Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2016

34300 B 9 Amendement van de leden koser kaya en van raak

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 9

Ontvangen 17 november 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In het voorstel van wet wordt in artikel 3 het bedrag van de algemene uitkering verhoogd met € 22.200.000.

In de begrotingsstaat worden in artikel 1 Gemeentefonds het verplichtingenbedrag, het uitgavenbedrag en het ontvangstenbedrag verhoogd met € 22.200 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement draagt er zorg voor dat gemeenten volledig in de mogelijkheid gesteld worden een referendum op een goede wijze te organiseren. Daartoe wordt het financiële gat gedicht tussen hetgeen gemeenten stellen nodig te hebben en hetgeen de Minister van BZK bereid is beschikbaar te stellen. Voorkomen moet worden dat gemeenten als bezuinigingsmaatregel bijvoorbeeld het aantal stemlokalen verminderen. Bij het vorige landelijk referendum was de opkomst namelijk relatief hoog (63.3%). Dat is hoger dan bij gemeenteraads- en provinciale statenverkiezingen. De middelen hiervoor komen voort uit een verlaging van de post Nominaal en onvoorzien van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met amendement 34 300 VII, nr. 19.


Ko┼čer Kaya
Van Raak