Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving

29383 253 Brief van de minister van infrastructuur en milieu

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 253

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 februari 2016

Op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu informeer ik u over de stand van zaken rondom de Beleidslijn kust, de wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en de motie van het lid Smaling c.s. over de Hoogwatergeul Varik-Heesselt (Kamerstuk 34 300 J, nr. 13).

Beleidslijn kust/Barro

In het Algemeen Overleg (AO) Omgevingswet van 21 januari 2016 heb ik aangegeven geen uitvoering te geven aan de voorgestelde wijzigingen van het Barro voor zover deze betrekking hebben op de kust. Dit betekent dat de nu geldende regels voor de kust ongewijzigd blijven. Dit betekent ook dat de regels voor de kust uit het Barro beleidsneutraal omgezet zullen worden in het Besluit kwaliteit leefomgeving onder de Omgevingswet.

Op de overige wijzigingen van het ontwerpbesluit kan eenieder reageren tot 18 februari 2016. Na verwerking van de reacties zal het aangepaste ontwerpbesluit voor advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State aangeboden worden.

In hetzelfde AO heb ik aangegeven dat ik in overleg zou gaan met de maatschappelijke en bestuurlijke partijen over het kustbeleid. Dit overleg heeft op 15 februari plaatsgevonden. We hebben een open en constructief gesprek gehad waarbij de opvattingen en uitdagingen die bij verschillende partijen leven zijn gedeeld.

Afgesproken is dat er voor de zomer een «Kustpact» wordt opgesteld voor de kust in brede zin. De ambitie van het Kustpact is om te komen tot gezamenlijk waarden ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen van de kust. Het Kustpact is niet het eindpunt, maar het vertrekpunt om te komen tot een visie op basis van gedeelde waarden. Deze visie vormt de basis voor de verdere plannen van de betrokken partijen. Draagvlak en zorgvuldigheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Daarnaast is afgesproken dat we parallel hieraan met elkaar de bevoegdheden en het juridisch instrumentarium in beeld brengen. Doel hiervan is te kijken of er sprake is van hiaten dan wel problemen in de praktische toepassing en zo ja, hoe deze op te lossen. Hierbij zal rekening worden gehouden met de bestaande plannen.

Over de uitkomsten van het Kustpact wordt uw Kamer nader geïnformeerd.

Hoogwatergeul Varik-Heesselt

De motie Smaling c.s over de Hoogwatergeul Varik-Heesselt is op 30 november 2015 ingediend en op 3 december 2015 aangenomen. Kort daarvoor is in het Bestuurlijk Overleg MIRT van 5 november 2015 op voorstel van de regionale partijen tot een MIRT-verkenning besloten.

De motie verzoekt de regering om niet eerder over te gaan tot de MIRT-verkenning dan nadat in overleg is getreden met gemeenten en provincie en nadat ruimte wordt gelaten voor alternatieven. Daarom gaat de initiatiefnemer, de provincie Gelderland samen met het ministerie in gesprek met de gemeente Neerijnen, het waterschap Rivierenland en belanghebbenden uit het gebied, om tot een gedragen startdocument voor de MIRT-verkenning te komen.

Dit startdocument wordt naar verwachting in april 2016 door mij en de regionale partijen vastgesteld. Conform de motie is er ruimte voor het aandragen van alternatieven voor de hoogwatergeul.

In de Tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan 2009–2015 is een ruimtelijke reservering opgenomen voor de mogelijke aanleg van een geul bij Varik-Heesselt. Het nu geldende Nationaal Waterplan 2016–2021 handhaaft dit besluit. Deze reservering krijgt juridisch vorm in het eerdergenoemde ontwerpbesluit tot wijziging van het Barro.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus