Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

12. Toelichting op de belastinguitgaven

Deze toelichting op de belastinguitgaven bevat een korte beschrijving van de regeling, de doelstelling van de regeling zoals deze is vastgesteld in relevante wetgeving en informatie over de laatst uitgevoerde en/of geplande beleidsevaluaties. Tevens is aangegeven welk ministerie beleidsmatig verantwoordelijk is voor de desbetreffende belastinguitgave. Hoewel het Ministerie van Financiën per definitie bij alle belastinguitgaven betrokken is, wordt Financiën alleen vermeld bij belastinguitgaven die niet aan een ander departement kunnen worden toegerekend. Tenzij anders vermeld, hebben bedragen en tarieven betrekking op het belastingjaar 2015. Sommige regelingen zijn recent afgeschaft, maar omdat deze nog budgettaire nawerking hebben, zijn deze opgenomen in dit overzicht. Het genoemde jaartal waarin de evaluatie staat gepland, betekent dat betreffende evaluatie dan is afgerond en naar de Tweede Kamer is gezonden.

Verlaging lastendruk op ondernemingen

a) Algemeen

Regeling:

Zelfstandigenaftrek

Beschrijving:

De zelfstandigenaftrek is een ondernemersaftrek in de inkomstenbelasting van 7.280 euro voor ondernemers die voldoen aan het urencriterium en die aan het begin van het kalenderjaar de pensioengerechtige leeftijd nog niet hebben bereikt. Na de pensioengerechtigde leeftijd wordt de zelfstandigenaftrek gehalveerd.

Doelstelling:

Het stimuleren van ondernemerschap.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

Ondernemen makkelijker én leuker? Evaluatie zelfstandigenaftrek en enkele andere fiscale instrumenten gericht op ondernemerschap, EIM, 2005, Kamerstukken II 2005/2006, 29 949, nr. 56. De evaluatie staat gepland voor het jaar 2015/2016.

   

Regeling:

Extra zelfstandigenaftrek starters

Beschrijving:

Startende ondernemers die in één of meer van de vijf voorgaande jaren geen ondernemer waren en bij wie in die periode niet meer dan tweemaal de zelfstandigenaftrek is toegepast, hebben recht op een extra zelfstandigenaftrek van 2.123 euro.

Doelstelling:

Het stimuleren van ondernemerschap en het bevorderen van de bereidheid om startersrisico te lopen.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

Ondernemen makkelijker én leuker? Evaluatie zelfstandigenaftrek en enkele andere fiscale instrumenten gericht op ondernemerschap, EIM, 2005, Kamerstukken II 2005/2006, 29 949, nr. 56. De evaluatie staat gepland voor het jaar 2015/2016.

   

Regeling:

Meewerkaftrek

Beschrijving:

Indien de partner van een ondernemer meewerkt in diens onderneming zonder hiervoor een vergoeding te ontvangen, heeft de ondernemer die voldoet aan het urencriterium recht op de meewerkaftrek. De aftrek is afhankelijk van het aantal door de partner gewerkte uren in de onderneming en bedraagt tussen de 1,25 procent van de winst (indien ten minste 525 uur wordt meegewerkt) en maximaal 4 procent van de winst (indien ten minste 1.750 uur wordt meegewerkt).

Doelstelling:

Fiscaal faciliteren van arbeid in de onderneming van de partner zonder de verplichting tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

Ondernemen makkelijker én leuker? Evaluatie zelfstandigenaftrek en enkele andere fiscale instrumenten gericht op ondernemerschap, EIM, 2005, Kamerstukken II 2005/2006, 29 949, nr. 56. De evaluatie staat gepland voor het jaar 2015/2016.

   

Regeling:

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Beschrijving:

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid wordt geboden in de startfase van de onderneming ingeval niet aan het normale urencriterium van 1.225 uur wordt voldaan, maar wel aan een verlaagd urencriterium van 800 uur. De aftrekpost bedraagt 12.000 euro voor het eerste jaar, 8.000 euro voor het tweede jaar en 4.000 euro voor het derde jaar. De aftrek kan niet hoger zijn dan de genoten winst.

Doelstelling:

Stimuleren van het starten van een onderneming vanuit een uitkering inzake arbeidsongeschiktheid.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

Ondernemen makkelijker én leuker? Evaluatie zelfstandigenaftrek en enkele andere fiscale instrumenten gericht op ondernemerschap, EIM, 2005, Kamerstukken II 2005/2006, 29 949, nr. 56. De evaluatie staat gepland voor het jaar 2015/2016.

   

Regeling:

Fiscale oudedagsreserve, niet omgezet in een lijfrente (FOR)

Beschrijving:

De fiscale oudedagsreserve is een voorziening die ondernemers die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt kunnen gebruiken om maximaal 10,9 procent, met een maximum van 9.542 euro, van de winst opzij te zetten om een oudedagsvoorziening op te bouwen. Bij staking van de onderneming kan deze fiscale oudedagsreserve belastingvrij worden omgezet in een lijfrente. Voor zover dat niet gebeurt, omdat geen behoefte bestaat aan een dergelijke oudedagsvoorziening, heeft de regeling het karakter van een belastinguitgave.

Doelstelling:

Opheffen van ongelijkheid in de behandeling tussen loontrekkenden en zelfstandigen op het gebied van de oudedagsvoorziening.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

Ondernemen makkelijker én leuker? Evaluatie zelfstandigenaftrek en enkele andere fiscale instrumenten gericht op ondernemerschap, EIM, 2005, Kamerstukken II 2005/2006, 29 949, nr. 56. De evaluatie staat gepland voor het jaar 2015/2016.

   

Regeling:

Stakingsaftrek

Beschrijving:

Bij de staking van een onderneming of een deel ervan is van de behaalde winst is maximaal 3.630 euro vrijgesteld van belastingheffing. Op de in een kalenderjaar berekende stakingsaftrek wordt de in het verleden genoten stakingsaftrek in mindering gebracht.

Doelstelling:

De stakingsaftrek beoogt een verzachting van belastingheffing te geven over de stakingswinst. De stakingsaftrek is de voortzetting – zij het op een lager niveau – van de stakingsvrijstelling van de Wet IB 1964.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

Evaluatie fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht, SEO, 2014, Kamerstukken II 2014/2015, 32 637, nr. 158. De evaluatie staat gepland voor het jaar 2020.

   

Regeling:

Doorschuiving stakingswinst

Beschrijving:

Op verzoek is doorschuiving van stakingswinst zonder belastingheffing mogelijk in het kader van overdracht van (een deel van) de onderneming. Hiervan is sprake in geval van overlijden, echtscheiding, overdracht van de onderneming aan alle medeondernemers die gedurende drie jaar een gezamenlijke onderneming drijven, of in geval van inbreng van de onderneming in een naamloze vennootschap of besloten vennootschap. De belastingplichtige voor wiens rekening de onderneming zal worden voortgezet, is verplicht de oude boekwaarden van de overgedragen vermogensbestanddelen over te nemen.

Doelstelling:

Behoeden van continuïteit van de onderneming in het kader van liquiditeitsproblemen die kunnen ontstaan als gevolg van de fiscale claim die rust op een bedrijfsoverdracht.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

Evaluatie fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht, SEO, 2014, Kamerstukken II 2014/2015, 32 637, nr. 158. De evaluatie staat gepland voor het jaar 2020.

   

Regeling:

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit successiewet

Beschrijving:

Indien een geërfde of geschonken onderneming van de belastingplichtige voor een periode van 5 jaar wordt voortgezet, bestaat recht op een voorwaardelijke vrijstelling. De vrijstelling bedraagt 100 procent van de going-concern waarde van de onderneming tot 1.055.022 euro. Voor het meerdere geldt een vrijstelling van 83 procent.

Doelstelling:

Bevorderen continuïteit van de onderneming.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

Evaluatie fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht, SEO, 2014, Kamerstukken II 2014/2015, 32 637, nr. 158. De evaluatie staat gepland voor het jaar 2020.

   

Regeling:

Doorschuiving winst uit aanmerkelijk belang

Beschrijving:

Op verzoek is onder voorwaarden doorschuiving van inkomen aanmerkelijk belang zonder belastingheffing mogelijk in het kader van de overdracht van (een deel van) de onderneming. Als verkrijgingprijs van de verworven aandelen door de overnemer geldt de verkrijgingsprijs van de vervreemde aandelen door de overdrager.

Doelstelling:

Het waarborgen van de continuïteit van de onderneming in geval van staking en overdracht onder bijzondere omstandigheden.

Ministerie:

FIN

Evaluatie:

Evaluatie fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht, SEO, 2014, Kamerstukken II 2014/2015, 32 637, nr. 158. De evaluatie staat gepland voor het jaar 2020.

   

Regeling:

Landbouwvrijstelling in de inkomsten- en vennootschapsbelasting

Beschrijving:

Op grond van deze regeling worden voordelen uit een landbouwbedrijf die verband houden met de waardeverandering van de grond, niet tot de fiscale winst gerekend. De regeling is niet van toepassing in geval de waardeverandering optreedt in het kader van de bedrijfsuitoefening. Een waardestijging van de grond die de gebruikelijke waarde binnen een landbouwbedrijf te boven gaat is belast.

Doelstelling:

Instandhouden van de fiscale behandeling van grond ten behoeve van voordelen uit een landbouwbedrijf. Deze regeling heeft voorts een historische achtergrond.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

IBO Agro-, visserij- en voedselketens, 2014, Kamerstukken II 2014/2015, 30 991, nr. 25. De evaluatie staat gepland voor het jaar 2020.

b) Investeringen in het algemeen

Regeling:

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Beschrijving:

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek vormt, als onderdeel van de investeringsaftrek, een extra aftrek over een gedeelte van het investeringsvolume. Het maximumniveau bedraagt 28 procent bij een investeringsvolume tussen 2.300 euro en 55.745 euro, geleidelijk afnemend tot nihil bij een investeringsvolume van meer dan 309.693 euro per jaar.

Doelstelling:

Bevorderen van investeringen van relatief geringe omvang, die in het algemeen gedaan zullen worden in het midden- en kleinbedrijf.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

Ondernemen makkelijker én leuker? Evaluatie zelfstandigenaftrek en enkele andere fiscale instrumenten gericht op ondernemerschap, EIM, 2005, Kamerstukken II 2005/2006, 29 949, nr. 56. De evaluatie staat gepland voor het jaar 2015/2016.

   

Regeling:

Willekeurige afschrijving starters

Beschrijving:

Startende ondernemers kunnen op basis van deze regeling willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen die zijn aangeschaft in een kalenderjaar waarover voor hen de extra zelfstandigenaftrek voor startende ondernemers van toepassing was.

Doelstelling:

Bevordering van de economische ontwikkeling en de economische structuur, daaronder begrepen de bevordering van het ondernemerschap.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

Ondernemen makkelijker én leuker? Evaluatie zelfstandigenaftrek en enkele andere fiscale instrumenten gericht op ondernemerschap, EIM, 2005, Kamerstukken II 2005/2006, 29 949, nr. 56. De evaluatie staat gepland voor het jaar 2015/2016.

   

Regeling:

Willekeurige afschrijving zeeschepen

Beschrijving:

Deze regeling biedt de mogelijkheid om vervroegd af te schrijven op zeeschepen. De regeling kan uitsluitend worden toegepast indien niet wordt gekozen voor de forfaitaire winstbepaling en bedraagt per jaar maximaal 20 procent van de af te schrijven aanschaffings- en voortbrengingskosten. De versnelde afschrijving is slechts mogelijk voor zover de berekening van de door de belastingplichtige behaalde winst uit zeescheepvaart zonder die afschrijving tot een positief bedrag leidt.

Doelstelling:

Bevordering van de economische ontwikkeling en de economische structuur, daaronder begrepen de bevordering van het ondernemerschap.

Ministerie:

I&M

Evaluatie:

Evaluatie van de fiscale maatregelen in het zeescheepvaartbeleid, Panteia, 2014, Kamerstukken II 2014/2015, 31 409, nr. 67. De evaluatie staat gepland voor het jaar 2020.

   

Regeling:

Keuzeregime winst uit zeescheepvaart (tonnagebelasting)

Beschrijving:

Op verzoek van de belastingplichtige wordt, in afwijking van het algemeen systeem van winstbepaling, de winst uit zeescheepvaart op basis van deze regeling forfaitair bepaald. Uitgangspunt hierbij vormt de tonnage van de schepen waarmee die winst wordt behaald.

Doelstelling:

Bevorderen en stimuleren van de zeescheepvaart in Nederland.

Ministerie:

I&M

Evaluatie:

Evaluatie van de fiscale maatregelen in het zeescheepvaartbeleid, Panteia, 2014, Kamerstukken II 2014/2015, 31 409, nr. 67. De evaluatie staat gepland voor het jaar 2020.

   

Regeling:

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk (S&O)

Beschrijving:

Ondernemers die voldoen aan het urencriterium en in het kalenderjaar tenminste 500 uur hebben besteed aan werk dat bij een zogenoemde S&O-verklaring kwalificeert als speur- en ontwikkelingswerk, hebben in 2015 recht op een aftrek van 12.421 euro. Voor starters wordt deze aftrek onder voorwaarden verhoogd met 6.213 euro.

Doelstelling:

Bevorderen van technologische vernieuwingen.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

Evaluatie WBSO 2006–2010, EIM, 2012, Kamerstukken II 2011/2012, 32 637 nr. 32. De evaluatie staat gepland voor 2017.

Regeling:

Research & Development aftrek (RDA)

Beschrijving:

De RDA is een extra aftrekpost voor kosten en investeringen, zoals apparatuur en materialen, voor de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten. De RDA is een gebudgetteerde regeling. De hoogte van het tarief wordt daarom bepaald door het beschikbare budget en de ontwikkeling van de RDA-grondslag. De hoogte van de RDA wordt bepaald door de grondslag – bestaande uit de R&D-kosten (niet-loonkosten) en R&D-investeringen – te vermenigvuldigen met een RDA-percentage.

Doelstelling:

Stimuleren van innovatie en R&D investeringen.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

De evaluatie staat gepland voor het jaar 2018.

c) Investeringen ten behoeve van het milieu

Regeling:

Vervroegde afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Beschrijving:

Op basis van deze regeling mag willekeurig worden afgeschreven op door de Minister van I&M aangewezen milieu-investeringen (Milieulijst). Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75 procent. Deze regeling leidt voor de belastingplichtige tot een liquiditeits- en rentevoordeel omdat door sneller afschrijven de fiscale winst wordt verminderd.

Doelstelling:

Stimuleren van investeringen ter bescherming van het milieu.

Ministerie:

I&M

Evaluatie:

Evaluatie MIA en VAMIL 2005 – 2010, Ecorys (2013) en Van Heekeren & Firma (2012) Kamerstukken II 2013/2014, 33 752, nr. 5. De evaluatie staat gepland voor het jaar 2017, als onderdeel van de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 21 I&M; duurzaamheid.

   

Regeling:

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Beschrijving:

De energie-investeringsaftrek behoort tot de investeringsaftrek. Op grond van deze regeling wordt een extra aftrek op de fiscale winst verleend voor door de Minister van EZ aangewezen investeringen in nieuwe energiebesparende bedrijfsmiddelen. De aftrek geldt tevens voor de kosten van advies over energiebesparende maatregelen in gebouwen of bij processen. De energie-investeringsaftrek bedraagt 41,5 procent. Het bedrag aan energie-investeringen dat ten hoogste in aanmerking wordt genomen bedraagt, indien de belastingplichtige geen onderdeel uitmaakt van een samenwerkingsverband, 119.000.000 euro.

Doelstelling:

Stimuleren van investeringen die in het belang zijn van een doelmatig energiegebruik.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

Evaluatie Energie Investeringsaftrek 2006 – 2011, Ecorys, 2012, Kamerstukken II 2013/2014, 33 752, nr. 5. De evaluatie staat gepland voor het jaar 2018.

   

Regeling:

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Beschrijving:

De milieu-investeringsaftrek maakt onderdeel uit van de investeringsaftrek. De milieu-investeringsaftrek is een extra aftrek van het volume van milieu-investeringen die bij ministeriële regeling worden aangewezen. De milieu-investeringsaftrek bedraagt 36 procent voor investeringen die behoren tot categorie I, 27 procent voor categorie II en 13,5 procent voor categorie III van de Milieulijst. Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal 2.500 euro zijn.

Doelstelling:

Stimuleren van investeringen ter bescherming van het milieu.

Ministerie:

I&M

Evaluatie:

Evaluatie MIA en VAMIL 2005 – 2010, Ecorys (2013) en Van Heekeren & Firma (2012) Kamerstukken II 2013/2014, 33 752, nr. 5. De evaluatie staat gepland voor het jaar 2017, als onderdeel van de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 21 I&M; duurzaamheid.

   

Regeling:

Bosbouwvrijstelling

Beschrijving:

Deze regeling houdt in dat voor- en nadelen uit bosbouwbedrijf niet tot de winst worden gerekend. Het staat de belastingplichtige vrij te opteren voor het buiten toepassing laten van de vrijstelling. Dit laatste is aantrekkelijk in jaren waarin de activiteiten verliesgevend zijn. Toepassing van de facultatieve regeling blijft, indien gebruik wordt gemaakt van de optie, geldt voor een periode van tenminste 10 jaar.

Doelstelling:

Ontwikkeling en instandhouding van bos en natuur.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

Belastinguitgaven door fiscale faciliteiten voor natuurbeleid, LEI, 2005, Kamerstukken II 2006/2007, 30 800 XIV, nr. 74. De evaluatie staat gepland voor het jaar 2015/2016.

   

Regeling:

Vrijstelling vergoeding bos- en natuurbeheer

Beschrijving:

Deze regeling voorziet in een (gedeeltelijke) vrijstelling voor aangewezen subsidieregelingen ten behoeve van de ontwikkeling en instandhouding van bos en natuur.

Doelstelling:

Ontwikkeling en instandhouding van bos en natuur.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

Belastinguitgaven door fiscale faciliteiten voor natuurbeleid, LEI, 2005, Kamerstukken II 2006/2007, 30 800 XIV, nr. 74. De evaluatie staat gepland voor het jaar 2015/2016.

Verlaging lastendruk op arbeid

a) gericht op werkgevers

Regeling:

Afdrachtvermindering zeevaart

Beschrijving:

Deze vermindering is van toepassing op de in Nederland, een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte zeevarenden die aan de loonbelasting zijn onderworpen. De vermindering beloopt 40 procent van het in het loontijdvak verdiende loon. Voor overige zeevarenden die onderworpen zijn aan de loonbelasting is het percentage vastgesteld op 10 procent.

Doelstelling:

Verlichten van de loonkosten van de Nederlandse zeescheepvaart en bijdragen aan het behoud van een vloot onder Nederlandse vlag met de daaraan verbonden werkgelegenheid.

Ministerie:

I&M

Evaluatie:

Evaluatie van de fiscale maatregelen in het zeescheepvaartbeleid, Panteia, 2014, Kamerstukken II 2014/2015, 31 409, nr. 67. De evaluatie staat gepland voor het jaar 2020.

   

Regeling:

Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O)

Beschrijving:

De afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk is van toepassing op werknemers die direct betrokken zijn bij speur- en ontwikkelingswerk. De afdrachtvermindering bedraagt maximaal 35 procent van het S&O-loon van die werknemers. Voor zover het S&O-loon meer bedraagt dan 250.000 euro, bedraagt de vermindering 14 procent van het loon. Per inhoudingsplichtige mag de afdrachtvermindering maximaal 14.000.000 euro bedragen. Starters hebben onder voorwaarden recht op een verhoging van de afdrachtvermindering tot 50 procent in plaats van 35 procent.

Doelstelling:

Bevordering van speur- en ontwikkelingswerk in het bedrijfsleven.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

Evaluatie WBSO 2006–2010, EIM, 2012, Kamerstukken II 2011/2012, 32 637 nr. 32. De evaluatie staat gepland voor 2018.

b) gericht op werknemers

Regeling:

Feestdagenregeling

Beschrijving:

De regeling bewerkstelligt dat geschenken in natura tegen een gedifferentieerd percentage in de eindheffing worden betrokken. Vanaf 2015 zal deze regeling opgaan in de werkkostenregeling.

Doelstelling:

Faciliteren van onbelaste verkrijgingen door werknemers van hun werkgever.

Ministerie:

SZW

Evaluatie:

Evaluatie niet beoogd, omdat de regeling is afgeschaft.

   

Regeling:

Verlaging fiscale bijtelling (zeer) zuinige en (semi-) elektrische auto’s

Beschrijving:

Indien door de werkgever een auto ter beschikking wordt gesteld, geldt er een fiscale bijtelling. De bijtelling wordt forfaitair bepaald en bedraagt in beginsel 25 procent van de catalogusprijs. Bij auto’s met bepaalde lagere uitstootgrenzen is de bijtelling lager. Zowel de uitstootgrenzen als het forfaitare bijtellingspercentage kan jaarlijks wisselen.

Doelstelling:

Bevorderen van het gebruik van milieuvriendelijke auto’s.

Ministerie:

I&M

Evaluatie:

Evaluatie autogerelateerde belastingen 2008–2013 en vooruitblik automarktontwikkelingen tot 2020, Policy Research Corporation, 2014, Kamerstukken II 2014/2015, 32 800, nr. 24.

   

Regeling:

Ouderschapsverlofkorting

Beschrijving:

De ouderschapsverlofkorting voorziet in een financiële bijdrage van de overheid voor het inkomensverlies als gevolg van opname van ouderschapsverlof. De fiscale tegemoetkoming bestaat uit een heffingskorting ter hoogte van 50 procent van het wettelijk minimum uurloon per opgenomen uur ouderschapsverlof. De korting kan niet hoger zijn dan de daling van het belastbare loon in een kalenderjaar vergeleken met dat van het voorafgaande kalenderjaar. Als het ouderschapsverlof in meerdere jaren wordt opgenomen, wordt het belastbare loon van een kalenderjaar vergeleken met het belastbare loon van een kalenderjaar voorafgaande aan de opname van het ouderschapsverlof. In lijn met het regeerakkoord is deze regeling met ingang van 1 januari 2015 afgeschaft.

Doelstelling:

De regeling is bedoeld om werknemers die ouderschapsverlof opnemen, financieel te ondersteunen.

Ministerie:

SZW

Evaluatie:

Evaluatie niet beoogd, omdat de regeling wordt afgeschaft.

   

Regeling:

Werkbonus

Beschrijving:

In 2013 is de gewijzigde werkbonus ingevoerd. Deze is van toepassing voor werkenden die bij aanvang van het kalenderjaar een leeftijd hebben van minimaal 60 en maximaal 63 jaar. De werkbonus wordt in 2015 berekend over het inkomen boven de 17.327 euro met een maximum van 1.119 euro. Vanaf een inkomen boven de 23.104 euro wordt de werkbonus verminderd en is nihil bij een inkomen vanaf 33.694 euro. Per 1 januari 2015 wordt de werkbonus in lijn met de begrotingsafspraken 2014 voor nieuwe gevallen afgeschaft doordat de leeftijdgrens van 60 jaar vanaf 1 januari 2015 jaarlijks met 1 jaar wordt verhoogd. Per 1 januari 2018 komt dan niemand meer in aanmerking voor de werkbonus en vervalt deze. De bedragen in inkomensgrenzen worden ook niet meer aangepast aan inflatie en wettelijk minimumloon.

Doelstelling:

Bevorderen en stimuleren van arbeidsparticipatie van ouderen.

Ministerie:

SZW

Evaluatie:

Evaluatie niet beoogd, omdat de regeling wordt afgeschaft.

   

Regeling:

Levensloopverlofkorting

Beschrijving:

Om de aantrekkelijkheid van de levensloopregeling als alternatief voor het spaarloon te vergroten, konden werknemers per gespaard jaar een tegemoetkoming in de vorm van een levensloopverlofkorting van maximaal 201 euro per gespaard jaar ontvangen. De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft voor nieuwe gevallen. Voor deelnemers aan de levensloopregeling die op 31 december 2011 een aanspraak ingevolge levensloopregeling hebben opgebouwd waarvan de waarde in het economische verkeer op 31 december 2011 minimaal 3.000 euro bedroeg geldt een overgangsregeling. Deze deelnemers kunnen tot 31 december 2021 doorgaan met het sparen overeenkomstig de op 31 december 2011 geldende voorwaarden. Een uitzondering geldt voor de levensloopverlofkorting. Sinds 1 januari 2012 wordt bij inleg in de levensloopregeling geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. De op 31 december 2011 opgebouwde rechten op de levensloopverlofkorting vervallen niet en worden verzilverd bij de opname van het levenslooptegoed.

Doelstelling:

Vergroten van de aantrekkelijkheid van de levensloopregeling naast de spaarloonregeling.

Ministerie:

SZW

Evaluatie:

Evaluatie niet beoogd, omdat de regeling is afgeschaft.

Verlaging lastendruk op inkomsten uit vermogen

Regeling:

Ouderentoeslag forfaitair rendement

Beschrijving:

In de forfaitaire heffing in box III geldt een verhoogde drempel (ouderentoeslag) voor belastingplichtigen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Voor deze belastingplichtigen met een heffingsgrondslag na aftrek van het heffingsvrije vermogen van ten hoogste 282.226 euro geldt de ouderentoeslag (of het dubbele bij fiscale partners). De ouderentoeslag bedraagt maximaal 28.236 of 14.118 euro, indien het inkomen niet hoger is dan respectievelijk 14.431 en 20.075 euro. Partners kunnen elk afzonderlijk aanspraak maken op de ouderentoeslag, maar mogen tevens kiezen voor de totale gezamenlijke vrijstelling die vervolgens bij één van de partners in aanmerking wordt genomen. Deze toeslag wordt afgeschaft per 2016.

Doelstelling:

Bieden van compensatie aan ouderen met een laag arbeidsinkomen die geconfronteerd worden met een belastingverhoging, doordat het forfaitaire rendement over de voordelen uit sparen en beleggen is vastgesteld op 30 procent. Voorheen werd bij deze groep de inkomsten uit vermogen belast tegen het progressieve tarief, waarbij in de eerste twee schijven een lager tarief van toepassing was (geen premieplicht voor de AOW).

Ministerie:

FIN

Evaluatie:

Evaluatierapport ouderentoeslag in box 3, 2005, Kamerstukken II 2005–2006, 30 375, nr. 2, bijlage 10. Evaluatie niet beoogd, omdat de regeling is afgeschaft.

   

Regeling:

Vrijstelling bos- en natuurterreinen en landgoederen forfaitair rendement

Beschrijving:

Deze regeling bewerkstelligt dat voor de forfaitaire rendementsheffing de volgende bezittingen van de grondslag worden uitgezonderd: bossen, bepaalde natuurterreinen en de volgens de Natuurschoonwet als zodanig aangewezen landgoederen. Gebouwde eigendommen vallen niet onder de vrijstelling.

Doelstelling:

Ontwikkeling en instandhouding van bos en natuur.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

Fiscale faciliteiten en knelpunten bij natuurontwikkeling door particulieren, LEI, 2005, Kamerstukken II 2006/2007, 30 800 XIV, nr. 74. De evaluatie staat gepland voor het jaar 2015/2016.

   

Regeling:

Vrijstelling voorwerpen van kunst en wetenschap forfaitair rendement

Beschrijving:

Voorwerpen van kunst en wetenschap vallen niet in de grondslag van de forfaitaire rendementsheffing, tenzij deze hoofdzakelijk als belegging dienen.

Doelstelling:

Voorkomen dat de heffing over dergelijke voorwerpen een negatieve invloed hebben op het koopgedrag van particulieren. Voorwerpen van kunst en wetenschap die hoofdzakelijk ter belegging worden aangehouden, zijn uitgezonderd van de vrijstelling aangezien een vrijstelling een ongerechtvaardigde bevoordeling zou creëren ten opzichte van andere beleggingen.

Ministerie:

OCW

Evaluatie:

De evaluatie staat gepland voor het jaar 2018.

   

Regeling:

Vrijstelling groen beleggen forfaitair rendement

Heffingskorting groen beleggen

Beschrijving:

In 2015 is op grond van deze regeling 56.928 euro aan groene beleggingen vrijgesteld van de forfaitaire rendementsheffing van box 3. De heffingskorting voor groene beleggingen bedraagt 0,7 procent van het bedrag dat is vrijgesteld van de forfaitaire rendementsheffing.

Doelstelling:

Stimuleren van investeringen en beleggingen in groene (milieuvriendelijke) projecten.

Ministerie:

I&M

Evaluatie:

Evaluatie MIA, Vamil en Groen Beleggen 2000–2004, 2007, Kamerstukken II 2007/2008, 30 535, nr. 11. De evaluatie staat gepland voor het jaar 2017, als onderdeel van de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 21 I&M; duurzaamheid.

   

Regeling:

Vrijstelling spaarloon- en premiespaarregeling forfaitair rendement

Beschrijving:

Volgens deze regeling zijn (geblokkeerde) spaartegoeden, aandelenoptierechten, aandelen of winstbewijzen in het kader van een premiespaar- of spaarloonregeling (de eerste vier jaar na inhouding van de besparing) tot maximaal 17.025 euro vrijgesteld van de forfaitaire rendementsheffing. De regeling is per 2012 afgeschaft waarbij de tegoeden gespreid over 4 jaar vrijvallen zonder beperkende voorwaarden.

Doelstelling:

Stimuleren van spaarzin.

Ministerie:

SZW

Evaluatie:

Evaluatie niet beoogd, omdat de regeling is afgeschaft.

   

Regeling:

Vrijstelling rechten op kapitaalsuitkering bij overlijden forfaitair rendement

Beschrijving:

Rechten op prestaties uit levensverzekering in verband met het overlijden van de belastingplichtige worden tot een bedrag van maximaal 6 921 euro vrijgesteld van de rendementsgrondslag. De prestaties kunnen de vorm hebben van een kapitaalsuitkering of een uitkering in natura (het verzorgen van de uitvaart van de verzekeringnemer).

Doelstelling:

Vanuit sociaal oogpunt en vanwege de geringe waarde in het economische verkeer, de rechten op uitkeringen van kapitaalverzekeringen ten gevolge van overlijden tot een maximum vrijstellen.

Ministerie:

FIN

Evaluatie:

Evaluatierapport Vrijstelling rechten op kapitaalsuitkeringen bij overlijden in box 3, 2005, Kamerstukken II 2005/2006, 30 375, nr. 2, bijlage 11. Evaluatie voorlopig niet van toepassing, Kamerstukken II 2009/2010, 31 935, nr. 6.

   

Regeling:

Vrijstelling rechten op bepaalde kapitaalsuitkeringen

Beschrijving:

In het overgangsrecht van de Wet IB 2001 zijn vrijstellingen voor bepaalde kapitaalverzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten opgenomen. Onder voorwaarden geldt er een box 1 vrijstelling voor het voordeel (de uitgekeerde rente of het rendement op de premie/inleg) uit een kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning (hier tezamen: KEW) waardoor deze niet in box 3 vallen. Per 1 april 2013 kunnen – op enkele specifieke overgangssituaties na – geen nieuwe box 1 KEW, BEW en SEW meer worden aangegaan, welke zijn vrijgesteld in box 1.

Tevens gelden er vrijstellingen voor andersoortige kapitaalverzekeringen waarvan de inkomsten vrijgesteld waren onder de Wet IB 1964.

Doelstelling:

Eerbiedigen van bestaande rechten op bepaalde vrijstellingen kapitaalsuitkeringen.

Ministerie:

FIN

Evaluatie:

   

Regeling:

Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

Beschrijving:

Aan eigenwoningbezitters zonder eigenwoningschuld of met een lage eigenwoningschuld wordt een aftrek toegekend ter hoogte van het verschil tussen het eigenwoningforfait en de daarop drukkende aftrekbare kosten. Hierdoor hoeven eigenbewoningbezitters met geen of een lage eigenwoningschuld per saldo geen belasting te betalen over het eigenwoningforfait.

Doelstelling:

Bevordering aflossing eigenwoningschuld en lastenverlichting eigenaar-bewoners met geen of een lage eigenwoningschuld.

Ministerie:

FIN

Evaluatie:

Voorlopig geen evaluatie beoogd, Kamerstukken II 2013/2014, 33 930 IX, nr. 1.

   

Regeling:

Gedeeltelijke vrijstelling inkomsten uit kamerverhuur

Beschrijving:

Inkomsten uit verhuur van woonruimte die onderdeel is van het hoofdverblijf van de verhuurder en geen zelfstandige woning vormt, zijn vrijgesteld tot een bedrag van 4.954 euro per jaar. Voor toepassing is vereist dat zowel de huurder als de verhuurder op het woonadres staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Het vrijgestelde bedrag wordt jaarlijks naar gelang de huurontwikkeling geïndexeerd.

Doelstelling:

Vergroten van het particuliere kameraanbod, met name voor studenten.

Ministerie:

BZK

Evaluatie:

De evaluatie staat gepland voor het jaar 2016.

   

Regeling:

Aftrek kosten monumentenwoning

Beschrijving:

In de Wet IB 2001 is ten aanzien van de persoonsgebonden aftrek een bijzondere regeling voor monumentwoningen opgenomen. Indien het een eigen woning of een bezitting betreft die in de grondslag van de forfaitaire rendementsheffing wordt betrokken, zijn 80 procent van de onderhoudskosten aftrekbaar. De woning dient te zijn ingeschreven in de registers zoals bedoeld in de artikelen 6 en 7 van de Monumentenwet 1988.

Doelstelling:

Behoud van het culturele erfgoed.

Ministerie:

OCW

Evaluatie:

Evaluatie fiscale regelingen monumentenzorg, PricewaterhouseCoopers Advisory N.V., 2009. Kamerstukken II 2009/2010, 32 156, nr. 2. De evaluatie staat gepland voor 2016.

   

Regeling:

Persoonsgebonden aftrekpost durfkapitaal

Beschrijving:

Deze persoonsgebonden aftrekpost biedt de mogelijkheid de geleden verliezen op beleggingen in durfkapitaal in aftrek te brengen op respectievelijk het inkomen uit werk en woning, het inkomen uit sparen en beleggen en het inkomen uit het aanmerkelijk belang (in die volgorde). Deze faciliteit is per 1 januari 2011 vervallen met inachtneming van een overgangsbepaling.

Doelstelling:

Stimuleren van investeringen in bedrijven van startende ondernemers en het bevorderen van de ondernemingszin.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

Evaluatie van de durfkapitaalregeling, Bureau Bartels B.V., 2005, Kamerstukken 2005/2006, 30 300 XIII, nr. 57. Evaluatie niet beoogd, omdat de regeling is afgeschaft.

Overige regelingen

Regeling:

Aftrek voor scholingsuitgaven

Beschrijving:

Uitgaven ter zake van een opleiding of studie voor een beroep kunnen onder voorwaarden als persoonsgebonden aftrekpost in aanmerking worden genomen. Het bedrag dat mag worden afgetrokken is maximaal 15.000 euro, na vermindering van een drempel.

Doelstelling:

Vergroten van de Nederlandse kennisinfrastructuur.

Ministerie:

OCW

Evaluatie:

Gebruik en effectiviteit van de aftrek scholingsuitgaven, SEO en Scholar (UvA), 2005, Kamerstukken II 2005/2006, 30 012, nr. 6.

   

Regeling:

Giftenaftrek

Beschrijving:

Met schriftelijke bescheiden gestaafde giften aan binnen het Rijk gevestigde kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen (ANBI) zijn aftrekbaar. Voor periodieke giften geldt dat de gift geschiedt op basis van een bij notariële of onderhandse akte vastgelegde verplichting om gedurende ten minste 5 jaren schenkingen te doen. Voor overige giften geldt een drempel van 1 tot 10 procent. Middels «de Geefwet» is de giftenaftrek uitgebreid op specifieke punten, waaronder een multiplier voor culturele ANBI’s.

Doelstelling:

Bevorderen van schenkingen aan bovengenoemde categorieën van instellingen.

Ministerie:

FIN

Evaluatie:

Evaluatie giftenaftrek 1996–2006, Ministerie van Financiën, 2009, Kamerstukken II 2009/2010, 32 123 IXB, nr. 9. De evaluatie staat gepland voor het jaar 2016.

   

Regeling:

Faciliteiten successiewet algemeen nut beogende instellingen en sociaal belang behartigende instellingen

Beschrijving:

Algemeen nut beogende instellingen zijn per 2006 geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Voor sociaal belang behartigende instellingen is de vrijstelling ingegaan per 2010.

Doelstelling:

Bevorderen van schenken en nalaten aan algemeen nut beogende instellingen en sociaal belang behartigende instellingen.

Ministerie:

FIN

Evaluatie:

De evaluatie staat gepland voor het jaar 2016.

Kostprijsverhogende belastingen

Energiebelasting

Regeling:

Verlaagd tarief glastuinbouw

Beschrijving:

Voor verbruik van aardgas in de glastuinbouw geldt in de eerste twee schijven een lager tarief van de energiebelasting dan voor het overige gasverbruik.

Doelstelling:

De glastuinbouwsector vrijwaren van onevenredig hoge energielasten, gegeven de bijzondere internationale concurrentiepositie van de sector en de moeilijkheid om tariefsstijgingen langs andere wegen naar de sector terug te sluizen. Dergelijke lastenverzwaringen kunnen niet of moeilijk in de afzetprijzen worden verdisconteerd, aangezien de sector zich grotendeels op de export richt.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

IBO Agro-, visserij- en voedselketens, 2014, Kamerstukken II 2014/2015, 30 991, nr. 25. De evaluatie staat gepland voor 2015/2016.

   

Regeling:

Teruggaaf gebouwen voor openbare erediensten

Beschrijving:

Teruggaaf van de helft van de betaalde energiebelasting bestaat voor gebouwen die ten dienste staan van de openbare eredienst of het houden van openbare bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard.

Doelstelling:

Bieden van compensatie aan de beheerders van dergelijke gebouwen, aangezien kerken e.d. weinig betaald personeel hebben en geen vennootschapsbelasting betalen waardoor enig voordeel in de vorm van een terugsluis deze doelgroep niet bereikt.

Ministerie:

I&M

Evaluatie:

Evaluatie van de teruggaafregeling energiebelasting voor kerken en non-profit organisaties, 2005, Kamerstukken II 2005/2006, 30 375, nr. 2, bijlage 12. Deze regeling is tevens geëvalueerd in de Heroverwegingsgroep Energie en Klimaat.

   

Regeling:

Teruggaaf non-profitinstellingen

Beschrijving:

Teruggaaf van de helft van de betaalde energiebelasting bestaat voor non-profitinstellingen.

Doelstelling:

Bieden van compensatie aan dergelijke instellingen, aangezien deze over weinig betaald personeel beschikken en geen vennootschapsbelasting betalen waardoor enig voordeel in de vorm van een terugsluis de doelsgroep niet bereikt.

Ministerie:

I&M

Evaluatie:

Evaluatie van de teruggaafregeling energiebelasting voor kerken en non-profit organisaties, 2005, Kamerstukken II 2005/2006, 30 375, nr. 2, bijlage 12. Deze regeling is tevens geëvalueerd in de Heroverwegingsgroep Energie en Klimaat.

   

Regeling:

Teruggaaf grootverbruik in de energiebelasting

Beschrijving:

Dit is een teruggaaf van energiebelasting voor het elektriciteitsgebruik boven de 10 miljoen kWh voor energie-intensieve bedrijven die deelnemen aan een convenant ter verbetering van de energie-efficiëntie.

Doelstelling:

Primair maakt de regeling deel uit van de beleidsarme implementatie van de Richtlijn Energiebelastingen per 1-1-2004. Secundair wordt deelname aan een convenant ter verbetering van de energie-efficiëntie bevorderd.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

De voorloper van deze regeling, de vrijstelling teruggaaf grootverbruik in de energiebelasting, is geëvalueerd in de Heroverwegingsgroep Energie en Klimaat. De evaluatie staat gepland voor het jaar 2015.

   

Regeling:

Verlaagd tarief voor lokaal opgewekte duurzame energie

Beschrijving:

Voor verbruik van lokaal duurzaam opgewekte energie geldt een lager tarief in de eerste schijf in de energiebelasting op elektriciteit. Het betreft elektriciteit die afkomstig is van een coöperatie of een vereniging van eigenaars van particuliere kleinverbruikers of kleine ondernemers, die aan deze verbruikers is geleverd en in hun nabijheid is opgewekt.

Doelstelling:

Het stimuleren van lokale duurzame opwekking van elektriciteit door particuliere kleinverbruikers.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

Vier jaar na invoering in 2018 wordt de regeling geëvalueerd op basis van het verbruik.

Omzetbelasting – verlaagd tarief

Regeling

Verlaagd tarief boeken, tijdschriften, week- en dagbladen

Verlaagd tarief bibliotheken (verhuur boeken), musea e.d.

Verlaagd tarief digitale educatieve informatie op fysieke dragers, die uitsluitend zijn bedoeld voor informatie overdracht

Verlaagd tarief kermissen, attractieparken, sportwedstrijden en -accommodatie

Verlaagd tarief circussen, bioscopen, theaters en concerten

Beschrijving:

In plaats van het algemene btw-tarief van 21 procent geldt voor leveringen van deze goederen of diensten het verlaagde btw-tarief van 6 procent.

Doelstelling:

Bevorderen van cultuur, kennisvermeerdering, recreatie en sport c.q. ondersteuning van de desbetreffende sectoren.

Ministerie:

OCW

Evaluatie:

De evaluatie van btw-regelingen op het gebied van cultuur, 2008, Kamerstukken II 2008/2009, 31 700 VIII, nr. 147. Evaluatie van de verhoging van het btw-tarief op podiumkunsten, 2014, Kamerstukken I 2013/2014, 33 752 M.

   

Regeling

Verlaagd tarief sierteelt

Beschrijving:

In plaats van het algemene btw-tarief van 21 procent geldt voor leveringen van deze goederen het verlaagde btw-tarief van 6 procent.

Doelstelling:

Stimuleren van binnenlandse vraag naar sierteeltproducten c.q. ondersteunen van desbetreffende sector.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

IBO Agro-, visserij- en voedselketens, 2014, Kamerstukken II 2014/2015, 30 991, nr. 25. De evaluatie staat gepeland voor het jaar 2020.

   

Regeling:

Verlaagd tarief arbeidsintensieve diensten

Beschrijving:

Binnen de omzetbelasting geldt een verlaagd btw-tarief van 6 procent voor diensten van kappers, fietsenmakers, schoenmakers en kleermakers. Het verlaagde btw-tarief geldt tevens voor het schilderen en stukadoren van woningen na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikname. Wat betreft aannemers en bouwbedrijven geldt dat het aangepaste tarief van toepassing is op bepaalde isolatiewerkzaamheden aan woningen na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikname. Verder vallen diensten met betrekking tot het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden binnen woningen in het verlaagde btw-tarief.

Doelstelling:

Bevorderen van werkgelegenheid in de desbetreffende sectoren, aanpakken problemen op de woningmarkt en bestrijding van het zwarte circuit.

Ministerie:

SZW

Evaluatie:

Monitor effecten btw-verlaging arbeidsintensieve diensten, 2002, Research voor Beleid. Contra-expertise effecten btw-verlaging arbeidsintensieve diensten, CPB, 2003, Kamerstukken II 2002/2003, 28 600 IXB, nr. 24. De evaluatie staat gepland voor het jaar 2019, als onderdeel van de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 1 SZW; arbeidsmarkt.

   

Regeling:

Verlaagd tarief vervoer van personen (w.o. openbaar vervoer)

Beschrijving:

In plaats van het algemene btw-tarief van 21 procent geldt voor de diensten het verlaagde btw-tarief van 6 procent.

Doelstelling:

Stimuleren en ondersteunen van het openbaar vervoer.

Ministerie:

I&M

Evaluatie:

De evaluatie staat gepland voor het jaar 2017, als onderdeel van de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 16 I&M; spoor.

   

Regeling:

Verlaagd tarief logiesverstrekking (incl. kamperen)

Beschrijving:

In plaats van het algemene btw-tarief van 21 procent geldt voor deze diensten het verlaagde btw-tarief van 6 procent.

Doelstelling:

Stimuleren van (internationaal) toerisme c.q. ondersteunen van de desbetreffende sector.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

Deze evaluatie wordt als afgerond beschouwd door de beleidsvisie die is uiteengezet in de Fiscale Agenda.

   

Regeling:

Verlaagd tarief voedingsmiddelen horeca, pension en aanverwant bedrijf

Beschrijving:

In plaats van het algemene btw-tarief van 21 procent geldt voor de levering van voedingsmiddelen voor gebruik ter plaatse het verlaagde btw-tarief van 6 procent.

Doelstelling:

Ondersteunen van de desbetreffende sector en voorkomen administratieve moeilijkheden.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

Deze evaluatie wordt als afgerond beschouwd door de beleidsvisie die is uiteengezet in de Fiscale Agenda.

Omzetbelasting – vrijstellingen

Regeling

Vrijstelling sportclubs

Beschrijving:

Vrijgesteld zijn de diensten van niet-winstbeogende organisaties die zich de beoefening van sport of de bevordering daarvan ten doel stellen. Het gaat met name om contributie- en lesgelden. Deze vrijstelling is binnen de Europese Unie verplicht.

Doelstelling:

Stimuleren c.q. ondersteunen van sportclubs en verminderen van administratieve lasten.

Ministerie:

VWS

Evaluatie:

Niet van toepassing, regeling is gemandateerd door de Europese Commissie in de btw-richtlijn. Het is derhalve niet doelmatig om te evalueren op doelmatigheid en doeltreffendheid.

   

Regeling:

Vrijstelling post

Beschrijving:

Vrijgesteld zijn diensten, bestaande uit brieven tot een bepaald gewicht en de daarmee gepaard gaande leveringen, bedoeld in artikel 16 van de Postwet 2009. De vrijstelling geldt alleen voor een verlener van de universele postdienst. Binnen de Europees Unie is een vrijstelling voor openbare postdiensten verplicht.

Doelstelling:

Voorkomen van administratieve lasten.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

Niet van toepassing, regeling is gemandateerd door de Europese Commissie in de btw-richtlijn. Het is derhalve niet doelmatig om te evalueren.

   

Regeling:

Vrijstelling vakbonden, werkgeversorganisaties, politieke partijen en kerken

Beschrijving:

Vrijgesteld zijn de diensten en daarmee nauw samenhangende leveringen door werkgevers- en werknemersorganisaties, alsmede door organisaties van politieke, godsdienstige, vaderlandslievende, levensbeschouwelijke of liefdadige aard aan hun leden tegen een statutair vastgestelde contributie. Deze vrijstelling is binnen de Europese Unie verplicht.

Doelstelling:

Stimuleren of ondersteunen van bedoelde organisaties en instellingen en verminderen van administratieve lasten.

Ministerie:

FIN

Evaluatie:

Niet van toepassing, regeling is gemandateerd door Europese Commissie in de btw-richtlijn. Het is derhalve niet doelmatig om te evalueren.

   

Regeling:

Vrijstelling fondswerving

Beschrijving:

Deze regeling voorziet in een vrijstelling voor bijkomstige activiteiten van reeds vrijgestelde organisaties. Het gaat met name om activiteiten die zij ontplooien ter verwerving van de voor hun vrijgestelde doelstelling benodigde middelen. Om te waarborgen dat deze prestaties geen ernstige verstoring van concurrentieverhoudingen veroorzaken, is de vrijstelling beperkt tot omzetgrenzen van 68.067 euro per jaar voor leveringen en 22.689 euro per jaar voor diensten (50.000 euro voor sportorganisaties).

Doelstelling:

Stimuleren of ondersteunen van bedoelde organisaties en instellingen en verminderen van administratieve lasten.

Ministerie:

FIN

Evaluatie:

Niet van toepassing, regeling is gemandateerd door Europese Commissie in de btw-richtlijn. Het is derhalve niet doelmatig om te evalueren.

Omzetbelasting – Speciale regelingen

Regeling:

Kleine-ondernemersregeling

Beschrijving:

Ingeval de jaarlijks af te dragen btw een bedrag aan 1.883 euro niet te boven gaat, kan de ondernemer een belastingvermindering – van maximaal 1.345 euro – krijgen. De ondernemers die door de vermindering in het geheel geen belasting verschuldigd zijn, kunnen op verzoek geheel van hun administratieve verplichtingen worden ontheven. In dat geval mag geen omzetbelasting op de factuur worden vermeld.

Doelstelling:

Stimuleren en ondersteunen van kleine ondernemers en verminderen van administratieve lasten.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

Deze evaluatie wordt als afgerond beschouwd door de beleidsvisie die is uiteengezet in de Fiscale Agenda.

   

Regeling:

Landbouwregeling in de btw

Beschrijving:

Landbouwers die gebruik maken van de landbouwregeling worden buiten de algemene btw-heffing gehouden. Er mag geen btw in rekening worden gebracht op landbouwprestaties indien wordt geopteerd voor toepassing van de landbouwregeling. Bovendien bestaat geen recht op aftrek van de btw over inkopen waardoor een kostprijsverhogend effect optreedt. De zakelijke afnemers van deze landbouwers hebben niettemin recht op aftrek van een forfaitair btw-bedrag ter compensatie van de in de verkoopprijs verdisconteerde niet aftrekbare btw. De landbouwregeling is facultatief; de keuze om de regeling wel of niet toe te passen geldt telkens voor 5 jaar.

Doelstelling:

Stimuleren en ondersteunen van landbouwers en verminderen van administratieve lasten.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

IBO Agro-, visserij- en voedselketens, 2014, Kamerstukken II 2014/2015, 30 991, nr. 25. De evaluatie staat gepland voor het jaar 2020.

Accijnzen

Regeling:

Verlaagd tarief kleine brouwerijen

Beschrijving:

Bier, afkomstig van kleine brouwerijen die per kalenderjaar niet meer dan 200.000 hectoliter vervaardigen, hebben recht op een vermindering van 7,5 procent op het reguliere accijnstarief.

Doelstelling:

De kortingsregeling had tot 1992 in de toen geldende heffingsystematiek als doel het nadeel van een effectief hogere accijnsdruk voor kleine brouwerijen te voorkomen. In de met ingang van 1992 geldende heffingsystematiek is zonder een kortingsregeling sprake van een gelijke accijnsdruk voor grote en kleine brouwerijen. Om de overgang van de oude naar de huidige structuur zo soepel mogelijk te laten verlopen, is destijds besloten de regeling in te voeren.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

Evaluatierapport Belastinguitgaven op het terrein van de accijnzen, Ministerie van Financiën, 2008, Kamerstukken II 2007/2008, 31 200 IXB, nr. 18.

   

Regeling:

Vrijstelling communautaire wateren

Beschrijving:

Op grond van artikel 14, eerste lid, onderdeel c, Richtlijn 2003/96/EG alsmede internationale afspraken (Akte van Mannheim), wordt voor leveringen van motorbrandstof aan de commerciële scheepvaart een vrijstelling van accijns verleend. Accijns is alleen verschuldigd voor zover het verbruik van een accijnsgoed in Nederland plaatsvindt. De budgettaire derving ten gevolge van de vrijstelling communautaire wateren bestaat daarom uit de accijns over de motorbrandstof die wordt gebruikt voor het varen op Nederlandse wateren.

De levering van motorbrandstof voor de internationale zeescheepvaart valt ook onder de vrijstelling. Omdat deze motorbrandstof niet in Nederland wordt verbruikt, is geen accijns verschuldigd. Indien wel accijns is betaald, kan op verzoek teruggaaf hiervan worden verleend.

Doelstelling:

Voorkomen van verstoring van de internationale concurrentieverhoudingen veroorzaakt door accijnzen op brandstof voor vaartuigen.

Ministerie:

I&M

Evaluatie:

Evaluatierapport Belastinguitgaven op het terrein van de accijnzen, Ministerie van Financiën, 2008, Kamerstukken II 2007/2008, 31 200 IXB, nr. 18. Nieuwe evaluatie niet van toepassing, regeling komt voort uit internationale verdragen. Het is derhalve niet doelmatig om te evalueren.

   

Regeling:

Vrijstelling luchtvaartuigen

Beschrijving:

Vrijgesteld zijn minerale oliën die worden gebruikt voor de aandrijving van luchtvaartuigen, niet zijnde plezierluchtvaartuigen. De vrijstelling is vanaf 1 januari 1993 gegrond op artikel 8, eerste lid, onderdeel b, Richtlijn 92/81/EEG (de zogenoemde structuurrichtlijn minerale oliën) en sinds 1 januari 2004 op artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van Richtlijn 2003/96/EG (de richtlijn belasting op energieproducten). Het gaat om een verplichte vrijstelling. Op grond van internationale verdragen is het commerciële luchtverkeer vrijgesteld. Binnenlandse vluchten kunnen wel worden belast, hetgeen in Nederland in de periode van 1 januari 2005 tot 1 januari 2012 ook gebeurde.

Doelstelling:

Voorkomen van verstoring van de internationale concurrentieverhoudingen (verplichte vrijstelling op grond van internationale verdragen) veroorzaakt door accijnzen op brandstof voor luchtvaartuigen.

Ministerie:

I&M

Evaluatie:

Evaluatierapport Belastinguitgaven op het terrein van de accijnzen, Ministerie van Financiën, 2008, Kamerstukken II 2007/2008, 31 200 IXB, nr. 18. Nieuwe evaluatie niet van toepassing, regeling komt voort uit internationale verdragen. Het is derhalve niet doelmatig om te evalueren.

Belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM)

Regeling:

Teruggaaf ambulances

Beschrijving:

Houders van personenauto’s, motorrijwielen en bestelauto’s die zijn ingericht voor vervoer van zieken en gewonden in het kader van de uitoefening van de ambulancetaak, krijgen de betaalde BPM terug. De motorrijtuigen dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

Doelstelling:

Dienen van het algemeen belang.

Ministerie:

VWS

Evaluatie:

Evaluatierapport Het dienen van het algemene nut in de MRB en BPM, 2006, Kamerstukken II 2005/2006, 30 300 IXB, nr. 32.

   

Regeling:

Teruggaaf taxi’s

Beschrijving:

Houders van personenauto’s die geheel of nagenoeg geheel worden gebruikt voor taxivervoer of openbaar vervoer en waarvoor een taxi- of openbaar vervoervergunning is afgegeven, krijgen de betaalde BPM terug.

Doelstelling:

Stimuleren openbaar vervoer.

Ministerie:

I&M

Evaluatie:

Evaluatierapport Openbaar vervoer en taxivervoer in de MRB en BPM, 2006, Kamerstukken II 2005/2006, 30 300 IXB, nr. 32. De evaluatie staat gepland voor het jaar 2017.

Motorrijtuigenbelasting (MRB)

Regeling:

Nihiltarief OV-bussen op LPG

Beschrijving:

Voor autobussen die hoofdzakelijk worden gebruikt voor het openbaar vervoer en op LPG rijden, geldt een nihiltarief voor de MRB.

Doelstelling:

Bevorderen milieuvriendelijke vervoerswijzen.

Ministerie:

I&M

Evaluatie:

Evaluatierapport Openbaar vervoer en taxivervoer in de MRB en BPM, 2006, Kamerstukken II 2005/2006, 30 300 IXB, nr. 32.

   

Regeling

Vrijstelling motorrijtuigen van 40 jaar of ouder

Beschrijving:

Motorrijtuigen van 40 jaar en ouder zijn vrijgesteld van MRB. Voor benzineauto’s, motoren, vrachtauto’s en autobussen die op 31 december 2013 onder de toen geldende vrijstelling vielen (vóór 1 januari 1988 in gebruik genomen) en nog niet 40 jaar oud zijn geldt een overgangsregeling. Voor deze motorrijtuigen geldt een kwarttarief met een maximum MRB van 120 euro per jaar onder de voorwaarde dat gedurende de maanden december tot en met februari geen gebruik wordt gemaakt van de openbare weg. De regeling hangt samen met het ingevoerde houderschapsstelsel.

Doelstelling:

Verlagen van lasten voor eigenaren van klassieke motorrijtuigen en daarmee het behouden van cultureel rijdend erfgoed.

Ministerie:

FIN

Evaluatie:

Kamerbrief: «Budgettaire opbrengst van de oldtimermaatregel», Kamerstukken II 2014/2015, 34 002, nr. 100.

   

Regeling

Vrijstelling taxi’s en openbaar vervoer

Beschrijving:

Voor personenauto’s die geheel of nagenoeg geheel worden gebruikt voor taxivervoer of openbaar vervoer en waarvoor een taxi- of openbaar vervoervergunning is afgegeven, wordt vrijstelling van motorrijtuigenbelasting verleend.

Doelstelling:

Bevorderen van openbaar vervoer.

Ministerie:

I&M

Evaluatie:

Evaluatierapport Openbaar vervoer en taxivervoer in de MRB en BPM, 2006, Kamerstukken II 2005/2006, 30 300 IXB, nr. 32. De evaluatie staat gepland voor het jaar 2017.

   

Regeling

Vrijstelling reinigingsdiensten

Beschrijving:

Voor motorrijtuigen die uitsluitend worden gebruikt als vuilniswagens, kolkenzuigers en straatveegwagens, wordt vrijstelling van motorrijtuigenbelasting verleend.

Doelstelling:

Dienen van het algemeen belang.

Ministerie:

FIN

Evaluatie:

Evaluatierapport Het dienen van het algemene nut in de MRB en BPM, 2006, Kamerstukken II 2005/2006, 30 300 IXB, nr. 32. Evaluatie voorlopig niet van toepassing, Kamerstuk 31 935, nr. 6.

   

Regeling

Vrijstelling wegenbouw

Beschrijving:

Voor motorrijtuigen die uitsluitend worden gebruikt voor de aanleg en onderhoud van wegen, wordt vrijstelling van motorrijtuigenbelasting verleend.

Doelstelling:

Dienen van het algemeen belang.

Ministerie:

I&M

Evaluatie:

Evaluatierapport Het dienen van het algemene nut in de MRB en BPM, 2006, Kamerstukken II 2005/2006, 30 300 IXB, nr. 32. De evaluatie staat gepland voor het jaar 2016, als onderdeel van de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 14 I&M; wegen en verkeersveiligheid.

   

Regeling

Vrijstelling ambulances

Beschrijving:

Voor ambulances en voor andere motorrijtuigen die zijn ingericht voor vervoer van zieken en gewonden in het kader van de uitoefening van de ambulancetaak, wordt vrijstelling van motorrijtuigenbelasting verleend.

Doelstelling:

Dienen van het algemeen belang.

Ministerie:

VWS

Evaluatie:

Evaluatierapport Het dienen van het algemene nut in de MRB en BPM, 2006, Kamerstukken II 2005/2006, 30 300 IXB, nr. 32.

   

Regeling

Nihiltarief zeer zuinige auto’s

Beschrijving:

Per 1 januari 2014 geldt er voor auto’s met een CO2-uitstoot die niet hoger is dan 50 gr/km een nihiltarief. Per 1 januari 2016 geldt deze vrijstelling alleen voor volledig elektrische auto’s. Voor auto’s met een CO2-uitstoot die niet hoger is dan 50 gr/km geldt per 1 januari 2016 een halftarief.

Doelstelling:

Bevorderen van het gebruik van milieuvriendelijke motorrijtuigen.

Ministerie:

I&M

Evaluatie:

Evaluatie autogerelateerde belastingen 2008–2013 en vooruitblik automarktontwikkelingen tot 2020, Policy Research Corporation, 2014, Kamerstukken II 2014/2015, 32 800, nr. 24.

   

Regeling

Overige vrijstellingen

Beschrijving:

Diverse vrijstellingen van motorrijtuigenbelasting, onder meer voor lijkwagens en dierenambulances.

Doelstelling:

Dienen van het algemeen belang of gering gebruik van de weg.

Ministerie:

FIN

Evaluatie:

Evaluatierapport Het dienen van het algemene nut in de MRB en BPM, 2006, Kamerstukken II 2005/2006, 30 300 IXB, nr. 32. Het beperkte en ondergeschikte gebruik van de weg in de MRB, 2007, Kamerstukken II 2006/2007, 30 800 IXB, nr. 17. Evaluatie voorlopig niet van toepassing, Kamerstuk 31 935, nr. 6.

Belasting op zware motorrijtuigen (eurovignet)

Regeling:

Teruggaaf internationaal gecombineerd vervoer

Beschrijving:

Vrachtauto’s met een toegestane maximum massa van 12 ton of meer die het grootste deel van de route per trein afleggen, kunnen op verzoek (een deel van) het betaalde eurovignetbedrag terugkrijgen. De teruggaaf is gebaseerd op een Europese richtlijn (Richtlijn 93/89/EEG). Ingevolge het Belastingplan 2012 wordt het Eurovignet afgeschaft op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2013 is op basis van het Begrotingsakkoord 2013 tot nader order uitgesteld.

Doelstelling:

Stimuleren van het goederenvervoer per spoor.

Ministerie:

I&M

Evaluatie:

Niet van toepassing, regeling vloeit voort uit Europese regelgeving.

Overdrachtsbelasting

Regeling:

Vrijstelling bedrijfsoverdracht aan de volgende generatie

Beschrijving:

Vrijgesteld van overdrachtsbelasting is de verkrijging door een familielid van goederen die behoren tot en dienstbaar zijn aan (de continuering) van een onderneming. Voor deze regeling wordt onder familielid verstaan een of meer (pleeg)kinderen, kleinkinderen, (pleeg- of half)broers, (pleeg- of half)zusters van de overdragende ondernemer of hun echtgenoten.

De regeling vindt slechts toepassing indien de overdragende ondernemer een ouder of grootouder betreft en de onderneming in zijn geheel (al dan niet in fasen) wordt voortgezet door het verkrijgende familielid.

Doelstelling:

Stimuleren van overdracht onderneming aan de volgende generatie.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

Evaluatie fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht, SEO, 2014, Kamerstukken II 2014/2015, 32 637, nr. 158. De evaluatie staat gepland voor het jaar 2020.

   

Regeling:

Vrijstelling overdrachtsbelasting stedelijke herstructurering

Beschrijving:

De vrijstelling stedelijke herstructurering bestaat uit drie regelingen, te weten: de per 1 januari 2003 ingevoerde vrijstelling in de overdrachtsbelasting die het mogelijk maakt voor wijkontwikkelingsmaatschappijen huizen te verkrijgen zonder overdrachtsbelasting; de per 1 januari 2005 ingevoerde vrijstelling in de overdrachtsbelasting die het voor woningcorporaties mogelijk maakt om ter financiering van stedelijk herstructurering huizen zonder overdrachtsbelasting over te dragen aan een landelijk werkende toegelaten instelling en de per 1 januari 2006 ingevoerde vrijstelling in de overdrachtsbelasting die ertoe strekt de verkrijging van onroerende zaken van wijkontwikkelingsmaatschappijen door de deelnemers in een dergelijk wijkontwikkelingsmaatschappij in bepaalde situaties vrij te stellen van overdrachtsbelasting.

Doelstelling:

Stimulering stedelijke herstructurering.

Ministerie:

BZK

Evaluatie:

De evaluatie staat gepland voor het jaar 2016.

   

Regeling:

Vrijstelling landinrichting

Beschrijving:

Vrijgesteld is de verkrijging krachtens de Ruilverkavelingwet 1954, de Wet inrichting landelijk gebied en enkele andere vergelijkbare wetten.

Doelstelling:

Versterken van de economische structuur van de land- en tuinbouwsector.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

De evaluatie van de regelingen voor de landbouw, LEI, 2008, Kamerstukken II 2008/2009, 31 727, nr. 1. De evaluatie staat gepland voor 2015/2016.

   

Regeling:

Vrijstelling Bureau Beheer Landbouwgronden

Beschrijving:

Vrijstelling bij verkrijgingen door het Bureau Beheer Landbouwgronden.

Doelstelling:

Versterken van de economische structuur van de land- en tuinbouwsector.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

De evaluatie van de regelingen voor de landbouw, LEI, 2008, Kamerstukken II 2008/2009, 31 727, nr. 1. De evaluatie staat gepland voor 2015/2016.

   

Regeling:

Vrijstelling cultuurgrond

Beschrijving:

Vrijgesteld is de verkrijging van cultuurgrond – daaronder begrepen de rechten van erfpacht of beklemming daarop – die ten behoeve van de landbouw bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd. Onder cultuurgrond wordt mede begrepen de ondergrond van glasopstanden. Voorwaarde is dat de exploitatie van de cultuurgrond voor een aaneensluitende periode van tien jaar wordt voortgezet.

Doelstelling:

Versterken van de economische structuur van de land- en tuinbouwsector.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

IBO Agro-, visserij- en voedselketens, 2014, Kamerstukken II 2014/2015, 30 991, nr. 25. De evaluatie staat gepland voor het jaar 2020.

   

Regeling:

Vrijstelling natuurgrond

Beschrijving:

Vrijgesteld is de verkrijging van natuurgrond, daaronder begrepen de rechten van erfpacht of beklemming daarop. Per 11 juli 2008 is de vrijstelling ook van toepassing op de verkrijging van landbouwgrond, welke ingericht of anderszins genoegzaam geschikt is gemaakt voor ontwikkeling tot natuurterrein.

Doelstelling:

Bevorderen en behoud van natuurschoon.

Ministerie:

EZ

Evaluatie:

De evaluatie staat gepland voor 2015/2016.