatieplaatsen MBO35,035,035,035,035,0 
Verlenging leerplicht16,057,0131,0131,0131,0 
Voor-en naschoolse opvang18,032,00,00,00,0 
Diversen37,0– 37,5– 66,8– 84,8– 84,9 
 529,4– 107,7282,3324,6394,8 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
FES beroepsonderwijs in bedrijf0,082,30,00,00,0 
Educatiemiddelen inburgering (Justitie)0,0– 70,5– 70,5– 70,5– 70,5 
Loonbijstelling tranche 2006432,5361,3336,4334,9328,6 
Overloop interim Ziektekosten66,50,00,00,00,0 
Prijsbijstelling tranche 2006107,7109,1111,0112,3113,0 
Reclameontvangsten Publieke Omroep– 51,0– 43,0– 57,0– 52,0– 52,0 
Diversen148,5203,8214,2168,273,2 
Niet tot een ijklijn behorend      
Compensatie basisbeurs zorgstelsel51,049,020,016,08,0 
Studieleningen24,487,7148,5194,2219,8 
Diversen7,34,317,922,631,3 
 786,9784,0720,5725,7651,4 
Extrapolatie     29 535,7
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20061 383,0745,21 053,81 089,91 094,9 
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)29 197,528 851,629 167,029 332,929 425,629 535,7
Totaal Internationale samenwerking62,261,661,561,761,761,7
Stand Miljoenennota 2007 (incl. IS)29 259,728 913,129 228,529 394,629 487,329 597,4

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)1 335,51 210,91 080,91 132,61 172,1 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Raming studiefinanciering– 27,7– 33,0– 37,0– 36,1– 32,4 
Diversen24,34,85,66,37,7 
 – 3,4– 28,2– 31,4– 29,8– 24,7 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Taakstelling Schutte35,60,00,00,00,0 
Diversen1,2– 0,7– 1,7– 1,7– 1,7 
 36,8– 0,7– 1,7– 1,7– 1,7 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
FES beroepsonderwijs in bedrijf0,082,30,00,00,0 
Reclameontvangsten Publieke Omroep– 51,0– 43,0– 57,0– 52,0– 52,0 
Diversen118,6121,5142,7101,610,2 
Niet tot een ijklijn behorend      
Diversen8,72,05,28,351,6 
 76,3162,890,957,99,8 
Extrapolatie     1 037,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006109,8133,857,826,4– 16,5 
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)1 445,31 344,71 138,61 159,01 155,51 037,1
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,00,0
Stand Miljoenennota 2007 (incl. IS)1 445,31 344,71 138,61 159,01 155,51 037,1

Leerlingen- en studentenaantallen

Er is sprake van een toename van het aantal leerlingen en studenten. Dit heeft voornamelijk betrekking op het mbo. Daarnaast neemt het aantal zorgleerlingen toe. Deze toename zit voornamelijk bij rugzakleerlingen, zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK-leerlingen) en leerlingen met een Lerende Weg Ondersteunend Onderwijs (LWOO)-indicatie.

Raming Studiefinanciering

De raming voor de uitgaven studiefinanciering & WTOS is bijgesteld naar aanleiding van onder andere de realisaties 2005. De financiële meevaller die hieruit voortvloeit is voor een groot deel het gevolg van het feit dat studenten in het hoger onderwijs in een ander tempo afstuderen dan verwacht, waardoor de IB-Groep in 2005 en 2006 een lager bedrag aan prestatiebeurzen in giften kon omzetten dan verwacht. Bovendien is de raming van de uitgaven voor het giftendeel in de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) aangepast. Ook het aantal achteraf alsnog te betalen beurzen («achterstallig recht») viel in deze realisaties mee. Beide ontwikkelingen hebben een doorvertaling naar de toekomst gekregen. Net als de uitgaven zijn ook de ontvangsten neerwaarts bijgesteld. Volgens de meest recente verwachtingen vallen de renteopbrengsten op studieleningen lager uit dan verwacht.

Wachtgelden

In 2007 wordt een gedeelte van het budget voor werkloosheidskosten (Participatiefonds) ingezet voor de motie-Van Aartsen/Bos (kamerstuk 30 300, nr. 250). Dit is mogelijk vanwege een verminderde instroom in de werkloosheid dan eerder is begroot. Hierover zijn afspraken gemaakt met het Participatiefonds.

Mee- en tegenvallers/diversen (uitgaven)

Dit omvat onder andere meevallers bij de OV-jaarkaart.

Compensatie basisbeurs zorgstelsel

Bij de algemene politieke beschouwingen is besloten de basisbeurs met 150 euro per jaar te verhogen, teneinde de koopkrachteffecten van het nieuwe zorgstelsel voor studenten te compenseren. De maatregel leidt pas in latere jaren tot een stijging van de relevante uitgaven. Prestatiebeurs uitgaven worden namelijk pas relevant voor het uitgavenkader na het behalen van een diploma, omdat pas dan de lening al dan niet wordt omgezet in een gift. In de eerste paar jaar zal de maatregel zich in een tijdelijke verhoging van niet voor de ijklijn relevante uitgaven vertalen. Deze verhoging zal langzaam verdwijnen als studenten beginnen af te studeren.

ESF: Beroepsbegeleidende leerweg

In verband met de sluiting van het ESF-loket zijn middelen beschikbaar gesteld voor projecten ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten en het versterken van de beroepsbegeleidende leerweg.

ESF: Dagarrangementen

In verband met de sluiting van het ESF-loket zijn middelen beschikbaar gesteld voor Dagarrangementen en Combinatiefuncties (D&C-regeling), zodat een doorlopend aanbod van opvang/onderwijs/activiteiten mogelijk is. Gemeenten en provincies kunnen hiervoor een subsidieaanvraag indienen.

Expansie Hoger Onderwijs

Gelet op het belang dat wordt gehecht aan de verdere versterking van de kenniseconomie en het innovatief vermogen van Nederland is besloten tot een extra investering in het hoger onderwijs. Het budget voor de bekostiging van hoger onderwijsinstellingen is verhoogd ten behoeve van een kwaliteitsslag in het onderwijs.

Overgang vmbo-mbo

Op mbo niveau 1 en 2 is de schooluitval het grootst en bevinden zich verhoudingsgewijs de meeste risicoleerlingen. Voor extra begeleiding en ondersteuning van deze groep wordt onder andere het budget voor voorbereidende en ondersteunende activiteiten (VOA) opgehoogd en wordt het aantal zorg-adviesteams (zat’s) vergroot.

OV-kaart

Ten behoeve van de optimalisering van kasritmes van de staat wordt een gedeelte van de betaling van de verplichtingen voor de OV-kaart 2007 reeds in 2006 voldaan.

Stage- en simulatieplaatsen mbo

In de werktop van najaar 2005 heeft het kabinet met de sociale partners afgesproken om met ingang van 2006 35 miljoen euro in te zetten voor 20 000 stage- en simulatieplaatsen voor moeilijk plaatsbare leerlingen.

Verlenging leerplicht

Een belangrijke maatregel in het kader van het terugdringen van voortijdig schoolverlaten is de verlenging van de volledige leerplicht tot 18 jaar, dan wel het moment van behalen van een startkwalificatie. Deze verlenging is voorzien vanaf schooljaar 2007. In 2006 worden de voorbereidingen hiervoor ter hand genomen.

Voor- en naschoolse opvang

Als gevolg van de invoering van de motie-Van Aartsen/Bos (Kamerstuk 30 300, nr. 14), is besloten om scholen voor het schooljaar 2006–2007 incidentele financiële ondersteuning te bieden om de invoering te faciliteren. Dit heeft geresulteerd in een beschikbaar bedrag van € 50 miljoen voor basisscholen voor het schooljaar 2006–2007.

Beleidsmatige mutaties/diversen (uitgaven)

Deze post wordt gevormd door de eindejaarsmarge die in het voorjaar aan de begroting is toegevoegd, bestaande uit diverse vertraagde betalingen. Deze post omvat ook de bijdrage voor de restitutie oorlogskunst Goudstikker. De negatieve reeks wordt verklaard door een aantal dekkingsmaatregelen, waaronder korting op het aanvullend schoolbudget, personeel en arbeidsmarktbudget en onder andere op de innovatiemiddelen.

FES beroepsonderwijs in bedrijf

Het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven worden middels dit project beter aangesloten. Het betreft het realiseren van leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen werklozen, een fonds voor samenwerkingsverbanden van bedrijven en scholen ter stimulering van totstandkoming innovatieve leerwerktrajecten en investeringen in randvoorwaarden voor leerwerk en EVC-trajecten (bijvoorbeeld praktijkplaatsen en leer- en examenmateriaal, EVC-procedures, docentstages in het bedrijfsleven).

Educatiemiddelen inburgering (Justitie)

Per 1 januari 2007 treedt het nieuwe inburgeringstelsel in werking. In het kader hiervan worden de middelen voor opleidingen Nederlands als tweede taal (NT2) op de niveaus 1 en 2, die tot inburgering worden gerekend, van OCW overgeheveld naar Justitie, omdat betreffende groepen per 1 januari 2007 onder de verantwoordelijkheid van V&I vallen.

Overloop interim Ziektekosten

Door de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 vervalt de tegemoetkoming ziektekosten voor overheidspersoneel (de zogeheten interim-vergoeding). Deze interim-vergoedingen werden met drie of negen maanden vertraging uitbetaald. Om de regelingen in 2005 af te kunnen sluiten zijn de vergoedingen over de laatste maanden in 2005 versneld uitbetaald. Voor een deel was dit technisch niet mogelijk en kon uitbetaling pas in 2006 worden gerealiseerd.

Reclameontvangsten Publieke Omroep

De raming van de reclameopbrengsten is naar beneden bijgesteld. De oorzaak hiervan ligt in de toetreding van een nieuwe aanbieder, alswel het verliezen van de voetbal-uitzendrechten.

Technische mutaties/diversen

Dit omvat de middelen uit het FES die beschikbaar zijn gesteld voor projecten die onder andere betrekking hebben op researchfaciliteiten, technocentra, de samenwerking van technische universiteiten, versnelling vroeg- en voorschoolse educatie, investeringsagenda voor bèta en techniek en het ontsluiten van in archieven beschikbaar audiovisueel materiaal uit de 20ste eeuw via restauratie, conservatie, digitalisering en dienstverlening. Daarnaast is in deze post ook de overboeking van SZW verwerkt met betrekking tot de middelen voor tussenschoolse opvang en de overboeking van de wettelijke indexering studiefinanciering. Daarnaast zijn overboekingen van andere begrotingen verwerkt in verband met de compensatieregeling vermiste kunstwerken en depots nationaal archief.

Studieleningen

Studenten lenen naast hun prestatiebeurs steeds meer bij. Het betreft hier een opwaartse bijstelling op basis van realisatiecijfers voor de eerste maanden van dit jaar.

Mee- en tegenvallers/diversen (ontvangsten)

Deze diversenpost bestaat voornamelijk uit de meerontvangsten bij Onderwijs in Allochtone Levende talen (OALT). Het gaat hier om terugvorderingen van gemeenten die in de aanloop naar de beëindiging van OALT minder uitgegeven hebben.

Taakstelling Schutte

In 2005 zijn de eerste terugvorderingen van hoger onderwijsinstellingen naar aanleiding van onrechtmatige bekostiging (onderzoek Commissie Schutte naar onregelmatigheden in de bekostiging) ontvangen. De resterende terugvorderingen, gecorrigeerd met een bijstelling van de uitvoeringskosten, zullen voor een groot deel in 2006 plaatsvinden.

Nationale Schuld (Transactiebasis)

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): UITGAVEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)13 186,114 593,015 511,016 849,818 129,1 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Rente AOW spaarfonds– 4,8– 14,8– 47,0– 49,4– 51,9 
Rente FES– 22,85,938,739,2– 251,7 
Rentelasten kasbeheer61,03,729,933,134,8 
Wijziging kapitaalmarktberoep en rente– 106,4– 1 278,2– 1 817,9– 2 194,82 439,9 
Diversen2,12,12,42,93,4 
 – 70,9– 1 281,3– 1 793,9– 2 169,0– 2 705,3 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Rentevrijval uit nieuwe taakstelling– 29,4– 1,231,632,228,8 
Diversen– 1,1– 1,5– 1,7– 1,8– 1,7 
 – 30,5– 2,729,930,427,1 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen0,20,20,20,30,2 
Niet tot een ijklijn behorend      
Rente FES0,00,00,00,0287,7 
Mutaties rekening courant1 684,4638,11 656,11 558,9– 96,7 
Rente sociale fondsen88,4– 122,2– 190,6– 394,3– 634,2 
Diversen19,1– 7,3– 9,316,9– 16,6 
 1739,1508,81 456,41 181,8– 459,6 
Extrapolatie     15 163,7
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20061 722,2– 772,6– 337,5– 987,1– 3 164,9 
Stand Miljoenennota 200714 908,313 820,215 173,415 862,714 964,215 163,7

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)1 681,64 072,06 626,49 233,612 102,8 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Rentebaten swaps60,325,44,749,048,5 
Diversen5,9– 10,6– 8,3– 10,4– 11,2 
 66,214,8– 3,638,637,3 
Technische mutaties      
Niet tot een ijklijn behorend      
Mutaties rekening courant– 375,0– 2 860,7– 5 479,1– 7 890,8– 10 595,4 
Diversen1,813,33,630,96,0 
 – 373,2– 2 847,4– 5 475,5– 7 859,9– 10 589,4 
Extrapolatie     3 728,6
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006– 307,1– 2 832,5– 5 479,1– 7 821,3– 10 552,2 
Stand Miljoenennota 20071 374,61 239,51 147,41 412,41 550,63 728,6

Rente AOW spaarfonds

De neerwaartse bijstelling van de lange rente naar aanleiding van het Centraal Economisch Plan en de Macro Economische Verkenningen zorgt voor lagere verwachte rentelasten voor de Staat.

Rente FES

Het Fes wordt gevoed met de rentevrijval, voortkomend uit het in mindering brengen van de verkoopopbrengst van staatsdeelnemingen op de staatsschuld, na aftrek van eventuele dividendderving. De geraamde rentevrijval is aangepast aan actuele inzichten.

Rentelasten kasbeheer

Door een verhoging van de korte rente voor 2006 (van 2,75 procent naar 3 procent) en 2007 (van 2,75 procent naar 3,50 procent), worden de geraamde rentelasten die de Staat verschuldigd is over de rekening-courant tegoeden van RWT’s en derden verhoogd.

Wijziging kapitaalmarktberoep en rente

De rentelasten van het kapitaalmarktberoep nemen naar verwachting af door een lager beroep op de kapitaalmarkt. Dit wordt veroorzaakt door neerwaartse bijstellingen van het financieringstekort. Verder is de raming van de lange rente op de kapitaalmarkt over 2006 neerwaarts bijgesteld van 4 procent naar 3,75 procent, wat leidt tot lagere rentekosten. De korte rente is opwaarts bijgesteld.

Mutaties rekening courant

De hogere raming van de mutatie in rekeningen-courant en deposito’s aan de uitgavenkant wordt veroorzaakt doordat de sociale fondsen meer interen op hun rekening-couranttegoeden dan eerder werd verwacht.

Rente sociale fondsen

De rente uitgaven sociale fondsen nemen naar verwachting toe in 2006, door de hogere korte rente, wat leidt tot hogere rente kosten. De meevallers in latere jaren hangen samen met de verwachte lagere rekening courant tegoeden van sociale fondsen waardoor minder rente betaald hoeft te worden.

Rentebaten swaps

De looptijd van een lening kan door middel van swaps worden aangepast. Een renteswap is een contract tussen twee partijen waarin wordt overeengekomen om gedurende de looptijd een vaste rente te ruilen tegen een variabele rente. De rentebaten die hierbij ontstaan komen voort uit het verschil tussen de rente die wordt betaald en de rente die wordt ontvangen. In de periode t/m juni 2006 zijn nieuwe swaps afgesloten, welke meerjarig rentebaten opleveren. Door de opwaartse bijstellingen van de korte rente in 2006 en 2007 wordt het rentevoordeel bij swaps in die jaren kleiner.

Financiën

IXB FINANCIEN: UITGAVEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)3 787,73 776,03 801,03 814,93 808,0 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Schade-uitkering export krediet verzekeringen– 44,0– 39,0– 34,0– 24,0– 14,0 
Diversen5,0– 8,5– 8,5– 8,5– 8,5 
 – 39,0– 47,5– 42,5– 32,5– 22,5 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Douane17,913,415,21,7– 1,8 
Intensiveringspakket Belastingdienst30,095,0120,090,075,0 
Strategische projecten Belastingdienst25,00,00,00,00,0 
Diversen40,528,527,626,625,0 
 113,4136,9162,8118,398,2 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Loonbijstelling36,732,832,933,333,2 
Diversen57,352,061,459,258,5 
Niet tot een ijklijn behorend      
Heffing en invorderingsrente– 32,5– 110,0– 140,0– 165,0– 165,0 
Diversen0,30,20,10,10,1 
 61,8– 25,0– 45,6– 72,4– 73,2 
Extrapolatie     3 808,5
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006136,264,374,813,42,7 
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)3 923,93 840,33 875,83 828,33 810,73 808,5
Totaal Internationale samenwerking8,075,2170,1198,4247,2236,8
Stand Miljoenennota 2007 (incl. IS)3 931,93 915,54 045,84 026,74 057,94 045,3

IXB FINANCIEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)3 482,53 331,73 178,93 099,63 106,3 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Dividend staatsdeelnemingen275,746,033,033,033,0 
Premies export krediet verzekeringen61,01,01,01,01,0 
Vervroegde aflossing landen635,8– 39,3– 38,5– 27,3– 37,0 
Winstafdracht DNB– 59,0290,0393,0357,0360,0 
Diversen5,211,96,96,96,9 
 918,7309,6395,4370,6363,9 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Afdrachten Holland Casino– 20,0– 30,0– 30,0– 30,0– 25,0 
Dividend staatsdeelnemingen– 43,9– 43,9– 43,9– 43,9– 43,9 
Verkoop landbouwgronden65,0– 65,00,00,00,0 
Verkoop onroerende zaken0,00,00,018,518,5 
Diversen47,737,529,326,826,8 
 48,8– 101,4– 44,6– 28,6– 23,6 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen23,020,220,220,220,2 
Niet tot een ijklijn behorend      
Heffing en invorderingsrente– 85,0– 135,0– 180,0– 215,0– 215,0 
Uitkering ten laste van reserves BNG250,0250,00,0100,00,0 
Verkoop staatsdeelnemingen45,00,00,00,00,0 
Diversen– 6,7– 0,20,00,00,0 
 226,3135,0– 159,8– 94,8– 194,8 
Extrapolatie     3 210,9
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20061 193,8343,2191,0247,2145,5 
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)4 676,33 675,03 369,93 346,83 251,93 210,9
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,00,0
Stand Miljoenennota 2007 (incl. IS)4 676,33 675,03 369,93 346,83 251,93 210,9

Schade-uitkering Export Krediet Verzekeringen

Op basis van de realisatie van voorgaande jaren en verwachting over uit te keren schades, zijn de geraamde schade-uitkeringen neerwaarts bijgesteld. De uitbreiding van de verzekeringsportefeuille in 2006 veroorzaakt ceteris paribus opwaartse druk op de schaderamingen voor latere jaren. Daarom wordt een aflopende reeks meevallers gepresenteerd.

Douane

De intensivering bij de Douane vindt plaats op het gebied van detectiesystemen en het Europese programma «electronic customs». Bij de Douane wordt geïnvesteerd in (mobiele) scantechnologie om, gegeven de sterke verwachte groei van goederenstromen (vooral containers), de controledichtheid op peil te kunnen houden met zo min mogelijk verstoring van het logistieke proces. Daarnaast worden in het kader van het door Europese Commissie in 2003 gestarte programma Electronic customs extra uitgaven gedaan. Het doel is het tot stand brengen van doelmatiger import en exportprocedures, met lagere administratieve lasten en kortere doorlooptijden.

Intensiveringspakket Belastingdienst

Bij de Belastingdienst vindt een aantal intensiveringen plaats op het gebied van toezicht, complexiteitsreductie ICT en vooringevulde aangifte. Er is een actieplan opgesteld om het toezicht weer op peil te brengen. De capaciteitsimpuls is onder andere nodig om meer boekenonderzoeken te verrichten. Als gevolg van de impuls zal de controledichtheid toenemen en de pakkans, zoals die wordt ervaren door de belastingplichtigen (compliance), verbeteren.

Daarnaast is er een pakket aan investeringen samengesteld om de complexiteit terug te dringen en de randvoorwaarden te creëren voor een «elektronische» Belastingdienst. De Belastingdienst start in 2006 met de voorbereiding van de vooringevulde aangifte. Invoering is voorzien per 2008 (over het belastingjaar 2007).

Strategische projecten Belastingdienst

Voor de projecten Samenwerking UWV/Belastingdienst (SUB) en Toeslagen is voor 25 miljoen euro geïnvesteerd in ICT.

Beleidsmatige mutaties/diversen (uitgaven)

De intensivering aan de uitgavenkant wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een verhoging van de overheidsbijdrage aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) (11 miljoen euro structureel). De Staat heeft zich verantwoordelijk gesteld voor de financiering van dat deel van het toezicht op de financiële markten, dat een algemeen belang dient. De afgelopen twee jaar zijn de kosten van de subsidiabel gestelde activiteiten bij de AFM meer dan gemiddeld toegenomen. De overheidsbijdrage was daarvoor niet toereikend. Dat wordt nu gecorrigeerd.

Verder wordt bij de belastingtelefoon geïnvesteerd in capaciteitsuitbreiding en kwaliteitsverbetering (14 miljoen euro in 2007, 12,5 miljoen euro structureel). Dit naar aanleiding van de in het voorjaar van 2005 geconstateerde knelpunten en door stijging van het mobiele belverkeer.

Heffing en invorderingsrente

De verlaging van de rente-opslag naar 1,5 procent leidt vanaf 2006 tot lagere rente-uitgaven en ontvangsten. Daarnaast wordt aangenomen dat het verlagen van de rente-opslag in 2006 leidt tot «ontsparing» van de te hoge vennootschapsbelastingaanslagen.

Technische mutaties/diversen (uitgaven)

De extra uitgaven bevat onder meer de prijscompensatie (circa 19 miljoen euro structureel). Verder betreft het een aanpassing van de overheidsbijdrage DNB, die voorheen werd verrekend met de afdracht van DNB. Dit leidt tot structureel hogere uitgaven van 17 miljoen euro, waar een structureel hogere winstafdracht door DNB van een zelfde omvang tegenover staat (deze is ook onderdeel van de diversenpost ontvangsten).

Dividend staatsdeelnemingen

De verwachte groei van de economie leidt tot hogere winstverwachtingen. Hierdoor worden ook de verwachte dividenden op staatsdeelnemingen hoger.

Premies Export Krediet Verzekeringen

In verband met een aantal reeds afgesloten verzekeringen en verwachtingen over nog af te sluiten verzekeringen wordt de raming van de totale premies in 2006 met circa 60 miljoen euro verhoogd.

Vervroegde aflossing landen

In de Club van Parijs – waar de schulden van (arme) landen in worden behandeld – zijn afspraken gemaakt over de vervroegde aflossing van Rusland en Algerije. Verder werd het eerste deel van de vervroegde aflossing van Nigeria ontvangen in 2006. Dit leidt tot een positieve bijstelling van de ontvangsten in 2006 en een negatieve bijstelling voor latere jaren.

Winstafdracht DNB

Door hoger geraamde rente-opbrengsten als gevolg van gestegen Europese en Amerikaanse rentes en de toename van de Europese bankbiljettencirculatie stijgt de verwachte winst van DNB. Omdat DNB niet mag speculeren op toekomstige renteontwikkelingen wordt de toekomstige rente meerjarig constant gehouden en stijgt de winst meerjarig over 2006–2011. Het negatieve effect in 2006 is een gevolg van de renteontwikkeling in 2005. Over 2005 gaat DNB uit van een lagere winst omdat de stijging van de Europese en Amerikaanse rente tot verliezen op de obligatieportefeuilles leiden. De lagere winst over 2005 leidt tot een lagere afdracht in 2006.

Afdrachten Holland Casino

De kansspelbelasting, die wordt geheven op de tafelspelen, is per 1 januari 2006 verhoogd (van 33,33 procent naar 40,85 procent). Holland Casino gaat hierdoor meer belasting betalen, omdat klanten netto spelen. Als gevolg hiervan wordt de winst lager geraamd, waardoor de verwachte afdrachten negatief wordt bijgesteld.

Dividend Staatsdeelnemingen

Door de verkoop van een deel van de belangen in PinkRoccade, KPN, TNT en KLM wordt de dividendraming neerwaarts bijgesteld.

Verkoop landbouwgronden

Naar verwachting zal er in 2006 een groter gedeelte van de resterende taakstelling agrarische verkopen worden gerealiseerd dan geraamd. Dit betekent dat de raming voor 2006 naar boven zal worden bijgesteld en dat de raming voor 2007 evenredig naar beneden zal worden bijgesteld.

Verkoop onroerende zaken (OZ)

In tegenstelling tot eerdere verwachtingen, zullen ook na 2008 nog bedrijfsbeëindigingen plaatsvinden. Daarom wordt er in de jaren 2009 t/m 2011 een raming voor agrarische en overige verkopen opgenomen. Tot en met 2008 waren deze al in de ramingen meegenomen.

Beleidsmatige mutaties/diversen (ontvangsten)

In 2005 is de kostenwet invordering rijksbelastingen aangepast. De tarieven, die bij maatregelen van vervolging (zoals aanmaning, dwangbevel en beslag) in rekening worden gebracht om belastingschuldigen tot betaling te dwingen, en de jaarlijkse indexering zijn verhoogd. De extra ontvangsten zijn 14 miljoen euro structureel.

Uitkering ten laste van reserves BNG

De staat is aandeelhouder in de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De BNG gaat een deel van haar reserves uitkeren aan haar aandeelhouders. Dit leidt tot extra ontvangsten van 250 miljoen euro in 2006. Voorzien wordt dat ook in 2007 en 2009 respectievelijk 250 miljoen euro en 100 miljoen euro wordt uitgekeerd.

Verkoop Staatsdeelnemingen

De Staat heeft haar deelneming in Nozema verkocht. Dit leidt tot extra opbrengsten in 2006.

Defensie

X DEFENSIE: UITGAVEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)7 534,57 602,97 483,27 431,27 399,0 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
NAVO-infrastructuur projecten– 19,95,17,31,4– 0,8 
Stijging brandstofprijzen30,318,31,11,11,1 
Vertraging SPEER– 15,43,713,421,09,5 
Diversen– 0,20,07,8– 1,4– 10,7 
 – 5,227,129,622,1– 0,9 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Civiel militaire samenwerking23,431,233,642,953,3 
Eindejaarsmarge 200553,50,00,00,00,0 
Herschikking tussen defensieonderdelen128,3– 39,7– 81,9– 26,9– 23,5 
Herziening personele sterkte Koninklijke Marechaussee1,08,015,015,015,0 
Intertemporele compensatie arbeidsvoorwaarden– 135,9– 67,4– 66,9– 60,6– 57,1 
Intertemporele compensatie UKW– 8,2– 18,6– 20,1– 23,6– 38,4 
Investeringen Foreign Military Sales– 144,00,00,00,00,0 
Investeringen helikopters30,050,025,00,00,0 
Patrouillevoertuigen25,00,00,00,00,0 
Structurele oplossing materiële verliezen0,00,00,025,025,0 
Temporiseren investeringen0,00,035,40,00,0 
Verhoging toelage vredesoperaties– 21,8– 21,8– 21,8– 21,8– 21,8 
Diversen– 2,13,416,10,510,8 
 – 50,8– 54,9– 65,6– 49,5– 36,7 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Loonbijstelling tranche 200680,246,540,333,126,8 
Prijsbijstelling tranche 200659,162,761,161,361,1 
Diversen– 2,710,7– 2,9– 3,1– 3,1 
Niet tot een ijklijn behorend      
Diversen0,70,60,60,70,7 
 137,3120,599,192,085,5 
Extrapolatie     7 432,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200681,292,663,064,547,9 
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)7 615,67 695,57 546,17 495,67 446,97 432,1
Totaal Internationale samenwerking324,5216,2216,2216,2216,2216,2
Stand Miljoenennota 2007 (incl. IS)7 940,17 911,77 762,37 711,87 663,17 648,3

X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)361,3396,9389,9326,4271,2 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
NAVO-infrastructuur projecten– 19,9– 6,61,7– 1,4– 10,8 
Diversen0,81,41,41,01,1 
 – 19,1– 5,23,1– 0,4– 9,7 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Verkoopopbrengsten materieel– 15,0– 7,263,539,536,7 
Diversen0,00,00,00,00,0 
 – 15,0– 7,263,539,536,7 
Extrapolatie     284,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006– 34,1– 12,466,639,127,0 
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)327,2384,5456,5365,5298,2284,0
Totaal Internationale samenwerking1,41,41,41,41,41,4
Stand Miljoenennota 2007 (incl. IS)328,6385,9457,9366,9299,6285,4

NAVO-infrastructuur projecten

De NAVO heeft de wensen voor diverse infrastructurele projecten in Nederland in aantal en omvang bijgesteld. Dit werkt aan de uitgaven- en ontvangstenkant door.

Stijging brandstofprijzen

Als gevolg van de sterk gestegen brandstofprijzen vinden daarvoor hogere uitgaven plaats.

Vertraging SPEER

Vertragingen in het Strategisch Programma voor ERP Enabled Change (SPEER) leiden in 2006 tot een vertraging in de uitgaven en in latere jaren tot een vertraging in de (reeds ingeboekte) besparingen.

Civiel militaire samenwerking

In het kader van civiel-militaire samenwerking (ICMS) worden extra middelen beschikbaar gesteld voor onder andere havenbeveiliging, de explosievenopruimingsdiensten en de bescherming tegen nucleair-biologische-chemische (NBC) aanslagen.

Eindejaarsmarge 2005

De eindejaarsmarge 2005 is in 2006 met name ingezet voor arbeidsvoorwaarden.

Herschikking tussen defensieonderdelen

Deze mutaties hangen samen met de reorganisatie binnen Defensie om nieuw evenwicht te bereiken. Zo worden diensten bij de krijgsmachtdelen ontvlochten, budgetten van de krijgsmachtdelen gecentraliseerd en de budgetten voor kleding en materieel van de landstrijdkrachten naar de centrale Defensie Materieelorganisatie (DMO) overgeheveld.

Herziening personele sterkte Koninklijke Marechaussee

Deze herziening is een gevolg van de autonome groei in het luchtverkeer, van het amendement Herben en van het onderzoek van de commissie Posthumus.

Intertemporele compensatie arbeidsvoorwaarden

Als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord heeft Defensie de komende jaren een overschot aan arbeidsvoorwaardenmiddelen. Vanaf 2017 slaat dit om in tekorten, met name in verband met het overgangsregime voor functioneel leeftijdsontslag. Via een intertemporele schuif worden de overschotten ingezet om de tekorten in latere jaren te compenseren, zodat in alle jaren tot en met 2030 een sluitend beeld ontstaat.

Intertemporele compensatie UKW

Conform de afspraken tussen Defensie en Financiën worden de uitgaven inzake de Uitkeringswet Gewezen Militairen (UKW) in de periode t/m 2030 intertemporeel gecompenseerd.

Investeringen Foreign Military Sales (FMS)

Recent is met de Verenigde Staten overeengekomen dat een Special Billing Arrangement met Nederland wordt afgesloten. Deze afspraak heeft tot gevolg dat de saldi op de rekeningen in de Verenigde Staten mogen worden gewijzigd. De budgetten 2006 voor DMO worden overeenkomstig aangepast.

Investeringen helikopters

Voor de vervanging van twee in Afghanistan gecrashte Chinooktransporthelikopters zijn extra middelen (90 miljoen euro) beschikbaar gesteld. Hierbij is tevens rekening gehouden met de derving van de verkoopopbrengst van een gecrashte Apache-gevechtshelikopter (15 miljoen euro), waarvan de verkoop was voorzien.

Patrouillevoertuigen

In Afghanistan is er vanwege de verwachte dreiging van onder meer mijnen een additionele behoefte aan een beperkt aantal gepantserde patrouillevoertuigen. Er worden op korte termijn 25 gepantserde wielvoertuigen in gebruik genomen. Naast de verwervingsprijs en reserveonderdelen wordt tevens rekening gehouden met aan te brengen wapensystemen om vijandelijk vuur te kunnen beantwoorden.

Prijsbijstelling

De prijsbijstelling is over de diverse onderdelen van de Defensiebegroting verspreid.

Structurele oplossing operationele verliezen

Er wordt rekening gehouden met mogelijke structurele materieelverliezen bij operationele inzet. Extra gelden komen ter beschikking om de gereedstelling van de krijgsmacht op peil te houden. De hogere verkoopopbrengsten worden ingezet ter dekking.

Temporiseren investeringen

Er wordt bewust een aantal investeringsprojecten gefaseerd om budgettaire knelpunten op het gebied van informatievoorziening en infrastructuur op te lossen. Het betreft de investeringsprojecten CUP-Orion (moderniseringsprogramma Orion), een extra steiger Den Helder en diverse kleinere projecten.

Verhoging toelage regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO)

Het ministerie van Defensie is met de vakbonden overeengekomen dat de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO) wordt aangepast. De verhoging per dag en per militair wordt met 40 euro verhoogd. Uitgaande van een gemiddelde uitzending van 1500 militairen gaat het jaarlijks om ongeveer 22 miljoen euro. Deze middelen worden structureel ten laste van de arbeidsvoorwaardengelden overgeheveld naar de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS).

Verkoopopbrengsten materieel

Gezien de onderhandelingsresultaten en verschuivingen van geplande materieelverkopen wordt de raming van de verkoopopbrengsten voor 2006–2011 bijgesteld.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

XIA VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER: UITGAVEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)3 367,83 388,63 463,73 523,23 478,8 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Huurtoeslag46,320,7– 12,814,9– 24,3 
Ramingsbijstelling– 18,0– 18,0– 18,0– 18,0– 18,0 
Diversen11,917,53,02,73,1 
 40,220,2– 27,8– 0,4– 39,2 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Afkoop specifieke uitkeringen57,0– 8,9– 8,8– 8,8– 5,6 
CO2-reductieregeling– 6,9– 13,4– 1,46,715,0 
Eindejaarsmarge 200525,20,00,00,00,0 
Externe veiligheid29,039,843,752,670,1 
Huurtoeslag32,213,713,012,211,9 
Innovatieprogramma stedelijke vernieuwing (IPSV)– 23,1– 2,57,29,08,6 
Raad van State3,55,317,531,013,3 
Startersleningen40,00,00,00,00,0 
Waddenfonds0,033,90,00,00,0 
Diversen18,043,171,463,232,2 
 174,9111,0142,6165,9145,5 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Bijdrage uit FES t.b.v. BIRK103,132,057,88,79,2 
Bijdrage uit FES t.b.v. NSP93,6180,325,814,310,9 
Bijdrage uit FES t.b.v. subsidieregeling andere overheden38,651,40,00,00,0 
Bijdrage uit FES t.b.v. uitvoering luchtkwaliteit34,876,440,216,720,9 
Diversen95,050,854,755,727,9 
 365,1390,9178,595,468,9 
Extrapolatie     3 532,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006580,2522,2293,1261,0175,1 
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)3 948,03 910,83 756,83 784,23 653,93 532,2
Totaal Internationale samenwerking39,455,365,468,669,867,7
Stand Miljoenennota 2007 (incl. IS)3 987,43 966,13 822,23 852,83 723,73 599,9

XIA VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)411,1511,9623,4646,4691,4 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Differentatie heffingsgrondslag– 9,0– 22,0– 22,0– 22,0– 22,0 
Huurtoeslag– 23,220,320,711,4– 35,2 
Uitstel huurbeleid– 165,00,00,00,00,0 
Vertraging invoering heffingswet– 154,0154,00,00,00,0 
Diversen2,70,00,00,00,0 
 – 348,5152,3– 1,3– 10,6– 57,2 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Huurtoeslag1,05,02,0– 18,0– 15,0 
Diversen35,515,917,319,722,6 
 36,520,919,31,77,6 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Bijdrage uit FES t.b.v. BIRK103,132,057,88,79,2 
Bijdrage uit FES t.b.v. NSP93,6180,325,814,310,9 
Bijdrage uit FES t.b.v. uitvoering luchtkwaliteit34,876,440,216,720,9 
Bijdrage uit FES t.b.v. subsidieregeling andere overheden38,651,40,00,00,0 
Diversen79,144,848,645,313,8 
 349,2384,9172,485,054,8 
Extrapolatie     680,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200637,2558,1190,376,15,2 
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)448,31 070,0813,7722,5696,7680,2
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,00,0
Stand Miljoenennota 2007 (incl. IS)448,31 070,0813,7722,5696,7680,2

Huurtoeslag (uitgaven en ontvangsten)

De nieuwe ramingen voor de huurtoeslag zijn verwerkt. De hogere uitgaven zijn te verklaren door een hoger aantal huurtoeslagontvangers en door een hogere gemiddelde bijdrage. Deze hogere gemiddelde bijdrage is te verklaren doordat binnen de huurtoeslagpopulatie het aandeel huurtoeslaggerechtigden met een relatief laag inkomen en daardoor een relatief hoge huurtoeslag is toegenomen. De lagere ontvangsten zijn met name het gevolg van een tegenvaller bij het Project Versnelde Inning. Lang uitstaande vorderingen blijken deels later en deels niet te kunnen worden geïnd.

Ramingsbijstelling

VROM levert voor 18 miljoen euro aan ramingsbijstellingen en ombuigingsmaatregelen.

Afkoop specifieke uitkeringen

Een aantal specifieke uitkeringen zal worden afgekocht, conform het kabinetsstandpunt op het rapport van de Commissie-Brinkman. Dit zal leiden tot minder uitgaven vanaf 2007.

CO2-reductieregeling

De uitwerking en implementatie van de nieuwe CO2-reductieregeling leidt tot een aanpassing van het kasritme van het beschikbare budget.

Eindejaarsmarge 2005

Conform de eindejaarsmargesystematiek, is ruim 25 miljoen euro aan de VROM-begroting toegevoegd voor 2006.

Externe veiligheid

Aan de VROM-begroting zijn middelen toegevoegd bedoeld voor de versterking van de uitvoering en de handhaving van het externe veiligheidsbeleid op decentraal niveau. Provincies en gemeenten moeten risicosituaties in kaart brengen, gevaarlijke situaties saneren en in hun ruimtelijke plannen rekening houden met veiligheidsaspecten. Met deze middelen worden projecten waarin gemeenten en provincies samenwerken en kennis en ervaring uitwisselen, gefinancierd.

Huurtoeslag

De uitvoering van de huurtoeslag is overgedragen naar de Belastingdienst. De nasleep van vorige uitvoeringsjaren brengt uitgaven met zich mee, waarvoor geen budget meer op de VROM-begroting aanwezig was. Voorts brengt het repareren van de inkomenseffecten van de afschaffing van de correctie op het verzamelinkomen in het kader van de AWIR meer uitgaven met zich mee dan vorig jaar was geraamd.

Innovatieprogramma stedelijke vernieuwing (IPSV)

Op basis van een inventarisatie van de projectplanningen, wordt bij IPSV de fasering van de uitgavenraming 2006–2010 aangepast.

Raad van State

Het gebouw van de Raad van State wordt gerenoveerd. Er worden middelen beschikbaar gesteld voor modernisering van het huidige gebouw. Tevens wordt de capaciteit van het gebouw uitgebreid en wordt de beveiliging verbeterd.

Startersleningen

In 2006 wordt een eenmalige Rijksbijdrage gestort in het fonds Stimulering Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Met behulp van dit fonds worden leningen verstrekt aan mensen die voor het eerst een woning kopen. Dit gebeurt in cofinanciering tussen Rijk en gemeenten.

Waddenfonds

Het Waddenfonds wordt ingesteld per 2007 en wordt gevoed vanuit het FES via de VROM begroting.

Beleidsmatige mutaties/diversen

In de diversenpost zitten onder andere middelen voor de Toekomstagenda milieu en voor een aantal kleinere rijkshuisvestingsprojecten (renovatie Pleingarage, grondaankoop Soestdijk, beveiliging van de Tweede Kamer). Ook zijn middelen toegevoegd voor het Project Andere Overheid (PAO).

Differentiatie heffingsgrondslag

In de interimwet betaalbaarheidsheffing is een differentiatie aangebracht tussen toegelaten instellingen en private verhuurders, waardoor deze laatste minder bijdragen. Dit leidt tot 9 miljoen euro lagere heffingsontvangsten in het jaar 2006 en 22 miljoen euro in de jaren erna.

Uitstel huurbeleid

Als gevolg van uitstel van de modernisering van het huurbeleid, dalen de additionele huuropbrengsten voor de verhuurders. Daarom wordt de voorgenomen heffing op de verhuurders voor 2006 verlaagd.

Vertraging invoering heffingswet

Het wetsvoorstel voor de heffingswet kent een langere doorlooptijd dan geraamd, waardoor de heffing over 2006 van 154 miljoen euro pas in 2007 zal worden ontvangen.

Bijdrage uit FES ten behoeve van Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

Uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) is budget aan de VROM begroting toegevoegd voor een aantal BIRK-projecten. BIRK staat voor Budget Investeringen in Ruimtelijke Kwaliteit. Nu is onder andere budget beschikbaar gesteld voor de projecten spoorzone Delft, Amsterdam Zuidas, spoorzone Tilburg, LPG stations en Nationale Landschappen.

Bijdrage uit FES ten behoeve van Nieuwe sleutelprojecten (NSP)

Uit het FES is budget aan de VROM begroting toegevoegd voor een aantal nieuwe sleutelprojecten (NSP). Nu is onder andere budget beschikbaar gesteld voor de projecten Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.

Bijdrage uit FES t.b.v. uitvoering luchtkwaliteit

Vanuit het FES is een reeks van in totaal 189 miljoen euro toegevoegd voor diverse maatregelen ter bevordering van de luchtkwaliteit om langs die weg stagnatie in de uitvoering van het infrastructuurprogramma’s tegen te gaan. Het betreft vooral bronmaatregelen in het verkeer, zoals roetfilters en een subsidieregeling voor schone vuilniswagens.

Bijdrage uit FES t.b.v. subsidieregeling andere overheden

Op een aantal plaatsen in Nederland is de luchtkwaliteit niet in overeenstemming met de Europese normstelling. Voor de jaren 2006 en 2007 wordt vanuit het FES in totaal 90 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. Met deze middelen kunnen decentrale overheden aan de slag met programma’s ter verbetering van de luchtkwaliteit.

Technische mutaties/diversen

De diversenpost bestaat onder andere uit FES-middelen voor het Besluit Subsidies Investeringen in Kennisinfrastructuur (BSIK) (een kleine 20 miljoen euro per jaar). De FES-middelen worden aangewend voor de BSIK-projecten Habiforum, klimaat voor ruimte en geo-informatie. Daarnaast is circa 12,5 miljoen euro per jaar uit het FES toegevoegd voor bodemsanering. Verder is als gevolg van eindafrekeningen van oude bodemsaneringsprogramma’s in 2006 20 miljoen euro terug ontvangen van het bevoegd gezag. Deze middelen worden toegevoegd aan het uitgavenbudget. Ten slotte heeft VROM per saldo budget ontvangen van andere departementen middels overboekingen.

Verkeer en Waterstaat

XII VERKEER EN WATERSTAAT: UITGAVEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)7 082,26 980,86 970,87 085,17 282,1 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Aanpassing begroting ivm afspraak RWS/leenfaciliteit– 33,7– 32,71,99,112,7 
Chipkaart0,040,00,00,00,0 
Chipkaart voorfinanciering0,069,00,00,00,0 
Dekking chipkaart en toegankelijkheid OV0,0– 51,5– 14,55,514,5 
Dekking moties algemene politieke beschouwingen– 21,1– 4,1– 4,0– 4,0– 4,1 
FES-brug t.b.v. nadeelcompensatie kokkelvisserij waddenzee– 72,40,00,00,00,0 
FES-brug t.b.v. Waddenfonds0,0– 33,90,00,00,0 
Intertemporele verschuiving– 462,7– 155,0199,7222,7219,6 
Programma filevermindering– 4,028,316,10,00,0 
Project Mediapark Hilversum0,025,00,00,00,0 
Toegankelijkheid haltes stad- en streekvervoer0,012,025,025,025,0 
Vrijval kapitaallasten metro0,0– 31,50,00,00,0 
Vrijval regionale (contractsector) spoorlijnen– 6,0– 5,8– 10,2– 16,4– 23,8 
Vrijval stimulering marktwerking OV0,00,0– 19,7– 19,3– 19,3 
Waterveiligheid0,00,025,025,025,0 
Diversen45,551,237,919,75,7 
 – 554,4– 89,0257,2267,3255,3 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Loonbijstelling tranche 200633,930,630,831,332,4 
Overheveling BTW OV0,0452,0431,0438,0432,0 
Prijsbijstelling tranche 200661,463,362,062,464,4 
Diversen8,14,6– 1,33,62,4 
 103,4550,5522,5535,3531,2 
Extrapolatie     2 995,5
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006– 451,1461,4779,6802,4786,6 
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)6 631,17 442,27 750,47 887,58 068,72 995,5
Totaal Internationale samenwerking16,715,215,215,214,414,4
Stand Miljoenennota 2007 (incl. IS)6 647,87 457,57 765,67 902,78 083,13 009,9

XII VERKEER EN WATERSTAAT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)106,7104,2106,3104,881,2 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen– 5,03,30,00,00,0 
 – 5,03,30,00,00,0 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen5,68,60,60,60,6 
Niet tot een ijklijn behorend      
Diversen0,00,00,00,00,0 
 5,68,60,60,60,6 
Extrapolatie     82,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20060,711,90,60,60,6 
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)107,4116,1107,0105,381,782,0
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,00,0
Stand Miljoenennota 2007 (incl. IS)107,4116,1107,0105,381,782,0

Aanpassing begroting ivm afspraken Rijkswaterstaat

RWS is per 1 januari 2006 een baten-lastendienst. De rentecompensatie op de initiële lening en het aanpassen van het kader begroting V&W worden hierbij verwerkt. Dit vloeit voort uit de afspraken die bij de vorming van de baten-lastendienst zijn gemaakt.

Chipkaart

Er is een extra bijdrage van circa 40 miljoen euro voor het project OV-Chipkaart. Hiermee wordt voornamelijk de aanschafprijs van de OV-Chipkaart ongeveer gehalveerd en het distributienetwerk uitgebreid.

Chipkaart voorfinanciering

Dit is een voorfinanciering aan de lagere overheden via de Wet Brede Doeluitkering (BDU), ten behoeve van de invoering van de chipkaart. Middelen uit de BDU na 2011 worden hierbij versneld beschikbaar gesteld aan de decentrale overheden en deze middelen komen na 2011 weer terug op de begroting van Verkeer en Waterstaat.

Dekking moties algemene politieke beschouwingen

De dekking van de diverse moties bij de Algemene Politieke Beschouwingen komt grotendeels uit het Infrastructuurfonds.

FES-brug t.b.v. nadeelcompensatie kokkelvisserij waddenzee

De nadeelcompensatie in verband met de beëindiging van de mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee wordt ten laste van het Waddenfonds gebracht. Dit Waddenfonds wordt gevoed uit het FES. Nu het Waddenfonds nog niet operationeel is, wordt een gedeelte van het voor nadeelcompensatie benodigde budget vanuit het FES aan de LNV-begroting toegevoegd.

Intertemporele verschuiving

Dit betreft een technische mutatie en is het saldo van overboekingen tussen het Infrastructuurfonds en de begroting van Verkeer & Waterstaat en intertemporele verschuivingen op het Infrastructuurfonds. Deels is deze verschuiving mogelijk gemaakt door de inzet van FES-middelen. Door het aanpassen van de planning en het kasritme binnen het Infrastructuurfonds ontstaan de fluctuaties over de jaren heen. Deze aanpassing wordt gecompenseerd door de bijdrage aan het Infrastructuurfonds vanuit de begroting van Verkeer en Waterstaat te verlagen c.q. te verhogen. De toelichtingen zijn terug te vinden bij de diverse artikelen op het Infrastructuurfonds en de begroting van Verkeer en Waterstaat.

Programma Filevermindering

Het «Programma Filevermindering» is in 2006 gestart om de landelijke werkzaamheden en specifieke projecten op het gebied van filebestrijding verder te ondersteunen. In korte tijd zijn duizenden ideeën gegenereerd, waaruit voor het programma een selectie uit de meest kansrijke en meest effectieve maatregelen is gemaakt. Er worden FES-middelen voor het programma ingezet. De overige middelen zijn geraamd op het Infrastructuurfonds. De mutatiereeksen moeten in samenhang worden bezien.

Project Mediapark Hilversum

Dit betreft de middelen die zijn overgeboekt naar de Brede Doel Uitkering (BDU) vanuit het Infrastructuurfonds in verband met het project Mediapark Hilversum.

Verbetering toegankelijkheid haltes stad- en streekvervoer

De belangrijkste haltes in het stad- en streekvervoer worden voor 2011 beter toegankelijk gemaakt. Dit betreft met name haltes bij vitale bestemmingen en voorzieningen, zoals ziekenhuizen en verzorgingstehuizen en OV-knooppunthaltes. Van de totale geraamde kosten van 224 miljoen euro, draagt V&W 87 miljoen euro bij.

Vrijval regionale (contractsector) spoorlijnen

Op basis van de meest actuele inzichten (onder andere tarieven gebruiksvergoeding) blijkt dat op het contractsectorbudget ruimte is ontstaan, welke onder andere wordt ingezet voor de extra bijdrage OV-Chipkaart en de toegankelijkheid OV.

Vrijval kapitaallasten metro

De mutatie houdt verband met de vervroegde aflossing in 2005 van de annuïteit voor afkoop kapitaallasten metro. Hierdoor vallen de middelen vrij.

Vrijval stimulering marktwerking OV

Het betreffen middelen ten behoeve van stimulering marktwerking OV die nu onder andere worden ingezet voor de extra bijdrage OV-Chipkaart en de toegankelijkheid OV.

Waterveiligheid

De 2e toetsing van de waterkeringen geeft aan dat er verbetermaatregelen aan primaire waterkeringen moeten worden uitgevoerd, om ons land te beschermen tegen het water. Door deze extra toevoeging zijn er nu voldoende middelen om de meest prioritaire problemen t/m 2011 aan te pakken.

Overheveling BTW OV

Over de uitgaven voor lokaal en regionaal OV wordt BTW afgedragen. Hiervoor heeft compensatie plaatsgevonden vanuit de aanvullende post Algemeen. Het is logischer de BTW door V&W zelf te laten betalen. Hierom is deze post structureel overgeheveld van de aanvullende post algemeen naar de begroting V&W.

Economische Zaken

XIII ECONOMISCHE ZAKEN: UITGAVEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)1 488,31 543,71 491,81 521,01 423,5 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Bedrijventerreinen– 5,5– 24,3– 11,3– 3,5– 2,8 
Innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten– 16,7– 21,6– 5,010,70,0 
Hoger beroep op MEP176,069,073,020,0– 61,0 
Diversen– 6,81,7– 13,6– 13,5– 14,1 
 147,024,843,113,7– 77,9 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Afschaffen afnemerstarieven MEP375,0375,0375,0375,0375,0 
Bijstelling kasraming– 55,0– 40,0– 12,0– 13,00,0 
Innovatieve scheepsbouw0,05,015,020,015,0 
MEP (van AP)131,358,1106,8174,1160,1 
Ruimtevaart21,39,427,07,320,0 
Structuurfondsen0,08,021,929,931,9 
Vpb-taakstelling17,80,00,00,00,0 
Diversen49,937,537,335,626,4 
 540,3453,0571,0628,9628,4 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
FES-impuls centre for translational molecular medicine0,015,030,030,00,0 
MEP (van FES)2,735,973,2100,9165,9 
Diversen42,052,088,352,249,5 
Niet tot een ijklijn behorend      
Diversen13,210,68,03,10,4 
 57,9113,5199,5186,2215,8 
Extrapolatie     2 095,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006745,2591,2813,6828,8766,3 
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)2 233,52 135,02 305,42 349,82 189,82 095,2
Totaal Internationale samenwerking156,9147,7156,0146,5150,5159,2
Stand Miljoenennota 2007 (incl. IS)2 390,42 282,62 461,42 496,32 340,22 254,4

XIII ECONOMISCHE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)4 137,63 402,62 464,72 181,22 141,1 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Boeteraming OPTA17,00,00,00,00,0 
Overgangswet electriciteitssector35,00,00,00,00,0 
Terugontvangsten uit het noorden19,00,00,00,00,0 
Diversen– 0,24,84,84,8– 0,2 
 70,84,84,84,8– 0,2 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Opbrengst verkoop co2 rechten0,00,090,090,090,0 
Schikking common area baten56,80,00,00,00,0 
Diversen19,00,00,00,00,0 
 75,80,090,090,090,0 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
MEP (van FES)2,735,973,2100,9165,9 
FES-impuls centre for translational molecular medicine0,015,030,030,00,0 
Diversen15,527,667,234,029,7 
Niet tot een ijklijn behorend      
Aanpassing aardgasbatenraming1 185,04 611,03 880,8889,8142,2 
Aanpassing aardgasbatenraming (FES)– 231,0– 656,0– 454,0– 158,0– 1,0 
Diversen0,0– 10,0– 7,0– 3,64,0 
 972,24 023,53 590,2893,1340,8 
Extrapolatie     2 491,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20061 118,84 028,33 685,0987,9430,6 
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)5 256,47 430,96 149,63 169,12 571,82 491,3
Totaal Internationale samenwerking1,81,81,81,81,81,8
Stand Miljoenennota 2007 (incl. IS)5 258,27 432,76 151,43 170,92 573,62 493,1

Bedrijventerreinen

De uitfinanciering van aangegane verplichtingen voor herstructurering bedrijventerreinen verloopt langzamer dan verwacht.

Innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten (IS)

De uitgavenraming van het programma innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten (en zijn voorlopers) wordt verlaagd, omdat het aantal en de omvang van de declaraties, voor verplichtingen die voor 2006 zijn aangegaan, naar verwachting lager zullen uitvallen dan geraamd. Deze subsidieregeling heeft als doelstelling de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de publieke kennisinstellingen te stimuleren.

Hoger beroep op MEP

De regeling Milieukwaliteit Electriciteits Productie (MEP) is succesvol, waardoor met de huidige ingediende projecten de doelstelling van 9 procent duurzame electriciteit in 2010 wordt gerealiseerd. Dit leidt tot verhoging van de uitgaven voor de MEP.

Mee- en tegenvallers/diversen

Dit betreft mutaties in het kader van doelmatige en duurzame energiehuishouding. Het aantal en de omvang van de declaraties voor projecten voor het verbeteren van energie-efficiënte en duurzame energie zal op basis van nieuwe inzichten in 2006 lager uitvallen dan oorspronkelijk geraamd was. Tevens is er een structurele meevaller geboekt in het kader van de Overgangswet Elektriciteitssector (OEPS).

Afschaffen afnemerstarieven MEP

Het afnemerstarief voor de MEP (Wet milieukwaliteit elektriciteitsproductie) zal per 1 januari 2007 worden afgeschaft. Dit zal circa 375 miljoen euro op jaarbasis kosten. Vooruitlopend hierop zal reeds in 2006 een tegemoetkoming worden gegeven. Dit betekent een gunstig effect voor de burger van 52 euro per aansluiting.

MEP (van AP en FES)

In 2006 is besloten dat een verhoging van het afnemerstarief onwenselijk is, daarom zijn bij de Miljoenennota 2006 tot en met 2013 bedragen vrijgemaakt voor de dekking van de extra MEP-uitgaven. Deze waren tijdelijk op de aanvullende post (AP) geplaatst. Naast deze middelen waren er ook middelen in het FES gereserveerd. Deze middelen komen ter beschikking van de begroting van EZ.

Bijstelling kasraming

Deze mutatie dient ter dekking van een deel van de extra uitgaven van de MEP. Tezamen met de middelen die beschikbaar worden gesteld voor de afschaffing van het afnemerstarief is een budget beschikbaar, waarmee met de huidige ingediende projecten de doelstelling van 9 procent duurzame elektriciteit in 2010 wordt gerealiseerd.

Innovatieregeling scheepsbouw

In het kader van de motie-Slob (2005, TK 30 300, nr. 37) c.s. is besloten tot een tijdelijke innovatieregeling scheepsbouw.

Ruimtevaart

In het verleden heeft EZ zich gecommitteerd aan projecten van het Europees Ruimtevaart Agentschap (ESA). Bij de Voorjaarsnota was besloten dat EZ op verzoek van de ESA enkele projecten zou gaan versnellen.

Tevens gaat EZ zich committeren aan nieuwe ruimtevaartprojecten. Hiervoor zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Deze programma’s zullen het Nederlandse bedrijfsleven nieuwe opdrachten opleveren.

Structuurfondsen

In het voorjaar zijn middelen voor de publieke cofinanciering van de Structuurfondsen gereserveerd op de Aanvullende Post. De middelen zijn nu toegevoegd aan de EZ-begroting. Tussen de betrokken departementen is afgesproken dat de verantwoording van deze middelen via de EZ-begroting zal lopen. Tevens zijn in het kader van de motie-Snijder-Hazelhoff/Douma (TK 27 813, nr. 18) extra cofinancieringsgelden vrijgemaakt.

Vennootschapsbelastingtaakstelling

Een deel van de taakstelling op ondernemerssubsidies uit 2004 moet dit jaar nog worden ingevuld. Deze taakstelling diende ter gedeeltelijke dekking van de verlaging van het vpb-tarief.

Beleidsmatige mutaties/diversen

Dit betreft onder andere het versnellen van projecten in het kader van het grotestedenbeleid en de terugbetalingen van ontvangsten aan radiostations in het kader van Zero Base verdeling.

FES-impuls Centre for Translational Molecular Medicine

Doel van dit project is het verwerven van een (inter)nationaal leidende rol in de ontwikkeling van molecular diagnostics en molecular imaging technologieën. Hierdoor wordt predispositie, vroegtijdige diagnose en gepersonaliseerde behandeling van patiënten mogelijk. Voor dit project wordt cumulatief voor de periode 2007–2009 75 miljoen euro vanuit het FES aan de begroting van EZ toegevoegd.

Boeteraming OPTA

Door vorig jaar opgelegde boetes van in totaal 17 miljoen euro zal er een meevaller zijn bij de ontvangsten van de OPTA-boetes.

Overgangswet Elektriciteitssector (OEPS)

De Overgangswet Elektriciteitssector (OEPS) regelt tegemoetkomingen in de kosten van de stadsverwarmingsprojecten. In 2006 worden de voorschotten afgerekend welke de afgelopen jaren zijn verstrekt. Dit levert een meevaller op van 35 miljoen euro.

Terugontvangsten uit het Noorden

Dit betreft een terugontvangst van middelen met betrekking tot oude regelingen voor het Noorden. Deze regelingen zijn het Integraal Structuurplan Noorden des lands (ISP) en IPR (investeringspremie). Deze middelen zouden naar verwachting in 2005 binnen komen, maar zullen pas dit jaar ontvangen worden.

Opbrengst verkoop CO2 rechten

Om de windfall profits van energiebedrijven te verminderen wordt een deel van de CO2 rechten verkocht. Deze opbrengst zal aangewend worden ter financiering van de MEP.

Schikking Common Area baten

Er is met Shell en ExxonMobil een akkoord bereikt over de MOR (meeropbrengstregeling) Common Area. Het akkoord houdt in dat de oliemaatschappijen nog extra middelen betalen, waarmee alle geschillen inzake de MOR Common Area arbitrage beëindigd worden. De Nederlandse Aardolie Maatschappij zal 56,8 miljoen euro betalen aan de Staat.

Diversen

Dit betreft voornamelijk de terugontvangsten van in het verleden aangegane leningen voor het project stadsverwarming.

Aanpassing raming aardgasbaten

Dit betreft de bijstelling van de aardgasbaten. Deze aanpassing wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere verwachte olieprijzen en hogere volumeverkopen.

Aanpassing raming aardgasbaten (FES)

Door een positieve bijstelling van de aardgasbaten wordt een groter deel doorgestort naar de FES-begroting.

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: UITGAVEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)2 109,42 139,82 114,82 112,02 092,5 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Correctie extrapolatie 20100,00,00,00,017,0 
Destructie32,00,00,00,00,0 
Eindejaarsmarge 2005– 14,30,00,00,00,0 
Energietransitie glastuinbouw0,035,035,035,00,0 
EU-verplichtingen (Nitraatrichtlijn)12,010,08,06,00,0 
Gegevensautoriteit Natuur20,00,00,00,00,0 
Nadeelcompensatie kokkelvisserij Waddenzee103,50,00,00,00,0 
Ramingsbijstelling– 20,0– 20,0– 20,0– 20,0– 20,0 
Tweede Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2)0,00,07,07,07,0 
Verduurzaming visserijsector0,07,07,07,07,0 
Versnelde inrichting Groene Hart (Nota van Wijziging)12,018,00,00,00,0 
Diversen– 2,0– 0,22,82,82,9 
 143,249,839,837,813,9 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
ILG: Bijdragen derden landinrichting0,0– 25,7– 25,7– 25,7– 25,7 
Loonbijstelling tranche 200624,721,020,721,021,1 
Prijsbijstelling tranche 200614,014,014,013,813,6 
Sanering kottervisserij13,30,00,00,00,0 
Diversen29,722,617,011,09,0 
 81,731,926,020,118,0 
Extrapolatie     2 051,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006224,981,765,958,031,8 
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)2 334,42 221,52 180,72 169,92 124,42 051,3
Totaal Internationale samenwerking27,229,226,226,226,226,2
Stand Miljoenennota 2007 (incl. IS)2 361,62 250,72 206,92 196,12 150,62 077,5

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)478,0403,2393,5391,9392,3 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen12,22,02,02,02,0 
 12,22,02,02,02,0 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
ILG: Bijdragen derden landinrichting0,0– 25,7– 25,7– 25,7– 25,7 
Sanering kottervisserij13,30,00,00,00,0 
Diversen23,816,45,25,33,7 
Niet tot een ijklijn behorend      
Diversen0,00,00,00,00,0 
 37,1– 9,3– 20,5– 20,4– 22,0 
Extrapolatie     354,9
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200649,3– 7,4– 18,5– 18,4– 20,0 
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)527,3395,9375,0373,5372,3354,9
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,00,0
Stand Miljoenennota 2007 (incl. IS)527,3395,9375,0373,5372,3354,9

Correctie extrapolatie 2010

Het reconstructiebudget is vorig jaar abusievelijk 17 miljoen euro te laag geëxtrapoleerd. Om dat te corrigeren is het reconstructiebudget voor 2010 opwaarts bijgesteld.

Destructie

Ten behoeve van destructie wordt 32 miljoen euro aan de LNV-begroting toegevoegd. Onderzocht zal worden of het mogelijk is om deze uitgaven via het Diergezondheidsfonds (DGF) te laten lopen.

Eindejaarsmarge 2005

De (negatieve) eindejaarsmarge 2005 is bij Voorjaarsnota ten laste van de LNV-begroting gebracht. De invulling hiervan heeft inmiddels plaatsgevonden.

Energietransitie glastuinbouw

Voor innovatieve projecten gericht op ondersteuning van de glastuinbouw in de overgang naar minder gebruik van fossiele brandstoffen worden middelen aan de LNV-begroting toegevoegd.

EU-verplichtingen (Nitraatrichtlijn)

Nederland heeft eind 2005 van de Europese Commissie een derogatiebeschikking ontvangen voor de Nitraatrichtlijn. Voor onder meer onderzoeks- en monitoringsverplichtingen die uit deze derogatie voortvloeien, worden voor de periode 2006–2009 middelen aan de LNV-begroting toegevoegd.

Gegevensautoriteit Natuur

Om de kennisvoorziening over de aanwezigheid van bedreigde plant- en diersoorten te verbeteren wordt er een Gegevensautoriteit Natuur opgericht. Hiermee wordt het voor het bedrijfsleven en overheden eenvoudiger vooraf te beoordelen of in gebieden waar economische ontwikkeling is voorzien bedreigde planten en dieren voorkomen.

Nadeelcompensatie kokkelvisserij Waddenzee

Om schade aan het Wadden-milieu te voorkomen, is besloten om geen vergunningen meer te verlenen voor de mechanische kokkelvisserij. Een deel van de compensatie voor de kokkelvissers voor het beëindigen van deze vergunningen is al in 2005 betaald; het resterende bedrag zal dit jaar worden uitgekeerd.

Ramingsbijstelling

In relatie tot een aantal intensiveringen is bij VJN besloten tot een structurele ramingsbijstelling op de LNV-begroting van 20 miljoen euro.

Tweede Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2)

Ter compensatie van een lagere EU-bijdrage dan verwacht, worden er voor de periode 2008–2013 middelen aan de LNV-begroting toegevoegd voor het Tweede Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2).

Versnelde inrichting Groene Hart (Nota van Wijziging)

Naar aanleiding van een Tweede-Kamermotie ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen van 2005 (TK 2005–2006, 30 300, nr. 22), is er voor de versnelde inrichting van het Groene Hart als Nationaal Landschap in 2006 en 2007 in totaal 30 miljoen euro aan de LNV-begroting toegevoegd.

Verduurzaming visserijsector

Ten behoeve van een verdere verduurzaming in de visserijsector wordt voor de periode 2007–2013 jaarlijks 7 miljoen euro aan de LNV-begroting toegevoegd. Deze middelen zullen onder meer worden ingezet voor onderzoek naar en introductie van duurzame vistechnieken als de pulskor, en ter dekking van mogelijke verliesdeclaraties uit hoofde van een te introduceren garantieregeling voor de visserij.

ILG: Bijdragen derden landinrichting

Met de komst van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) krijgen vanaf 2007 de provincies de verantwoordelijkheid voor het realiseren van bijdragen van derden voor landinrichtingsprojecten. Dat leidt tot een verlaging van de uitgaven en ontvangsten voor dit doel op de LNV-begroting.

Sanering kottervisserij

Voor het uit de vaart nemen van kotters in verband met de sanering van de Noordzee-kottervloot, wordt in 2006 13,3 miljoen euro vanuit het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Visserij (O&S-fonds Vis) aan de LNV-begroting toegevoegd.

Technische mutaties/diversen (uitgaven)

Onder deze post vallen onder meer bijdragen uit het FES voor praktijklokalen in het vmbo, het Technologisch Topinstituut voor Groene Genetica en vaccinontwikkeling tegen de vogelgriep, alsmede bijdragen van de ministeries van VROM en V&W voor de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: UITGAVEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)24 366,624 549,224 694,824 834,425 008,9 
Mee- en tegenvallers      
Sociale zekerheid      
Algemene kinderbijslagwet volume0,0– 32,5– 32,5– 32,5– 32,5 
IOAW volume– 34,2– 63,6– 76,7– 83,2– 89,3 
Overschrijding ESF 30,00,070,070,00,0 
Ramingsbijstelling kinderopvang41,113,4– 32,1– 27,6– 22,2 
Wajong volume52,169,592,4108,8136,1 
Wet werk en bijstand (WWB) prijs45,434,122,516,612,1 
Wet werk en bijstand (WWB) volume– 290,6– 480,9– 593,6– 626,8– 630,8 
Diversen9,620,6– 6,1– 13,8– 7,9 
 – 176,6– 439,4– 556,1– 588,5– 634,5 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen5,84,21,10,70,6 
Sociale zekerheid      
Amendement schuldhulpverlening25,025,023,019,00,0 
Amendement WSW15,015,015,015,015,0 
Eindejaarsmarge156,80,00,00,00,0 
Eindejaarsmarge: vrijval– 111,50,00,00,00,0 
Intensivering kinderopvang10,3125,0129,8132,4135,3 
Motie Van Aartsen Bos– 35,0– 12,0– 2,08,018,0 
Uitstel invoering inburgeringswet– 32,90,00,00,00,0 
Uitvoeringskosten CWI21,70,00,00,00,0 
Uitvoeringskosten kindertoeslag3,314,421,720,520,5 
Verbetering uitvoering richting burger23,26,9– 4,2– 5,0– 5,0 
Verhoging kinderbijslag0,0125,0125,0125,0125,0 
Verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang45,0529,0548,0565,0581,0 
Verzilvering kindertoeslag0,06,072,072,072,0 
Wet kinderalimentatie40,0160,0160,0160,0160,0 
Diversen3,2– 8,31,6– 12,0– 14,4 
 169,9990,21 091,01 100,61 108,0 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen9,010,610,29,710,3 
Sociale zekerheid      
Kindertoeslag0,061,0736,0736,0736,0 
Loonbijstelling tranche 200674,863,563,964,764,7 
Naar OCW tussenschoolse opvang– 30,0– 30,0– 30,0– 30,0– 30,0 
Tranche WKA/ AKW 200695,4122,1120,1119,8121,2 
Diversen21,09,63,94,74,4 
Niet tot een ijklijn behorend      
AOW toeslag0,0128,7131,8135,6139,5 
BIKK ANW– 0,724,123,927,731,6 
BIKK AOW– 10,1212,6207,6258,9311,3 
Rijksbijdrage ouderdomsfonds1 309,51 216,21 526,51 561,41 591,4 
Diversen25,844,844,543,542,5 
 1 494,71 863,22 838,42 932,03 022,9 
Extrapolatie     29 182,7
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20061 488,02 414,03 373,33 444,23 496,4 
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)25 854,626 963,228 068,128 278,628 505,329 182,7
Totaal Internationale samenwerking0,70,70,70,70,70,7
Stand Miljoenennota 2007 (incl. IS)25 855,326 963,928 068,828 279,328 506,029 183,4

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)596,1465,0465,0445,1445,1 
Mee- en tegenvallers      
Sociale zekerheid      
Anticumulatiebaten WSW43,616,016,015,915,9 
Ontvangsten ESF oud15,00,00,00,00,0 
Ramingsbijstelling kinderopvang64,328,614,314,314,3 
Terugontvangsten IOAW25,00,00,00,00,0 
Terugontvangsten WIW44,00,00,00,00,0 
Diversen20,0– 10,00,00,00,0 
 211,934,630,330,230,2 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen3,70,90,60,60,6 
       
Sociale zekerheid      
Diversen11,43,58,5– 1,5– 1,5 
 15,14,49,1– 0,9– 0,9 
Technische mutaties      
Sociale zekerheid      
Diversen4,54,54,54,54,5 
 4,54,54,54,54,5 
Extrapolatie     478,9
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006231,543,643,933,833,8 
Stand Miljoenennota 2007827,5508,5508,9478,9478,9478,9

Algemene Kinderbijslagwet (AKW volume)

De AKW volumeraming is structureel neerwaarts aangepast op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie van de SVB.

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW volume)

Op basis van uitvoeringsinformatie over 2005 is de IOAW-raming neerwaarts aangepast.

Overschrijding ESF 3 (Europees Structuurfonds)

Als gevolg van de overschrijding van het ESF 3 programma worden extra uitgaven op de begroting verwacht.

Ramingsbijstelling kinderopvang

Op basis van de meest recente uitvoeringsinformatie en een verbeterde ramingssystematiek voor de Wet kinderopvang zijn de uitgaven bijgesteld.

Wajong volume

Diverse factoren, waaronder een toename van het aantal 18-jarigen met een arbeidshandicap, leiden tot een toenemende instroom in de Wajong. Daarnaast wordt in 2005 en 2006 het merendeel van de Wajong-populatie herkeurd. Dit heeft geleid tot een hogere uitstroom in 2005 en zal naar verwachting leiden tot een hogere uitstroom in 2006. Omdat de hogere uitstroom de toegenomen instroom naar verwachting niet zal compenseren, neemt het aantal uitkeringen per saldo toe.

Wet werk en bijstand (WWB) prijs en volume

Het volume van de WWB in 2006 en 2007 is op basis van macro-economische ontwikkelingen neerwaarts bijgesteld. Deze mutaties hebben een meerjarige doorwerking. Uit voorlopige uitvoeringsgegevens van gemeenten over 2005 blijkt dat de gemiddelde prijs van een WWB-uitkering hoger is uitgevallen dan geraamd. Deze hogere gemiddelde uitkering werkt structureel door.

Amendement schuldhulpverlening

Bij de begrotingsbehandeling SZW is het amendement Noorman-Den Uyl (TK 2005–2006, 30 300, nr. 39) aangenomen, dat voorziet in een toevoeging van 25 miljoen euro aan de begroting 2006 voor schuldhulpverlening door gemeenten. Het kabinet trekt ook voor 2007–2009 geld uit voor schuldhulpverlening. Naast de Wet financiële dienstverlening neemt het kabinet aanvullende maatregelen ter verdere voorkoming van problematische schulden. Hieronder valt het vergroten van de financiële kennis en vaardigheden van mensen, het geven van voorlichting en het ondersteunen van de uitbreiding van de schuldenregistratie.

Amendement Wet sociale werkvoorziening (WSW)

Het amendement-Verburg (TK 2005–2006, 30 300, nr. 41) voorziet in het toevoegen van 35 miljoen euro aan de begroting 2006 voor WSW (sociale werkplaatsen) ter compensatie van de afbouw SPAK/VLW (loonkostensubsidies). 20 miljoen euro daarvan wordt gedekt uit eerder toegevoegde middelen voor het moderniseringstraject WSW.

Eindejaarsmarge

Het deel van de eindejaarsmarge dat niet nodig is voor eindejaarsmargeproblematiek, is ingezet ter dekking van intensiveringen en tegenvallers.

Intensivering kinderopvang

De bijdrage in de kosten van kinderopvang voor ouders wordt verlaagd.

Motie-Van Aartsen/Bos (TK 2005–2006, 30 300, nr. 14, 57 en 137)

In de Begroting 2006 was oorspronkelijk 35 miljoen euro in 2006 en vanaf 2007 27 miljoen euro gereserveerd voor hogere uitgaven voor de Wet kinderopvang. Deze mutatie betreft de aanpassing van deze reeks tot een geleidelijk ingroeipad naar een hoger structureel gebruik.

Uitstel invoering inburgeringwet

Vertraging van de invoering van de inburgeringwet resulteert in een incidentele besparing op kinderopvanguitgaven.

Uitvoeringskosten CWI

Als gevolg van een besparingsverlies op een eerder verwerkte taakstelling wordt budget in 2006 met 21,7 miljoen euro verhoogd.

Uitvoeringskosten kindertoeslag

Voor de uitvoering van de kindertoeslag worden middelen vrijgemaakt voor de Belastingdienst en de SVB.

Verbetering uitvoering richting burger

Deze post omvat intensiveringen ten behoeve van de invoering en bevordering van het project electronische overheid, samenwerking in de SUWI keten en het digitale klantendossier. Hierdoor wordt de klantgerichtheid vergroot. Door vergroting van de efficiency wordt vanaf 2008 een besparing gerealiseerd.

Verhoging kinderbijslag

De kinderbijslag wordt met ingang van 1 oktober 2006 verhoogd.

Verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang

Vanaf 2007 wordt de werkgeversbijdrage verplicht, zodat alle ouders een werkgeversbijdrage in de kosten van kinderopvang ontvangen. Dit wordt gefinancierd middels een premieverhoging van de WGF (Wachtgeldfonds). De belastingdienst keert de werkgeversbijdrage vervolgens uit.

Verzilvering kindertoeslag

Per 1 januari 2008 wordt de huidige kinderkorting vervangen door de kindertoeslag waardoor de verzilveringsproblematiek voor gezinnen met kinderen wordt opgelost.

Wet kinderalimentatie

Het kabinet is van plan om het wetsvoorstel kinderalimentatie (TK 2003–2004, 29 480, nr. 4) in te trekken. De bijbehorende geraamde besparingen zijn dan ook volledig afgeboekt.

Kindertoeslag

Dit betreft de basisreeks van de uitgaven van de kindertoeslag (de huidige kinderkorting) en wordt overgeheveld van de lastenkant naar de uitgaven.

Naar OCW tussenschoolse opvang

Voor tussenschoolse opvang worden middelen overgeboekt naar de begroting van OCW.

AOW-toeslag

De AOW-toeslag wordt verhoogd met 48 euro per persoon.

BIKK ANW en AOW

De BIKK compenseert de fondsen voor een daling van de premie-inkomsten als gevolg van de Wet Inkomstenbelasting 2001. De mutaties komen voornamelijk doordat de belastingtarieven in de cMEV zijn bijgesteld.

Rijksbijdrage ouderdomsfonds

In 2005 heeft er een herziening van de verdeelsleutel belastingen/premies volksverzekeringen plaatsgevonden. Dit leidt tot een structureel hogere rijksbijdrage.

Anticumulatiebaten WSW

Naar aanleiding van rechtmatigheidsonderzoek over 2003 en 2004 kan er een hoger bedrag aan anticumulatiebaten worden verwacht in de komende jaren.

Ontvangsten ESF oud

Een aantal jaren terug is een voorziening gecreëerd voor nabetalingen van oude ESF regelingen. Door een nieuwe gerechtelijke uitspraak kan deze reservering gedeeltelijk worden teruggeboekt.

Ramingsbijstelling kinderopvang

Op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens van de belastingdienst zijn ontvangsten ingeboekt. Dit betreffen terugbetalingen door ouders van teveel ontvangen toeslag als gevolg van te veel aangevraagde uren of een per saldo te laag opgegeven gezinsinkomen.

Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers Terugontvangsten (IOAW)

Voor de financiering van de IOAW geldt een systematiek van bevoorschotting. De terugontvangsten IOAW houden verband met de volumedaling die in 2005 is opgetreden.

Terugontvangsten Wet inschakeling werkzoekenden (WIW)

Op basis van de vaststelling van de uitgaven van 2003 voor de WIW, worden in 2006 bedragen teruggevorderd tot 44 miljoen euro.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: UITGAVEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)12 653,313 299,913 701,814 087,214 200,6 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Bijstelling raming oorlogsgetroffenen4,38,412,514,615,9 
Elektronisch kinddossier jeugdgezondheidszorg25,00,00,00,00,0 
Infectieziekten10,727,530,732,231,6 
Invoeringskosten WMO voor gemeentefonds30,00,00,00,00,0 
Jeugdpreventie7,515,015,015,015,0 
Moties APB30,010,010,010,010,0 
Ramingsbijstelling– 25,0– 25,0– 25,0– 25,0– 25,0 
Wachtlijsten jeugdzorg en jeugd-GGZ67,092,044,040,040,0 
Diversen60,847,237,843,933,3 
 210,3175,1125,0130,7120,8 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Investeringen ICT7,824,442,042,042,0 
Invoeringskosten WMO voor gemeentefonds– 30,0– 42,0– 42,0– 42,0– 42,0 
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg0,060,660,660,660,6 
Diversen82,2100,9100,9104,6106,7 
Zorg      
Opleidingsfonds0,0636,70,00,00,0 
Niet tot een ijklijn behorend      
Bijstelling n.a.v. MEV– 112,4– 743,1– 333,0– 476,8– 504,3 
Correctie op stand miljoenennota 20060,00,00,00,0340,2 
Mantelzorgondersteuning0,065,065,065,065,0 
Diversen17,30,10,10,10,1 
 – 35,1102,6– 106,4– 246,568,3 
Extrapolatie     14 740,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006175,2277,618,6– 115,8189,1 
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)12 828,613 577,513 720,513 971,414 389,714 740,3
Totaal Internationale samenwerking7,512,012,012,09,36,8
Stand Miljoenennota 2007 (incl. IS)12 836,013 589,513 732,413 983,314 399,014 747,1

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)21,621,621,621,621,6 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen13,313,512,711,612,5 
 13,313,512,711,612,5 
Extrapolatie     31,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200613,313,512,711,612,5 
Stand Miljoenennota 200734,935,134,333,234,131,2

Bijstelling raming oorlogsgetroffenen

Meer mensen die recht (kunnen) hebben op uitkeringen volgens de wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen, maar die nooit hebben aangevraagd, zullen gericht worden benaderd om alsnog de uitkering aan te vragen. Daarnaast is sprake van toenemend gebruik van ondersteunende voorzieningen.

Elektronisch kinddossier jeugdgezondheidszorg

In 2005 is 25 miljoen euro voor het Elektronisch kinddossier niet tot besteding gekomen. Dit wordt bovenop de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting voor 2006.

Infectieziekten

Er komen meer middelen beschikbaar voor onder meer aanpassingen van het rijksvaccinatieprogramma, voorbereiding op een mogelijke grieppandemie en laagdrempelig onderzoek naar de behandeling van SOA.

Invoeringskosten WMO voor gemeentefonds

Er is in 2006 eenmalig 30 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de kosten van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (uitgesteld van 1 juli 2006 naar 1 januari 2007).

Jeugdpreventie

Er zijn extra middelen uitgetrokken voor vroegsignalering en opvoedondersteuning van risicogezinnen, uit te voeren door het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast worden middelen uitgetrokken voor het Centrum Gezond Leven. Dit centrum richt zich op het ondersteunen van diverse preventieprogramma’s die zich richten op het tegengaan van overgewicht, roken en alcoholmisbruik door jeugdigen.

Moties APB

Tijdens de Algemeen Politieke Beschouwingen zijn drie moties aangenomen: de motie Verhagen van 10 miljoen euro voor 2006 voor sportaccommodaties rond scholen en buurten, de motie-Van Aartsen van 10 miljoen euro voor 2006 voor topsportfaciliteiten en de motie-Verhagen van 10 miljoen euro tot en met 2010 voor preventief jeugdbeleid.

Ramingsbijstelling

Op de begroting van VWS wordt, naar aanleiding van onderuitputting die zich de afgelopen jaren voordeed, een ramingsbijstelling verwerkt.

Wachtlijsten jeugdzorg en jeugd-GGZ

Er is sprake van een stijging van de wachtlijsten in de jeugdzorg en de jeugd-GGZ. Onder de randvoorwaarde van harde prestatieafspraken met provincies worden extra middelen beschikbaar gesteld. Met deze middelen kunnen de wachtlijsten jeugdzorg ultimo 2006 (inclusief doorwerking naar 2007) worden opgelost en kan de structurele groei in de vraag vanaf 2007 worden opgevangen. Daarnaast wordt een impuls gegeven aan het oplossen van de wachtlijsten in de jeugd-GGZ.

Beleidsmatige mutaties/diversen

De diversenpost bestaat uit diverse kleinere mutaties, waaronder middelen voor communicatie over de Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag (7,7 miljoen euro in 2006), het creëren van extra capaciteit bij gesloten jeugdvoorzieningen (12 miljoen euro vanaf 2007) en limitering van het aantal te bereizen kilometers in het bovenregionaal vervoer voor gehandicapten (10 miljoen euro vanaf 2008). Tevens is voor ontwikkeling van DBC’s in de GGZ 6,8 miljoen euro uit de eindejaarsmarge aangewend.

Investeringen ICT

Er worden middelen overgeheveld vanuit de premie ter bevordering van ICT in de zorg (bijvoorbeeld het Landelijk Schakelpunt (LSP) en de Invoering Elektronisch Medicatie Dossier en Waarneem Dossier Huisartsen (EMD/WDH)) en de activiteiten van VWS in het kader van het Programma Administratieve Lasten.

Invoeringskosten WMO voor gemeentefonds

De 30 miljoen euro die in 2006 beschikbaar is gesteld voor de invoering van de WMO wordt overgeheveld naar het Gemeentefonds. Daarnaast wordt vanaf 2007 structureel 42 miljoen euro voor de uitvoering WMO overgeheveld naar het Gemeentefonds.

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

In het kader van de WMO is afgesproken premiemiddelen voor de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) toe te voegen aan de specifieke uitkeringen voor gemeenten.

Zorgopleidingsfonds

De aanpassing van de wetgeving die benodigd is om het zorgopleidingsfonds via de Zorgverzekeringswet te financieren is niet op tijd gereed. De zorgopleidingen zullen dan ook in 2007 incidenteel via de begroting van VWS worden bekostigd.

Bijstelling n.a.v. MEV

Naar aanleiding van de Macro Economische Verkenning van het Centraal Planbureau zijn de ramingen voor de zorgtoeslag, de rijksbijdrage 18- en de rijksbijdrage AWBZ bijgesteld.

Correctie op stand Miljoenennota 2006

De bedragen voor zorgtoeslag die staan vermeld in de begroting zijn de bedragen die op kasbasis worden uitgekeerd in een jaar. Daarom staat in 2005 een twaalfde van de zorgtoeslag voor 2006. Bij de bepaling van het bedrag dat in 2010 is opgenomen in de begroting is abusievelijk alleen 11/12 van de zorgtoeslag van 2010 opgenomen en niet 1/12 van de zorgtoeslag van 2011.

Mantelzorgondersteuning

Naar aanleiding van het amendement van de heer Van der Vlies (aangenomen bij de behandeling van het belastingplan 2006), wordt vanaf 2007 65 miljoen euro structureel extra uitgegeven voor de ondersteuning van mantelzorgers. De te ontwerpen regeling komt in de plaats van een fiscale stimulans voor mantelzorgers.

Technische mutaties/diversen

Deze diversenpost bestaat uit diverse mutaties, waaronder loon- en prijsbijstelling tranche 2006 (ca. 35 miljoen euro structureel), diverse overboekingen vanuit hoofdstuk 41 (opgeteld circa 50 miljoen euro structureel) en de voorfinanciering van de ontwikkeling van het RSV-vaccin (Respiratoir Syncytieel Virus) vanuit het FES (in totaal 27,9 miljoen euro verspreid over de jaren 2007–2010).

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: UITGAVEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 20064 970,25 052,25 417,45 592,35 822,9 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
BNP-bijstelling163,6182,3187,2195,0203,1 
Eindejaarsmarge HGIS38,438,172,10,00,0 
EKI-toerekening226,00,00,00,00,0 
EU-toerekening21,217,217,577,838,2 
Vreemdelingenbeleid– 25,0– 23,0– 13,0– 13,2– 13,6 
Diversen9,44,74,74,74,7 
 433,6219,3268,5264,3232,4 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Apparaatsuitgaven22,233,025,920,021,1 
Armoedebestrijding– 236,2– 258,6– 335,2– 262,4– 305,3 
Clean Development Mechanism– 9,37,414,016,717,9 
Crisisbeheersingsoperaties67,820,020,020,020,0 
Eindejaarsmarge HGIS– 38,4– 38,1– 72,10,00,0 
Europees ontwikkelingsfonds– 9,724,862,962,962,9 
Goed bestuur13,723,115,112,912,9 
HIV/AIDS10,918,223,511,59,1 
Humanitaire hulpverlening80,128,227,927,527,5 
Intertemporele schuif HGIS0,00,019,8– 14,8– 5,0 
Kennisontwikkeling6,014,029,044,059,0 
Milieu en water– 7,5– 3,616,2– 13,5– 13,5 
Multilaterale ontwikkelingsbanken en fondsen– 88,5– 55,0– 12,8– 21,2– 3,0 
Nominaal en onvoorzien– 73,9– 43,8– 19,5– 37,6– 32,5 
Ondernemingsklimaat46,383,339,739,050,0 
Onderwijs100,00,00,00,00,0 
Participatie Civil Society4,827,573,484,4104,4 
Regionale stabiliteit en crisisbeheersing70,156,428,715,7– 4,3 
Reproductieve gezondheid6,86,5– 1,6– 15,4– 15,4 
Verhoging toelage vredesoperaties21,821,821,821,821,8 
Water en stedelijke ontwikkeling27,039,429,421,721,7 
Diversen32,841,928,514,25,5 
 46,846,434,647,454,8 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen18,220,319,822,63,1 
 18,220,319,822,63,1 
Extrapolatie     6 308,5
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006498,6286,0322,9334,5290,4 
Stand Miljoenennota 20075 468,85 338,25 740,25 926,86 113,36 308,5

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 200696,697,0101,3101,3101,3 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen– 5,6– 1,0– 2,0– 2,0– 2,0 
 – 5,6– 1,0– 2,0– 2,0– 2,0 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen18,120,319,822,63,1 
 18,120,319,822,63,1 
Extrapolatie     102,4
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200612,519,417,920,61,1 
Stand Miljoenennota 2007109,1116,4119,1121,9102,4102,4

BNP-bijstelling

Als gevolg van macro-economische ontwikkelingen is de omvang van de HGIS opwaarts bijgesteld.

Eindejaarsmarge HGIS

De eindejaarsmarge van de HGIS wordt verdeeld over de jaren 2006–2008.

EKI-toerekening

Het bedrag aan exportkredietschulden dat wordt kwijtgescholden valt in 2006 naar verwachting zo’n 226 miljoen euro lager uit dan geraamd. Vanwege de afspraak om tot een gemiddelde ODA-prestatie van 0,8 procent BNP te komen wordt het ODA-budget met hetzelfde bedrag verhoogd.

EU-toerekening

Uit de EU-begroting 2006 blijkt dat de EU minder aan buitenlandbeleid gaat uitgeven en dat het relatieve aandeel van Nederland in de afdrachten aan de EU iets lager wordt. Daarnaast vallen door het succesvolle onderhandelingsresultaat eind vorig jaar de EU-afdrachten in de periode 2007–2013 lager uit. De toerekening van deze uitgaven valt daardoor lager uit, waardoor extra ruimte ontstaat binnen de HGIS. Doordat de lagere afdracht voor de periode 2007–2009 in één keer in 2009 verwerkt wordt laat dit jaar een piek in de ruimte zien.

Vreemdelingenbeleid

De toerekening van eerstejaarsopvang van asielzoekers is lager dan geraamd. Dit heeft twee oorzaken. De instroom van asielzoekers is lager dan geraamd, en de opvangduur van eerstejaars asielzoekers blijkt korter dan geraamd. Daarnaast vallen de kosten voor vertrouwensadvocaten lager uit wegens lager dan geraamd gebruik.

Apparaatsuitgaven

De apparaatsuitgaven worden verhoogd voor onder meer beveiliging van departement en posten, loon- en prijsbijstelling.

Armoedebestrijding

De mutaties op dit artikel wordt mede veroorzaakt doordat de extra ODA-ruimte via dit artikel verdeeld wordt over de andere beleidsartikelen

Clean Development Mechanism

Conform afspraak wordt het budget voor de aankoop van CO2-reductie-eenheden via het Clean Development Mechanism aangepast voor de gestegen marktprijzen.

Crisisbeheersingsoperaties

Met het oog op de kosten voor de Nederlandse deelname aan ISAF Stage III in Zuid Afghanistan in 2007 en 2008, de Nederlandse toezeggingen voor deelname aan snelle reactiemachten van de NAVO en de EU en stijgende kosten voor Nederlandse deelname aan crisisbeheersingsoperaties wordt de HGIS-voorziening structureel opgehoogd.

Eindejaarsmarge HGIS

Dit betreft de uitdeling van de HGIS-eindejaarsmarge aan de HGIS-departementen, met als belangrijkste posten crisisbeheersingsoperaties, internationaal ondernemen en Clean Development Mechanism.

Europees Ontwikkelingsfonds

In 2006 vallen de uitgaven aan het Europese Ontwikkelingsfonds (EOF) lager uit door een lagere afroep door de Europese Commissie. Vanaf 2007 stijgen de uitgaven aanzienlijk. Behalve de Nederlandse bijdrage aan het 9e Europese Ontwikkelingsfonds, zal Nederland vanaf 2007 namelijk ook gaan bijdragen aan het 10e Europese Ontwikkelingsfonds.

Goed bestuur

In veel partnerlanden worden de inspanningen om de kwaliteit van het bestuur te verbeteren geïntensiveerd. De extra uitgaven komen ten gunste van onder andere de diverse landenprogramma’s en de thematische medefinanciering (TMF).

HIV-Aids

De uitgaven voor HIV/Aids worden geïntensiveerd met circa 11 miljoen euro in 2006 oplopend tot ruim 23 miljoen euro in 2008. Deze intensivering is onder andere een gevolg van het besluit tot een structurele jaarlijkse bijdrage aan het Commodity Fund van UNFPA en een nieuw meerjarig fonds voor de opzet van een verzekeringsstelstel. Daarnaast zijn nieuwe activiteiten opgestart in Addis Adeba en is de bijdrage aan het Partnership Programma WHO meerjarig met 2,2 miljoen euro verhoogd.

Humanitaire Hulpverlening

In 2006 wordt het budget voor humanitaire hulpverlening aanzienlijk opgehoogd. Met name zal dit worden aangewend voor de humanitaire noden in Sudan, de Hoorn van Afrika, Libanon en de Democratische Republiek Congo. Ook structureel wordt het budget opgehoogd, waarbij een meerjarige bijdrage wordr geleverd aan het Central Emergency Response Fund van de VN.

Kennisontwikkeling

Vooral via de bestaande programma’s worden voor hoger onderwijs extra middelen uitgetrokken: 4,8 miljoen euro in 2006 oplopend tot 48 miljoen euro in 2010. Daarnaast is in 2006 het programma Onderzoek en Innovatie van start gegaan, hiervoor is een budget beschikbaar gesteld van 1,2 miljoen euro in 2006 oplopend tot 12 miljoen euro in 2010.

Milieu en water

Er vindt een verschuiving plaats richting «water en stedelijke ontwikkeling». Er zijn op dit artikel echter ook intensiveringen: in het kader van de doelstelling om tien miljoen mensen duurzaam toegang te geven tot energie, wordt een Energiefonds opgezet onder het MOL-fonds van de FMO. Voor dit fonds wordt een budget van 1 miljoen euro in 2006 en 5 miljoen euro structureel beschikbaar gesteld. Uitgaven voor het bereiken van deze doelstelling lopen verder via onder andere het Duitse agentschap GTZ, landenprogramma’s en het particuliere kanaal. Verder is er een nieuw regionaal milieuprogramma voor de Balkan.

Multilaterale ontwikkelingsbanken en fondsen

De betalingsschema’s van het zachte leningenloket van de Wereldbank en de zachte leningenfondsen van respectievelijk de African Development Bank en de Asian Development Bank zijn aangepast. Door de revisie van het BNP door het CBS en de verlaging van de raming van de kwijtschelding van exportkredietschulden viel het ODA-budget in 2005 aanzienlijk hoger uit. Daarom is een aantal betalingen dat in 2006 en 2007 gepland stond al in 2005 voldaan en vallen de betalingen in deze jaren lager uit.

Nominaal en onvoorzien

Uit de post Nominaal en onvoorzien worden intensiveringen en de bijstelling voor loon-, prijs- en koersontwikkelingen betaald. Vanwege dit uitdeelkarakter van het artikel laat deze een grote min zien. De verlaging betreft onder meer de uitdeling voor de ophoging van de voorziening crisisbeheersingsoperaties (45,5 miljoen euro in 2006 en 20 miljoen euro structureel) en de intensivering binnen het de Stabiliteitsfonds (20 miljoen euro in 2006 en 5 miljoen euro structureel).

Ondernemingsklimaat ontwikkelingslanden

De middelen voor de ondersteuning van het ondernemingsklimaat worden aanzienlijk verhoogd, onder andere via de nieuwe programma’s Massif en het Capacity Development fonds (samen 30 miljoen euro) van de Financieringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden (FMO). Verder wordt vanaf 2007 het nieuwe Programma Ondersteuning Producentenorganisaties opgestart; hiervoor is een budget beschikbaar gesteld oplopend van 11 miljoen euro in 2007 tot 14 miljoen euro in 2010. Ook wordt het budget voor het Centrum Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden opgehoogd met 2 miljoen euro in 2006 en 5 miljoen euro structureel. Ten slotte zal ook de uitbreiding van de landenlijst voor het investeringsprogramma PSOM leiden tot extra aanvragen; hiervoor is vanaf 2008 extra budget beschikbaar gesteld.

Onderwijs

Gezien de voorspoedige voortgang van het Fast Track Initiative wordt in 2006 een extra bijdrage van 100 miljoen euro geleverd. Via dit programma van de Wereldbank worden onderwijsprogramma’s in tal van landen ondersteund.

Participatie Civil Society

De mutatie op dit artikel is een saldo van een verhoging en een verlaging. De verlaging betreft een technische overheveling naar de doelstelling vergroten draagvlak buitenlandbeleid nieuwe subsidie voor de NCDO. De meerjarige ophoging van het artikel betreffen ramingen voor maatschappelijke organisaties in het kader van het nieuwe Medefinancieringsstelsel.

Regionale stabiliteit en crisisbeheersing

De uitgaven voor wederopbouw laten een stijging zien in 2006 en 2007. Het betreft hier onder meer het besluit uit 2005 om structureel 10 miljoen euro wederopbouwhulp ten behoeve van de Palestijnse Gebieden te verstrekken. Overigens zal de komende periode bekeken dienen te worden of en zo ja in welke mate deze hulp versterkt kan worden binnen de huidige politieke context. Eveneens wordt in 2006 23 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor wederopbouw in Afghanistan. Verder worden extra middelen uitgetrokken voor de wederopbouw na de aardbeving in Yogjakarta (2 miljoen euro in 2006 en 8 miljoen euro in 2007) en voor Sudan (10 miljoen euro 2006 en 30 miljoen euro jaarlijks in de periode 2007–2009).

Reproductieve gezondheid

Op een aantal posten wordt meerjarig geïntensiveerd op activiteiten en programma’s die zich richten op de verbetering van de (reproductieve) gezondheidszorg. Tegelijkertijd worden de ramingen in het kader van TMF aangepast, wat leidt tot hogere uitgaven in 2007 en lagere uitgaven in 2008 en verder.

Verhoging toelage regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (Defensie)

De verhoging per dag en per militair van de toelage uit de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO) met 40 euro wordt uit het arbeidsvoorwaardendeel van het Defensiebudget gedekt. Uitgaande van een gemiddelde uitzending van 1500 militairen gaat dit jaarlijks om circa 22 miljoen euro Deze middelen zijn structureel overgeheveld naar het HGIS-deel van de begroting van Defensie.

Water en stedelijke ontwikkeling

Binnen de uitgaven voor water en stedelijke ontwikkeling vindt een intensivering plaats in het licht van de doelstelling om vijftig miljoen mensen te voorzien van veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen. De extra uitgaven worden gedaan via landenprogramma’s en via meerjarige programma’s met UNICEF. Verder vinden hogere uitgaven plaats aan programma’s in onder meer Benin en Pakistan.

Beleidsmatige mutaties/diversen

De diverse beleidsmatige mutaties betreffen onder meer extra uitgaven voor tijdelijke huisvesting ten behoeve van Internationaal Strafhof, een bijdrage van 15 miljoen euro vanuit het Stabiliteitsfonds aan de vredesoperatie AMIS in Darfur, hogere uitgaven aan de bevordering van internationaal ondernemen (7,8 miljoen euro in 2006 en 12,8 miljoen euro in 2007) en een nieuwe subsidie aan de Stichting Nederlandse Vrijwilligers.

Ontvangsten/diversen

De ontvangsten vallen lager uit door een lager dan verwacht aantal inburgeringsexamens en door minder ontvangsten voor paspoortgelden.

Gemeentefonds

B GEMEENTEFONDS: UITGAVEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 200613 032,413 013,312 975,013 024,713 024,7 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Behoedzaamheidsreserve 200585,90,00,00,00,0 
Wijzigingen betalingsverloop 200528,40,00,00,00,0 
Diversen0,10,00,00,00,0 
 114,40,00,00,00,0 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Bestuurlijke akkoord– 75,0– 240,0– 240,0– 240,0– 240,0 
Koopkrachtreparatie lage inkomens35,00,00,00,00,0 
Diversen16,413,013,013,013,0 
 – 23,6– 227,0– 227,0– 227,0– 227,0 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Nacalculatie accres 2005– 122,9– 122,9– 122,9– 122,9– 122,9 
Uitdeling accres tranche 2006301,5301,5301,5301,5301,5 
Uitdeling accres tranche 20070,0464,7464,7464,7464,7 
WMO30,00,00,00,00,0 
Diversen35,8– 4,71,01,01,0 
Zorg      
WMO0,01 279,31 279,81 279,81 279,8 
 244,41 917,91 924,11 924,11 924,1 
Extrapolatie     14 723,7
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006335,11 690,81 697,11 697,11 697,1 
Stand Miljoenennota 200713 367,514 704,114 672,114 721,714 721,714 723,7

Behoedzaamheidsreserve 2005

Bij de nacalculatie van het accres van het uitkeringsjaar 2005 komt het definitieve accres 122,9 miljoen euro lager uit dan geraamd bij Voorjaasnota 2005. Dit verschil is bij Voorjaarsnota 2006 in mindering gebracht op de behoedzaamheidsreserve. Van de 208,8 miljoen euro komt 85,9 miljoen euro tot uitkering aan de gemeenten.

Wijzigingen betalingsverloop 2005

Omdat de gegevens op basis waarvan het gemeentefonds wordt verdeeld in 2005 nog niet allemaal definitief waren, is de algemene uitkering in 2005 niet helemaal uitgeput. Deze middelen zijn toegevoegd aan de algemene uitkering voor 2006.

Bestuurlijk akkoord

Rijk, gemeenten en provincies hebben op meerdere dossiers, die de financiën van gemeenten en provincies raken, een integraal akkoord gesloten. In het akkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over een extra uitname uit het gemeentefonds op grond van de nacalculatie met betrekking tot het BTW-compensatiefonds. Deze correctie bedraagt 300 miljoen euro structureel en daarenboven een incidentele nacalculatie over oude jaren, neerslaand in 2006 tot en met 2009. De vrijgekomen middelen worden deels ingezet voor extra uitgaven van gemeenten op het terrein van openbare orde en veiligheid (220 miljoen euro jaarlijks voor 2007, 2008 en 2009). Daarnaast zijn afspraken gemaakt over extra geld voor leerlingenvervoer (15 miljoen euro), voor het amendement-De Pater/Van der Meer (Kamerstuk 30 096, nr. 19) – zodat ook personen die in een bedrijfspand wonen, kunnen profiteren van de afschaffing van de gebruikers-OZB (25 miljoen euro) – en wordt de taakstelling om te bezuinigen op de uitvoeringskosten van de WOZ als besparingsverlies bij het Rijk verwerkt (20 miljoen euro).

Koopkrachtreparatie lage inkomens

Er is 35 miljoen euro toegevoegd aan het gemeentefonds om de koopkracht van lage inkomens te repareren. Deze middelen zijn toegevoegd aan het budget bijzondere bijstand in het gemeentefonds.

Nacalculatie accres 2005

Het nagecalculeerd accres bedraagt 1,64 procent. Dit komt overeen met een bedrag van 198,5 miljoen euro. Ten tijde van de Voorjaarsnota 2005 werd op grond van de toen beschikbare gegevens een accres verwacht van 321,4 miljoen euro. Het negatieve verschil van 122,9 miljoen euro is de omvang van de nacalculatie over het uitkeringsjaar 2005 en is verrekend met de behoedzaamheidsreserve 2005.

WMO

In 2006 is eenmalig 30 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de kosten van de vertraagde invoering van de WMO.

Technische mutaties/diversen

Het Kabinet investeert in 2006 26,8 miljoen euro in praktijkgericht onderwijs om de arbeidstoeleiding van leerlingen te verbeteren en in de verlaging van de groepsgrootte voor zeer moeilijk lerende kinderen. Deze middelen zijn via de begroting van OCW overgeboekt naar het gemeentefonds.

WMO (zorg)

Vanaf 2007 wordt ruim 1,3 miljard euro van VWS naar het gemeentefonds overgeheveld in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Met deze wet wordt de verantwoordelijkheid voor bepaalde voorzieningen van de AWBZ overgedragen aan de gemeenten. Tegelijkertijd wordt een viertal subsidieregelingen uit de AWBZ overgeheveld, evenals twee specifieke uitkeringen die behoren bij de Wet Voorzieningen Gehandicapten. De middelen worden via het gemeentefonds verdeeld, maar blijven onderdeel van het Budgettair Kader Zorg.

Provinciefonds

PROVINCIEFONDS: UITGAVEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 20061 052,51 052,51 052,51 052,51 052,5 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Uitkering behoedzaamheidsreserve 20058,30,00,00,00,0 
 8,30,00,00,00,0 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen1,50,00,00,00,0 
 1,50,00,00,00,0 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Accres: uitdeling tranche 200623,923,923,923,923,9 
Accres: uitdeling tranche 20070,038,038,038,038,0 
Diversen– 0,6– 4,1– 4,1– 4,1– 4,1 
 23,357,857,857,857,8 
Extrapolatie     1 110,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200633,057,757,757,757,7 
Stand Miljoenennota 20071 085,51 110,21 110,21 110,21 110,21 110,2

Uitkering behoedzaamheidsreserve 2005

Bij de nacalculatie van het accres van het uitkeringsjaar 2005 komt het definitieve accres voor de provincies 9,9 miljoen euro lager uit dan geraamd bij VJN 2005. Dit verschil wordt in mindering gebracht op de behoedzaamheidsreserve. Hierdoor wordt van de 18,2 miljoen euro, 8,3 miljoen euro daadwerkelijk uitgekeerd aan de provincies.

Infrastructuurfonds

INFRASTRUCTUURFONDS: UITGAVEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 20066 352,56 645,36 545,06 631,16 812,7 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Aanbestedingsresultaten0,0– 37,0– 50,0– 25,0– 24,0 
Betuweroute– 25,00,00,00,00,0 
High speed alliance (HSA)15,00,00,00,00,0 
Intertemporele verschuiving– 212,3170,7114,6292,7132,2 
Luchtproblematiek– 47,20,00,00,00,0 
Netwerkanalyses0,037,029,00,00,0 
Productplan Prorail48,00,00,00,00,0 
Waterveiligheid0,00,021,025,024,0 
Diversen9,20,00,00,00,0 
 – 212,3170,7114,6292,7132,2 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Dynamisch verkeersmanagement0,020,030,00,00,0 
Intertemporele verschuiving0,025,025,0– 150,080,0 
Luchtproblematiek0,0– 319,685,285,00,0 
Overheveling BTW-gelden0,0422,0401,0408,0402,0 
Prijsbijstelling tranche 200643,645,444,645,146,6 
Programma filevermindering15,652,020,00,00,0 
Ruimte voor de rivier0,042,214,04,92,2 
Waterveiligheid50,00,053,048,083,2 
Zwakke schakels kust en dijken0,00,020,050,052,0 
Diversen– 25,6– 58,6– 21,631,975,4 
 83,6228,4671,2522,9741,4 
Extrapolatie     6 777,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006– 128,7399,2785,8815,5873,6 
Stand Miljoenennota 20076 223,87 044,47 330,87 446,67 686,36 777,0

INFRASTRUCTUURFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 20066 420,36 645,96 542,46 631,16 812,7 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Intertemporele verschuiving– 456,5106,0126,6292,7132,2 
Diversen4,08,0– 12,00,00,0 
 – 452,5114,0114,6292,7132,2 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Intertemporele verschuiving– 3,1– 294,3139,08,6212,0 
Overheveling BTW OV0,0422,0401,0408,0402,0 
Prijsbijstelling trache 200643,645,444,645,146,6 
Programma filevermindering & dynamisch verkeersmanagement8,261,145,710,010,0 
Waterveiligheid50,00,00,00,00,0 
Diversen– 15,1– 5,840,951,270,7 
 83,6228,4671,2522,9741,3 
Extrapolatie     6 777,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006– 368,9342,4785,8815,5873,6 
Stand Miljoenennota 20076 051,46 988,37 328,27 446,67 686,36 777,0

Aanbestedingsresultaten

De herijking van de in 2004 berekende aanbestedingsresultaten heeft geleid tot een additioneel verwacht aanbestedingsresultaat van 149 miljoen euro over de periode 2005 tot en met 2010. Dit bedrag wordt ingezet voor waterveiligheid, de uitkomsten van de netwerkanalyses en het «Programma Filevermindering».

Betuweroute

Door middel van de 18e voortgangsrapportage is de Kamer reeds geïnformeerd over de meevaller bij de Betuweroute. Deze is veroorzaakt door de verlaging van de prognose voor de eindstand van de post onvoorzien.

High Speed Alliance (HSA)

Dit is een correctie, omdat de uitgaven ten onrechte waren verlaagd naar aanleiding van de aanpassing van de begindatum van 1 oktober 2006 naar 1 april 2007. Het betreft de gebruikersvergoeding, door High Speed Alliance (HSA) te betalen, voor het recht om vervoer aan te bieden op de HSL-Zuid alsmede het daadwerkelijk gebruik van de infrastructuur.

Intertemporele verschuiving

Er zijn intertemporele aanpassingen in het infrastructuurfonds vanwege onder andere de luchtkwaliteitproblematiek. Hierbij is rekening gehouden met de uitdeling van het voordelig saldo van het Infrastructuurfonds over 2005. Deels is deze verschuiving mogelijk gemaakt door de inzet van FES-middelen. De voornaamste verschuivingen vinden, zoals bij de begrotingsbehandeling 2006 aan de Kamer gemeld, plaats bij wegenprojecten zoals A1/A6/A9 Craag, A12 en een deel van de Zichtbaar, Slim en Meetbaar-projecten (ZSM).

Luchtproblematiek

Vanwege de problematiek rond de luchtkwaliteit is de planning van hoofdwegenprojecten aangepast.

Netwerkanalyses

De regionale netwerkanalyses voor de belangrijkste stedelijke gebieden moeten inzicht bieden in de beste manieren om bestaande en toekomstige knelpunten in de verbindingen van de deur-tot-deur op te heffen. Hierbij worden verschillende vervoerwijzen gebruikt en zorgt een betere samenhang tussen lokale, regionale en nationale infrastructuur dat de toegang tot de steden verbeterd wordt. Met dit bedrag kan een nader te bepalen selectie van maatregelen die uit de netwerkanalyses komen, worden uitgevoerd.

Productplan Prorail

Het betreft het naar voren halen van een deel van de middelen voor het Productplan 2007/2008. Dit is noodzakelijk om de middelen voor Beheer en Instandhouding beter aan te laten sluiten op de financiële behoefte van Prorail zoals die blijkt uit het beheerplan 2006.

Dynamisch verkeersmanagement

Met het investeringsprogramma voor meer dynamisch verkeersmanagement kunnen verkeersstromen afhankelijk van de drukte gerichter worden gestuurd met als doel optimale benutting van de beschikbare infrastructuur. Het totaal op te stellen programma heeft welliswaar een looptijd tot 2020 maar VenW maakt in 2007 en 2008 met FES-middelen een voortvarende start met enkele quick wins zoals signalerings- en monitoringsmaatregelen.

Programma filevermindering

Het «Programma Filevermindering» is in 2006 gestart om de landelijke werkzaamheden en specifieke projecten op het gebied van filebestrijding verder te ondersteunen. In korte tijd zijn duizenden ideeën gegenereerd, waaruit voor het programma een selectie uit de meest kansrijke en meest effectieve maatregelen is gemaakt. Er worden FES-middelen voor het programma ingezet. De overige middelen zijn geraamd op de begroting van Verkeer & Waterstaat. De mutatiereeksen moeten in samenhang worden bezien.

Ruimte voor de rivier

In het amendement-Gerkens c.s. (Kamerstukken II, 2005–2006 30 300 A, nr. 43), is aangegeven dat indien het niet mogelijk is om het totale bedrag van 50 miljoen euro te besteden aan het versnellen van vaarprojecten, het restant kan worden besteed aan «Ruimte voor de rivier». Bij de 1e suppletoire wet is hiervan 25,5 miljoen euro van het amendement overgeboekt naar Ruimte voor de Rivier. Voor de doorwerking van de opgestarte projecten worden gelden uit 2015 en 2016 naar voren gehaald.

Zwakke schakels kust en dijken

Het betreft hier het amendement-Snijder-Hazelhoff waarmee middelen uit het FES zijn ingezet voor het versterken van de zwakke schakels van de kust en het versterken van de dijken.

Overheveling BTW OV

Over de uitgaven voor OV wordt BTW afgedragen. Hiervoor heeft compensatie plaatsgevonden vanuit de aanvullende post Algemeen. Omdat het logischer is de BTW door VenW zelf te laten betalen is deze post structureel overgeheveld naar de begroting VenW.

Fonds Economische Structuurversterking

D FONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING: UITGAVEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 20062 482,42 882,02 471,92 600,63 578,8 
Technische mutaties      
Niet tot een ijklijn behorend      
BIRK56,20,00,00,00,0 
BSIK56,921,819,3– 8,1– 40,4 
FES-brug89,433,90,00,00,0 
Impuls 2006: Beroepsonderwijs in bedrijf0,00,049,964,90,0 
Impuls 2006: Centre for tranlational molecular medicine0,015,030,037,530,0 
Impuls 2006: Dynamisch verkeersmanagement0,020,030,00,00,0 
Impuls 2006: Enveloppe luchtkwaliteit0,00,040,040,040,0 
Impuls 2006: Integrale gebiedsopgaven0,025,075,075,075,0 
Impuls 2006: Noordvleugel (Zuidas)0,00,0133,053,00,0 
Impuls 2006: Programma filevermindering8,241,115,70,00,0 
Impuls 2006: Waterveiligheid0,00,028,023,058,2 
Impuls 2006: Zwakke schakels kust en versterken dijken0,00,020,050,052,0 
Innovatieve energie0,010,020,060,060,0 
Luchtkwaliteit– 9,357,4– 8,5– 51,20,3 
MEP0,00,00,00,0– 205,0 
Sleutelprojecten45,2131,9– 22,6– 32,7– 13,8 
Waddenfonds– 37,5– 37,5– 3,6– 3,6– 316,1 
Zwakke schakels kust en versterken dijken50,00,00,00,00,0 
Diversen76,6220,2201,973,952,0 
 335,7538,8628,1381,7– 207,8 
Extrapolatie     3 111,7
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006335,7538,8628,1381,7– 207,8 
Stand Miljoenennota 20072 818,03 420,73 100,02 982,23 371,03 111,7

D FONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 20063 295,42 789,42 152,01 963,22 047,5 
Technische mutaties      
Niet tot een ijklijn behorend      
Aardgasbaten646,0905,0580,2422,211,8 
Diversen– 26,60,731,728,915,8 
 619,4905,7611,9451,127,6 
Extrapolatie     1 975,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006619,4905,7611,9451,127,6 
Stand Miljoenennota 20073 914,73 695,12 764,02 414,32 075,11 975,1

BIRK

In 2005 is een gedeelte van de in het FES gereserveerde middelen ten behoeve van BIRK (Budget Investeringen in Ruimtelijke Kwaliteit) niet opgevraagd. Volgens de regels van het FES schuiven deze middelen door naar 2006.

BSIK

Deze mutatie betreft enerzijds middelen voor BSIK (Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur) die in 2005 niet tot besteding zijn gekomen en derhalve doorschuiven naar 2006. Anderzijds zijn voor BSIK-projecten van VROM, OCW, LNV en VWS nieuwe middelen opgevraagd.

FES-brug

De FES-brug is enerzijds verhoogd voor dekking van diverse moties die bij de Algemene Politieke Beschouwingen zijn aangenomen. Anderzijds betreft dit de nadeelcompensatie in verband met de beëindiging van de mechanische kokkelvisserij. Een gedeelte van het voor nadeelcompensatie benodigde budget wordt vanuit het FES aan de LNV-begroting toegevoegd.

Vanaf 2007 is het Waddenfonds operationeel. Via de FES-brug worden de gereserveerde middelen voor het Waddenfonds uit het FES naar het Waddenfonds geboekt (zie «Waddenfonds»).

Impuls 2006: Beroepsonderwijs in bedrijf

Het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven worden middels dit project beter op elkaar aangesloten. Het betreft het realiseren van leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen werklozen, een fonds voor samenwerkingsverbanden van bedrijven en scholen, ter stimulering van de totstandkoming van innovatieve leerwerktrajecten en investeringen in randvoorwaarden voor leerwerk en «Elders Verworven Competenties» (EVC)-trajecten (bijvoorbeeld praktijkplaatsen en leer- en examenmateriaal, EVC -procedures en docentstages in het bedrijfsleven).

De totale omvang van het project bedraagt 229,5 miljoen euro. Hiervan is 82 miljoen euro toegevoegd aan de begroting van OCW en 32,5 miljoen euro aan de begroting van EZ. De onzekerheid van effectiviteit van de diverse delen, het belang te experimenteren en de samenloop met financiering van leerwerkplaatsen, docentstages en leermiddelen uit de FES-ronde 2005 zijn redenen om voor deze onderdelen van het project middelen in twee fasen beschikbaar te stellen (verdeling middelen 50%-50%). Het tweede deel middelen is nu gereserveerd binnen het FES en komt beschikbaar na een positieve evaluatie in 2008.

Impuls 2006: Centre for Translational molecular medicine

Doel van het project is dat Nederland een (inter)nationaal leidende rol gaat spelen in de ontwikkeling van molecular diagnostics en molecular imaging technologieën. Hierdoor wordt predispositie, vroegtijdige diagnose en gepersonaliseerde behandeling van patiënten mogelijk. 75 miljoen euro wordt direct toegevoegd aan de begroting van Economische Zaken. Het restant (75 miljoen euro) wordt gereserveerd binnen het FES. Om dit bedrag vrij te maken zal EZ vóór 1 januari 2008 aan de CWTI inzicht moeten bieden of het voorstel na aanvang goed uit de startblokken is gekomen en wat de omvang van de benodigde extra middelen is.

Impuls 2006: Dynamisch verkeersmanagement

Met het investeringsprogramma voor meer dynamisch verkeersmanagement (DVM) kunnen verkeersstromen afhankelijk van de drukte gerichter worden gestuurd met als doel optimale benutting van de beschikbare infrastructuur. Het totale op te stellen programma heeft weliswaar een looptijd tot 2020, maar VenW wil in 2007 een voortvarende start maken met enkele quick wins zoals signalerings- en monitoringsmaatregelen. Hiertoe is vanuit het FES 50 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Impuls 2006: Enveloppe luchtkwaliteit

De extra inzet voor luchtkwaliteit is nodig om wegen- en andere bouwprojecten doorgang te laten vinden. De nadere invulling van de enveloppe luchtkwaliteit zal later plaatsvinden. Het CPB zal gevraagd worden de voorstellen te toetsen waarna de ICRE over de nadere invulling zal adviseren aan de FES-beheerders.

Impuls 2006: Integrale gebiedsopgaven

In de periode 2011–2014 is uit het FES 900 miljoen euro bestemd voor integrale gebiedsopgaven uit de Nota Ruimte. Het budget voor deze reservering van 900 miljoen euro wordt verhoogd met 100 miljoen euro. Deze 100 miljoen euro komt in de periode 2007–2010 beschikbaar. Integrale gebiedsontwikkelingsprojecten uit deze reservering moeten in ieder geval FES-waardig zijn, van boven locale betekenis zijn en een positieve MKBA hebben.

Verder wordt voor 150 miljoen euro aan middelen voor integrale gebiedsopgaven in de periode 2011–2014 naar voren geschoven. Van de in het ICRE advies genoemde vier projecten (IJ-oevers, Eindhoven A2 zone, Klavertje 4 en Hoeksche Waard) zal op korte termijn, na fasering en optimalisatie, bekeken worden of ze gehonoreerd kunnen worden.

Impuls 2006: Noordvleugel (zuidas)

Een deel van de FES-middelen Zuidas (uit de FES-reservering van 4,5 miljard euro voor wegontsluiting Noordvleugel) komt al beschikbaar in de jaren 2008 en 2009 in plaats van in de periode 2011–2014. Het gaat om het deel dat bestemd is voor de aanleg van het kerngebied van de A10 door de Zuidas Dok Onderneming. Vanwege de geldende disconteringsvoet is het voor het Rijk doelmatiger de betalingen aan de onderneming eerder te doen. Dit betreft een verschuiving binnen het FES.

Impuls 2006: Programma filevermindering

Betreft de FES-bijdrage voor het «Programma Filevermindering». Dit programma is in 2006 gestart om de landelijke werkzaamheden en specifieke projecten op het gebied van filebestrijding te ondersteunen met andere maatregelen die snel realiseerbaar zijn. Daarvoor zijn in korte tijd duizenden ideeën gegenereerd, waaruit een selectie voortkwam van de meest kansrijke en meest effectieve maatregelen.

Impuls 2006: Waterveiligheid

Betreft een verschuiving van middelen om voortvarend te kunnen starten met de noodzakelijke verbetermaatregelen voor waterkeringen. Dit op basis van de uitkomsten van de wettelijke (2e) toetsing op de waterkeringen.

Impuls 2006: Zwakke schakels kust en versterken dijken

De middelen ten behoeve van de bijdrage van VenW voor de aanpak van de zwakke schakels aan de kust worden meer in lijn gebracht met de meest actuele inzichten in de planningen van de provincies.

Innovatieve energie

De regeling Milieukwaliteit Electriciteitsproductie (MEP) bestaat uit een subsidie voor de onrendabele top op de productie van duurzame energie. De regeling wordt op nul gezet, omdat met de nu ingediende projecten de doelstelling voor 9 procent duurzame electriciteit in 2010 wordt gerealiseerd. Ter aanvulling hierop zal EZ ten behoeve van besteding uit het FES Fes-waardige projectvoorstellen indienen voor innovatieve projecten op het gebied van duurzame energie in. Hiervoor wordt een bedrag van 150 miljoen euro gereserveerd.

Luchtkwaliteit

Middelen worden overgeboekt van artikel 15 «Projecten in voorbereiding» naar artikel 12 «Milieu en duurzaamheid» (en naar de desbetreffende departementale begroting), voor diverse projecten uit de enveloppe Luchtkwaliteit (investeringsimpuls 2005).

MEP

Ten behoeve van de impuls 2005 is het Fes in totaal 994 miljoen euro gereserveerd voor de MEP, waarmee bepaalde investeringen voor duurzame energie worden gefinancierd. Deze investeringen lopen tot en met 2013, de reservering is ten laste van de ruimte tot en met 2010 gebracht. Derhalve worden nu de voor 2011 tot en met 2013 benodigde middelen doorgeschoven.

Sleutelprojecten

Voor de uitvoering van diverse sleutelprojecten zijn nieuwe middelen opgevraagd door VROM.

Waddenfonds

In het FES zijn ten laste van de ruimte tot en met 2010 middelen gereserveerd voor het Waddenfonds. Het Waddenfonds loopt echter tot en met 2026. De tot en met 2010 gereserveerde middelen voor de periode 2011–2026 worden doorgeschoven naar 2011. Daarenboven zal het Waddenfonds niet in 2006 maar in 2007 van start gaan, dus ook de in het Fes gereserveerdere middelen schuiven één jaar door. De gereserveerde middelen voor het Waddenfonds in 2007 worden in 2007 via de FES-brug overgeboekt naar het Waddenfonds (zie «Fes-brug»).

Zwakke schakels kust en versterken dijken

Het betreft hier het amendement-Snijder/Hazelhoff waarmee middelen uit het Fes ingezet worden voor het versterken van de zwakke schakels van de kust en het versterken van de dijken.

Aardgasbaten

De voeding FES bestaat onder meer uit een vast percentage (42 procent) van de aardgasbaten. De aardgasbaten zijn opwaarts bijgesteld als gevolg van nieuwe ramingen van de olieprijs en dollarkoers over 2006/2007.

AOW-Spaarfonds

E AOW-SPAARFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 20063 939,04 210,04 533,94 874,15 252,9 
Technische mutaties      
Niet tot een ijklijn behorend      
Rente– 4,8– 14,8– 57,5– 60,4– 63,4 
Diversen0,00,010,511,011,6 
 – 4,8– 14,8– 47,0– 49,4– 51,8 
Extrapolatie     5 564,50
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006– 4,8– 14,8– 47,0– 49,4– 51,9 
Stand Miljoenennota 20073 934,24 195,24 486,94 824,75 201,05 564,5

Rente

Een lagere rente leidt tot een neerwaartse aanpassing van de rentebijdrage aan het AOW spaarfonds.

Diergezondheidsfonds

DIERGEZONDHEIDSFONDS: UITGAVEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 20066,86,86,86,86,8 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen– 5,2– 5,2– 5,2– 5,2– 5,2 
 – 5,2– 5,2– 5,2– 5,2– 5,2 
Technische mutaties      
Niet tot een ijklijn behorend      
Aanwending DGF-saldo 200513,10,00,00,00,0 
Diversen7,37,47,47,47,4 
 20,47,47,47,47,4 
Extrapolatie     9,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200615,22,22,22,22,2 
Stand Miljoenennota 200722,09,09,09,09,09,0

DIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 20066,86,86,86,86,8 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen– 5,2– 5,2– 5,2– 5,2– 5,2 
 – 5,2– 5,2– 5,2– 5,2– 5,2 
Technische mutaties      
Niet tot een ijklijn behorend      
Diversen7,37,47,47,47,4 
 7,37,47,47,47,4 
Extrapolatie     9,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20062,12,22,22,22,2 
Stand Miljoenennota 20078,99,09,09,09,09,0

Aanwending DGF-saldo 2005

Het positieve eindsaldo 2005 is bij Voorjaarsnota aan de begroting van het Diergezondheidsfonds toegevoegd.

BTW-compensatiefonds

BTW-COMPENSATIEFONDS: UITGAVEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 20061 884,51 956,82 042,32 113,22 174,5 
Technische mutaties      
Niet tot een ijklijn behorend      
Voorlopige realisatiecijfers Belastingdienst 200555,555,555,555,555,5 
Diversen0,0– 6,7– 3,6– 0,4– 3,7 
 55,548,851,955,151,8 
Extrapolatie     2 291,5
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200655,548,851,955,151,8 
Stand Miljoenennota 20071 940,02005,62 094,22 168,32 226,32 291,5

Groei Compensatiefonds

De groei van het BTW-compensatiefonds betreft het saldo van opwaartse aanpassingen in verband met hogere declaraties van gemeenten en provincies over 2005 en neerwaartse aanpassingen van de accrespercentages op basis van de meicirculaire gemeente- en provinciefonds van 2006.

Waddenfonds

H WADDENFONDS: UITGAVEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 20060,00,00,00,00,0 
Technische mutaties      
Niet tot een ijklijn behorend      
Instelling Waddenfonds0,033,90,00,00,0 
 0,033,90,00,00,0 
Extrapolatie     0,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20060,033,90,00,00,0 
Stand Miljoenennota 20070,033,90,00,00,00,0

H WADDENFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 20060,00,00,00,00,0 
Technische mutaties      
Niet tot een ijklijn behorend      
Instelling Waddenfonds0,033,90,00,00,0 
 0,033,90,00,00,0 
Extrapolatie     0,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20060,033,90,00,00,0 
Stand Miljoenennota 20070,033,90,00,00,00,0

Instelling Waddenfonds

Het Waddenfonds wordt ingesteld per 2007 en wordt gevoed vanuit het FES via de VROM-begroting. Tot het moment dat de vergunningen ten behoeve van gaswinning definitief zijn, wordt het fonds gedurende een investeringsperiode van 20 jaar jaarlijks met 33,878 miljoen euro gevoed. De onbestede gelden in enig jaar zullen worden doorgeschoven naar volgende jaren.

Accressen Gemeentefonds en Provinciefonds

ACCRES GEMEENTEFONDS/PROVINCIEFONDS: UITGAVEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 200683,1651,01 168,41 648,52 077,6 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Accres Gemeentefonds130,490,0142,4105,623,1 
Vrijval nacalculatie 2005– 32,3– 32,3– 32,3– 32,3– 32,3 
Diversen11,43,614,312,46,6 
 109,566,3124,485,7– 2,6 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Structurele doorwerking nacalculatie 2005122,9122,9122,9122,9122,9 
Uitdeling accres 2006– 301,5– 301,5– 301,5– 301,5– 301,5 
Uitdeling accres 20070,0– 464,7– 464,7– 464,7– 464,7 
Diversen– 14,0– 52,0– 52,0– 52,0– 52,0 
 – 192,6– 695,3– 695,3– 695,3– 695,3 
Extrapolatie     1 682,6
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006– 83,1– 629,0– 570,9– 609,5– 697,9 
Stand Miljoenennota 20070,022,1597,51 039,01 379,71 682,6

Om gemeenten en provincies te compenseren voor wijzigingen in hun uitgaven als gevolg van prijsstijgingen en maatschappelijke en politieke ontwikkelingen ontvangen zij jaarlijks een accres. Het accres wordt afgeleid van de ontwikkelingen van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven («gelijk de trap op en af»). Als gevolg van wijzigingen in de netto gecorrigeerde rijksuitgaven en de nacalculatie 2004 is het accres van het gemeente- en provinciefonds bijgesteld.

De accressen 2006 en 2007 zijn structureel verrekend met het gemeente- en provinciefonds.

Arbeidsvoorwaarden

ARBEIDSVOORWAARDEN: UITGAVEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 20061 054,51 838,52 734,53 621,14 561,0 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Nominale bijstelling– 76,27,7– 117,1– 74,6– 48,9 
Sociale zekerheid      
Nominale bijstelling31,951,644,149,153,0 
 – 44,359,3– 73,0– 25,54,1 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Compensatie postactieve ambtenaren0,056,940,632,50,0 
Diversen0,00,00,00,00,0 
Sociale zekerheid      
Diversen0,00,00,00,00,0 
 0,056,940,632,50,0 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Compensatie postactieve ambtenaren0,0– 56,9– 40,6– 32,50,0 
Loonbijstelling tranche 2006– 764,6– 637,1– 595,0– 579,3– 559,0 
Overloop interim– 81,60,00,00,00,0 
Diversen– 22,5– 21,6– 21,6– 21,7– 21,7 
Sociale zekerheid      
Loonbijstelling tranche 2006– 74,8– 63,5– 63,9– 64,7– 64,7 
Niet tot een ijklijn behorend      
Nominale bijstelling– 17,7– 46,7– 89,1– 131,4– 174,8 
Diversen– 0,8– 0,7– 0,7– 0,8– 0,9 
 – 962,0– 826,5– 810,9– 830,4– 821,1 
Extrapolatie     4 745,4
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006– 1 006,3– 710,4– 843,3– 823,5– 816,9 
Stand Miljoenennota 200748,21 128,11 891,32 797,63 744,14 745,4

Nominale bijstelling

Als gevolg van nieuwe inzichten in de ontwikkeling van de lonen en de sociale werkgeverslasten is de uitgavenraming voor de loonbijstelling bijgesteld.

Compensatie postactieve ambtenaren

Het kabinet heeft bij Voorjaarsnota besloten de afbouw van beschikbare budgetten voor tegemoetkomingen in de ziektekosten voor gepensioneerde ex-werknemers geleidelijker af te bouwen. De vormgeving is nog niet definitief, maar de compensatie zal in ieder geval worden afgebouwd over de jaren 2007–2009. Het hiervoor beschikbare budget is overgeboekt naar de begroting van BZK.

Loonbijstelling tranche 2006

De loonbijstelling tranche 2006 is uitgedeeld. Met het oog op de relatieve marktpositie heeft het kabinet besloten compensatie te verlenen voor de gevolgen van het nieuwe ziektekostenstelsel. Deze compensatie is verwerkt in de overboeking. Daarnaast is het kabinet overeengekomen de beschikbare budgetten voor tegemoetkomingen in de ziektekosten voor gepensioneerde ex-werknemers af te bouwen. Deze afbouw is eveneens verwerkt in de overboeking.

De aanvullende post Arbeidsvoorwaarden is over 2006 nog niet volledig leeggeboekt. Er resteert nog een geraamd budget ter dekking van extra lasten als gevolg van de per 2006 gewijzigde regelgeving betreffende VUT en prepensioen. Dit budget zal overgeboekt worden als de hoogte ervan definitief vastgesteld kan worden.

Overloop interim

Overheidswerkgevers betaalden de per 2006 vervallen interim-vergoeding (tegemoetkoming ziektekosten) met drie tot negen maanden vertraging. Samen met de verplichte werkgeversbijdrage voor de nieuwe Zorgverzekering betekende dit dubbele lasten voor de overheidswerkgevers. Het totaal aan dubbele lasten bedroeg 483,5 miljoen euro 401,9 miljoen euro hiervan is uitbetaald in 2005. Het resterende deel is overgeboekt naar de betreffende departementale begrotingen.

Koppeling Uitkeringen/Nominale Bijstelling AKW

KOPPELING UITKERINGEN/NOMINALE BIJSTELLING AKW: UITGAVEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)101,5239,6384,3531,7684,7 
Mee- en tegenvallers      
Sociale zekerheid      
AKW– 13,724,332,634,234,3 
Nominale ontwikkeling– 1,3– 2,117,527,140,4 
WKA8,933,242,541,344,6 
Diversen0,1– 1,5– 3,3– 5,3– 7,6 
 – 6,053,989,397,3111,7 
Beleidsmatige mutaties      
Sociale zekerheid      
Diversen0,0– 0,1– 0,2– 0,4– 0,5 
 0,0– 0,1– 0,2– 0,4– 0,5 
Technische mutaties      
Sociale zekerheid      
Brutering0,017,424,837,149,3 
Tranche WKA/ AKW 2006– 95,4– 122,1– 120,0– 120,0– 121,0 
 – 95,4– 104,7– 95,3– 82,7– 71,9 
Extrapolatie     908,8
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006– 102– 50,9– 6,114,139,4 
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)0,0188,7378,1545,8724,0908,8
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,00,0
Stand Miljoenennota 2007 (incl. IS)0,0188,7378,1545,8724908,8

KOPPELING UITKERINGEN/NOMINALE BIJSTELLING AKW: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)3,810,216,623,229,8 
Mee- en tegenvallers      
Sociale zekerheid      
Diversen0,73,75,05,05,0 
 0,73,75,05,05,0 
Technische mutaties      
Sociale zekerheid      
Diversen– 4,5– 4,5– 4,5– 4,5– 4,5 
 – 4,5– 4,5– 4,5– 4,5– 4,5 
Extrapolatie     37,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006– 3,8– 0,80,50,50,5 
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)0,09,317,123,630,337,0
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,00,0
Stand Miljoenennota 2007 (incl. IS)0,09,317,123,630,337,0

WKA/AKW

Dit betreft een opwaartse bijstelling van de uitgaven als gevolg van een hogere loon- en prijsontwikkeling.

Nominale ontwikkeling

Dit betreft onder andere de nominale ontwikkeling van de nieuwe Wet kindertoeslag.

Brutering

Als gevolg van diverse aanpassingen in de nominale ontwikkeling en ontwikkelingen in het bruto-netto traject wijzigen de uitgaven aan de netto gekoppelde uitkeringen.

Tranche WKA/AKW 2006

Dit betreft de toedeling van de tranche WKA/AKW 2006 aan de begroting van SZW.

Prijsbijstelling/Indexering Wet Studiefinanciering (WSF)

PRIJSBIJSTELLING/INDEXERING WSF: UITGAVEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 2006591,51 199,21 799,72 446,93 062,5 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Nominale ontwikkeling– 141,5– 204,3– 201,2– 201,0– 98,5 
Diversen2,18,117,017,413,6 
Sociale zekerheid      
Diversen– 10,00,21,72,72,8 
 – 149,4– 196,0– 182,5– 180,9– 82,1 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen0,00,00,00,00,0 
 0,00,00,00,00,0 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Uitdeling tranche 2006– 355,8– 365,3– 362,1– 363,8– 369,2 
Diversen– 18,0– 20,5– 23,2– 22,6– 20,6 
Sociale zekerheid      
Diversen– 26,2– 25,6– 25,1– 25,0– 25,1 
Niet tot een ijklijn behorend      
Nominale ontwikkeling– 16,6– 29,6– 42,6– 55,9– 74,4 
Diversen– 25,6– 24,6– 21,7– 18,7– 13,7 
 – 442,2– 465,6– 474,7– 486,0– 503,0 
Extrapolatie     3 117,7
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006– 591,5– 661,7– 657,1– 666,9– 585,0 
Stand Miljoenennota 20070,0537,51 142,51 780,02 477,53 117,7

De prijsbijstelling is in 2006 in zijn geheel uitgekeerd. Door nieuwe inzichten in de prijsontwikkeling die sinds de Miljoenennota 2006 zijn ontstaan, is de uitgavenraming neerwaarts bijgesteld.

Algemeen

ALGEMEEN: UITGAVEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 20061 173,11 240,51 141,61 068,3953,3 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Behoedszaamheidsreserve GF/PF– 126,491,60,00,00,0 
Externe veiligheid– 50,0– 50,0– 50,0– 50,0– 50,0 
Ramingstechnische veronderstelling in=uit– 230,1– 38,1– 72,10,00,0 
Rijksbijdrage MEP naar EZ– 347,3– 314,1– 276,8– 249,1– 184,1 
WTOS in kindertoeslag0,00,00,045,045,0 
Diversen2,516,910,47,38,2 
Sociale zekerheid      
ESF loketsluiting0,00,0120,0120,00,0 
Ramingstechnische veronderstelling in=uit– 156,80,00,00,00,0 
Diversen0,04,415,04,54,5 
 – 908,1– 472,5– 253,5– 122,3– 176,4 
Technische mutaties      
Niet tot een ijklijn behorend      
BTW openbaar vervoer0,0– 452,0– 431,0– 459,0– 459,0 
 0,0– 452,0– 431,0– 459,0– 459,0 
Extrapolatie     308,4
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006– 908,0– 924,5– 699,5– 585,7– 639,8 
Stand Miljoenennota 2007265,1316,0457,1487,0317,9312,9

ALGEMEEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 20061 515,11 666,2541,2527,0562,0 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen– 1,20,00,00,00,0 
 – 1,20,00,00,00,0 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Dividendderving86,5105,589,182,347,3 
Diversen0,00,00,00,00,0 
 86,5105,589,182,347,3 
Technische mutaties      
Niet tot een ijklijn behorend      
Verkoop staatsdeelnemingen– 875,0900,0842,0– 458,0– 458,0 
Diversen0,00,00,00,00,0 
 – 875,0900,0842,0– 458,0– 458,0 
Extrapolatie     151,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006– 789,71 005,5931,1– 375,8– 410,8 
Stand Miljoenennota 2007725,42 671,61 472,3151,3151,3151,3

Behoedzaamheidsreserve GF/PF

Jaarlijks wordt ten behoeve van de behoedzaamheidsreserve een bedrag ingehouden op het Gemeente- en Provinciefonds. Deze reserve wordt tijdelijk geparkeerd op de aanvullende post. Op grond van de nacalculatie wordt een deel van de behoedzaamheidsreserve over het jaar 2005 niet uitgekeerd aan het gemeenten en provincies. Het resterende (overgrote) deel wordt in 2006 uitgekeerd.

Externe veiligheid

Er waren reeds middelen gereserveerd, bedoeld voor de versterking van de uitvoering en handhaving van extern veiligheidsbeleid op decentraal niveau. Deze middelen zijn overgeboekt naar de begroting van VROM (zie ook Verticale Toelichting VROM).

Ramingstechnische veronderstelling in=uit

Bij Voorjaarsnota wordt de eindejaarsmarge uitgekeerd naar de departementale begrotingen. Als tegenhanger hiervan is de ramingstechnische veronderstelling in=uit op de aanvullende post verwerkt. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de onderuitputting die zich in 2005 heeft voorgedaan ook in 2006 zal optreden.

Rijksbijdrage MEP naar EZ

Om een verhoging van het afnemerstarief te voorkomen zijn bij de Miljoenennota 2006 bedragen vrijgemaakt voor de dekking van de rijksbijdrage MEP. Deze waren tijdelijk op de aanvullende post (AP) geplaatst en zijn nu overgeboekt naar de begroting van EZ (zie ook Verticale Toelichting EZ).

WTOS in kindertoeslag

De WTOS (TS 17-) zal per 1 Januari 2009 worden geïntegreerd in de kindertoeslag. Ten behoeve hiervan zal een apart leeftijdskopje 12–18 door de belastingdienst worden gehanteerd. De uitgaven zullen stijgen omdat veel mensen die nu geen WTOS aanvragen naar verwachting wel via de belastingdienst zullen worden bereikt. Ten behoeve van de inkomensneutraliteit zal de integratie ook gepaard gaan met additionele uitgaven aan harmonisatie van de verschillende normuitkeringen. Deze middelen worden in eerste instantie gereserveerd op de aanvullende post en daarna overgeheveld naar de begrotingen van OCW en SZW.

ESF loketsluiting

Er wordt een reservering opgenomen voor de hogere ESF-lasten als gevolg van loketsluiting.

BTW openbaar vervoer

Over de uitgaven voor lokaal en regionaal OV wordt BTW afgedragen. Hiervoor heeft compensatie plaatsgevonden vanuit de aanvullende post Algemeen. De middelen worden nu structureel overgeheveld naar de begroting van V&W (zie ook Verticale Toelichting begroting V&W).

Dividendderving

De taakstelling verkoop staatsdeelnemingen is aan de marktomstandigheden aangepast. Hierdoor wijzigt ook de te verwachten dividendderving. Tevens worden als gevolg van de verkoop van een deel van de belangen in PinkRoccade, KPN, TNT en KLM de geraamde dividendontvangsten structureel verlaagd op de begroting van Financiën (zie Verticale Toelichting Financiën). Gelijktijdig werkt dit door op de aanvullende post gereserveerde «dividendderving».

Verkoop staatsdeelnemingen

De huidige taakstelling verkoop staatsdeelnemingen is in 2004 vastgesteld tot en met 2012. In 2004 en 2005 is in totaal 5 miljard euro gerealiseerd. Rekening houdend met deze verkopen en een actualisatie aan marktomstandigheden leidt dit tot een nieuwe taakstelling voor de periode 2006–2008.

Consolidatie

CONSOLIDATIE: UITGAVEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)– 7 581,5– 7 742,4– 7 355,2– 7 540,8– 7 723,8 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Consolidatie– 597,9– 1 512,1– 1 716,0– 1 674,1– 2 121,0 
 – 597,9– 1 512,1– 1 716,0– 1 674,1– 2 121,0 
Extrapolatie     – 8 683,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006– 597,9– 1 512,1– 1 716,0– 1 674,1– 2 121,0 
Stand Miljoenennota 2007– 8 179,4– 9 254,5– 9 071,2– 9 214,9– 9 844,8– 8 683,3

CONSOLIDATIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200620072008200920102011
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)– 7 581,5– 7 742,4– 7 355,2– 7 540,8– 7 723,8 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Consolidatie– 597,9– 1 512,1– 1 716,0–  1 674,1– 2 121,0 
 – 597,9– 1 512,1– 1 716,0– 1 674,1– 2 121,0 
Extrapolatie     – 8 683,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006– 597,9– 1 512,1– 1 716,0– 1 674,1– 2 121,0 
Stand Miljoenennota 2007– 8 179,4– 9 254,5– 9 071,2– 9 214,9– 9 844,8– 8 683,3

De post Consolidatie wordt gebruikt voor het corrigeren van de Rijksbegroting voor dubbeltellingen door het «bruto-boeken» van bijdragen. Het bruto-boeken houdt in dat zowel het departement dat bijdraagt, de uitgaven in de begroting opneemt. Het ontvangende departement raamt de te ontvangen bijdragen ook aan de ontvangstenkant van de begroting. Hierdoor wordt het rekenkundig niveau van de totale rijksuitgaven en de rijksontvangsten hoger dan het feitelijk niveau. Door de post Consolidatie wordt hiervoor gecorrigeerd. De hoogte van de post wordt in belangrijke mate bepaald door de bijdragen via de begrotingen van Verkeer en Waterstaat en het FES aan het Infrastructuurfonds.

1  Naar aanleiding van een uitspraak van de toenmalige minister voor V&I (Nawijn) gedaan op 14 januari 2003 om zaken alsnog op schrijnendheid te beoordelen zijn circa 9800 brieven met een verzoek hiertoe binnengekomen bij Justitie en de IND. Als gevolg van een uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de RvS moeten veel van deze brieven worden opgevat als een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel, waardoor zich een piek voordoet in de asielinstroom.