Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Bijlage 6 EMU-saldo en EMU-schuld

Tabel 6.1 Opbouw EMU-saldo collectieve sector

(in miljoenen euro, – is tekort)

MN 2016

FJR 2016

verschil

EMU-saldo centrale overheid

– 11.466

– 4.615

6.852

EMU-saldo sociale fondsen

2.857

7.270

4.413

EMU-saldo decentrale overheden

– 1.941

268

2.209

EMU-saldo collectieve sector

– 10.551

2.923

13.474

EMU-saldo collectieve sector (in procenten bbp)

– 1,5

0,4

1,9

Tabel 6.2 Financieringsbehoefte Rijk

(in miljoen euro, – is uitgave)

MN 2016

FJR 2016

Netto uitgaven Rijk (zie tabel 5.3)

– 155.689

– 150.369

Inkomsten Rijk (zie tabel 4.2)

147.902

154.708

Bij: overbruggingskrediet Fortis/ABN Amro

950

950

Bij: derdenrekening

– 756

541

Bij: mutatie begrotingsreserve

0

– 34

Feitelijk financieringstekort Rijk op kasbasis

– 7.593

5.796

Tabel 6.3 Opbouw EMU-schuld collectieve sector

(in miljoenen euro)

MN 2016

FJR 2016

EMU-schuld primo

457.742

441.011

Financieringsaldo Rijk

7.593

– 5.796

EMU-saldo decentrale overheden

1.941

– 268

EMU-saldo rest centrale overheid

0

– 14

Schatkistbankieren decentrale overheden

– 900

162

Propertize

0

– 2.350

Overig

0

1.345

EMU-schuld ultimo

466.377

434.090

EMU-schuldquote (procent bbp)

66,2%

62,3%

Tabel 6.4 Opbouw EMU-schuldquote

(in procent bbp)

MN 2016

FJR 2016

EMU-schuld primo 2016

67,2%

65,2%

Noemereffect

– 2,2%

– 1,9%

EMU-saldo collectieve sector (min is overschot)

1,5%

– 0,4%

Correctie EMU-saldo sociale fondsen1

0,4%

1,0%

Kas-transverschillen en financiële transacties

– 0,5%

– 1,3%

Overbruggingskrediet Fortis/ABN Amro

– 0,1%

– 0,1%

Propertize

0,0%

– 0,3%

Derdenrekening en overig

0,0%

0,1%

EMU-schuld ultimo 2016

66,2%

62,3%

Noot 1: Het EMU-saldo van de collectieve sector wordt gecorrigeerd voor het saldo van de sociale fondsen omdat het EMU-saldo van de sociale fondsen ook onderdeel uitmaakt van de post kas-transverschillen en financiële transacties (kasbeheer).

Tabel 6.5 Opbouw EMU-schuld

(in miljoenen euro)

FJR 2016

Centrale overheid

372.327

Lokale overheid

44.191

Sociale fondsen

17.572

EMU-schuld

434.090

Bron: CBS

Tabel 6.6 Historisch overzicht EMU-saldo collectieve sector

(in miljoenen euro)

2001

2002

2003

2004

EMU-saldo centrale overheid

– 1,1

– 5,8

– 13,6

– 8,5

EMU-saldo sociale fondsen

0,3

– 2,0

0,2

0,9

EMU-saldo lokale overheden

– 0,9

– 2,5

– 1,9

– 1,4

EMU-saldo collectieve sector

– 1,7

– 10,3

– 15,3

– 9,0

EMU-saldo collectieve sector (in % bbp)

– 0,3%

– 2,1%

– 3,0%

– 1,7%

 

2005

2006

2007

2008

EMU-saldo centrale overheid

0,6

4,6

3,3

2,8

EMU-saldo sociale fondsen

– 0,6

– 1,9

0,2

3,0

EMU-saldo lokale overheden

– 1,4

– 1,5

– 2,2

– 4,3

EMU-saldo collectieve sector

– 1,4

1,2

1,3

1,4

EMU-saldo collectieve sector (in % bbp)

– 0,3%

0,2%

0,2%

0,2%

 

2009

2010

2011

2012

EMU-saldo centrale overheid

– 19,5

– 23,1

– 16,8

– 18,6

EMU-saldo sociale fondsen

– 8,7

– 1,8

– 6,6

– 3,6

EMU-saldo lokale overheden

– 5,2

– 6,7

– 4,2

– 2,9

EMU-saldo collectieve sector

– 33,5

– 31,5

– 27,6

– 25,1

EMU-saldo collectieve sector (in % bbp)

– 5,4%

– 5,0%

– 4,3%

– 3,9%

 

2013

2014

2015

2016

EMU-saldo centrale overheid

– 4,8

– 7,1

– 12,4

– 4,6

EMU-saldo sociale fondsen

– 8,4

– 6,4

– 0,1

7,3

EMU-saldo lokale overheden

– 2,3

– 1,6

– 1,6

0,3

EMU-saldo collectieve sector

– 15,5

– 15,0

– 14,1

2,9

EMU-saldo collectieve sector (in % bbp)

– 2,4%

– 2,3%

– 2,1%

0,4%

Bron: CBS

Tabel 6.7 Historisch overzicht EMU-schuld collectieve sector

(in miljoenen euro)

2001

2002

2003

2004

EMU-schuld collectieve sector

234,5

240,1

251,8

261,3

EMU-schuld collectieve sector (in % bbp)

49,2%

48,5%

49,7%

49,9%

 

2005

2006

2007

2008

EMU-schuld collectieve sector

268,9

259,7

262,1

350,5

EMU-schuld collectieve sector (in % bbp)

49,3%

44,8%

42,7%

54,8%

 

2009

2010

2011

2012

EMU-schuld collectieve sector

351,1

374,7

396,3

428,3

EMU-schuld collectieve sector (in % bbp)

56,9%

59,3%

61,6%

66,4%

 

2013

2014

2015

2016

EMU-schuld collectieve sector

442,2

450,5

441,0

434,1

EMU-schuld collectieve sector (in % bbp)

67,7%

67,9%

65,2%

62,3%

Bron: CBS