Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

34300 XVII 23 Amendement van het lid taverne c.s.

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 23

Ontvangen 26 november 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5.000 (x € 1.000).

In artikel 3 Sociale Vooruitgang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5.000 (x € 1.000).

Toelichting

Blijkens het rapport «Generation 2030 | Africa» van UNICEF vormt de verwachte bevolkingstoename een grote uitdaging voor het Afrikaanse continent. De oorzaken voor deze toename hebben onder meer te maken hebben met een gebrek aan kennis en middelen om aan gezinsplanning te doen, als gevolg waarvan de keuzevrijheid van vrouwen om te bepalen hoeveel kinderen ze willen krijgen wordt beperkt.

Nederland heeft internationaal erkende toegevoegde waarde en een gespecialiseerd netwerk bij het bereiken van gemarginaliseerde mensen over gevoelige onderwerpen op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid. Teneinde de keuzevrijheid van vrouwen om zelf te bepalen of en hoeveel kinderen ze willen krijgen te vergroten, wordt via dit amendement de financiering ten gunste van geïntegreerde SRGR- en hiv/aids-dienstverlening en voorlichting voor moeilijk bereikbare mensen verhoogd (onder subartikel 3.1) met € 5 miljoen in 2016.

Dekking wordt geboden door het in mindering brengen van € 5 miljoen op het voorziene partnerschap water met de Wereldbank (onder subartikel 2.2).


Taverne
Van Laar
Agnes Mulder
Van Veldhoven
Smaling