Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2016

34725 XVII 10 Motie van de leden dijkgraaf en karabulut

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 10

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor het behalen van de VN-Werelddoelen inzicht nodig is in de gevolgen en de coherentie van beleid en wetgeving;

verzoekt de regering, in samenspraak met het bedrijfsleven en organisaties uit het maatschappelijk middenveld, de voor- en nadelen van een SDG-toets in kaart te brengen en de Kamer hierover nader te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Karabulut