Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord5
   
1Hoofdlijnen7
1.1Nederland werkt7
1.2Economie weer in bloei7
1.3Sterker uit het dal9
1.4Prioriteiten 2007: koopkracht, economische structuur, veiligheid en jeugd11
1.5Vertrouwen in de toekomst13
   
2De basis van het financieel-economische beleid15
2.1Inleiding15
2.2De Nederlandse economie in vogelvlucht15
2.3Het belang van economische dynamiek en vooruitgang21
2.4Keuzes maken26
2.5Afsluitend34
   
3Uitdagingen, speerpunten en resultaten van beleid35
3.1Sociaal en economisch beleid35
3.2Jeugd39
3.3Onderwijs, kennis en innovatie41
3.4Veiligheid43
3.5Zorg44
3.6Leefomgeving en mobiliteit46
3.7Koninkrijk, Europa en internationaal beleid49
   
4Budgettair beleid53
4.1Ontwikkeling overheidsfinanciën in vogelvlucht53
4.2Uitgavenontwikkeling sinds de Miljoenennota 200657
4.3Inkomsten- en lastenontwikkeling63
   
5Een eeuw Miljoenennota67
5.1Inleiding67
5.2Eerste Wereldoorlog: de prijs van neutraliteit68
5.3Jaren twintig: de roaring twenties69
5.4Jaren dertig: depressie69
5.5De Tweede Wereldoorlog69
5.6Naoorlogse periode tot 1973: golden age70
5.7Periode 1973–1981: overheidsfinanciënuit het lood71
5.8Periode 1982–1993: loonmatiging71
5.9Periode 1994–2007: structurele hervormingen en begrotingsconsolidatie72
   
Bijlagen bij de Miljoenennota77
   
Toelichting op de bijlagen79
   
1Budgettaire kerngegevens80
   
2De uitgaven en niet-belastingontvangsten 2005–201182
   
3De belasting- en premieontvangsten89
3.1Inleiding89
3.2De belasting- en premieontvangsten in 200690
3.2De belasting- en premieontvangsten in 200791
3.4Meerjarige belastingraming93
3.5De belastingraming 2006–200794
   
4EMU-saldo, EMU-schuld en financieringsbehoefte95
   
5Belastinguitgaven97
5.1Inleiding97
5.2Maatregelen per 200797
5.3Overzicht van de belastinguitgaven98
5.4Evaluatie van belastinguitgaven101
   
6Interdepartementale beleidsonderzoeken105
   
7Administratieve lastenreductie voor het bedrijfsleven107
   
Lijst van gebruikte termen en hun betekenis111
   
Lijst van gebruikte afkortingen115
   
Trefwoordenregister118
   
   
Internetbijlagen (gepubliceerd op www.rijksbegroting.nl) 
   
1Horizontale Toelichting 
   
2Verticale Toelichting 
   
3Toelichting op de belastingontvangsten 
   
4Toelichting op de belastinguitgaven