Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting Deltafonds 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

34620 J 3 Verslag houdende een vraag en een antwoord

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 3

Vastgesteld 16 december 2016

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een vraag met het daarop gegeven antwoord.

De vraag is op 8 december 2016 voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu. Bij brief van 15 december 2016 is ze door de Minister van Infrastructuur en Milieu beantwoord.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,
Van Dekken

Adjunct-griffier van de commissie,
Koerselman

1 Waarom is er sprake geweest van een onderprogrammering in het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP 2) Rijksprojecten? Is dit een bewuste keuze geweest? Zo ja, waarom? Wat betekent dit voor de programmering van de aanleg van wegen in latere jaren?

Als gevolg van autonome vertragingen in de programmering is er sprake van onderprogrammering. Dit betreft geen bewuste keuze. Voor de specifieke verklaringen en de effecten van de autonome vertragingen op de mijlpalen van projecten en programma’s verwijs ik naar bijlage B bij het wetsvoorstel van de 2e suppletoire begroting van het Deltafonds.