Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2016

34300 B 10 Amendement van het lid klein

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 10

Ontvangen 18 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In het voorstel van wet wordt in artikel 3 het bedrag van de algemene uitkering verhoogd met € 97.500.000.

In de begrotingsstaat worden in artikel 1 Gemeentefonds het verplichtingenbedrag, het uitgavenbedrag en het ontvangstenbedrag verhoogd met € 97.500 (x € 1.000).

Toelichting

De indiener wil graag de opschalingskorting voor gemeenten uit het Gemeentefonds voor het jaar 2016 achterwege laten. Hiermee zal ongeveer een bedrag van 97,5 miljoen euro gemoeid zijn. (In totaal bedraagt de opschalingskorting 975 miljoen euro tot aan het jaar 2025).

De dekking voor deze wijziging zal gevonden worden bij de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het amendement daarvoor is in voorbereiding. Daar het Belastingplan 2016 is aangenomen en er 35.000 banen extra gecreëerd zullen gaan worden, komt er extra geld vrij voor het afdekken van het schrappen van deze korting.


Klein