Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

AEXAmsterdam exchange index
AFMAutoriteit Financiële Markten
AIVDAlgemene Inlichtingen- en Veiligheids Dienst
AmvbAlgemene maatregel van bestuur
ANWAlgemene Nabestaandenwet
AOWAlgemene Ouderdomswet
ARAlgemene Rekenkamer
ArboArbeidsomstandigheden
AWBZAlgemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AZAlgemene Zaken
BbpBruto binnenlands product
BEWBevordering eigen woninggebruik
BKZBudgettair Kader Zorg
BniBruto nationaal inkomen
BnpBruto nationaal product
BPMBelasting op Personenauto’s en Motorrijwielen
BTWBelasting Toegevoegde Waarde
BuZaBuitenlandse Zaken
BVKBestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties
BZKBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAOCollectieve Arbeidsovereenkomst
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek
CEPCentraal Economisch Plan
CPBCentraal Planbureau
CPIConsumenten Prijs Index
CWICentrum voor Werk en Inkomen
DGFDiergezondheidsfonds
DNBDe Nederlandsche Bank
DTCDutch Treasury Certificate
ECEuropese Commissie
EHSEcologische Hoofdstructuur
EIAEnergie-Investeringsaftrek
EMUEconomische en Monetaire Unie
ESFEuropees Sociaal Fonds / Europees Structuurfonds
ESREuropees Systeem van Rekeningen
EUEuropese Unie
EZEconomische Zaken
FEDFederal Reserve System
FESFonds Economische Structuurversterking
GFGemeentefonds
GGZGeestelijke Gezondheidszorg
GSBGrote Steden Beleid
HAHoofdlijnenakkoord
HboHoger beroepsonderwijs
HGISHomogene Groep Internationale Samenwerking
IAOWWet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers
IBInkomstenbelasting
IBOInterdepartementaal beleidsonderzoek
ICTInformatie- en communicatietechnologie
IMFInternationaal Monetair Fonds
INDImmigratie- en Naturalisatie Dienst
IPALInterdepartementale Projectdirectie Administratieve Lasten
IPOInterprovinciaal Overleg
ISFInfrastructuurfonds
ISVInvesteringsbudget Stedelijke Vernieuwing
ITInformatietechnologie
ITERInternational Thermonuclear Experimental Reactor
IVAInkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten
LNVLandbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit
MboMiddelbaar beroepsonderwijs
MDGMillennium Development Goal
MEPMilieukwaliteit Eletriciteit Productie
MEVMacro-Economische Verkenning
MIAMilieu-Investeringsaftrek
MIVDMilitaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
MKBMidden- en kleinbedrijf
MNMiljoenennota
N.V.Naamloze Vennootschap
NATONorth Atlantic Treaty Organization
NAVONoord-Atlantische Verdragsorganisatie
NctbNationaal coördinator terrorismebestrijding
NMaNederlandse Mededingingsautoriteit
NRFNATO Response Force
OCWOnderwijs, Cultuur en Wetenschap
OESOOrganisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OMOpenbaar Ministerie
OSOntwikkelingssamenwerking
OVSEOrganisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
OZBOnroerendezaakbelasting
PAOProgramma Andere Overheid
PFProvinciefonds
PNBPrijsontwikkeling van de Nationale Bestedingen
PPSPubliek-private samenwerking
R&DResearch and Development
RBGRijksbegroting
RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RWIRaad voor Werk en Inkomen
RWTRechtspersoon met een Wettelijke Taak
SAStrategisch Akkoord
SCPSociaal Cultureel Planbureau
SERSociaal Economische Raad
SGPStabiliteits- en Groeipact
SONAStichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen
SvAStichting van de Arbeid
SZSociale Zekerheid
SZASociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid
SZWSociale Zaken en Werkgelegenheid
TbsTerbeschikkinggestelden
TNO(Nederlandse centrale organisatie voor) Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
UvWUnie van Waterschappen
UWVUitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen
V&WVerkeer en Waterstaat
VBTBVan Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording
VLZVerlenging Loondoorbetaling bij Ziekte
VmboVoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
VNVerenigde Naties
VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten
VNOVerbond van Nederlandse Ondernemingen
VoVoortgezet onderwijs
VPBVennootschapsbelasting
VROMVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VSVerenigde Staten
VUTVervroegde uittreding
VVEVoor- en vroegschoolse educatie
VWSVolksgezondheid, Welzijn en Sport
WAOWet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WAZWet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen
WBSOWet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
WGAWerkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
WIAWet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WmWet milieubeheer
WMOWet maatschappelijke ondersteuning
WOWetenschappelijk onderwijs
WRRWetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
WSWWet Sociale Werkvoorziening
WTOWorld Trade Organization
WTZWet op de Toegang tot Ziektekostenverzekeringen
WWWerkloosheidswet
WWBWet werk en bijstand
ZatZorg- en adviesteam
ZBOZelfstandig Bestuursorgaan
ZFWZiekenfondswet
ZWZiektewet