Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2016

34300 B 8 Amendement van het lid voordewind

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 8

Ontvangen 13 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 3 wordt het voor de decentralisatie uitkeringen genoemde bedrag verhoogd met dertien miljoen euro.

In de begrotingsstaat worden in artikel 1 gemeentefonds het verplichtingenbedrag, het uitgavenbedrag en het ontvangstenbedrag verhoogd met € 13.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt dat gemeenten 13 miljoen euro krijgen ter compensatie voor de ouderbijdrage jeugdzorg. Begin 2015 heeft de Staatssecretaris een onderzoek toegezegd waarbij gekeken zou worden of de ouderbijdrage drempelverhogend werkt met betrekking tot de toegang tot de jeugdzorg. Uit dat onderzoek blijkt dat er inderdaad sprake is van een drempelverhogend effect. Ondertussen hebben verschillende gemeenten de ouderbijdrage van onder meer de jeugd-ggz opgeschort en hebben andere gemeenten, in afwachting van het kabinetsbesluit, nog geen definitief besluit genomen. De indiener beoogt gemeenten en indirect de ouders in ieder geval gedeeltelijk te compenseren. Gemeenten die kosten hebben gemaakt door het opschorten van de ouderbijdrage worden hierdoor deels tegemoet gekomen. Gemeenten die de ouderbijdrage (nog) niet hebben opgeschort kunnen hierdoor ouders alsnog gedeeltelijk compenseren voor de gemaakte kosten. De dekking wordt gevonden in het juridisch niet verplichte deel van artikel 5 van de Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Voordewind