Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Bijlage 15 Normenkader Financieel beheer en toezicht

 

waarop het kader van toepassing is

Departement

Semipublieke instellingen waarop het normenkader van toepassing is

BZK

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, Stichting Nationaal Energiebespaarfonds, Bureau Architectenregister, Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel, Oorlogsgravenstichting, Stichting ProDemos, Stichting Administratie Indonesische Pensioenen, Stichting Europa Decentraal, Stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid, Stichting A + O Fonds Rijk, Nederlands Genootschap van Burgemeesters

BZ

Alle organisaties lid van de branchevereniging Partos en in het bezit van een Partos 9001:2015-certificering.

EZ

Autoriteit Consument & Markt, Centraal Bureau voor de Statistiek, College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten, Deltares, Energie Onderzoek Centrum Nederland, Kamer van Koophandel, Maritime Research Institute Netherlands, Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen, Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw, Nationaal Groenfonds, Nationaal Lucht- en ruimtevaartlaboratorium, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek, Qredits, Raad voor Accreditatie, Stichting Bevordering van de Uitvoer, Skal Biocontrole, Staatsbosbeheer, Stichting bloembollenkeuringsdienst, Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheid in de Zuivel, Stichting kwaliteitscontrole Groente en Fruit, Waarborg Holland, Wageningen Research, Edelmetaal Waarborg Nederland

IenM

Loodswezen, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Kadaster, Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, Luchtverkeersleiding Nederland, Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart, Stichting Buisleidingenstraat Nederland

FIN

Waarderingskamer, De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten, Commissie Eindtermen Accountantsopleiding

OCW

Cultuurfondsen, Commissariaat voor de Media, Koninklijke Bibliotheek, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Stimuleringsfonds voor de journalistiek, College voor Toetsen en Examens, Nederlandse Publieke Omroep, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Regionale Omroepen, Landelijk Omroepbestel, Musea vallende onder de Erfgoedwet, Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, Stichting Leerplan Ontwikkeling, Participatiefonds, Vervangingsfonds, Overige instellingen vallende onder de Basisinfrastructuur en de Wet Normering Topinkomens, Overige gesubsidieerde instellingen vallende onder de WOOS, Kaderregeling Subsidies OCW, VWS en SZW en de Wet Normering Topinkomens, Overige gesubsidieerde cultuurinstellingen vallende onder de Wet Normering Topinkomens

SZW

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Sociale Verzekeringsbank

VenJ

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid, HALT-bureau, Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Slachtofferhulp Nederland, Slachtofferhulp in Beeld, Stichting Nidos, Onderzoeksraad voor Veiligheid, Bureau Financieel Toezicht, College bescherming persoonsgegevens, Nationale Politie, Politieacademie, Raad voor de Rechtsbijstand, Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingstrajecten Politie, Stichting Meld misdaad anoniem, Stichting Comensha, Stichting Maatschappij Veiligheid en Justitie, Stichting aanpak voertuigcriminaliteit, Het Juridisch Loket, Het Europees Consumentencentrum, Meldpunt Kinderporno, Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie, Stichting geschillencommissies voor consumentenzaken, Letselschaderaad, Fraude Helpdesk, Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak, Keurmerk Veilig Ondernemen, Meldpunt Sekten, Stichting Recht en Overheid

VWS

Nederlandse Zorgautoriteit, Zorginstituut Nederland, CAK, Centrum Indicatiestelling Zorg, Zorg Onderzoek Nederland Medische Wetenschappen, College Sanering Zorginstellingen, PUR (Uitvoering SVB)