Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2016

34300 B 11 Amendement van de leden van veen en monasch

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 11

Ontvangen 30 november 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In het voorstel van wet wordt in artikel 3 het bedrag van de decentralisatie-uitkeringen verlaagd met € 13.500.000.

In de begrotingsstaat worden in artikel 1 Gemeentefonds het verplichtingenbedrag, het uitgavenbedrag en het ontvangstenbedrag verlaagd met € 13.500 (x € 1.000).

Toelichting

Deze verlaging van de decentralisatie-uitkering binnen het Gemeentefonds vormt de dekking van amendementen van ondergetekenden op de begroting van OCW (Kamerstukken II 2015/16, 34 300-VIII, nrs. 95 tot en met 103). Binnen die begroting hebben de indieners een negental amendementen ingediend op het beleidsartikel Cultuur.


Van Veen
Monasch