Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2016

34300 B 14 Amendement van het lid klein ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 10

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 14

Ontvangen 3 december 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In het voorstel van wet wordt in artikel 3 het bedrag van de algemene uitkering verhoogd met € 97.500.000.

In de begrotingsstaat worden in artikel 1 Gemeentefonds het verplichtingenbedrag, het uitgavenbedrag en het ontvangstenbedrag verhoogd met € 97.500 (x € 1.000).

Toelichting

De indiener wil graag de opschalingskorting voor gemeenten uit het Gemeentefonds voor het jaar 2016 achterwege laten. Hiermee zal ongeveer een bedrag van 97,5 miljoen euro gemoeid zijn. (In totaal bedraagt de opschalingskorting 975 miljoen euro tot aan het jaar 2025).

De dekking voor deze wijziging wordt gevonden bij de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstukken II 2015/16, 34 300 XV, nr. 81). Dankzij de lastenverlichting op arbeid worden er kansen gecreëerd om mensen aan het werk te helpen. De arbeidsmarkt wordt hierdoor voldoende op gang geholpen. Hierdoor is de noodzaak voor sectorplannen minder groot. De voor deze plannen beschikbare middelen binnen artikel 2 kunnen derhalve (gedeeltelijk) ingezet worden om de onterechte en ongefundeerde opschalingskorting voor gemeenten terug te draaien.


Klein