Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

5.3 Overzicht van de belastinguitgaven

De tabellen 5.3.1 en 5.3.2 bevatten meerjarige overzichten van de belastinguitgaven in de belastingen op inkomen, winst en vermogen respectievelijk de belastinguitgaven in de kostprijsverhogende belastingen. Naast ramingen voor de jaren 2006 en 2007, bevatten de tabellen tevens nieuwe ramingen voor het jaar 2005 op basis van realisatiecijfers dan wel nieuwe gegevens of nieuwe ramingsinzichten. Aldus kan voor dat jaar een vergelijking worden gemaakt met de ramingen uit de Miljoenennota van vorig jaar. De kolommen voor de jaren 2008 tot en met 2011 bevatten extrapolaties op basis van relevante macro-economische ophoogfactoren. Tevens is rekening gehouden met autonome wijzigingen in die jaren.


Het voorstel van Wet houdende wijziging van belastingwetten ter realisering van de doelstellingen uit de nota «Werken aan Winst» (Wet werken aan winst) is bij de Tweede Kamer ingediend. Het voorstel behelst ondermeer een verlaging van het Vpb-tarief alsmede de introductie van een MKB-winstvrijstelling in de inkomstenbelasting per 2007. De MKB-winstvrijstelling heeft de vorm van een vrijstelling van 10 procent van de belastbare winst van ondernemers die voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Het gaat hier om een tegemoetkoming die parallel oploopt met de winst en daarmee in feite neerkomt op een tariefverlaging. De MKB-winstvrijstelling is daarom niet als een belastinguitgave aangemerkt. Wel is bij raming van het budgettaire belang van de relevante aftrekposten en vrijstellingen rekening gehouden met deze MKB-winstvrijstelling.

Tabel 5.3.1 Belastinguitgaven in de belastingen op inkomen, winst en vermogen 2005 – 2011, budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen (x € miljoen)*
 2005 (raming MN 2006)2005 (realisatie/ aangepaste raming)200620072008200920102011
Verlaging lastendruk op ondernemingen2 3722 3262 5212 4692 5302 5732 6232 669
a) algemeen        
Zelfstandigenaftrek1 1771 1771 2011 1011 2061 2281 2501 272
Extra zelfstandigenaftrek starters6969716566676970
Meewerkaftrek1414141313131414
Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid1010101111
FOR, niet omgezet in lijfrente229229232213217221225229
Stakingsaftrek3233201818181818
Doorschuiving stakingswinst102102106105107109111113
Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in successiewet909093120123127130134
Doorschuiving aanmerkelijk belangwinst bij aandelenfusie3636363738383940
Landbouwvrijstelling213211211194199203207212
         
b) investeringen in het algemeen        
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek246245213185191196202208
Willekeurige afschrijving starters88101010101111
Willekeurige afschrijving zeeschepen00000000
Keuzeregime winst uit zeescheepvaart (tonnagebelasting)5151494242434546
Aftrek speur- en ontwikkelingswerk88888888
Filmstimuleringsregelingen0015
         
c) investeringen ten behoeve van het milieu        
VAMIL– 66– 130– 410438383838
Energie-investeringsaftrek (EIA)77117139139139139139139
Milieu-investeringsaftrek (MIA)80601009898989898
Bosbouwvrijstelling11111111
Vrijstelling vergoeding bos- en natuurbeheer55666677
Verlaging lastendruk op arbeid1 3931 3651 2011 1921 2031 2191 2471 278
a) gericht op werkgevers        
Afdrachtvermindering lage lonen181186
Afdrachtvermindering langdurige werklozen443919
Afdrachtvermindering onderwijs185187217224235247260273
Afdrachtvermindering zeevaart93889395100105110116
Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk381362393417417417417417
Afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof505134
         
b) gericht op werknemers        
Werknemersspaarregelingen (o.a. spaarloon)1286279219209200194200206
Feestdagenregeling12626303738383940
Zeedagenaftrek22222222
Vakantiebonnen14141181919202020
Ouderschapsverlofkorting707576787981
Arbeidskortingvoor ouderen104104106114116118120123
Levensloopverlofkorting1025407595105
         
Verlaging lastendruk op inkomsten uit vermogen2 0262 0452 1082 1692 2342 3002 3682 438
Algemene vrijstelling forfaitair rendement8698698909119379649911 019
Kindertoeslag forfaitair rendement1818181819192020
Ouderentoeslag forfaitair rendement93939597100103106109
Vrijstelling bos- en natuurterreinen forfaitair rendement44444444
Vrijstelling voorwerpen van kunst en wetenschap forfaitair rendement55555556
Vrijstelling groen beleggen forfaitair rendement4144495152545557
Vrijstelling sociaal-ethisch beleggen forfaitair rendement11111111
Vrijstelling cultureel beleggen forfaitair rendement00011111
Vrijstelling durfkapitaal forfaitair rendement10111099999
Vrijstelling spaarloon- en premiespaarregeling forfaitair rendement786789910
Vrijstelling rechten op kapitaalsuitkering bij overlijden forfaitair rendement77788899
Vrijstelling rechten op bepaalde kapitaalsuitkeringen forfaitair rendement615606634659678697717737
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld222225227230237243250257
Gedeeltelijke vrijstelling van inkomsten uit kamerverhuur1918192021222324
Aftrek kosten monumentenwoning6162626366697377
Heffingskortinggroen beleggen4759666971747779
Heffingskortingsociaal-ethisch beleggen11112222
Heffingskortingcultureel beleggen00011111
Heffingskortingdurfkapitaal39999101010
Persoonsgebonden aftrekpost durfkapitaal35555556
         
Overige regelingen1 1781 2291 2501 2551 3141 3741 4381 505
Vrijstelling bepaalde uitkeringen (o.a. huursubsidie)691691657652685719755793
Aftrek afkoopsommen echtscheidingsuitkeringen33333334
Aftrek voor scholingsuitgaven (studiekosten)125131134135142149156164
Giftenaftrek201246247250263276290304
Faciliteiten successiewet algemeen nut beogende instellingen158158209215221227234240
 
Totaal generaal6 9696 9657 0807 0857 2817 4667 6767 890
percentage BBP1,41,41,41,31,31,31,31,3

* <–> = regeling is in dat jaar niet van toepassing;

<0> = budgettair beslag van de regeling bedraagt in dat jaar afgerond nihil.


1 Het spaarloon, de feestdagenregeling en de vakantiebonnen hebben ook invloed op de premies voor de werknemersverzekeringen WW (AWF en wachtgeldfonds), WIA en ZVW. Wijzigingen in deze belastinguitgaven veranderen zowel het fiscale loon als het premieloon (en in het verlengde daarvan het uitkeringsloon, waardoor de hoogte van uitkering kan veranderen). Er is geraamd dat de drie genoemde belastinguitgaven leiden tot een lagere heffing aan premies van circa 214 miljoen euro (2006). Daarvan komt verreweg het grootste deel ten laste van het spaarloon (185 miljoen euro), het restant is verdeeld over de twee andere posten. Deze effecten zijn niet in het overzicht van tabel 5.3.1 opgenomen.

Tabel 5.3.2 Belastinguitgaven in de kostprijsverhogende belastingen 2005 – 2011, budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen (x € miljoen)*
 2005 (raming MN 2006)2005 (realisatie/ aangepaste raming)200620072008200920102011
Energiebelasting139141159170172175177180
Verlaagd tarief glastuinbouw131131149159161164166169
Teruggaaf kerkgebouwen35555555
Teruggaaf non-profit55566666
         
Omzetbelasting – verlaagd tarief2 8772 9873 0643 1403 2263 3103 3973 490
Boeken, tijdschriften, week- en dagbladen492486487491504518531546
Bibliotheken (verhuur boeken), musea e.d.62949799102104107110
Kermissen, attractieparken, sportwedstrijden en -accommodatie1168891949799102104
Circussen, bioscopen, theaters en concerten56118122126129133136140
Sierteelt135159160161165170174179
Arbeidsintensieve diensten325302312321330338347357
Vervoervan personen (w.o. openbaar vervoer)508542559576592607623640
Logiesverstrekking (incl. kamperen)180192198204210215221227
Voedingsmiddelen horeca1 0031 0061 0381 0681 0971 1261 1561 187
         
Omzetbelasting – vrijstellingen418394399402413424435447
Sportclubs5054565860616364
Post169168165161165170174179
Vakbonden, werkgeversorganisaties, politieke partijen, kerken10372757779818386
Fondswerving96100103106109112115118
Overige vrijstellingenn.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.
         
Omzetbelasting – speciale regelingen102105107110113116119122
Kleine ondernemersregeling7377798284868991
Landbouwregeling2928282829303031
Overige regelingenn.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.
         
Accijnzen376376428384402421439459
Verlaagd tarief kleine brouwerijen11111111
Raffinaderijvrijstelling4141414244464850
Vrijstelling communautaire wateren7676767781848892
Vrijstelling luchtvaartuigen127127129131137144150157
Tariefdifferentiatie tractoren en mobiele werktuigen130130130132138145151158
Laag tarief OV-bussen en huisvuilauto’s11111111
Vrijstelling accijnsbiobrandstoffen50
         
Belasting op personenauto’s en motorrijwielen76778689105868992
Vrijstelling elektrische en hybride motorrijtuigen2725242124
Teruggaaf politie, brandweer66666777
Teruggaaf ambulance00000000
Teruggaaf taxi’s2831323334363739
Verlaging tarief voor dieselauto’s met roetfilter1515242941434546
         
Motorrijtuigenbelasting1911982162282372482592 59
Halftarief MRB1720202122232424
Kwarttarief MRB4242495052545757
Nihiltarief OV-bussen op LPG00000000
Vrijstelling motorrijtuigen ouder dan 25 jaar8892100108113118123123
Vrijstelling taxi’s3133333435373939
Vrijstelling politie en brandweer88101010111111
Vrijstelling reinigingsdiensten21111111
Vrijstelling wegenbouw00000000
Vrijstelling defensie00000000
Vrijstelling ambulances11122222
Verlaagde grondslag hybride (bestel)auto’s00000000
Overige vrijstellingen21222222
         
Belasting op zware motorrijtuigen (eurovignet)00000000
Teruggaaf internationaal gecombineerd vervoer00000000
         
Overdrachtsbelasting78103969699100104106
Vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsoverdracht in familiesfeer1815141313141414
Vrijstelling overdrachtsbelasting stedelijke herstructurering515252627272829
Vrijstelling landinrichting11111111
Vrijstelling Bureau Beheer Landbouwgronden10999991010
Vrijstelling monumenten1422222223232424
Vrijstelling naburige landerijen3041252526262728
 
Totaal generaal4 2574 3814 5554 6194 7674 8805 0195 155
percentage BBP0,90,90,90,90,80,80,80,8

* <–> = regeling is in dat jaar niet van toepassing;

<0> = budgettair beslag van de regeling bedraagt in dat jaar afgerond nihil;

n.b. = niet beschikbaar.