Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2016

34725 XVII 7 Motie van het lid amhaouch c.s.

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 7

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een eerste evaluatie van reeds gesloten convenanten dit jaar zal plaatsvinden;

verzoekt de regering om, samen met de SER te onderzoeken hoe tot een instrument te komen op basis waarvan de voortgang, resultaten of conclusies van de convenanten zichtbaar gemaakt kunnen worden en dat met de convenantpartijen te bespreken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

Dijkgraaf

Bouali

Diks