Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting Staten-Generaal 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

34485 IIA 3 Amendement van het lid arib c.s.

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 3

Ontvangen 7 juni 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 3 Wetgeving/controle TK worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.600 (x € 1.000).

In artikel 3 Wetgeving/controle TK wordt het ontvangstenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement beoogt te voorkomen dat een noodzakelijke structurele ramingsbijstelling bij de fractiekostenregeling ten koste zou gaan van de controlerende en wetgevende taak van Staten-Generaal. Als gevolg van geactualiseerde begrotingstechnische veronderstellingen met betrekking tot de fractiekostenregeling is een bijstelling van de voorziene uitgaven en ontvangsten noodzakelijk. In 2014 is de fractiekostenregeling gewijzigd. Fracties mogen tegenwoordig zelf een spaartegoed opbouwen. De zogeheten egalisatiereserve. Vanaf 2014 is van fictief geld echt geld gemaakt. In plaats van een voorschot van 90% en 10% fictief spaarsaldo, krijgen fracties tegenwoordig 100%. Omdat het in de nieuwe regeling om echt geld gaat, kunnen de fracties nu tot 100% aan bevoorschotting vragen en een deel daarvan toevoegen aan de reserve. Dit leidt tot een meeruitgave op de begroting van de Kamer van maximaal 1,6 miljoen euro op jaarbasis op een totaal aan fractiekostenbudget van € 25,6 miljoen euro. Ook dalen de ontvangsten van de Kamer met 1 miljoen euro omdat de fracties minder terugstorten. In totaal betreft het een bedrag van 2,6 miljoen euro. Er is geen sprake van een verhoging van het zetelbedrag per Kamerzetel of van een hogere vergoeding voor de fracties. Met voorgesteld amendement brengt de Tweede Kamer haar begroting in overeenstemming met de werkelijke uitgaven. Om deze bijstelling niet ten koste te laten gaan van de lopende Kamerbegroting en daarmee van de wetgevende en controlerende taak van de Tweede Kamer, wordt compensatie verleend vanuit de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), zoals dat ook gebruikelijk is bij andere onvoorziene uitgaven zoals vervroegde verkiezingen of de kosten van parlementaire enquêtes.

Voor de dekking van dit amendement is door de ondergetekenden op de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstukken II, 2015/16, 34 485-VII) eveneens een amendement ingediend.


Arib
Elias
Knops
Van Raak
Bosma
Van Veldhoven
Voordewind
Vermeij